Kazalo 
Zapisnik
XML 293kPDF 331kWORD 90k
Sreda, 18. september 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)
 5.Predložitev dokumentov
 6.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 7.Izstop Združenega kraljestva iz EU (razprava)
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Čas glasovanja
  
9.1.Predlog spremembe proračuna št. 1/2019: presežek iz proračunskega leta 2018 (glasovanje)
  
9.2.Predlog spremembe proračuna št. 2/2019: okrepitev ključnih programov za konkurenčnost EU: Obzorje 2020 in Erasmus+ (glasovanje)
  
9.3.Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji (glasovanje)
  
9.4.Predlog spremembe proračuna št. 3/2019: predlog o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji (glasovanje)
  
9.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2019/000 TA 2019 – tehnična pomoč na pobudo Komisije (glasovanje)
  
9.6.Izstop Združenega kraljestva iz EU (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Nadaljevanje seje
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Sestava odborov in delegacij
 15.Boj proti raku (tematska razprava)
 16.Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2020 (razprava)
 17.Pomen evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope (razprava)
 18.Sestava odborov in delegacij
 19.Stanje glede izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.01.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 144 Poslovnika vložili zahtevo za razpravo o naslednjih predlogih resolucije:

  1. Razmere v Turčiji, zlasti razrešitev izvoljenih županov (2019/2821(RSP))

—   Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Jan Zahradil, Alexandr Vondra in Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR o razmerah v Turčiji, zlasti razrešitvi izvoljenih županov (B9-0048/2019);

—   Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Erik Marquardt, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak in Tineke Strik v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Turčiji, zlasti razrešitvi izvoljenih županov (B9-0049/2019);

—   Lars Patrick Berg, Jaak Madison, Jörg Meuthen in Guido Reil v imenu skupine ID o razmerah v Turčiji, zlasti razrešitvi izvoljenih županov (B9-0082/2019);

—   Kati Piri v imenu skupine S&D o razmerah v Turčiji, zlasti razrešitvi izvoljenih županov (B9-0083/2019);

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne in Chrysoula Zacharopoulou v imenu skupine Renew o razmerah v Turčiji, zlasti razrešitvi izvoljenih županov (B9-0084/2019);

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Manu Pineda, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Manuel Bompard, Martina Michels, Younous Omarjee in Giorgos Georgiou v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Turčiji, zlasti razrešitvi izvoljenih županov (B9-0085/2019);

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Loránt Vincze, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Manolis Kefalogiannis, Milan Zver, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Paulo Rangel, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák in Stelios Kympouropoulos v imenu skupine PPE o razmerah v Turčiji, zlasti razrešitvi izvoljenih županov (B9-0088/2019).

II.   Mjanmar, predvsem položaj ljudstva Rohinga (2019/2822(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko in Jan Zahradil v imenu skupine ECR o Mjanmaru, predvsem položaju ljudstva Rohinga (B9-0050/2019);

—   Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak in Tineke Strik v imenu skupine Verts/ALE o Mjanmaru, predvsem položaju ljudstva Rohinga (B9-0081/2019);

—   Kati Piri in Agnes Jongerius v imenu skupine S&D o Mjanmaru, predvsem o položaju ljudstva Rohinga (B9-0086/2019);

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne in Chrysoula Zacharopoulou v imenu skupine Renew o Mjanmaru, predvsem položaju ljudstva Rohinga (B9-0087/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard in Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL o Mjanmaru, predvsem položaju ljudstva Rohinga (B9-0091/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Manolis Kefalogiannis, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Sandra Kalniete, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák in Stelios Kympouropoulos v imenu skupine PPE o Mjanmaru, predvsem položaju ljudstva Rohinga (B9-0092/2019).

III.   Iran, zlasti položaj zagovornikov pravic žensk in zaprtih državljanov EU z dvojnim državljanstvom (2019/2823(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Anthea McIntyre, Charlie Weimers, Jan Zahradil in Alexandr Vondra v imenu skupine ECR o Iranu, zlasti položaju zagovornikov pravic žensk in zaprtih državljanov EU z dvojnim državljanstvom (B9-0089/2019);

—   Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Tineke Strik in Kim Van Sparrentak v imenu skupine Verts/ALE o Iranu, zlasti položaju zagovornikov pravic žensk in zaprtih državljanov EU z dvojnim državljanstvom (B9-0090/2019);

—   Kati Piri in Jytte Guteland v imenu skupine S&D o Iranu, zlasti o položaju zagovornikov pravic žensk in zaprtih državljanov EU z dvojnim državljanstvom (B9-0093/2019);

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne in Chrysoula Zacharopoulou v imenu skupine Renew o Iranu, zlasti o položaju zagovornikov pravic žensk in zaprtih državljanov EU z dvojnim državljanstvom (B9-0094/2019);

—   Cornelia Ernst, Mick Wallace, Manuel Bompard, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz in Eugenia Rodríguez Palop v imenu skupine GUE/NGL o Iranu, zlasti položaju zagovornikov pravic žensk in zaprtih državljanov EU z dvojnim državljanstvom (B9-0095/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Stanislav Polčák in Stelios Kympouropoulos v imenu skupine PPE o Iranu, zlasti položaju zagovornikov pravic žensk in zaprtih državljanov EU z dvojnim državljanstvom (B9-0096/2019).

Čas za govor bo dodeljen v skladu s členom 171 Poslovnika.


3. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta, ki je priložen pošiljkam živali in blaga do njihovega namembnega kraja (C(2019)02910 - 2019/2766(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. julija 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Delegiran sklep Komisije o dopolnitvi Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s skupno metodologijo in minimalnimi zahtevami glede kakovosti, da se zagotovi enotno merjenje stopenj odpadne hrane (C(2019)03211 - 2019/2757(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. julija 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, s katerimi se prilagodijo osnovni zneski v eurih za poklicno odškodninsko zavarovanje in finančno zmogljivost zavarovalnih in pozavarovalnih posrednikov (C(2019)03448 - 2019/2767(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 18. julija 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z uvedbo dodatnih kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov uspešnosti (C(2019)03624 - 2019/2758(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. julija 2019

posredovano pristojnemu odboru: CULT

Podaljšanje roka za nasprotovanje: dodatna 2 meseca na pobudo Evropskega parlamenta.

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede homogenosti osnovnih izpostavljenosti v listinjenju (C(2019)03785 - 2019/2759(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 18. julija 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o popravku romunske jezikovne različice Delegirane uredbe (EU) 2018/1229 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi (C(2019)03921 - 2019/2795(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 26. avgust 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o popravku romunske jezikovne različice Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (C(2019)04051 - 2019/2761(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 18. julija 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede primerov suma ali ugotovljene neskladnosti s pravili Unije, ki veljajo za uporabo ali ostanke farmakološko aktivnih snovi, dovoljenih v zdravilih za uporabo v veterinarskih medicini ali kot krmni dodatki, ali s pravili Unije, ki veljajo za uporabo ali ostanke prepovedanih ali nedovoljenih farmakološko aktivnih snovi (C(2019)04448 - 2019/2762(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. julija 2019

posredovano pristojnima odboroma: ENVI, AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pogojev za spremljanje prevoza in prispetja pošiljk določenega blaga od mejne kontrolne točke prispetja do obrata v namembnem kraju v Uniji (C(2019)04500 - 2019/2760(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. julija 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Direktive (EU) 2016/1629 Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh (C(2019)04548 - 2019/2763(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. julija 2019

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe(EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (C(2019)04625 - 2019/2764(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. julija 2019

posredovano pristojnima odboroma: AGRI, ENVI (člen 57 Poslovnika)

Podaljšanje roka za nasprotovanje: dodatna 2 meseca na pobudo Evropskega parlamenta.

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/653 zaradi uskladitve prehodne ureditve za proizvajalce PRIIP, ki enote skladov iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ponujajo kot osnovne naložbene možnosti, s podaljšanim obdobjem izjeme iz navedenega člena (C(2019)04912 - 2019/2765(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. julija 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika (C(2019)05092 - 2019/2756(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. julija 2019

posredovano pristojnemu odboru: PECH

Podaljšanje roka za nasprotovanje: dodatna 2 meseca na pobudo Evropskega parlamenta.

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z ukrepi Mednarodne organizacije civilnega letalstva za spremljanje in preverjanje emisij iz letalstva ter poročanje o njih za namene izvajanja globalnega tržnega ukrepa (C(2019)05206 - 2019/2768(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. julija 2019

posredovano pristojnima odboroma: ENVI, ITRE (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog I in V k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (C(2019)05370 - 2019/2771(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 23. julija 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o nadomestitvi Priloge I k Uredbi (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi (C(2019)05402 - 2019/2772(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 23. julija 2019

posredovano pristojnemu odboru: AFCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 692/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki turizma, kar zadeva roke za pošiljanje in prilagoditev prilog I in II (C(2019)05572 - 2019/2778(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 1. avgust 2019

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama prednostnih škodljivih organizmov (C(2019)05637 - 2019/2777(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 1. avgust 2019

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana direktiva Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2017/2397 Evropskega parlamenta in Sveta glede standardov za kompetence ter ustrezna znanja in spretnosti, praktične izpite, odobritev simulatorjev in zdravstveno zmožnost (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. avgust 2019

posredovano pristojnemu odboru: TRAN, EMPL (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) v nekaterih gumijastih sestavnih delih, ki se uporabljajo v sistemih motorja, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2019)05780 - 2019/2792(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. avgust 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah, ki se uporabljajo v nekaterih motorjih z notranjim zgorevanjem, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2019)05781 - 2019/2793(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. avgust 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (C(2019)05841 - 2019/2784(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. avgust 2019

posredovano pristojnemu odboru: REGI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev D-fruktoze kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi (C(2019)05865 - 2019/2785(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. avgust 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, IMCO (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev sira kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi (C(2019)05867 - 2019/2786(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. avgust 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, IMCO (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev zgoščenega jabolčnega soka kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi (C(2019)05869 - 2019/2787(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. avgust 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, IMCO (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev medu kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi (C(2019)05881 - 2019/2790(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. avgust 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, IMCO (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev jajc v prahu kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi (C(2019)05886 - 2019/2791(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. avgust 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, IMCO (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev Saccharomyces cerevisiae kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi (C(2019)05890 - 2019/2788(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. avgust 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, IMCO (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev kisa kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi (C(2019)05891 - 2019/2789(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. avgust 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, IMCO (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi in spremembi Direktive 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s polnilnimi mesti za motorna vozila kategorije L, oskrbo z električno energijo z obale za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh, oskrbo z vodikom za cestni promet ter oskrbo z zemeljskim plinom za cestni in vodni promet ter o razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) 2018/674 (C(2019)05960 - 2019/2794(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. avgust 2019

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 zaradi uskladitve prodaje pravic na dražbi s pravili EU ETS za obdobje 2021–2030 in z razvrstitvijo pravic kot finančnih instrumentov v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (C(2019)06182 - 2019/2797(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. avgust 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, ECON (člen 57 Poslovnika), ITRE (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o načrtu za zavržke za venernice (Venus spp.) v nekaterih italijanskih teritorialnih vodah (C(2019)06197 - 2019/2798(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. avgust 2019

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pavšalnega financiranja (C(2019)06203 - 2019/2796(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. avgust 2019

posredovano pristojnemu odboru: REGI, EMPL (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v Sredozemskem morju (C(2019)06204 - 2019/2799(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. avgust 2019

posredovano pristojnemu odboru: PECH

Osnutek delegiranega akta, za katerega je bil rok na zahtevo pristojnega odbora spremenjen z 2 na 3 mesece:

- Delegirana uredba Komisije, ki spreminja delegirano uredbo (EU) 2017/653 zaradi uskladitve prehodne ureditve za proizvajalce PRIIP, ki enote skladov iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ponujajo kot osnovne naložbene možnosti, s podaljšanim obdobjem izjeme iz navedenega člena - (C(2019)4912 – 2019/2765(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 18. julija 2019 na pobudo pristojnega odbora.

posredovano pristojnemu odboru: ECON


4. Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 546/2011 glede ocene učinka fitofarmacevtskih sredstev na medonosne čebele (D045385/06 - 2019/2776(RPS) - rok: 31. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: IMCO (člen 57 Poslovnika), AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (D060782/03 - 2019/2773(RPS) - rok: 23. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 57 Poslovnika), IMCO (člen 57 Poslovnika)

- Sklep Komisije o sektorskem referenčnem dokumentu o najboljših praksah okoljskega ravnanja, kazalnikih okoljske uspešnosti za posamezne sektorje in merilih odličnosti za sektor ravnanja z odpadki v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (D062653/01 - 2019/2769(RPS) - rok: 18. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi in popravku prilog II, III in V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D062738/02 - 2019/2779(RPS) - rok: 2. novembra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1099/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki energetike glede posodobitev letnih, mesečnih in kratkoročno mesečnih statistik energetike (D062923/01 - 2019/2770(RPS) - rok: 19. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnih računovodskih standardov 1 in 8 (D062934/02 - 2019/2781(RPS) - rok: 3. novembra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 57 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z mednarodnimi računovodskimi standardi 1, 8, 34, 37 in 38, mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 2, 3 in 6, pojasnili 12, 19, 20 in 22 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja ter Pojasnilom 32 Stalnega odbora za pojasnjevanje (Besedilo velja za EGP) (D062950/01 - 2019/2782(RPS) - rok: 3. novembra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 57 Poslovnika)

- Direktiva Komisije o spremembi točke 13 dela III Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač v zvezi z aluminijom zaradi prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (D063161/01 - 2019/2774(RPS) - rok: 24. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Direktiva Komisije o spremembi Dodatka C k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta zaradi sprejetja specifičnih mejnih vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah, v zvezi s formaldehidom (D063162/01 - 2019/2775(RPS) - rok: 24. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2002/49/ES v zvezi z določitvijo metod ocenjevanja škodljivih učinkov okoljskega hrupa (D063276/01 - 2019/2783(RPS) - rok: 6. novembra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI


5. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti: drugih institucij:

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2018 - Evropska komisija (COM(2019)0316 [01] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2018 - Evropski parlament (COM(2019)0316 [02] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropski svet in Svet (COM(2019)0316 [03] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Sodišče (COM(2019)0316 [04] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Računsko sodišče (COM(2019)0316 [05] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2018 – Evropski ekonomsko-socialni odbor (COM(2019)0316 [06] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018– Odbor regij (COM(2019)0316 [07] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropski varuh človekovih pravic (COM(2019)0316 [08] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (COM(2019)0316 [09] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

JURI, LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2018 – Evropska služba za zunanje delovanje (COM(2019)0316 [10] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, AFCO

- Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu računskemu sodišču Zaključni račun Evropskega razvojnega sklada za leto 2018 (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2018 – Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) (COM(2019)0316 [11] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL, ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND) (COM(2019)0316 [12] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (COM(2019)0316 [13] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (OEDT) (COM(2019)0316 [14] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropska agencija za okolje (AEE) (COM(2019)0316 [15] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (COM(2019)0316 [16] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (COM(2019)0316 [17] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

CULT

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropska agencija za zdravila (EMA) (COM(2019)0316 [18] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (EUROJUST) (COM(2019)0316 [19] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (COM(2019)0316 [20] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropska agencija za pomorsko varnost (AESM) (COM(2019)0316 [21] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (COM(2019)0316 [22] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (COM(2019)0316 [23] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (COM(2019)0316 [24] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) (COM(2019)0316 [25] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropska železniška agencija (ERA) (COM(2019)0316 [26] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2018 – Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (COM(2019)0316 [27] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) (COM(2019)0316 [28] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Agencija za evropski GNSS (GSA) (COM(2019)0316 [29] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (COM(2019)0316 [30] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PECH

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (COM(2019)0316 [31] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (COM(2019)0316 [32] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (EUROPOL) (COM(2019)0316 [33] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (COM(2019)0316 [34] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

FEMM

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropski bančni organ (EBA) (COM(2019)0316 [35] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (COM(2019)0316 [36] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON, EMPL

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (COM(2019)0316 [37] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (COM(2019)0316 [38] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2018 – Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (COM(2019)0316 [39] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, IMCO

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (COM(2019)0316 [40] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropski azilni podporni urad (EASO) (COM(2019)0316 [41] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (COM(2019)0316 [42] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2018: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor (COM(2019)0316 [43] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2018 – Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo (ITER) (COM(2019)0316 [44] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Skupno podjetje – Varnost zračne plovbe (SESAR) (COM(2019)0316 [45] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Skupno podjetje – Aeronavtika in okolje (Čisto nebo) (COM(2019)0316 [46] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2018 – Industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (Skupno podjetje BBI) (COM(2019)0316 [47] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2018 – Pobuda za inovativna zdravila (IMI) (COM(2019)0316 [48] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV) (COM(2019)0316 [49] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Skupno podjetje Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2019)0316 [50] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2018 – Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (skupno podjetje ECSEL) (COM(2019)0316 [51] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Posebna poročila Računskega sodišča o razrešnici Komisiji za leto 2018 (COM(2019)0316 [52] - C9-0102/2019 - 2019/2107(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Predlog prerazporeditve odobritev 4/2019 - Evropski varuh človekovih pravic (N9-0024/2019 - C9-0104/2019 - 2019/2108(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev 5/2019 - Evropski varuh človekovih pravic (N9-0025/2019 - C9-0120/2019 - 2019/2112(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG


6. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

Odbor za proračun je v skladu s členom 29 finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev 4/2019 – Evropski varuh človekovih pravic.

Odbor za proračun je v skladu s členom 29 finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev INF 2/2019 – Odbor regij.

Odbor za proračun je v skladu s členom 31(4) finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 06/2019, DEC 09/2019, DEC 10/2019, DEC 11/2019, DEC 12/2019, DEC 14/2019, DEC 15/2019 – Oddelek III - Komisija.

Odbor za proračun je v skladu s členom 32(2) finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 13/2019 - Oddelek III - Komisija.

Odbor za proračun je v skladu s členom 29(1) finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev V/AB-03/A/19, V/AB-04/C/19, V/AB-05/T/19, V/AB-06/T/19, V/AB-07/C/19, V/AB-08/A/19, V/AB-09/A/19, V/AB-10/C/19, V/AB-11/A/19, V/AB-12/C/19 - Oddelek V – Računsko sodišče.

Odbor za proračun je v skladu s členom 29(1) in (2) finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev INF 3/2019 - Oddelek IV - Sodišče.

Odbor za proračun je v skladu s členom 29 finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev INF 1/2019 – Oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov.


7. Izstop Združenega kraljestva iz EU (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izstop Združenega kraljestva iz EU (2019/2817(RSP))

Tytti Tuppurainen (predsedujoča Svetu), Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije), in Michel Barnier (glavni pogajalec) so podali izjave.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine Renew, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zanni v imenu skupine ID, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, in Ivan Vilibor Sinčić samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Barbara Ann Gibson, Alyn Smith, Gunnar Beck, Peter Lundgren, Martina Anderson, Nigel Farage, Esteban González Pons, Richard Corbett, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Jan Zahradil, Luke Ming Flanagan, Diane Dodds, Antonio Tajani, Brando Benifei, Billy Kelleher, Jill Evans, Harald Vilimsky, Geert Bourgeois, Clare Daly, Martin Edward Daubney, Seán Kelly, Katarina Barley, Nathalie Loiseau, Ciarán Cuffe, Antonio Maria Rinaldi, Angel Dzhambazki, Eugenia Rodríguez Palop, Lance Forman, François-Xavier Bellamy, Sylvie Guillaume, Luis Garicano, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Ben Habib, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, Paulo Rangel (ker ni šlo za vprašanje z dvigom modrega kartončka, mu je predsedujoča vzela besedo), Javier Moreno Sánchez, Nicola Beer, Benoît Biteau, Veronika Vrecionová, Esther de Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Dita Charanzová, Zbigniew Kuźmiuk, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Kris Peeters, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Evelyn Regner, Georgios Kyrtsos, Christel Schaldemose, Jörgen Warborn, Heléne Fritzon, David McAllister, Seb Dance, Radosław Sikorski, Domènec Ruiz Devesa in Frances Fitzgerald.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Bill Newton Dunn, Ellie Chowns, Hermann Tertsch, José Gusmão, Francisco José Millán Mon, James Wells in Jude Kirton-Darling.

PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

Govorila sta Michel Barnier in Tytti Tuppurainen.

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Guy Verhofstadt, koordinator Parlamenta za brexit, Manfred Weber, predsednik skupine PPE, Iratxe García Pérez, predsednica skupine S&D, Dacian Cioloş, predsednik skupine Renew Europe, Philippe Lamberts in Ska Keller, sopredsednika skupine Verts/ALE, Martin Schirdewan in Manon Aubry, sopredsednika skupine GUE/NGL in Antonio Tajani, predsednik Odbora za ustavne zadeve, o stanju glede izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije (2019/2817(RSP)) (B9-0038/2019);

—   Gunnar Beck v imenu skupine ID, o izstopu Združenega kraljestva iz EU (2019/2817(RSP)) (B9-0039/2019).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.6 zapisnika z dne 18.9.2019.


8. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine ID ter sekretariata samostojnih poslancev prejel naslednje odločitve, ki spreminjajo sestavo odborov in delegacij:

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija: Julie Lechanteux namesto Dominique Bilde

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Črna gora: Dominique Bilde namesto Julie Lechanteux

Delegacija pri parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje: Rosa D'Amato

Te odločitve začnejo veljati na današnji dan.


9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


9.1. Predlog spremembe proračuna št. 1/2019: presežek iz proračunskega leta 2018 (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2019 za proračunsko leto 2019: vključitev presežka iz proračunskega leta 2018 [11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: John Howarth (A9-0005/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2019)0011)


9.2. Predlog spremembe proračuna št. 2/2019: okrepitev ključnih programov za konkurenčnost EU: Obzorje 2020 in Erasmus+ (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2019 k splošnemu proračunu za leto 2019 – okrepitev ključnih programov za konkurenčnost EU: Obzorje 2020 in Erasmus+ [11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: John Howarth (A9-0004/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0012)

Govori

John Howarth (poročevalec), pred glasovanjem.


9.3. Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji [COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2019)0013)


9.4. Predlog spremembe proračuna št. 3/2019: predlog o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2019 k splošnemu proračunu za leto 2019 – spremni dokument k predlogu o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji [11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: John Howarth (A9-0006/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2019)0014)


9.5. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2019/000 TA 2019 – tehnična pomoč na pobudo Komisije (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) [COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2019)0015)


9.6. Izstop Združenega kraljestva iz EU (glasovanje)

Predloga resolucij B9-0038/2019 in B9-0039/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0038/2019

Sprejeto (P9_TA(2019)0016)

(Predlog resolucije B9-0039/2019 je brezpredmeten.)

(Seja je bila v pričakovanju obrazložitev glasovanja za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Izstop Združenega kraljestva iz EUB9-0038/2019

Alexandr Vondra, Michaela Šojdrová, Luisa Porritt, Matthew Patten, Antony Hook, Catherine Bearder, Barbara Ann Gibson, John Howarth, Michael Heaver, Lucy Nethsingha, Martin Edward Daubney, Rory Palmer, Jane Brophy, Judith Bunting, Phil Bennion, Chris Davies, Alex Agius Saliba, Dinesh Dhamija, Caroline Voaden, Sheila Ritchie, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Daniel Hannan, Romana Tomc in Irina Von Wiese.


11. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 12.46.)


PREDSEDSTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsednica

12. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.01.


13. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


14. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine S&D prejel naslednje odločitve, ki spreminjajo sestavo odborov in delegacij:

Delegacija za odnose s Švico in Norveško pri skupnem parlamentarnem odboru EU – Islandija in skupnem parlamentarnem odboru za Evropski gospodarski prostor (EGP): Łukasz Kohut

Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Rusija: Miroslav Číž namesto Sylvie Guillaume

Delegacija za odnose s Palestino: Evin Incir

Delegacija za odnose z Iranom: Jude Kirton-Darling

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike: Jackie Jones

Delegacija za odnose z Indijo: Katarina Barley in Tudor Ciuhodaru; Jackie Jones ni več članica

Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje: Costas Mavrides namesto Paola De Castra

Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Severna Makedonija: Sergei Stanishev.

Te odločitve začnejo veljati na današnji dan.


15. Boj proti raku (tematska razprava)

Boj proti raku (2019/2818(RSP))

Govoril je Manfred Weber za začetek razprave, ki jo je predlagala skupina PPE.

Govorila sta Tytti Tuppurainen (predsedujoča Svetu) in Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Ewa Kopacz v imenu skupine PPE, Sara Cerdas v imenu skupine S&D, Véronique Trillet-Lenoir v imenu skupine Renew, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Simona Baldassarre v imenu skupine ID, Joanna Kopcińska v imenu skupine ECR, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, David Bull, samostojni poslanec, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Frédérique Ries, Joëlle Mélin, Jadwiga Wiśniewska, Elena Kountoura, Peter Liese, Nicolás González Casares, Susana Solís Pérez, Luisa Regimenti, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dolors Montserrat, Rory Palmer, Chrysoula Zacharopoulou, Aurelia Beigneux, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Judith Bunting, Annalisa Tardino, Ruža Tomašić, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Maximilian Krah, Liudas Mažylis in Mairead McGuinness.

Govorila sta Vytenis Povilas Andriukaitis in Tytti Tuppurainen.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica


16. Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2020 (razprava)

Izjava Sveta: Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2020 (2019/2710(RSP))

Kimmo Tiilikainen (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Monika Hohlmeier (poročevalka), Eider Gardiazabal Rubial (poročevalka), Johan Van Overtveldt (predsednik odbora BUDG), José Manuel Fernandes v imenu skupine PPE, Pierre Larrouturou v imenu skupine S&D, Clotilde Armand v imenu skupine Renew, Rasmus Andresen v imenu skupine Verts/ALE, Hélène Laporte v imenu skupine ID, Bogdan Rzońca v imenu skupine ECR, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Michael Heaver samostojni poslanec, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Damian Boeselager, Jaak Madison, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Mario Furore, Angelika Winzig, Fabienne Keller, Benoît Biteau, Francesca Donato, Eugen Jurzyca, João Ferreira, Robert Rowland, Karlo Ressler, Olivier Chastel, Gina Dowding, Nicolaus Fest, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, Nico Semsrott, Paolo Borchia, Niclas Herbst, Monika Beňová, Tonino Picula, Neena Gill, Jens Geier, Maria Grapini in Petra Kammerevert.

PREDSEDSTVO: Nicola BEER
podpredsednica

Govorili so Brando Benifei, Evin Incir in John Howarth.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Costas Mavrides, Ruža Tomašić in Ben Habib.

Govoril je Kimmo Tiilikainen.

Razprava se je zaključila.


17. Pomen evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Pomen evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope (2019/2819(RSP))

Tytti Tuppurainen (predsedujoča Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Rasa Juknevičienė v imenu skupine PPE, Vilija Blinkevičiūtė v imenu skupine S&D, Michal Šimečka v imenu skupine Renew, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE, Gilles Lebreton v imenu skupine ID, Anna Fotyga v imenu skupine ECR, Giorgos Georgiou v imenu skupine GUE/NGL, Miroslav Radačovský samostojni poslanec, Michael Gahler, Sven Mikser, Charles Goerens, Sergey Lagodinsky, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Sira Rego, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radosław Sikorski, Petra Kammerevert, Romeo Franz, Danilo Oscar Lancini, Kosma Złotowski, Alexis Georgoulis, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler, Nicolaus Fest, Zdzisław Krasnodębski, Claire Fox, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Kinga Gál, Laurence Farreng, Beata Kempa, Sandra Kalniete, Željana Zovko, Michaela Šojdrová in Isabel Wiseler-Lima.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govoril je Andrzej Halicki.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Joachim Stanisław Brudziński, Sandra Pereira in Kostas Papadakis.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Tytti Tuppurainen.

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Kinga Gál, Vangelis Meimarakis, Lukas Mandl, György Hölvényi, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík in Ivan Štefanec v imenu skupine PPE o 80. obletnici začetka druge svetovne vojne in o pomenu evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope (2019/2819(RSP)) (B9-0097/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa in Patryk Jaki v imenu skupine ECR o 80. obletnici začetka druge svetovne vojne in o pomenu evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope (2019/2819(RSP)) (B9-0098/2019);

—   Kati Piri in Isabel Santos v imenu skupine S&D o pomenu evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope (2019/2819(RSP)) (B9-0099/2019);

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Christoph Oetjen in Christophe Grudler v imenu skupine Renew o pomenu evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope (2019/2819(RSP)) (B9-0100/2019).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 19.9.2019.


18. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin S&D in ID prejel nasednje odločitve, ki spreminjajo sestavo odborov in delegacij:

Odbor INTA: Nicola Danti namesto Irene Tinagli

Delegacija pri Parlamentarnih odborih za sodelovanje EU-Kazahstan, EU-Kirgizija in EU-Uzbekistan ter Delegacija za odnose s Tadžikistanom, Turkmenijo in Mongolijo: Roman Haider namesto Joachima Kuhsa

Delegacija za odnose s Federativno republiko Brazilijo Nicola Danti

Delegacija za odnose z državami Mercosurja: Nicola Danti namesto Paola De Castra

Delegacija za odnose z vseafriškim parlamentom: Simona Bonafè

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Albanija: Kathleen Van Brempt namesto Dan Nica

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Črna gora: Kostas Papadakis namesto Evelyn Regner

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Dan Nica namesto Kathleen Van Brempt

Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini: Rosanna Conte namesto Simone Baldassarre, Paola De Castra

Delegacija parlamentarne skupščine EURONEST: Simona Baldassarre namesto Rosanne Conte

Te odločitve začnejo veljati na današnji dan.


19. Stanje glede izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Stanje glede izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja (2019/2820(RSP))

Tytti Tuppurainen (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije) so podali izjavi.

Govorili so Markus Ferber v imenu skupine PPE, Evelyn Regner v imenu skupine S&D, Luis Garicano v imenu skupine Renew, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Gunnar Beck v imenu skupine ID, Emmanuel Maurel v imenu skupine GUE/NGL, Laura Ferrara samostojna poslanka, David Casa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Mislav Kolakušić, Othmar Karas, Neena Gill, Antony Hook, Mikuláš Peksa, Emil Radev, Niels Fuglsang, Ondřej Kovařík in Romana Tomc.

Po postopku pritegnitve pozornosti sta govorila Juan Fernando López Aguilar in Marek Belka.

Govorili sta Věra Jourová in Tytti Tuppurainen.

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Markus Ferber, Roberta Metsola in Emil Radev v imenu skupine PPE, Jonás Fernández in Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Luis Garicano in Sophia in ’t Veld v imenu skupine Renew, Sven Giegold, Terry Reintke, Tineke Strik, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Viola Von Cramon Taubadel, Gwendoline Delbos Corfield, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Kira Marie Peter Hansen, Damien Carême, Salima Yenbou in Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE, Martin Schirdewan, Manon Aubry, Matt Carthy, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo in Stelios Kouloglou o stanju glede izvajanja zakonodaje Unije za preprečevanje pranja denarja (2019/2820(RSP)) (B9-0045/2019);

—   Gunnar Beck v imenu skupine ID o stanju izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja (2019/2820(RSP)) (B9-0046/2019).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 19.9.2019.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 640179/OJJE).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 21.03.

Klaus Welle

Dita Charanzová

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Al-Sahlani Abir, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlusconi Silvio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lamberts Philippe, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, O'Sullivan Grace, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Opravičeni:

Ceccardi Susanna, Freund Daniel, Ochojska Janina, Toom Yana

Zadnja posodobitev: 28. avgust 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov