Indekss 
Protokols
XML 296kPDF 339kWORD 91k
Trešdiena, 2019. gada 18. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants)
 5.Dokumentu iesniegšana
 6.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 7.Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (debates)
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Balsošanas laiks
  
9.1.Budžeta grozījuma Nr. 1/2019 projekts — 2018. finanšu gada pārpalikums (balsošana)
  
9.2.Budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projekts "ES konkurētspējai svarīgu programmu stiprināšana: "Apvārsnis 2020" un "Erasmus+"" (balsošana)
  
9.3.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai (balsošana)
  
9.4.Budžeta grozījuma Nr. 3/2019 projekts - priekšlikums par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai (balsošana)
  
9.5.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana: EGF/2019/000 TA 2019 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas (balsošana)
  
9.6.Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Sēdes atsākšana
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Komiteju un delegāciju sastāvs
 15.Cīņa pret vēzi (debates par aktuāliem jautājumiem)
 16.Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (debates)
 17.Eiropas atceres nozīme Eiropas nākotnei (debates)
 18.Komiteju un delegāciju sastāvs
 19.Tas, kā tiek īstenoti tiesību akti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.01.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

  1. Stāvoklis Turcijā, jo īpaši ievēlētu mēru atcelšana no amata (2019/2821(RSP))

—   Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Jan Zahradil, Alexandr Vondra un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā - par stāvokli Turcijā, jo īpaši ievēlētu mēru atcelšanu no amata (B9-0048/2019);

—   Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Erik Marquardt, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak un Tineke Strik Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli Turcijā, jo īpaši ievēlētu mēru atcelšanu no amata (B9-0049/2019);

—   Lars Patrick Berg, Jaak Madison, Jörg Meuthen un Guido Reil ID grupas vārdā - par stāvokli Turcijā, jo īpaši ievēlētu mēru atcelšanu no amata (B9-0082/2019);

—   Kati Piri S&D grupas vārdā - par stāvokli Turcijā, jo īpaši ievēlētu mēru atcelšanu no amata (B9-0083/2019);

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne un Chrysoula Zacharopoulou grupas “Renew” vārdā - par stāvokli Turcijā, jo īpaši ievēlētu mēru atcelšanu no amata (B9-0084/2019);

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Manu Pineda, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Manuel Bompard, Martina Michels, Younous Omarjee un Giorgos Georgiou GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Turcijā, jo īpaši ievēlētu mēru atcelšanu no amata (B9-0085/2019);

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Loránt Vincze, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Manolis Kefalogiannis, Milan Zver, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Paulo Rangel, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák un Stelios Kympouropoulos PPE grupas vārdā - par stāvokli Turcijā, jo īpaši ievēlētu mēru atcelšanu no amata (B9-0088/2019).

II.   Mjanma, jo īpaši rohindžu stāvoklis (2019/2822(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko un Jan Zahradil ECR grupas vārdā - par Mjanmu, jo īpaši rohindžu stāvokli (B9-0050/2019);

—   Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak un Tineke Strik Verts/ALE grupas vārdā - par Mjanmu, jo īpaši rohindžu stāvokli (B9-0081/2019);

—   Kati Piri un Agnes Jongerius S&D grupas vārdā - par Mjanmu, jo īpaši rohindžu stāvokli (B9-0086/2019);

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne un Chrysoula Zacharopoulou grupas “Renew” vārdā - par Mjanmu, jo īpaši rohindžu stāvokli (B9-0087/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā - par Mjanmu, jo īpaši rohindžu stāvokli (B9-0091/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Manolis Kefalogiannis, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Sandra Kalniete, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák un Stelios Kympouropoulos PPE grupas vārdā - par Mjanmu, jo īpaši rohindžu stāvokli (B9-0092/2019).

III.   Irāna, jo īpaši sieviešu tiesību aizstāvju un apcietināto ES dubultpilsoņu stāvoklis (2019/2823(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Anthea McIntyre, Charlie Weimers, Jan Zahradil un Alexandr Vondra ECR grupas vārdā - par Irānu, jo īpaši sieviešu tiesību aizstāvju un apcietināto ES dubultpilsoņu stāvokli (B9-0089/2019);

—   Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Tineke Strik un Kim Van Sparrentak Verts/ALE grupas vārdā - par Irānu, jo īpaši sieviešu tiesību aizstāvju un apcietināto ES dubultpilsoņu stāvokli (B9-0090/2019);

—   Kati Piri un Jytte Guteland S&D grupas vārdā - par Irānu, jo īpaši sieviešu tiesību aizstāvju un apcietināto ES dubultpilsoņu stāvokli (B9-0093/2019);

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne un Chrysoula Zacharopoulou grupas “Renew” vārdā - par Irānu, jo īpaši sieviešu tiesību aizstāvju un apcietināto ES dubultpilsoņu stāvokli (B9-0094/2019);

—   Cornelia Ernst, Mick Wallace, Manuel Bompard, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz un Eugenia Rodríguez Palop GUE/NGL grupas vārdā - par Irānu, jo īpaši sieviešu tiesību aizstāvju un apcietināto ES dubultpilsoņu stāvokli (B9-0095/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Stanislav Polčák un Stelios Kympouropoulos PPE grupas vārdā - par Irānu, jo īpaši sieviešu tiesību aizstāvju un apcietināto ES dubultpilsoņu stāvokli (B9-0096/2019).

Uzstāšanās laiks tiks sadalīts saskaņā ar Reglamenta 171. pantu.


3. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz vienoto sanitāro ievešanas dokumentu, ko pievieno dzīvnieku un preču sūtījumiem līdz to galamērķim, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (C(2019)02910 – 2019/2766(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 18. jūliju,

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētais lēmums, ar ko attiecībā uz vienveidīgai pārtikas atkritumu līmeņu mērīšanai paredzētu vienotu metodiku un obligātām kvalitātes prasībām papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK (C(2019)03211 – 2019/2757(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 18. jūliju,

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 groza attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem koriģē pamatsummas euro apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai un finansiālajām spējām (C(2019)03448 – 2019/2767(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 18. jūliju,

nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1295/2013, nosakot kvalitatīvus un kvantitatīvus darbības papildu rādītājus (C(2019)03624 – 2019/2758(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 18. jūliju,

nodots atbildīgajai komitejai: CULT.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu 2 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vērtspapīrošanas pamatā esošo riska darījumu viendabīgumu (C(2019)03785 – 2019/2759(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 18. jūliju,

nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko labo Deleģētās regulas (ES) 2018/1229, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par norēķinu disciplīnu, rumāņu valodas versiju (C(2019)03921 – 2019/2795(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 26. augustu,

nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Deleģētās regulas (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II), rumāņu valodas versiju (C(2019)04051 – 2019/2761(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 18. jūliju,

nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina attiecībā uz gadījumiem, kad ir aizdomas par neatbilstību vai ir konstatēta neatbilstība Savienības noteikumiem, kas piemērojami tādu farmakoloģiski aktīvo vielu lietošanai vai atliekām, kuras atļautas veterinārajās zālēs vai kā barības piedevas, vai Savienības noteikumiem, kas piemērojami aizliegtu vai neatļautu farmakoloģiski aktīvo vielu lietošanai vai atliekām (C(2019)04448 – 2019/2762(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 18. jūliju,

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina saistībā ar nosacījumiem attiecībā uz noteiktu dzīvnieku un preču sūtījumu transportēšanas un atvešanas pārraudzību no atvešanas robežkontroles punkta līdz uzņēmumam galamērķa vietā Savienībā (C(2019)04500 – 2019/2760(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 18. jūliju,

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/1629, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšzemes ūdensceļu kuģiem (C(2019)04548 – 2019/2763(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 18. jūliju,

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz noteikumiem, kurus piemēro sauszemes dzīvnieku turēšanas objektiem un inkubatoriem, un attiecībā uz konkrētu sauszemes dzīvnieku un inkubējamu olu izsekojamību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (C(2019)04625 – 2019/2764(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 18. jūliju,

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI, ENVI (Reglamenta 57. pants).

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu 2 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/653 groza, lai Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā minētajiem PRIIP izveidotājiem, kuri piedāvā ieguldījumu apliecības kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas, piemērotos pārejas noteikumus saskaņotu ar minētajā pantā noteikto pagarināto atbrīvojuma periodu (C(2019)04912 – 2019/2765(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 18. jūliju,

nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/98 par Starptautiskajā Konvencijā par Atlantijas tunzivju saglabāšanu un Konvencijā par turpmāku daudzpusēju sadarbību Ziemeļrietumu Atlantijas zvejā paredzēto Savienības starptautisko saistību ieviešanu, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15.panta 2.punktā (C(2019)05092 – 2019/2756(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 18. jūliju,

nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu 2 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz pasākumiem, kurus Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija noteikusi aviācijas emisiju monitoringa, ziņošanas un verifikācijas nolūkā, lai īstenotu globālu tirgus pasākumu, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (C(2019)05206 – 2019/2768(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 18. jūliju,

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, ITRE (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu I un V pielikumu (C(2019)05370 – 2019/2771(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 23. jūliju,

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/788 par pilsoņu iniciatīvu I pielikumu (C(2019)05402 – 2019/2772(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 23. jūliju,

nodots atbildīgajai komitejai: AFCO.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz nosūtīšanas termiņiem un I un II pielikuma pielāgošanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2011 attiecībā uz Eiropas statistiku par tūrismu (C(2019)05572 – 2019/2778(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 1. augustu,

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031, izveidojot prioritāro kaitīgo organismu sarakstu (C(2019)05637 – 2019/2777(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 1. augustu,

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko attiecībā uz kompetences standartiem un attiecīgajām zināšanām un prasmēm, praktisko eksāmenu standartiem, trenažieru apstiprināšanas standartiem un veselības stāvokļa standartiem papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/2397 (C(2019)05646 – 2019/2780(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 2. augustu,

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN, EMPL (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošanai noteiktās gumijas sastāvdaļās, ko izmanto motoru sistēmās (C(2019)05780 – 2019/2792(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 8. augustu,

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā direktīva ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai noteiktu iekšdedzes motoru lodmetālos (C(2019)05781 – 2019/2793(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 8. augustu,

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (C(2019)05841 – 2019/2784(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 8. augustu,

nodots atbildīgajai komitejai: REGI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu d-fruktozi (C(2019)05865 – 2019/2785(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 8. augustu,

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, IMCO (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu sieru (C(2019)05867 – 2019/2786(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 8. augustu,

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, IMCO (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu koncentrētu ābolu sulu (C(2019)05869 – 2019/2787(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 8. augustu,

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, IMCO (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu medu (C(2019)05881 – 2019/2790(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 8. augustu,

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, IMCO (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu olu pulveri (C(2019)05886 – 2019/2791(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 8. augustu,

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, IMCO (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu Saccharomyces cerevisiae (C(2019)05890 – 2019/2788(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 8. augustu,

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, IMCO (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu etiķi (C(2019)05891 – 2019/2789(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 8. augustu,

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, IMCO (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/94/ES papildina un groza attiecībā uz L kategorijas mehānisko transportlīdzekļu uzlādes punktiem, krasta elektropadevi iekšzemes ūdensceļu kuģiem, ūdeņraža padevi autotransportam un dabasgāzes padevi autotransportam un ūdens transportam un ar ko atceļ Deleģēto regulu (ES) 2018/674 (C(2019)05960 – 2019/2794(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 13. augustu,

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1031/2010 nolūkā kvotu izsolīšanu pieskaņot ES ETS 2021.-2030. gada noteikumiem un kvotu klasificēšanai par finanšu instrumentiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (C(2019)06182 – 2019/2797(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 28. augustu,

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, ECON (Reglamenta 57. pants), ITRE (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko izveido izmetumu plānu gliemeņu Venus spp. zvejniecībām konkrētos Itālijas teritoriālajos ūdeņos (C(2019)06197 – 2019/2798(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 28. augustu,

nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko, nosakot vienotas likmes finansējumu, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 (C(2019)06203 – 2019/2796(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 28. augustu,

nodots atbildīgajai komitejai: REGI, EMPL (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2017/86, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā (C(2019)06204 – 2019/2799(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 29. augustu,

nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

Deleģētā akta projekts, kuram pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir mainīts no 2 mēneša uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/653 groza, lai Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā minētajiem PRIIP izveidotājiem, kuri piedāvā ieguldījumu apliecības kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas, piemērotos pārejas noteikumus saskaņotu ar minētajā pantā noteikto pagarināto atbrīvojuma periodu - (C(2019)4912 – 2019/2765(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 18. jūliju,

nodots atbildīgajai komitejai: ECON.


4. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz novērtējumu par augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz medus bitēm groza Regulu (ES) Nr. 546/2011 (D045385/06 - 2019/2776(RPS) - termiņš: 2019. gada 31. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO (Reglamenta 57. pants), AGRI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XIV pielikumu (D060782/03 - 2019/2773(RPS) - termiņš: 2019. gada 23. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE (Reglamenta 57. pants), IMCO (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas lēmums par atsauces dokumentu, kas veltīts atkritumu apsaimniekošanas nozares vidiskās pārvaldības paraugpraksēm, nozares vidiskā veikuma rādītājiem un izcilības kritērijiem, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (D062653/01 - 2019/2769(RPS) - termiņš: 2019. gada 18. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza un labo II, III un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D062738/02 - 2019/2779(RPS) - termiņš: 2019. gada 2. novembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula ar ko attiecībā uz ikgadējās, ikmēneša un ikmēneša īstermiņa enerģētikas statistikas atjauninājumu īstenošanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku (D062923/01 - 2019/2770(RPS) - termiņš: 2019. gada 19. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 1. un 8. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D062934/02 - 2019/2781(RPS) - termiņš: 2019. gada 3. novembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 1., 8., 34., 37. un 38. starptautisko grāmatvedības standartu, 2., 3. un 6. starptautisko finanšu pārskatu standartu, Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas 12., 19., 20. un 22. interpretāciju un Pastāvīgās interpretācijas komitejas 32. interpretāciju groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (Dokuments attiecas uz EEZ) (D062950/01 - 2019/2782(RPS) - termiņš: 2019. gada 3. novembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas direktīva, ar ko nolūkā pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai attiecībā uz alumīniju groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma III daļas 13. punktu (D063161/01 - 2019/2774(RPS) - termiņš: 2019. gada 24. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas direktīva, ar ko attiecībā uz formaldehīdu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK II pielikuma C papildinājumu, lai pieņemtu īpašas robežvērtības ķīmiskām vielām, kas izmantotas noteiktās rotaļlietās (D063162/01 - 2019/2775(RPS) - termiņš: 2019. gada 24. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas direktīva, ar ko Direktīvas 2002/49/EK III pielikumu groza attiecībā uz vides trokšņa kaitīgo seku vērtēšanas metožu noteikšanu (D063276/01 - 2019/2783(RPS) - termiņš: 2019. gada 6. novembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


5. Dokumentu iesniegšana

Citas iestādes bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus:

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Komisija (COM(2019)0316 [01] - C9-0050/2019 – 2019/2055(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Parlaments (COM(2019)0316 [02] - C9-0051/2019 – 2019/2056(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropadome un Padome (COM(2019)0316 [03] - C9-0052/2019 – 2019/2057(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Tiesa (COM(2019)0316 [04] - C9-0053/2019 – 2019/2058(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Revīzijas palāta (COM(2019)0316 [05] - C9-0054/2019 – 2019/2059(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (COM(2019)0316 [06] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Reģionu komiteja (COM(2019)0316 [07] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Ombuds (COM(2019)0316 [08] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (COM(2019)0316 [09] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

JURI, LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Ārējās darbības dienests (COM(2019)0316 [10] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, AFCO

- Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai "Eiropas Attīstības fonda 2018. gada pārskati" (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (COM(2019)0316 [11] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (EUROFOUND) (COM(2019)0316 [12] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (COM(2019)0316 [13] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (COM(2019)0316 [14] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Vides aģentūra (EEA) (COM(2019)0316 [15] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (COM(2019)0316 [16] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (COM(2019)0316 [17] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

CULT

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (COM(2019)0316 [18] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (COM(2019)0316 [19] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (COM(2019)0316 [20] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (COM(2019)0316 [21] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (COM(2019)0316 [22] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (COM(2019)0316 [23] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (COM(2019)0316 [24] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (COM(2019)0316 [25] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) (COM(2019)0316 [26] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (COM(2019)0316 [27] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) (COM(2019)0316 [28] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (COM(2019)0316 [29] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (COM(2019)0316 [30] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PECH

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (COM(2019)0316 [31] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Euratom Apgādes aģentūra (AA) (COM(2019)0316 [32] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Europol) (COM(2019)0316 [33] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (COM(2019)0316 [34] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

FEMM

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Banku iestāde (EBI) (COM(2019)0316 [35] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (COM(2019)0316 [36] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON, EMPL

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (COM(2019)0316 [37] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (COM(2019)0316 [38] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs (COM(2019)0316 [39] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, IMCO

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (COM(2019)0316 [40] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (COM(2019)0316 [41] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (COM(2019)0316 [42] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole (COM(2019)0316 [43] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — ITER starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (COM(2019)0316 [44] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — kopuzņēmums SESAR (gaisa satiksmes drošība) (COM(2019)0316 [45] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — kopuzņēmums "Clean Sky" (aeronautika un vide) (COM(2019)0316 [46] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE, TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — kopuzņēmums BBI (biorūpniecība) (COM(2019)0316 [47] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — kopuzņēmums IMI (kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai) (COM(2019)0316 [48] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — kopuzņēmums FCH (kurināmā elementi un ūdeņradis) (COM(2019)0316 [49] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — kopuzņēmums Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2019)0316 [50] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2018. finanšu gada konsolidētie pārskati — Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai (kopuzņēmums ECSEL) (COM(2019)0316 [51] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (COM(2019)0316 [52] - C9-0102/2019 - 2019/2107(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 4/2019 — Eiropas Ombuds (N9-0024/2019 - C9-0104/2019 - 2019/2108(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 5/2019 — Eiropas Ombuds (N9-0025/2019 - C9-0120/2019 - 2019/2112(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


6. Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu

Saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu 4/2019 – Eiropas Ombuds.

Saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu INF 2/2019 – Reģionu komiteja.

Saskaņā ar Finanšu regulas 31.panta 4. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 06/2019, DEC 09/2019, DEC 10/2019, DEC 11/2019, DEC 12/2019, DEC 14/2019, DEC 15/2019 – III iedaļa - Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 32.panta 2. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 13/2019 – III iedaļa - Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 29. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumiem V/AB-03/A/19, V/AB-04/C/19, V/AB-05/T/19, V/AB-06/T/19, V/AB-07/C/19, V/AB-08/A/19, V/AB-09/A/19, V/AB-10/C/19, V/AB-11/A/19, V/AB-12/C/19 – V iedaļa – Revīzijas palāta.

Saskaņā ar Finanšu regulas 29. panta 1. un 2. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu INF 3/2019 - IV iedaļa -Tiesa.

Saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu INF 2/2019 – IX iedaļa - Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.


7. Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (2019/2817(RSP)).

Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja), Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) un Michel Barnier (galvenais sarunu vadītājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt grupas “Renew” vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zanni ID grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā un Ivan Vilibor Sinčić, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Barbara Ann Gibson, Alyn Smith, Gunnar Beck, Peter Lundgren, Martina Anderson, Nigel Farage, Esteban González Pons, Richard Corbett, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Jan Zahradil, Luke Ming Flanagan, Diane Dodds, Antonio Tajani, Brando Benifei, Billy Kelleher, Jill Evans, Harald Vilimsky, Geert Bourgeois, Clare Daly, Martin Edward Daubney, Seán Kelly, Katarina Barley, Nathalie Loiseau, Ciarán Cuffe, Antonio Maria Rinaldi, Angel Dzhambazki, Eugenia Rodríguez Palop, Lance Forman, François-Xavier Bellamy, Sylvie Guillaume, Luis Garicano, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Ben Habib, uzdodot zilās kartītes jautājumu Paulo Rangel (tā kā tas nebija zilās kartītes jautājums, sēdes vadītāja liedza runātājam izteikties), Javier Moreno Sánchez, Nicola Beer, Benoît Biteau, Veronika Vrecionová, Esther de Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Dita Charanzová, Zbigniew Kuźmiuk, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Kris Peeters, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Evelyn Regner, Georgios Kyrtsos, Christel Schaldemose, Jörgen Warborn, Heléne Fritzon, David McAllister, Seb Dance, Radosław Sikorski, Domènec Ruiz Devesa un Frances Fitzgerald.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Julie Ward, Bill Newton Dunn, Ellie Chowns, Hermann Tertsch, José Gusmão, Francisco José Millán Mon, James Wells un Jude Kirton-Darling.

SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

Uzstājās Michel Barnier un Tytti Tuppurainen.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   EP Brexit koordinators Guy Verhofstadt, PPE grupas priekšsēdētājs Manfred Weber, S&D grupas priekšsēdētāja Iratxe García Pérez, grupas “Renew Europe” priekšsēdētājs Dacian Cioloş, Verts/ALE grupas līdzpriekšsēdētāji Philippe Lamberts un Ska Keller, GUE/NGL grupas līdzpriekšsēdētāji Martin Schirdewan un Manon Aubry un Konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Antonio Tajani - par pašreizējo stāvokli saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES (2019/2817(RSP)) (B9-0038/2019);

—   Gunnar Beck ID grupas vārdā - par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES (2019/2817(RSP)) (B9-0039/2019).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.9.2019. protokola 9.6. punkts.


8. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis turpmāk minētos ID grupas un pie politiskajām grupām nepiederošo deputātu sekretariāta lēmumus, ar kuriem groza komiteju un delegāciju sastāvu.

Delegācija ES un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā: Julie Lechanteux - Dominique Bilde vietā;

Delegācija ES un Melnkalnes Stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā: Dominique Bilde - Julie Lechanteux vietā;

Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā: Rosa D'Amato.

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


9.1. Budžeta grozījuma Nr. 1/2019 projekts — 2018. finanšu gada pārpalikums (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2019 projektu: 2018. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana [11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: John Howarth (A9-0005/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2019)0011).


9.2. Budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projekts "ES konkurētspējai svarīgu programmu stiprināšana: "Apvārsnis 2020" un "Erasmus+"" (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projektu — palielinājums ES konkurētspējai svarīgām programmām: “Apvārsnis 2020” un “Erasmus+” [11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: John Howarth (A9-0004/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0012).

Uzstāšanās

John Howarth (referents) - pirms balsošanas.


9.3. Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai [COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2019)0013).


9.4. Budžeta grozījuma Nr. 3/2019 projekts - priekšlikums par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2019 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai [11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: John Howarth (A9-0006/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2019)0014).


9.5. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana: EGF/2019/000 TA 2019 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2019/000 TA 2019 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) [COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2019)0015).


9.6. Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B9-0038/2019 un B9-0039/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B9-0038/2019

Pieņemts (P9_TA(2019)0016).

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0039/2019 vairs nav spēkā.)

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, gaidot balsojumu skaidrojumus.)

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Apvienotās Karalistes izstāšanās no ESB9-0038/2019

Alexandr Vondra, Michaela Šojdrová, Luisa Porritt, Matthew Patten, Antony Hook, Catherine Bearder, Barbara Ann Gibson, John Howarth, Michael Heaver, Lucy Nethsingha, Martin Edward Daubney, Rory Palmer, Jane Brophy, Judith Bunting, Phil Bennion, Chris Davies, Alex Agius Saliba, Dinesh Dhamija, Caroline Voaden, Sheila Ritchie, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Daniel Hannan, Romana Tomc un Irina Von Wiese.


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Plenārsēde”\ “Plenārsēdes”\ Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.46.)


SĒDI VADA: Dita CHARANZOVÁ
Priekšsēdētāja vietniece

12. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.01.


13. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


14. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis turpmāk minēto S&D grupas lēmumu, ar ko groza komiteju un delegāciju sastāvu.

Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Łukasz Kohut;

Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā: Miroslav Číž - Sylvie Guillaume vietā;

Delegācija attiecībām ar Palestīnu: Evin Incir;

Delegācija attiecībām ar Irānu: Jude Kirton-Darling;

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm: Jackie Jones;

Delegācija attiecībām ar Indiju: Katarina Barley un Tudor Ciuhodaru; Jackie Jones vairs nav šīs komitejas loceklis;

Delegācija dalībai Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā: Costas Mavrides - Paolo De Castro vietā;

Delegācija ES un Ziemeļmaķedonijas apvienotajā parlamentārajā komitejā: Sergei Stanishev.

Šis lēmums stājas spēkā šajā dienā.


15. Cīņa pret vēzi (debates par aktuāliem jautājumiem)

Cīņa pret vēzi (2019/2818(RSP)).

Uzstājās Manfred Weber, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi PPE grupa.

Uzstājās Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Ewa Kopacz PPE grupas vārdā, Sara Cerdas S&D grupas vārdā, Véronique Trillet-Lenoir Renew grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Simona Baldassarre ID grupas vārdā, Joanna Kopcińska ECR grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, David Bull, pie grupām nepiederošs deputāts, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Frédérique Ries, Joëlle Mélin, Jadwiga Wiśniewska, Elena Kountoura, Peter Liese, Nicolás González Casares, Susana Solís Pérez, Luisa Regimenti, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dolors Montserrat, Rory Palmer, Chrysoula Zacharopoulou, Aurelia Beigneux, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Judith Bunting, Annalisa Tardino, Ruža Tomašić, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Maximilian Krah, Liudas Mažylis un Mairead McGuinness.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Tytti Tuppurainen.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece


16. Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (debates)

Padomes paziņojums: Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (2019/2710(RSP)).

Kimmo Tiilikainen (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Monika Hohlmeier (referente), Eider Gardiazabal Rubial (referente), Johan Van Overtveldt (BUDG komitejas priekšsēdētājs), José Manuel Fernandes PPE grupas vārdā, Pierre Larrouturou S&D grupas vārdā, Clotilde Armand grupas “Renew” vārdā, Rasmus Andresen Verts/ALE grupas vārdā, Hélène Laporte ID grupas vārdā, Bogdan Rzońca ECR grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Michael Heaver, pie grupām nepiederošs deputāts, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Damian Boeselager, Jaak Madison, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Mario Furore, Angelika Winzig, Fabienne Keller, Benoît Biteau, Francesca Donato, Eugen Jurzyca, João Ferreira, Robert Rowland, Karlo Ressler, Olivier Chastel, Gina Dowding, Nicolaus Fest, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, Nico Semsrott, Paolo Borchia, Niclas Herbst, Monika Beňová, Tonino Picula, Neena Gill, Jens Geier, Maria Grapini un Petra Kammerevert.

SĒDI VADA: Nicola BEER
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Brando Benifei, Evin Incir un John Howarth.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Costas Mavrides, Ruža Tomašić un Ben Habib.

Uzstājās Kimmo Tiilikainen.

Debates tika slēgtas.


17. Eiropas atceres nozīme Eiropas nākotnei (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropas atceres nozīme Eiropas nākotnei (2019/2819(RSP)).

Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Rasa Juknevičienė PPE grupas vārdā, Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā, Michal Šimečka grupas “Renew” vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Gilles Lebreton ID grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Giorgos Georgiou GUE/NGL grupas vārdā, Miroslav Radačovský, pie grupām nepiederošs deputāts, Michael Gahler, Sven Mikser, Charles Goerens, Sergey Lagodinsky, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Sira Rego, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radosław Sikorski, Petra Kammerevert, Romeo Franz, Danilo Oscar Lancini, Kosma Złotowski, Alexis Georgoulis, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler, Nicolaus Fest, Zdzisław Krasnodębski, Claire Fox, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Kinga Gál, Laurence Farreng, Beata Kempa, Sandra Kalniete, Željana Zovko, Michaela Šojdrová un Isabel Wiseler-Lima.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Andrzej Halicki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Joachim Stanisław Brudziński, Sandra Pereira un Kostas Papadakis.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Tytti Tuppurainen.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Kinga Gál, Vangelis Meimarakis, Lukas Mandl, György Hölvényi, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík un Ivan Štefanec PPE grupas vārdā - par Otrā pasaules kara sākuma 80. gadadienu un Eiropas atceres nozīmi Eiropas nākotnei (2019/2819(RSP)) (B9-0097/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa un Patryk Jaki ECR grupas vārdā - par Otrā pasaules kara sākuma 80. gadadienu un Eiropas atceres nozīmi Eiropas nākotnei (2019/2819(RSP)) (B9-0098/2019);

—   Kati Piri un Isabel Santos S&D grupas vārdā - par Eiropas atceres nozīmi Eiropas nākotnei (2019/2819(RSP)) (B9-0099/2019);

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Christoph Oetjen un Christophe Grudler grupas “Renew” vārdā - par Eiropas atceres nozīmi Eiropas nākotnei (2019/2819(RSP)) (B9-0100/2019).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.9.2019. protokola 7.5. punkts.


18. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis turpmāk minētos S&D un ID grupas lēmumus, ar kuriem groza komiteju un delegāciju sastāvu.

Starptautiskās tirdzniecības komiteja: Nicola Danti - Irene Tinagli vietā;

Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju: Roman Haider - Joachim Kuhs vietā;

Delegācija attiecībām ar Brazīlijas Federatīvo Republiku: Nicola Danti;

Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm: Nicola Danti - Paolo De Castro vietā;

Delegācija attiecībām ar Panāfrikas parlamentu: Simona Bonafè;

Delegācija ES un Albānijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā: Kathleen Van Brempt - Dan Nica vietā;

Delegācija ES un Melnkalnes Stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā: Kostas Papadakis - Evelyn Regner vietā;

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Dan Nica - Kathleen Van Brempt vietā;

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Rosanna Conte - Simona Baldassarre vietā, Paolo De Castro;

Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā: Simona Baldassarre - Rosanna Conte vietā.

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


19. Tas, kā tiek īstenoti tiesību akti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Tas, kā tiek īstenoti tiesību akti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā (2019/2820(RSP)).

Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Markus Ferber PPE grupas vārdā, Evelyn Regner S&D grupas vārdā, Luis Garicano Renew grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Gunnar Beck ID grupas vārdā, Emmanuel Maurel GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara, pie grupām nepiederoša deputāte, David Casa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Mislav Kolakušić, Othmar Karas, Neena Gill, Antony Hook, Mikuláš Peksa, Emil Radev, Niels Fuglsang, Ondřej Kovařík un Romana Tomc.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Juan Fernando López Aguilar un Marek Belka.

Uzstājās Věra Jourová un Tytti Tuppurainen.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Markus Ferber, Roberta Metsola un Emil Radev PPE grupas vārdā, Jonás Fernández un Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Luis Garicano un Sophia in ’t Veld "Renew" grupas vārdā, Sven Giegold, Terry Reintke, Tineke Strik, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Viola Von Cramon Taubadel, Gwendoline Delbos Corfield, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Kira Marie Peter Hansen, Damien Carême, Salima Yenbou un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Martin Schirdewan, Manon Aubry, Matt Carthy, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo un Stelios Kouloglou - par progresu, kas panākts, īstenojot ES tiesību aktus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā (2019/2820(RSP)) (B9-0045/2019);

—   Gunnar Beck ID grupas vārdā - par to, kā tiek īstenoti ES tiesību akti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā (2019/2820(RSP)) (B9-0046/2019).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.9.2019. protokola 7.6. punkts.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 640179/OJJE).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.03.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Al-Sahlani Abir, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlusconi Silvio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lamberts Philippe, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, O'Sullivan Grace, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Attaisnoti nepiedalās:

Ceccardi Susanna, Freund Daniel, Ochojska Janina, Toom Yana

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 28. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika