Zoznam 
Zápisnica
PDF 343kWORD 92k
Streda, 18. septembra 2019 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 7.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Hlasovanie
  9.1.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2019: prebytok za rozpočtový rok 2018 (hlasovanie)
  9.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: posilnenie programov s kľúčovým významom pre konkurencieschopnosť EÚ – Horizont 2020 a Erasmus+ (hlasovanie)
  9.3.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Rumunsku, Taliansku a Rakúsku (hlasovanie)
  9.4.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Rumunsku, Taliansku a Rakúsku (hlasovanie)
  9.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii - EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc na podnet Komisie (hlasovanie)
  9.6.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Zloženie výborov a delegácií
 15.Boj proti rakovine (tematická rozprava)
 16.Výklad Rady o jej pozícii k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2020 (rozprava)
 17.Dôležitosť európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy (rozprava)
 18.Zloženie výborov a delegácií
 19.Stav vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.01 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci alebo politické skupiny predložili žiadosti o konanie rozpravy, predložené v súlade s článkom 144 rokovacieho poriadku, v súvislosti s týmito návrhmi uznesení:

  1. Situácia v Turecku, najmä odvolanie zvolených starostov (2019/2821(RSP))

—   Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Jan Zahradil, Alexandr Vondra a Angel Dzhambazki, v mene skupiny ECR, o situácii v Turecku, najmä odvolaní zvolených starostov (B9-0048/2019);

—   Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Erik Marquardt, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak a Tineke Strik v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Turecku, najmä odvolaní zvolených starostov (B9-0049/2019);

—   Lars Patrick Berg, Jaak Madison, Jörg Meuthen a Guido Reil, v mene skupiny ID, o situácii v Turecku, najmä odvolaní zvolených starostov (B9-0082/2019);

—   Kati Piri, v mene skupiny S&D, o situácii v Turecku, najmä odvolaní zvolených starostov (B9-0083/2019);

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou, v mene skupiny Renew, o situácii v Turecku, najmä odvolaní zvolených starostov (B9-0084/2019);

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Manu Pineda, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Manuel Bompard, Martina Michels, Younous Omarjee a Giorgos Georgiou, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Turecku, najmä odvolanie zvolených starostov (B9-0085/2019);

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Loránt Vincze, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Manolis Kefalogiannis, Milan Zver, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Paulo Rangel, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák a Stelios Kympouropoulos, v mene skupiny PPE, o situácii v Turecku, najmä odvolaní zvolených starostov (B9-0088/2019).

II.   Mjanmarsko, najmä situácia Rohingov (2019/2822(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko a Jan Zahradil, v mene skupiny ECR, o Mjanmarsku, najmä situácii Rohingov (B9-0050/2019);

—   Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak a Tineke Strik, v mene skupiny Verts/ALE, o Mjanmarsku, najmä situácii Rohingov (B9-0081/2019);

—   Kati Piri a Agnes Jongerius, v mene skupiny S&D, o Mjanmarsku, najmä situácii Rohingov (B9-0086/2019);

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou, v mene skupiny Renew, o Mjanmarsku, najmä situácii Rohingov (B9-0087/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard a Younous Omarjee, v mene skupiny GUE/NGL, o Mjanmarsku, najmä situácii Rohingov (B9-0091/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Manolis Kefalogiannis, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Sandra Kalniete, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák a Stelios Kympouropoulos, v mene skupiny PPE, o Mjanmarsku, najmä situácii Rohingov (B9-0092/2019).

III.   Irán, najmä situácia obhajcov práv žien a uväznených štátnych príslušníkov EÚ s dvojakým občianstvom (2019/2823(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Anthea McIntyre, Charlie Weimers, Jan Zahradil a Alexandr Vondra, v mene skupiny ECR, o Iráne, najmä situácii obhajcov práv žien a uväznených štátnych príslušníkov EÚ s dvojakým občianstvom (B9-0089/2019);

—   Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Tineke Strik a Kim Van Sparrentak, v mene skupiny Verts/ALE, o Iráne, najmä situácii obhajcov práv žien a uväznených štátnych príslušníkov EÚ s dvojakým občianstvom (B9-0090/2019);

—   Kati Piri a Jytte Guteland, v mene skupiny S&D, o Iráne, najmä situácii obhajcov práv žien a uväznených štátnych príslušníkov EÚ s dvojakým občianstvom (B9-0093/2019);

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou, v mene skupiny Renew, o Iráne, najmä situácii obhajcov práv žien a uväznených štátnych príslušníkov EÚ s dvojakým občianstvom (B9-0094/2019);

—   Cornelia Ernst, Mick Wallace, Manuel Bompard, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz a Eugenia Rodríguez Palop, v mene skupiny GUE/NGL, o Iráne, najmä situácii obhajcov práv žien a uväznených štátnych príslušníkov EÚ s dvojakým občianstvom(B9-0095/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Stanislav Polčák a Stelios Kympouropoulos, v mene skupiny PPE, o Iráne, najmä situácii obhajcov práv žien a uväznených štátnych príslušníkov EÚ s dvojakým občianstvom (B9-0096/2019).

Rečnícky čas sa pridelí v súlade s článkom 171 rokovacieho poriadku.


3. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o jednotný vstupný zdravotný doklad sprevádzajúci zásielky zvierat a tovaru až po ich miesto určenia (C(2019)02910 - 2019/2766(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o spoločnú metodiku a minimálne požiadavky na kvalitu jednotného merania úrovní potravinového odpadu (C(2019)03211 - 2019/2757(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce základné sumy v eurách pre poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti a pre peňažné prostriedky sprostredkovateľov poistenia a zaistenia (C(2019)03448 - 2019/2767(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 stanovením dodatočných kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov výkonnosti (C(2019)03624 - 2019/2758(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: CULT

Predĺženie lehoty na vznesenie námiekty: ďalšie 2 mesiacov na žiadosť Európskeho parlamentu.

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa homogenity podkladových expozícií v sekuritizácii (C(2019)03785 - 2019/2759(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje rumunské znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/1229, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní (C(2019)03921 - 2019/2795(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 26. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje rumunské znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (C(2019)04051 - 2019/2761(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o prípady podozrenia na nedodržiavanie alebo zisteného nedodržiavania pravidiel Únie, ktoré sa vzťahujú na používanie alebo rezíduá farmakologicky účinných látok povolených vo veterinárnych liekoch alebo ako kŕmne doplnkové látky, alebo pravidiel Únie, ktoré sa vzťahujú na používanie alebo rezíduá zakázaných alebo nepovolených farmakologicky účinných látok (C(2019)04448 - 2019/2762(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o podmienky monitorovania prepravy a príchodu zásielok určitého tovaru zhraničnej kontrolnej stanice príchodu do prevádzkarne na mieste určenia v Únii (C(2019)04500 - 2019/2760(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby (C(2019)04548 - 2019/2763(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení, ktoré držia suchozemské zvieratá, a liahní a vysledovateľnosti určitých držaných suchozemských zvierat a násadových vajec (C(2019)04625 - 2019/2764(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: AGRI, ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku)

Predĺženie lehoty na vznesenie námiekty: ďalšie 2 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu.

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/653 s cieľom zosúladiť prechodný mechanizmus pre tvorcov PRIIP, ktorí ponúkajú podielové listy ako podkladové investičné možnosti, uvedený včlánku 32 nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 1286/2014 spredĺženým obdobím platnosti výnimky podľa uvedeného článku (C(2019)04912 - 2019/2765(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/98 o vykonaní medzinárodných záväzkov Únie v súlade s článkom 15 ods.2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 v rámci Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov a Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku (C(2019)05092 - 2019/2756(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

Predĺženie lehoty na vznesenie námiekty: ďalšie 2 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu.

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o opatrenia prijaté Medzinárodnou organizáciou civilného letectva na monitorovanie, nahlasovanie a overovanie emisií z leteckej dopravy na účely vykonávania globálneho trhového opatrenia (C(2019)05206 - 2019/2768(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (C(2019)05370 - 2019/2771(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. júla 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 o európskej iniciatíve občanov (C(2019)05402 - 2019/2772(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. júla 2019

predložené gestorskému výboru: AFCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 o európskej štatistike cestovného ruchu, pokiaľ ide o lehoty na zasielanie údajov a prispôsobenie príloh I a II (C(2019)05572 - 2019/2778(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 zostavením zoznamu prioritných škodcov (C(2019)05637 - 2019/2777(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o normy odbornej spôsobilosti a zodpovedajúcich vedomostí a zručností, normy pre praktické skúšky, pre schvaľovanie simulátorov a pre zdravotnú spôsobilosť (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: TRAN, EMPL (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) v niektorých gumených súčiastkach motorov (C(2019)05780 - 2019/2792(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide ovýnimku pre olovo v spájkach používaných v určitých spaľovacích motoroch (C(2019)05781 - 2019/2793(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisiu, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (C(2019)05841 - 2019/2784(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: REGI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 s cieľom zaradiť D-fruktózu ako účinnú látku do jeho prílohy I (C(2019)05865 - 2019/2785(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 s cieľom zaradiť syr ako účinnú látku do jeho prílohy I (C(2019)05867 - 2019/2786(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 s cieľom zaradiť koncentrovanú jablkovú šťavu ako účinnú látku do jeho prílohy I (C(2019)05869 - 2019/2787(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 528/2012 s cieľom zaradiť med ako účinnú látku do jeho prílohy I (C(2019)05881 - 2019/2790(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 scieľom zaradiť sušené vajcia ako účinnú látku do jeho prílohyI (C(2019)05886 - 2019/2791(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 528/2012 scieľom zaradiť Saccharomyces cerevisiae ako účinnú látku do jeho prílohyI (C(2019)05890 - 2019/2788(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 528/2012 scieľom zaradiť ocot ako účinnú látku do jeho prílohyI (C(2019)05891 - 2019/2789(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ, pokiaľ ide o nabíjacie stanice pre motorové vozidlá kategórie L, pobrežné zásobovanie plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy elektrickou energiou, zásobovanie vodíkom vcestnej doprave a zásobovanie zemným plynom v cestnej a vodnej doprave, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2018/674 (C(2019)05960 - 2019/2794(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 scieľom zosúladiť obchodovanie s kvótami formou aukcie spravidlami EU ETS na obdobie rokov 2021 až 2030 a s klasifikáciou kvót ako finančných nástrojov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (C(2019)06182 - 2019/2797(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, ECON (článok 57 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov venušiek rodu Venus (Venus spp.) vtalianskych pobrežných vodách (C(2019)06197 - 2019/2798(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o stanovenie paušálneho financovania (C(2019)06203 - 2019/2796(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: REGI, EMPL (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/86, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne vStredozemnom mori (C(2019)06204 - 2019/2799(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota z 2 na 3 mesiace na návrh príslušného výboru:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/653 s cieľom zosúladiť prechodný mechanizmus pre tvorcov PRIIP, ktorí ponúkajú podielové listy ako podkladové investičné možnosti, uvedený v článku 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 s predĺženým obdobím platnosti výnimky podľa uvedeného článku - (C(2019)4912 – 2019/2765(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019 na žiadosť gestorského výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON


4. Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 546/2011, pokiaľ ide o posudzovanie vplyvu prípravkov na ochranu rastlín na včely medonosné (D045385/06 - 2019/2776(RPS) - lehota: 31. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku), AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (D060782/03 - 2019/2773(RPS) - lehota: 23. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Rozhodnutie Komisie o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore odpadového hospodárstva podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (D062653/01 - 2019/2769(RPS) - lehota: 18. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia a opravujú prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D062738/02 - 2019/2779(RPS) - lehota: 2. novembra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie komisie ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetickej štatistike, pokiaľ ide o vykonávanie aktualizácií ročnej, mesačnej a krátkodobej mesačnej energetickej štatistiky (D062923/01 - 2019/2770(RPS) - lehota: 19. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ITRE

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 1 a 8 (D062934/02 - 2019/2781(RPS) - lehota: 3. novembra 2019)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 1, 8, 34, 37 a 38, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 2, 3 a 6, interpretácie 12, 19, 20 a 22 Výboru pre interpretácie medzinárodného finančného výkazníctva a interpretácia 32 Stáleho interpretačného výboru (Text s významom pre EHP) (D062950/01 - 2019/2782(RPS) - lehota: 3. novembra 2019)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení bod 13 časti III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o hliník (D063161/01 - 2019/2774(RPS) - lehota: 24. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: IMCO

- Smernica Komisie, ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES na účely prijatia osobitných limitných hodnôt pre chemické látky používané v určitých hračkách, pokiaľ ide o formaldehyd (D063162/01 - 2019/2775(RPS) - lehota: 24. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: IMCO

- Smernica Komisie, ktorou sa mení príloha III k smernici 2002/49/ES, pokiaľ ide o stanovenie metód posudzovania škodlivých účinkov environmentálneho hluku (D063276/01 - 2019/2783(RPS) - lehota: 6. novembra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI


5. Predloženie dokumentov

Inými inštitúciami boli predložené tieto dokumenty:

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Európska komisia (COM(2019)0316 [01] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Európsky parlament (COM(2019)0316 [02] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Európska rada a Rada (COM(2019)0316 [03] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Súdny dvor (COM(2019)0316 [04] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Dvor audítorov (COM(2019)0316 [05] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (COM(2019)0316 [06] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Výbor regiónov (COM(2019)0316 [07] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Európsky ombudsman (COM(2019)0316 [08] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (COM(2019)0316 [09] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (COM(2019)0316 [10] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, AFCO

- Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov: Ročná účtovná závierka Európskeho rozvojového fondu za rok 2018 (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (COM(2019)0316 [11] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (COM(2019)0316 [12] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 - Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (COM(2019)0316 [13] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie - Rozpočtový rok 2018 - Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (COM(2019)0316 [14] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Európska environmentálna agentúra (EEA) (COM(2019)0316 [15] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (COM(2019)0316 [16] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (COM(2019)0316 [17] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 - Európska agentúra pre lieky (EMA) (COM(2019)0316 [18] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 - Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (EUROJUST) (COM(2019)0316 [19] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (COM(2019)0316 [20] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Európska námorná bezpečnostná agentúra (AESM) (COM(2019)0316 [21] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 - Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (COM(2019)0316 [22] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (COM(2019)0316 [23] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (COM(2019)0316 [24] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 - Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (COM(2019)0316 [25] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (COM(2019)0316 [26] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 - Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (COM(2019)0316 [27] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (COM(2019)0316 [28] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 - Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (COM(2019)0316 [29] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 - Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (COM(2019)0316 [30] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 - Európska chemická agentúra (AEPC) (COM(2019)0316 [31] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Zásobovacia agentúra Euratomu (AA) (COM(2019)0316 [32] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 - Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (COM(2019)0316 [33] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 - Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (COM(2019)0316 [34] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (COM(2019)0316 [35] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (AEAPP) (COM(2019)0316 [36] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON, EMPL

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 - Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (COM(2019)0316 [37] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (COM(2019)0316 [38] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 - Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (COM(2019)0316 [39] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (COM(2019)0316 [40] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (COM(2019)0316 [41] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 - Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (COM(2019)0316 [42] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2018: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (COM(2019)0316 [43] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER) (COM(2019)0316 [44] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Spoločný podnik - bezpečnosť leteckej prevádzky (SESAR) (COM(2019)0316 [45] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 - Čisté nebo – aeronautika a životné prostredie (CLEAN SKY) (COM(2019)0316 [46] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 - Priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (COM(2019)0316 [47] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018– Iniciatíva za inovačnú medicínu (IMI) (COM(2019)0316 [48] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 – Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) (COM(2019)0316 [49] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 - Spoločný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2019)0316 [50] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2018 - Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (spoločný podnik ECSEL) (COM(2019)0316 [51] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Osobitné správy Dvora audítorov o udelení absolutória Komisii za rok 2018 (COM(2019)0316 [52] - C9-0102/2019 - 2019/2107(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. 4/2014 - Európsky ombudsman (N9-0024/2019 - C9-0104/2019 - 2019/2108(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. 5/2019 - Európsky ombudsman (N9-0025/2019 - C9-0120/2019 - 2019/2112(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


6. Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia

V súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku voči presunu rozpočtových prostriedkov 4/2018 - európsky ombudsman.

V súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku voči presunu rozpočtových prostriedkov INF 2/2019 – Výbor regiónov.

V súlade s článkom 31 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 06/2019, DEC 09/2019, DEC 10/2019, DEC 11/2019, DEC 12/2019, DEC 14/2019, DEC 15/2019 - Oddiel III - Komisia.

V súlade s článkom 32 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 13/2019 - Oddiel III - Komisia.

V súlade s článkom 29 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku voči presunu rozpočtových prostriedkov V/AB-03/A/19, V/AB-04/C/19, V/AB-05/T/19, V/AB-06/T/19, V/AB-07/C/19, V/AB-08/A/19, V/AB-09/A/19, V/AB-10/C/19, V/AB-11/A/19, V/AB-12/C/19 - Oddiel V – Dvor audítorov.

V súlade s článkom 29 ods. 1 a 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku voči presunu rozpočtových prostriedkov INF 3/2019 - Oddiel IV – Súdny dvor.

V súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku voči presunu rozpočtových prostriedkov INF 1/2019 - Oddiel IX - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.


7. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (2019/2817(RSP))

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady), Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) a Michel Barnier (hlavný vyjednávač) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny Renew, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny ID, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL a Ivan Vilibor Sinčić – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Barbara Ann Gibson, Alyn Smith, Gunnar Beck, Peter Lundgren, Martina Anderson, Nigel Farage, Esteban González Pons, Richard Corbett, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Jan Zahradil, Luke Ming Flanagan, Diane Dodds, Antonio Tajani, Brando Benifei, Billy Kelleher, Jill Evans, Harald Vilimsky, Geert Bourgeois, Clare Daly, Martin Edward Daubney, Seán Kelly, Katarina Barley, Nathalie Loiseau, Ciarán Cuffe, Antonio Maria Rinaldi, Angel Dzhambazki, Eugenia Rodríguez Palop, Lance Forman, François-Xavier Bellamy, Sylvie Guillaume, Luis Garicano, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Ben Habib, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Paulo Rangel (keďže nešlo o otázku položenú zdvihnutím modrej karty, predsedníčka rečníkovi odobrala slovo), Javier Moreno Sánchez, Nicola Beer, Benoît Biteau, Veronika Vrecionová, Esther de Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Dita Charanzová, Zbigniew Kuźmiuk, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Kris Peeters, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Evelyn Regner, Georgios Kyrtsos, Christel Schaldemose, Jörgen Warborn, Heléne Fritzon, David McAllister, Seb Dance, Radosław Sikorski, Domènec Ruiz Devesa a Frances Fitzgerald.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Bill Newton Dunn, Ellie Chowns, Hermann Tertsch, José Gusmão, Francisco José Millán Mon, James Wells a Jude Kirton-Darling.

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

Vystúpili: Michel Barnier a Tytti Tuppurainen.

Návrhy uznesení na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Guy Verhofstadt, koordinátor EP pre brexit, Manfred Weber, predseda skupiny PPE, Iratxe García Pérez, predsedníčka skupiny S&D, Dacian Cioloş, predseda skupiny Renew Europe, Philippe Lamberts a Ska Keller, spolupredsedovia skupiny Verts/ALE, Martin Schirdewan a Manon Aubry, spolupredsedovia skupiny GUE/NGL a Antonio Tajani, predseda Výbor pre ústavné veci, o súčasnom stave postupu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (2019/2817(RSP)) (B9-0038/2019);

—   Gunnar Beck v mene skupiny ID, o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ (2019/2817(RSP)) (B9-0039/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 18.9.2019.


8. Zloženie výborov a delegácií

Skupina ID, ako aj sekretariát nezaradených poslancov oznámili predsedovi Parlamentu rozhodnutia o zmenách vo vymenovaniach do delegácií:

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko: Julie Lechanteux namiesto Dominique Bildeovej

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora : Dominique Bilde namiesto Julie Lechanteuxovej

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: Rosa D'Amato

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť odo dňa oznámenia


9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


9.1. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2019: prebytok za rozpočtový rok 2018 (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2019 na rozpočtový rok 2019 – zahrnutie prebytku z rozpočtového roku 2018 [11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: John Howarth (A9-0005/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2019)0011)


9.2. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: posilnenie programov s kľúčovým významom pre konkurencieschopnosť EÚ – Horizont 2020 a Erasmus+ (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2019 na rozpočtový rok 2019 – Posilnenie hlavných programov pre konkurencieschopnosť EÚ: Horizont 2020 a Erasmus+ [11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: John Howarth (A9-0004/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0012)

Vystúpenia:

John Howarth (spravodajca), avant le vote.


9.3. Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Rumunsku, Taliansku a Rakúsku (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Rumunsku, Taliansku a Rakúsku [COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2019)0013)


9.4. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Rumunsku, Taliansku a Rakúsku (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2019 na rozpočtový rok 2019, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Rumunsku, Taliansku a Rakúsku [11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: John Howarth (A9-0006/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2019)0014)


9.5. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii - EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc na podnet Komisie (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc na podnet Komisie) [COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2019)0015)


9.6. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0038/2019 a B9-0039/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA B9-0038/2019

Prijatý (P9_TA(2019)0016)

(Návrh uznesenia B9-0039/2019 sa stal bezpredmetným.)

(Rokovanie bolo pred vysvetleniami hlasovania na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚB9-0038/2019

Alexandr Vondra, Michaela Šojdrová, Luisa Porritt, Matthew Patten, Antony Hook, Catherine Bearder, Barbara Ann Gibson, John Howarth, Michael Heaver, Lucy Nethsingha, Martin Edward Daubney, Rory Palmer, Jane Brophy, Judith Bunting, Phil Bennion, Chris Davies, Alex Agius Saliba, Dinesh Dhamija, Caroline Voaden, Sheila Ritchie, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Daniel Hannan, Romana Tomc a Irina Von Wiese.


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Parlamentu „Plenárne zasadnutie“, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.46 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsedníčka

12. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.01 h.


13. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


14. Zloženie výborov a delegácií

Skupina S&D oznámila predsedovi Parlamentu rozhodnutia o zmenách vo vymenovaniach do delegácií:

Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS): Łukasz Kohut

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko: Miroslav Číž namiesto Sylvie Guillaume

Delegácia pre vzťahy s Palestínou: Evin Incir

Delegácia pre vzťahy s Iránom: Jude Kirton-Darling

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Jackie Jones

Delegácia pre vzťahy s Indiou: Katarina Barley a Tudor Ciuhodaru; Jackie Jones už nie je členom.

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: Costas Mavrides namiesto Paolo De Castro

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko: Sergei Stanishev

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť odo dňa oznámenia.


15. Boj proti rakovine (tematická rozprava)

Boj proti rakovine (2019/2818(RSP))

V rozprave vystúpil Manfred Weber, aby začal rozpravu navrhovanú skupinou PPE.

Vystúpili títo poslanci: Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) a Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ewa Kopacz v mene skupiny PPE, Sara Cerdas v mene skupiny S&D, Véronique Trillet-Lenoir v mene skupiny Renew, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Simona Baldassarre v mene skupiny ID, Joanna Kopcińska v mene skupiny ECR, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, David Bull – nezaradený poslanec, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Frédérique Ries, Joëlle Mélin, Jadwiga Wiśniewska, Elena Kountoura, Peter Liese, Nicolás González Casares, Susana Solís Pérez, Luisa Regimenti, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dolors Montserrat, Rory Palmer, Chrysoula Zacharopoulou, Aurelia Beigneux, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Judith Bunting, Annalisa Tardino, Ruža Tomašić, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Maximilian Krah, Liudas Mažylis a Mairead McGuinness.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Tytti Tuppurainen.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka


16. Výklad Rady o jej pozícii k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2020 (rozprava)

Vyhlásenie Rady: Výklad Rady o jej pozícii k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2020 (2019/2710(RSP))

Kimmo Tiilikainen (predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier (spravodajca), Eider Gardiazabal Rubial (spravodajca), Johan Van Overtveldt (predseda výboru BUDG), José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, Pierre Larrouturou v mene skupiny S&D, Clotilde Armand v mene skupiny Renew, Rasmus Andresen v mene skupiny Verts/ALE, Hélène Laporte v mene skupiny ID, Bogdan Rzońca v mene skupiny ECR, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Michael Heaver – nezaradený poslanec, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Damian Boeselager, Jaak Madison, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Mario Furore, Angelika Winzig, Fabienne Keller, Benoît Biteau, Francesca Donato, Eugen Jurzyca, João Ferreira, Robert Rowland, Karlo Ressler, Olivier Chastel, Gina Dowding, Nicolaus Fest, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, Nico Semsrott, Paolo Borchia, Niclas Herbst, Monika Beňová, Tonino Picula, Neena Gill, Jens Geier, Maria Grapini a Petra Kammerevert.

PREDSEDNÍCTVO: Nicola BEER
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Brando Benifei, Evin Incir a John Howarth.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Costas Mavrides, Ruža Tomašić a Ben Habib.

V rozprave vystúpil Kimmo Tiilikainen.

Rozprava sa skončila.


17. Dôležitosť európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Dôležitosť európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy (2019/2819(RSP))

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Rasa Juknevičienė v mene skupiny PPE, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, Michal Šimečka v mene skupiny Renew, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Gilles Lebreton v mene skupiny ID, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Giorgos Georgiou v mene skupiny GUE/NGL, Miroslav Radačovský – nezaradený poslanec, Michael Gahler, Sven Mikser, Charles Goerens, Sergey Lagodinsky, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Sira Rego, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radosław Sikorski, Petra Kammerevert, Romeo Franz, Danilo Oscar Lancini, Kosma Złotowski, Alexis Georgoulis, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler, Nicolaus Fest, Zdzisław Krasnodębski, Claire Fox, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Kinga Gál, Laurence Farreng, Beata Kempa, Sandra Kalniete, Željana Zovko, Michaela Šojdrová a Isabel Wiseler-Lima.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Andrzej Halicki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Joachim Stanisław Brudziński, Sandra Pereira a Kostas Papadakis.

Vystúpili títo poslanci: Dimitris Avramopoulos a Tytti Tuppurainen.

Návrhy uznesení na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Kinga Gál, Vangelis Meimarakis, Lukas Mandl, György Hölvényi, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík a Ivan Štefanec, v mene skupiny PPE, o 80. výročí začatia druhej svetovej vojny a dôležitosti európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy (2019/2819(RSP)) (B9-0097/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa a Patryk Jaki, v mene skupiny ECR, o 80. výročí začatia druhej svetovej vojny a dôležitosti európskeho povedomia pre budúcnosť Európy (2019/2819(RSP)) (B9-0098/2019);

—   Kati Piri a Isabel Santos, v mene skupiny S&D, o dôležitosti európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy (2019/2819(RSP)) (B9-0099/2019);

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Christoph Oetjen a Christophe Grudler, v mene skupiny Renew, o dôležitosti európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy (2019/2819(RSP)) (B9-0100/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 19.9.2019.


18. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín S&D a ID tieto rozhodnutia o zmenách vo vymenovaniach do výborov a delegácií::

Výbor INTAod: Nicola Danti namiesto Irene Tinagliovej

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Kazachstan, EÚ-Kirgizstan a EÚ-Uzbekistan a delegácia pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom: Roman Haider namiesto Joachima Kuhsa

Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou: Nicola Danti

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru: Nicola Danti namiesto Paola De Castra

Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom: Simona Bonafè

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko: Kathleen Van Brempt namiesto Dana Nicu

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ - Čierna Hora: Kostas Papadakis namiesto Evelyn Regnerovej

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Dan Nica namiesto Kathleen Van Bremptovej

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Rosanna Conte namiesto Simona Baldassarre, Paolo De Castro

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST: Simona Baldassarre namiesto Rosanny Conteovej

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


19. Stav vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Stav vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (2019/2820(RSP))

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Evelyn Regner v mene skupiny S&D, Luis Garicano v mene skupiny Renew, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Gunnar Beck v mene skupiny ID, Emmanuel Maurel v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara – nezaradená poslankyňa, David Casa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Mislav Kolakušić, Othmar Karas, Neena Gill, Antony Hook, Mikuláš Peksa, Emil Radev, Niels Fuglsang, Ondřej Kovařík a Romana Tomc.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Fernando López Aguilar a Marek Belka.

Vystúpili títo poslanci: Věra Jourová a Tytti Tuppurainen.

Návrhy uznesení na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Markus Ferber, Roberta Metsola a Emil Radev, v mene skupiny PPE, Jonás Fernández a Birgit Sippel, v mene skupiny S&D, Luis Garicano a Sophia in ’t Veld, v mene skupiny Renew, Sven Giegold, Terry Reintke, Tineke Strik, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Viola Von Cramon Taubadel, Gwendoline Delbos Corfield, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Kira Marie Peter Hansen, Damien Carême, Salima Yenbou a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, Martin Schirdewan, Manon Aubry, Matt Carthy, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo a Stelios Kouloglou, o stave vykonávania právnych predpisov Únie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (2019/2820(RSP)) (B9-0045/2019);

—   Gunnar Beck, v mene skupiny ID, o stave vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (2019/2820(RSP)) (B9-0046/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 19.9.2019.


20. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 640179/OJJE).


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.03 h.

Klaus Welle

Dita Charanzová

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Al-Sahlani Abir, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlusconi Silvio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lamberts Philippe, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, O'Sullivan Grace, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Ospravedlnení:

Ceccardi Susanna, Freund Daniel, Ochojska Janina, Toom Yana

Posledná úprava: 28. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia