Indeks 
Protokół
XML 303kPDF 349kWORD 91k
Środa, 18 września 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)
 3.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 4.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 5.Składanie dokumentów
 6.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 7.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Głosowanie
  
9.1.Projekt budżetu korygującego nr 1/2019 – nadwyżka z roku 2018 (głosowanie)
  
9.2.Projekt budżetu korygującego nr 2/2019 do budżetu ogólnego – Zasilenie kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+ (głosowanie)
  
9.3.Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii (głosowanie)
  
9.4.Projekt budżetu korygującego nr 3/2019: wniosek o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii (głosowanie)
  
9.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EGF/2019/000 TA 2019 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (głosowanie)
  
9.6.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 11.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Walka z rakiem (debata na aktualny temat)
 16.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2020 (debata)
 17.Znaczenie pamięci o przeszłości Europy dla jej przyszłości (debata)
 18.Skład komisji i delegacji
 19.Stan wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.01.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)

Następujący posłowie lub następujące grupy polityczne złożyli zgodnie z art. 144 Regulaminu wnioski o przeprowadzenie debaty nad następującymi projektami rezolucji:

  1. Sytuacja w Turcji, w szczególności odwołanie burmistrzów wyłonionych w wyborach (2019/2821(RSP))

—   Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Jan Zahradil, Alexandr Vondra i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Turcji, w szczególności odwołania burmistrzów wyłonionych w wyborach (B9-0048/2019);

—   Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Erik Marquardt, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak i Tineke Strik w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Turcji, w szczególności odwołania burmistrzów wyłonionych w wyborach (B9-0049/2019);

—   Lars Patrick Berg, Jaak Madison, Jörg Meuthen i Guido Reil, w imieniu grupy ID, w sprawie sytuacji w Turcji, w szczególności odwołania burmistrzów wyłonionych w wyborach (B9-0082/2019);

—   Kati Piri, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Turcji, w szczególności odwołania burmistrzów wyłonionych w wyborach (B9-0083/2019);

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji w Turcji, w szczególności odwołania burmistrzów wyłonionych w wyborach (B9-0084/2019);

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Manu Pineda, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Manuel Bompard, Martina Michels, Younous Omarjee i Giorgos Georgiou, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Turcji, w szczególności odwołania burmistrzów wyłonionych w wyborach (B9-0085/2019);

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Loránt Vincze, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Manolis Kefalogiannis, Milan Zver, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Paulo Rangel, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák i Stelios Kympouropoulos, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Turcji, w szczególności odwołania burmistrzów wyłonionych w wyborach (B9-0088/2019).

II.   Mjanma/Birma, w szczególności sytuacja Rohingjów (2019/2822(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko i Jan Zahradil, w imieniu grupy ECR, w sprawie Mjanmy/Birmy, w szczególności sytuacji Rohingjów (B9-0050/2019);

—   Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak i Tineke Strik, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Mjanmy/Birmy, w szczególności sytuacji Rohingjów (B9-0081/2019);

—   Kati Piri i Agnes Jongerius, w imieniu grupy S&D, w sprawie Mjanmy/Birmy, w szczególności sytuacji Rohingjów (B9-0086/2019);

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew, w sprawie Mjanmy/Birmy, w szczególności sytuacji Rohingjów (B9-0087/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard i Younous Omarjee, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Mjanmy/Birmy, w szczególności sytuacji Rohingjów (B9-0091/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Manolis Kefalogiannis, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Sandra Kalniete, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák i Stelios Kympouropoulos, w imieniu grupy PPE, w sprawie Mjanmy/Birmy, w szczególności sytuacji Rohingjów (B9-0092/2019).

III.   Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw kobiet i uwięzionych obywateli UE o podwójnym obywatelstwie (2019/2823(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Anthea McIntyre, Charlie Weimers, Jan Zahradil i Alexandr Vondra, w imieniu grupy ECR, w sprawie Iranu, w szczególności sytuacji obrońców praw kobiet i uwięzionych obywateli UE o podwójnym obywatelstwie (B9-0089/2019);

—   Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Tineke Strik i Kim Van Sparrentak, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Iranu, w szczególności sytuacji obrońców praw kobiet i uwięzionych obywateli UE o podwójnym obywatelstwie (B9-0090/2019);

—   Kati Piri i Jytte Guteland, w imieniu grupy S&D, w sprawie Iranu, w szczególności sytuacji obrońców praw kobiet i uwięzionych obywateli UE o podwójnym obywatelstwie (B9-0093/2019);

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew, w sprawie Iranu, w szczególności sytuacji obrońców praw kobiet i uwięzionych obywateli UE o podwójnym obywatelstwie (B9-0094/2019);

—   Cornelia Ernst, Mick Wallace, Manuel Bompard, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz i Eugenia Rodríguez Palop, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Iranu, w szczególności sytuacji obrońców praw kobiet i uwięzionych obywateli UE o podwójnym obywatelstwie(B9-0095/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Stanislav Polčák i Stelios Kympouropoulos, w imieniu grupy PPE, w sprawie Iranu, w szczególności sytuacji obrońców praw kobiet i uwięzionych obywateli UE o podwójnym obywatelstwie (B9-0096/2019).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 171 Regulaminu.


3. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w zakresie wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia, który towarzyszy przesyłkom zwierząt i towarów do ich miejsca przeznaczenia (C(2019)02910 - 2019/2766(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, AGRI (art. 57 Regulaminu)

- Decyzja delegowana Komisji uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do wspólnej metody i minimalnych wymagań jakościowych dla jednolitego pomiaru poziomów odpadów żywności (C(2019)03211 - 2019/2757(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dostosowujących kwotę bazową w euro w odniesieniu do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu i zdolności finansowej pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (C(2019)03448 - 2019/2767(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 przez ustanowienie dodatkowych jakościowych i ilościowych wskaźników efektywności (C(2019)03624 - 2019/2758(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego.

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących jednorodności ekspozycji bazowych w ramach sekurytyzacji (C(2019)03785 - 2019/2759(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania rumuńskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/1229 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku (C(2019)03921 - 2019/2795(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 26 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania rumuńskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (C(2019)04051 - 2019/2761(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przypadków podejrzenia lub stwierdzenia niezgodności z przepisami Unii dotyczącymi stosowania lub pozostałości substancji farmakologicznie czynnych dopuszczonych w weterynaryjnych produktach leczniczych lub jako dodatki paszowe bądź z przepisami Unii dotyczącymi stosowania lub pozostałości zakazanych lub niedopuszczonych substancji farmakologicznie czynnych (C(2019)04448 - 2019/2762(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, AGRI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do warunków monitorowania transportu i przybycia przesyłek niektórych towarów przewożonych z punktu kontroli granicznej przybycia do zakładu w miejscu przeznaczenia w Unii (C(2019)04500 - 2019/2760(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, AGRI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (C(2019)04548 - 2019/2763(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (C(2019)04625 - 2019/2764(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI, ENVI (art. 57 Regulaminu)

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego.

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/653 wcelu dostosowania przepisu przejściowego dla twórców PRIIP oferujących jednostki funduszy, októrych mowa wart.32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr1286/2014, jako bazowe warianty inwestycyjne, do przedłużonego obowiązywania zwolnienia na podstawie tego artykułu (C(2019)04912 - 2019/2765(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/98 w sprawie wdrożenia międzynarodowych zobowiązań Unii, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, zgodnie z Międzynarodową konwencją o ochronie tuńczyka atlantyckiego oraz z Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku (C(2019)05092 - 2019/2756(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego.

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do środków przyjętych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji lotniczych w celu wdrożenia globalnego środka rynkowego (C(2019)05206 - 2019/2768(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, ITRE (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (C(2019)05370 - 2019/2771(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zastępujące załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (C(2019)05402 - 2019/2772(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki w odniesieniu do terminów przekazywania danych i dostosowania załączników I i II (C(2019)05572 - 2019/2778(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 1 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 przez ustanowienie wykazu agrofagów priorytetowych (C(2019)05637 - 2019/2777(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 1 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Dyrektywa delegowana Komisji uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2397 w odniesieniu do standardów dotyczących: kompetencji oraz odpowiadających im wiedzy i umiejętności, egzaminów praktycznych, zatwierdzania symulatorów oraz stanu zdrowia (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 2 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN, EMPL (art. 57 Regulaminu)

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo–technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ftalanu di-2-etyloheksylu (DEHP) w niektórych gumowych elementach stosowanych w układach silnika (C(2019)05780 - 2019/2792(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w stopach lutowniczych stosowanych w niektórych silnikach spalinowych (C(2019)05781 - 2019/2793(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (C(2019)05841 - 2019/2784(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia D-fruktozy jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia (C(2019)05865 - 2019/2785(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia sera jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia (C(2019)05867 - 2019/2786(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia zagęszczonego soku jabłkowego jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia (C(2019)05869 - 2019/2787(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia miodu jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia (C(2019)05881 - 2019/2790(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia sproszkowanego jaja jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia (C(2019)05886 - 2019/2791(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia Saccharomyces cerevisiae jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia (C(2019)05890 - 2019/2788(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia octu jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia (C(2019)05891 - 2019/2789(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające i zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w odniesieniu do punktów ładowania dla pojazdów silnikowych kategorii L, zasilania statków żeglugi śródlądowej energią elektryczną z lądu, dostarczania wodoru na potrzeby transportu drogowego i dostarczania gazu ziemnego na potrzeby transportu drogowego i wodnego oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/674 (C(2019)05960 - 2019/2794(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 13 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1031/2010 w celu dostosowania sprzedaży uprawnień na aukcji do zasad EU ETS na lata 2021–2030 oraz klasyfikacji uprawnień jako instrumentów finansowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (C(2019)06182 - 2019/2797(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 28 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, ECON (art. 57 Regulaminu), ITRE (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do małży Venus spp. na niektórych włoskich wodach terytorialnych (C(2019)06197 - 2019/2798(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 28 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do ustanowienia finansowania w oparciu o stawki ryczałtowe (C(2019)06203 - 2019/2796(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 28 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI, EMPL (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/86 ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów małych gatunków dennych w Morzu Śródziemnym (C(2019)06204 - 2019/2799(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 29 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego na wniosek właściwej komisji termin zgłoszenia sprzeciwu zmieniono z 2 na 3 miesiące:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/653 w celu dostosowania przepisu przejściowego dla twórców PRIIP oferujących jednostki funduszy, o których mowa wart.32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, jako bazowe warianty inwestycyjne, do przedłużonego obowiązywania zwolnienia na podstawie tego artykułu - (C(2019)4912 – 2019/2765(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: 3 miesiące począwszy od daty otrzymania, tj.18 lipca 2019 r., na wniosek właściwej komisji.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


4. Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 546/2011 w odniesieniu do oceny wpływu środków ochrony roślin na pszczoły miodne (D045385/06 - 2019/2776(RPS) - termin: 31 października 2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO (art. 57 Regulaminu), AGRI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (D060782/03 - 2019/2773(RPS) - termin: 23 października 2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE (art. 57 Regulaminu), IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Decyzja Komisji w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora gospodarki odpadami na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (D062653/01 - 2019/2769(RPS) - termin: 18 października 2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie zmiany i sprostowania załączników II, III i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D062738/02 - 2019/2779(RPS) - termin: 2 listopada 2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wykonania aktualizacji na potrzeby rocznej, miesięcznej i krótkoterminowej miesięcznej statystyki energii (D062923/01 - 2019/2770(RPS) - termin: 19 października 2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1 i 8 (D062934/02 - 2019/2781(RPS) - termin: 3 listopada 2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1, 8, 34, 37 i 38, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2, 3 i 6, Interpretacji 12, 19, 20 i 22 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej oraz Interpretacji 32 Stałego Komitetu ds. Interpretacji (Tekst mający znaczenie dla EOG) (D062950/01 - 2019/2782(RPS) - termin: 3 listopada 2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI (art. 57 Regulaminu)

- Dyrektywa Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego i naukowego, pkt 13 w części III załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do aluminium (D063161/01 - 2019/2774(RPS) - termin: 24 października 2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dodatek C do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w celu przyjęcia określonych stężeń granicznych substancji chemicznych stosowanych w niektórych zabawkach w odniesieniu do formaldehydu (D063162/01 - 2019/2775(RPS) - termin: 24 października 2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załącznik III do dyrektywy 2002/49/WE w odniesieniu do ustalenia metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku (D063276/01 - 2019/2783(RPS) - termin: 6 listopada 2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


5. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez inne instytucje:

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Komisja Europejska (COM(2019)0316 [01] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Parlament Europejski (COM(2019)0316 [02] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Rada Europejska i Rada (COM(2019)0316 [03] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Trybunał Sprawiedliwości (COM(2019)0316 [04] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Trybunał Obrachunkowy (COM(2019)0316 [05] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (COM(2019)0316 [06] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Komitet Regionów (COM(2019)0316 [07] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (COM(2019)0316 [08] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (COM(2019)0316 [09] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

JURI, LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (COM(2019)0316 [10] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, AFCO

- komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego: Roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok 2018 (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (COM(2019)0316 [11] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL, ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (COM(2019)0316 [12] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (COM(2019)0316 [13] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (OEDT) (COM(2019)0316 [14] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejska Agencja Ochrony Środowiska (AEE) (COM(2019)0316 [15] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (COM(2019)0316 [16] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (COM(2019)0316 [17] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

CULT

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejska Agencja Leków (EMA) (COM(2019)0316 [18] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST) (COM(2019)0316 [19] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (COM(2019)0316 [20] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (AESM) (COM(2019)0316 [21] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (COM(2019)0316 [22] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (COM(2019)0316 [23] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (COM(2019)0316 [24] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska – Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (COM(2019)0316 [25] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) (COM(2019)0316 [26] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (COM(2019)0316 [27] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) (COM(2019)0316 [28] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, LIBE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (COM(2019)0316 [29] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (COM(2019)0316 [30] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PECH

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejska Agencja Chemikaliów (AEPC) (COM(2019)0316 [31] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Agencja Dostaw Euratomu (AA) (COM(2019)0316 [32] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL) (COM(2019)0316 [33] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (COM(2019)0316 [34] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

FEMM

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ABE) (COM(2019)0316 [35] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (AEAPP) (COM(2019)0316 [36] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON, EMPL

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (COM(2019)0316 [37] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (COM(2019)0316 [38] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) (COM(2019)0316 [39] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, IMCO

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (COM(2019)0316 [40] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (COM(2019)0316 [41] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (COM(2019)0316 [42] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola (COM(2019)0316 [43] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER) (COM(2019)0316 [44] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Wspólne przedsięwzięcie – Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR) (COM(2019)0316 [45] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Wspólne przedsięwzięcie – Lotnictwo i środowisko (CLEAN SKY) (COM(2019)0316 [46] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (COM(2019)0316 [47] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, REGI

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (IMI) (COM(2019)0316 [48] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH) (COM(2019)0316 [49] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R) (COM(2019)0316 [50] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 – Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (COM(2019)0316 [51] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie absolutorium dla Komisji Europejskiej za rok 2018 (COM(2019)0316 [52] - C9-0102/2019 - 2019/2107(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 4/2019 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (N9-0024/2019 - C9-0104/2019 - 2019/2108(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 5/2019 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (N9-0025/2019 - C9-0120/2019 - 2019/2112(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


6. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciu środków 4/2019 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciu środków INF 2/2019 – Komitet Regionów.

Zgodnie z art. 31 ust. 4 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 06/2019, DEC 09/2019, DEC 10/2019, DEC 11/2019, DEC 12/2019, DEC 14/2019, DEC 15/2019 – sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 13/2019 – sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciu środków V/AB-03/A/19, V/AB-04/C/19, V/AB-05/T/19, V/AB-06/T/19, V/AB-07/C/19, V/AB-08/A/19, V/AB-09/A/19, V/AB-10/C/19, V/AB-11/A/19, V/AB-12/C/19 – sekcja V – Trybunał Obrachunkowy.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciu środków INF 3/2019 – sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciu środków INF 1/2019 – sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych.


7. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (2019/2817(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady), Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji), i Michel Barnier (główny negocjator) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy Renew, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy ID, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL i Ivan Vilibor Sinčić niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Barbara Ann Gibson, Alyn Smith, Gunnar Beck, Peter Lundgren, Martina Anderson, Nigel Farage, Esteban González Pons, Richard Corbett, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Jan Zahradil, Luke Ming Flanagan, Diane Dodds, Antonio Tajani, Brando Benifei, Billy Kelleher, Jill Evans, Harald Vilimsky, Geert Bourgeois, Clare Daly, Martin Edward Daubney, Seán Kelly, Katarina Barley, Nathalie Loiseau, Ciarán Cuffe, Antonio Maria Rinaldi, Angel Dzhambazki, Eugenia Rodríguez Palop, Lance Forman, François-Xavier Bellamy, Sylvie Guillaume, Luis Garicano, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Ben Habib, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Paulo Rangelowi (ponieważ nie było to pytanie w ramach procedury niebieskiej kartki, przewodnicząca odebrała mówcy głos), Javier Moreno Sánchez, Nicola Beer, Benoît Biteau, Veronika Vrecionová, Esther de Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Dita Charanzová, Zbigniew Kuźmiuk, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Kris Peeters, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Evelyn Regner, Georgios Kyrtsos, Christel Schaldemose, Jörgen Warborn, Heléne Fritzon, David McAllister, Seb Dance, Radosław Sikorski, Domènec Ruiz Devesa i Frances Fitzgerald.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Bill Newton Dunn, Ellie Chowns, Hermann Tertsch, José Gusmão, Francisco José Millán Mon, James Wells i Jude Kirton-Darling.

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

Głos zabrali: Michel Barnier i Tytti Tuppurainen.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Guy Verhofstadt, koordynator Parlamentu ds. brexitu, Manfred Weber, przewodniczący grupy PPE, Iratxe García Pérez, przewodnicząca grupy S&D, Dacian Cioloş, przewodniczący grupy Renew Europe, Philippe Lamberts i Ska Keller, współprzewodniczący grupy Verts/ALE, Martin Schirdewan i Manon Aubry, współprzewodniczący grupy GUE/NGL, i Antonio Tajani, przewodniczący Komisji Spraw Konstytucyjnych, w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej – rozwój wypadków (2019/2817(RSP)) (B9-0038/2019);

—   Gunnar Beck w imieniu grupy ID, w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE (2019/2817(RSP)) (B9-0039/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.6 protokołu z dnia 18.9.2019.


8. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy ID oraz od sekretariatu posłów niezrzeszonych następujące decyzje o zmianie składu komisji i delegacji:

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia: Julie Lechanteux zamiast Dominique Bilde

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Czarnogóra: Dominique Bilde zamiast Julie Lechanteux

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Rosa D'Amato

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


9.1. Projekt budżetu korygującego nr 1/2019 – nadwyżka z roku 2018 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1/2019 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2018 [11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: John Howarth (A9-0005/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2019)0011)


9.2. Projekt budżetu korygującego nr 2/2019 do budżetu ogólnego – Zasilenie kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+ (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2019 Unii Europejskiej do budżetu ogólnego na 2019 r. – Zasilenie kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+ [11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: John Howarth (A9-0004/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0012)

Wystąpienia

John Howarth (sprawozdawca), przed głosowaniem.


9.3. Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii [COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2019)0013)


9.4. Projekt budżetu korygującego nr 3/2019: wniosek o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2019 do budżetu ogólnego na rok 2019 towarzyszącego wnioskowi o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii [11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: John Howarth (A9-0006/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2019)0014)


9.5. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EGF/2019/000 TA 2019 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2019/000 TA 2019 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) [COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2019)0015)


9.6. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0038/2019 i B9-0039/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0038/2019

Przyjęto (P9_TA(2019)0016)

(Projekt rezolucji B9-0039/2019 stał się bezprzedmiotowy.)

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na wyjaśnienia dotyczące głosowania.)

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący


10. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UEB9-0038/2019

Alexandr Vondra, Michaela Šojdrová, Luisa Porritt, Matthew Patten, Antony Hook, Catherine Bearder, Barbara Ann Gibson, John Howarth, Michael Heaver, Lucy Nethsingha, Martin Edward Daubney, Rory Palmer, Jane Brophy, Judith Bunting, Phil Bennion, Chris Davies, Alex Agius Saliba, Dinesh Dhamija, Caroline Voaden, Sheila Ritchie, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Daniel Hannan, Romana Tomc i Irina Von Wiese.


11. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Parlamentu – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie internetowej Parlamentu będzie regularnie aktualizowana przez maksimum dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.46.)


PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

12. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.01.


13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


14. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy S&D następującą decyzję zmieniającą skład komisji i delegacji:

Delegacja do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Łukasz Kohut

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja: Miroslav Číž zamiast Sylvie Guillaume

Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną: Evin Incir

Delegacja do spraw Stosunków z Iranem: Jude Kirton-Darling

Delegacja do spraw Stosunków ze Stanami Zjednoczonymi: Jackie Jones

Delegacja do spraw Stosunków z Indiami: Katarina Barley i Tudor Ciuhodaru; Jackie Jones nie jest już członkinią delegacji

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Costas Mavrides zamiast Paola De Castro

Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Macedonia Północna: Sergei Stanishev.

Decyzja ta wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.


15. Walka z rakiem (debata na aktualny temat)

Walka z rakiem (2019/2818(RSP))

Głos zabrał Manfred Weber, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę PPE.

Głos zabrali: Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Ewa Kopacz w imieniu grupy PPE, Sara Cerdas w imieniu grupy S&D, Véronique Trillet-Lenoir w imieniu grupy Renew, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Simona Baldassarre w imieniu grupy ID, Joanna Kopcińska w imieniu grupy ECR, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, David Bull niezrzeszony, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Frédérique Ries, Joëlle Mélin, Jadwiga Wiśniewska, Elena Kountoura, Peter Liese, Nicolás González Casares, Susana Solís Pérez, Luisa Regimenti, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dolors Montserrat, Rory Palmer, Chrysoula Zacharopoulou, Aurelia Beigneux, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Judith Bunting, Annalisa Tardino, Ruža Tomašić, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Maximilian Krah, Liudas Mažylis i Mairead McGuinness.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis i Tytti Tuppurainen.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca


16. Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2020 (debata)

Oświadczenie Rady: Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2020 (2019/2710(RSP))

Kimmo Tiilikainen (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Monika Hohlmeier (sprawozdawczyni), Eider Gardiazabal Rubial (sprawozdawczyni), Johan Van Overtveldt (przewodniczący komisji BUDG), José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, Pierre Larrouturou w imieniu grupy S&D, Clotilde Armand w imieniu grupy Renew, Rasmus Andresen w imieniu grupy Verts/ALE, Hélène Laporte w imieniu grupy ID, Bogdan Rzońca w imieniu grupy ECR, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Michael Heaver niezrzeszony, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Damian Boeselager, Jaak Madison, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Mario Furore, Angelika Winzig, Fabienne Keller, Benoît Biteau, Francesca Donato, Eugen Jurzyca, João Ferreira, Robert Rowland, Karlo Ressler, Olivier Chastel, Gina Dowding, Nicolaus Fest, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, Nico Semsrott, Paolo Borchia, Niclas Herbst, Monika Beňová, Tonino Picula, Neena Gill, Jens Geier, Maria Grapini i Petra Kammerevert.

PRZEWODNICTWO: Nicola BEER
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Brando Benifei, Evin Incir i John Howarth.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Costas Mavrides, Ruža Tomašić i Ben Habib.

Głos zabrał Kimmo Tiilikainen.

Debata została zamknięta.


17. Znaczenie pamięci o przeszłości Europy dla jej przyszłości (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Znaczenie pamięci o przeszłości Europy dla jej przyszłości (2019/2819(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Rasa Juknevičienė w imieniu grupy PPE, Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D, Michal Šimečka w imieniu grupy Renew, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Gilles Lebreton w imieniu grupy ID, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Giorgos Georgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Miroslav Radačovský niezrzeszony, Michael Gahler, Sven Mikser, Charles Goerens, Sergey Lagodinsky, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Sira Rego, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radosław Sikorski, Petra Kammerevert, Romeo Franz, Danilo Oscar Lancini, Kosma Złotowski, Alexis Georgoulis, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler, Nicolaus Fest, Zdzisław Krasnodębski, Claire Fox, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Kinga Gál, Laurence Farreng, Beata Kempa, Sandra Kalniete, Željana Zovko, Michaela Šojdrová i Isabel Wiseler-Lima.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Andrzej Halicki.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Joachim Stanisław Brudziński, Sandra Pereira i Kostas Papadakis.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Tytti Tuppurainen.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Kinga Gál, Vangelis Meimarakis, Lukas Mandl, György Hölvényi, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík i Ivan Štefanec, w imieniu grupy PPE, w sprawie 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej oraz znaczenia europejskiej pamięci dla przyszłości Europy (2019/2819(RSP)) (B9-0097/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa i Patryk Jaki, w imieniu grupy ECR, w sprawie 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej oraz znaczenia europejskiej pamięci dla przyszłości Europy (2019/2819(RSP)) (B9-0098/2019);

—   Kati Piri i Isabel Santos, w imieniu grupy S&D, w sprawie znaczenia europejskiej pamięci historycznej dla przyszłości Europy (2019/2819(RSP)) (B9-0099/2019);

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Christoph Oetjen i Christophe Grudler, w imieniu grupy Renew, w sprawie znaczenia europejskiej pamięci historycznej dla przyszłości Europy (2019/2819(RSP)) (B9-0100/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 19.9.2019.


18. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup S&D i ID następujące decyzje o zmianie składu komisji i delegacji:

Komisja INTA: Nicola Danti zamiast Irene Tinagli

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią: Roman Haider zamiast Joachima Kuhsa

Delegacja do spraw Stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii: Nicola Danti

Delegacja do spraw Stosunków z Mercosurem: Nicola Danti zamiast Paola De Castro

Delegacja do spraw Stosunków z Parlamentem Panafrykańskim: Simona Bonafè

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania: Kathleen Van Brempt zamiast Dana Nicy

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Czarnogóra: Kostas Papadakis zamiast Evelyn Regner

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Dan Nica zamiast Kathleen Van Brempt

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Rosanna Conte zamiast Simony Baldassarre, Paolo De Castro

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest: Simona Baldassarre zamiast Rosanny Conte

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


19. Stan wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Stan wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (2019/2820(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Luis Garicano w imieniu grupy Renew, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Gunnar Beck w imieniu grupy ID, Emmanuel Maurel w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara niezrzeszona, David Casa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Mislav Kolakušić, Othmar Karas, Neena Gill, Antony Hook, Mikuláš Peksa, Emil Radev, Niels Fuglsang, Ondřej Kovařík i Romana Tomc.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar i Marek Belka.

Głos zabrali: Věra Jourová i Tytti Tuppurainen.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Markus Ferber, Roberta Metsola i Emil Radev, w imieniu grupy PPE, Jonás Fernández i Birgit Sippel, w imieniu grupy S&D, Luis Garicano i Sophia in ’t Veld, w imieniu grupy Renew, Sven Giegold, Terry Reintke, Tineke Strik, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Viola Von Cramon Taubadel, Gwendoline Delbos Corfield, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Kira Marie Peter Hansen, Damien Carême, Salima Yenbou i Bronis Ropė, w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Schirdewan, Manon Aubry, Matt Carthy, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo i Stelios Kouloglou, w sprawie stanu wdrażania przepisów Unii dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (2019/2820(RSP)) (B9-0045/2019);

—   Gunnar Beck, w imieniu grupy ID, w sprawie stanu wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (2019/2820(RSP)) (B9-0046/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 19.9.2019.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 640179/OJJE).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 21.03.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Al-Sahlani Abir, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlusconi Silvio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lamberts Philippe, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, O'Sullivan Grace, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Nieobecność usprawiedliwiona:

Ceccardi Susanna, Freund Daniel, Ochojska Janina, Toom Yana

Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności