Index 
Protokoll
PDF 337kWORD 89k
Onsdagen den 18 september 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 5.Inkomna dokument
 6.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 7.Förenade kungarikets utträde ur EU (debatt)
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Omröstning
  9.1.Förslag till ändringsbudget nr 1/2019: överskott från 2018 (omröstning)
  9.2.Förslag till ändringsbudget nr 2/2019: Förstärkta anslag till nyckelprogram för EU:s konkurrenskraft: Horisont 2020 och Erasmus+ (omröstning)
  9.3.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike (omröstning)
  9.4.Förslag till ändringsbudget nr 3/2019: förslag om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike (omröstning)
  9.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2019/000 TA 2019 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ (omröstning)
  9.6.Förenade kungarikets utträde ur EU (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Kampen mot cancer (debatt om en aktuell fråga)
 16.Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2020 (debatt)
 17.Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid (debatt)
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.01.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

  1. Situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare (2019/2821(RSP))

—   Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Jan Zahradil, Alexandr Vondra och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen, om situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare (B9-0048/2019);

—   Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Erik Marquardt, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak och Tineke Strik för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare (B9-0049/2019);

—   Lars Patrick Berg, Jaak Madison, Jörg Meuthen och Guido Reil, för ID-gruppen, om situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare (B9-0082/2019);

—   Kati Piri, för S&D-gruppen, sur la Situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare (B9-0083/2019);

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen, om situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare (B9-0084/2019);

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Manu Pineda, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Manuel Bompard, Martina Michels, Younous Omarjee och Giorgos Georgiou, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare (B9-0085/2019);

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Loránt Vincze, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Manolis Kefalogiannis, Milan Zver, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Paulo Rangel, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák och Stelios Kympouropoulos, för PPE-gruppen, om situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare (B9-0088/2019).

II.   Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (2019/2822(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko och Jan Zahradil, för ECR-gruppen, om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (B9-0050/2019);

—   Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak och Tineke Strik, för Verts/ALE-gruppen, om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (B9-0081/2019);

—   Kati Piri och Agnes Jongerius, för S&D-gruppen, sur la Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (B9-0086/2019);

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen, om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (B9-0087/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard och Younous Omarjee, för GUE/NGL-gruppen, om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (B9-0091/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Manolis Kefalogiannis, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Sandra Kalniete, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák och Stelios Kympouropoulos, för PPE-gruppen, om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (B9-0092/2019).

III.   Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap (2019/2823(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Anthea McIntyre, Charlie Weimers, Jan Zahradil och Alexandr Vondra, för ECR-gruppen, om Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap (B9-0089/2019);

—   Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Tineke Strik och Kim Van Sparrentak, för Verts/ALE-gruppen, om Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap (B9-0090/2019);

—   Kati Piri och Jytte Guteland, för S&D-gruppen, om Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap (B9-0093/2019);

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen, om Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap (B9-0094/2019);

—   Cornelia Ernst, Mick Wallace, Manuel Bompard, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz och Eugenia Rodríguez Palop, för GUE/NGL-gruppen, om Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap(B9-0095/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Stanislav Polčák och Stelios Kympouropoulos, för PPE-gruppen, om Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap (B9-0096/2019).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 171 i arbetsordningen.


3. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller det gemensamma hälsodokument för införsel som ska åtfölja sändningar av djur och varor till deras destination (C(2019)02910 - 2019/2766(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 juli 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, AGRI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade beslut om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG vad gäller en gemensam metod och minimikrav på kvalitet för enhetlig mätning av nivåerna av livsmedelsavfall (C(2019)03211 - 2019/2757(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 juli 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för att justera basbeloppen i euro för ansvarsförsäkring och ekonomiska resurser för försäkrings- och återförsäkringsförmedlare (C(2019)03448 - 2019/2767(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 18 juli 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 med ytterligare kvalitativa och kvantitativa resultatindikatorer (C(2019)03624 - 2019/2758(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 juli 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: CULT

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av Europaparlamentet.

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för homogenitet i de underliggande exponeringarna i värdepapperisering (C(2019)03785 - 2019/2759(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 18 juli 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av den rumänska språkversionen av delegerad förordning (EU) 2018/1229 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om avvecklingsdisciplin (C(2019)03921 - 2019/2795(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 26 augusti 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av den rumänska språkversionen av delegerad förordning (EU) 2015/35 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) (C(2019)04051 - 2019/2761(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 18 juli 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller misstänkt eller konstaterad bristande efterlevnad av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av farmakologiskt aktiva substanser som är godkända i veterinärmedicinska läkemedel eller som fodertillsatser eller av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av förbjudna eller otillåtna farmakologiskt aktiva substanser (C(2019)04448 - 2019/2762(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 juli 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, AGRI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller villkoren för övervakning av transport och ankomst av sändningar av vissa varor från gränskontrollstationen för ankomst till anläggningen på destinationsorten i unionen (C(2019)04500 - 2019/2760(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 juli 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, AGRI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (C(2019)04548 - 2019/2763(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 juli 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg (C(2019)04625 - 2019/2764(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 juli 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI, ENVI (artikel 57 i arbetsordningen)

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av Europaparlamentet.

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/653 för att anpassa övergångsbestämmelserna för Priip-produktutvecklare som erbjuder de fondandelar som avses i artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 som underliggande investeringsalternativ med förlängd undantagsperiod enligt samma artikel (C(2019)04912 - 2019/2765(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 juli 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/98 om genomförandet av unionens internationella förpliktelser, som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (C(2019)05092 - 2019/2756(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 juli 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av Europaparlamentet.

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller åtgärder som antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp för att genomföra en global marknadsbaserad åtgärd (C(2019)05206 - 2019/2768(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 juli 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ITRE (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av bilagorna I och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier (C(2019)05370 - 2019/2771(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 23 juli 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ersättande av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet (C(2019)05402 - 2019/2772(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 23 juli 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 om europeisk statistik om turism vad gäller tidsfristerna för översändande samt anpassning av bilagorna I och II (C(2019)05572 - 2019/2778(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 1 augusti 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 genom upprättande av en förteckning över prioriterade skadegörare (C(2019)05637 - 2019/2777(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 1 augusti 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade direktiv om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller normer för behörighet och för motsvarande kunskaper och färdigheter, för praktiska examinationer, för godkännande av simulatorer och för medicinsk lämplighet (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 augusti 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN, EMPL (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) i vissa gummikomponenter som används i motorsystem (C(2019)05780 - 2019/2792(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 augusti 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Bilaga till kommissionens delegerade direktiv (EU) .../... om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall som används i vissa förbränningsmotorer (C(2019)05781 - 2019/2793(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 augusti 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (C(2019)05841 - 2019/2784(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 augusti 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: REGI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp D-fruktos som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen (C(2019)05865 - 2019/2785(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 augusti 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp ost som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen (C(2019)05867 - 2019/2786(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 augusti 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp koncentrerad äppelsaft som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen (C(2019)05869 - 2019/2787(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 augusti 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp honung som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen (C(2019)05881 - 2019/2790(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 augusti 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp äggpulver som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen (C(2019)05886 - 2019/2791(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 augusti 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp Saccharomyces cerevisiae som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen (C(2019)05890 - 2019/2788(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 augusti 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp vinäger som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen (C(2019)05891 - 2019/2789(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 augusti 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU vad gäller laddningsstationer för motorfordon i kategori L, landströmsförsörjning till fartyg i inlandssjöfart, väteförsörjning till vägtransporter och naturgasförsörjning till väg- och vattenvägstransporter, och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2018/674 (C(2019)05960 - 2019/2794(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 augusti 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 för att anpassa auktioneringen av utsläppsrätter till reglerna för EU:s utsläppshandelssystem för perioden 2021‒2030 och till klassificeringen av utsläppsrätter som finansiella instrument i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (C(2019)06182 - 2019/2797(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 augusti 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ECON (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om upprättande av en utkastplan för venusmusslor (Venus spp.) i vissa delar av Italiens territorialvatten (C(2019)06197 - 2019/2798(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 augusti 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller fastställandet av finansiering till schablonsats (C(2019)06203 - 2019/2796(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 augusti 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: REGI, EMPL (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/86 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Medelhavet (C(2019)06204 - 2019/2799(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 29 augusti 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts från 2 till 3 månader på det ansvariga utskottets begäran:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/653 för att anpassa övergångsbestämmelserna för Priip-produktutvecklare som erbjuder de fondandelar som avses i artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 som underliggande investeringsalternativ med förlängd undantagsperiod enligt samma artikel - (C(2019)4912 – 2019/2765(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 18 juli 2019, på begäran av det ansvariga utskottet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


4. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 546/2011 vad gäller bedömningen av effekten av växtskyddsmedel på honungsbin (D045385/06 - 2019/2776(RPS) - tidsfrist: 31 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 57 i arbetsordningen), AGRI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D060782/03 - 2019/2773(RPS) - tidsfrist: 23 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens beslut om referensdokumentet för bästa miljöledningspraxis, indikatorer för sektorspecifik miljöprestanda och riktmärken för resultat i världsklass för avfallshanteringssektorn i enlighet med förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (D062653/01 - 2019/2769(RPS) - tidsfrist: 18 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring och korrigering av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D062738/02 - 2019/2779(RPS) - tidsfrist: 2 november 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 om energistatistik, vad gäller genomförandet av uppdateringar av den årliga och månatliga energistatistiken samt av den kortfristiga månatliga energistatistiken (D062923/01 - 2019/2770(RPS) - tidsfrist: 19 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på de internationella redovisningsstandarderna (IAS) nr 1 och 8 (D062934/02 - 2019/2781(RPS) - tidsfrist: 3 november 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller de internationella redovisningsstandarderna 1, 8, 34, 37 och 38, International Financial Reporting Standards (IFRS) 2, 3 och 6, tolkningarna 12, 19, 20 och 22 från IFRS Interpretations Committee samt tolkning 32 från Standing Interpretations Committee (Text av betydelse för EES) (D062950/01 - 2019/2782(RPS) - tidsfrist: 3 november 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet i syfte att anpassa del III punkt 13 i bilaga II till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen vad gäller aluminium (D063161/01 - 2019/2774(RPS) - tidsfrist: 24 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens direktiv om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG för att anta särskilda gränsvärden för kemikalier som används i vissa leksaker vad gäller formaldehyd (D063162/01 - 2019/2775(RPS) - tidsfrist: 24 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens direktiv om ändring av bilaga III till direktiv 2002/49/EG vad gäller fastställande av bedömningsmetoder för skadliga effekter av omgivningsbuller (D063276/01 - 2019/2783(RPS) - tidsfrist: 6 november 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


5. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från andra institutioner:

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2018 – Europeiska kommissionen (COM(2019)0316 [01] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2018 – Europaparlamentet (COM(2019)0316 [02] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2018 – Europeiska rådet och rådet (COM(2019)0316 [03] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2018 – domstolen (COM(2019)0316 [04] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2018 – revisionsrätten (COM(2019)0316 [05] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2018 – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (COM(2019)0316 [06] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2018 – Regionkommittén (COM(2019)0316 [07] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2018 – Europeiska ombudsmannen (COM(2019)0316 [08] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2018 – Datatillsynsmannen (COM(2019)0316 [09] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

JURI, LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2018 – Europeiska utrikestjänsten (COM(2019)0316 [10] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, AFCO

- Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten: Europeiska utvecklingsfondens årsredovisning 2018 (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2018 – Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (COM(2019)0316 [11] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2018 – Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (COM(2019)0316 [12] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2018 - Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (COM(2019)0316 [13] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2018 - Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) (COM(2019)0316 [14] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, LIBE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2018 - Europeiska miljöbyrån (EEA) (COM(2019)0316 [15] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2018 - Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (COM(2019)0316 [16] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2018 - Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (COM(2019)0316 [17] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

CULT

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 – Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (COM(2019)0316 [18] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 - Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (COM(2019)0316 [19] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 – Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (COM(2019)0316 [20] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 – Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (COM(2019)0316 [21] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 – Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (COM(2019)0316 [22] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – Budgetåret 2018 – Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (COM(2019)0316 [23] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 – Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (COM(2019)0316 [24] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 – Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (COM(2019)0316 [25] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 - Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) (COM(2019)0316 [26] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 – Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (COM(2019)0316 [27] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2018 - Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (COM(2019)0316 [28] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2018 - Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (GSA) (COM(2019)0316 [29] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2018 - Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (COM(2019)0316 [30] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PECH

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2018 - Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (COM(2019)0316 [31] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2018 - Euratoms försörjningsbyrå (COM(2019)0316 [32] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2018 - Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (COM(2019)0316 [33] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2018 - Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (COM(2019)0316 [34] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

FEMM

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2018 - Europeiska bankmyndigheten (EBA) (COM(2019)0316 [35] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2018 - Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (COM(2019)0316 [36] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON, EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2018 - Europeiska värdepapperskommittén (ESMA) (COM(2019)0316 [37] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 – Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (COM(2019)0316 [38] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 – Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (COM(2019)0316 [39] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 – Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (COM(2019)0316 [40] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 – Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (COM(2019)0316 [41] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 – Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (COM(2019)0316 [42] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för EU:s byråer för budgetåret 2018: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (COM(2019)0316 [43] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 – Internationella fusionsenergiorganisationen (ITER) (COM(2019)0316 [44] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 – Det gemensamma företaget för flygledningstjänsten (SESAR) (COM(2019)0316 [45] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 – Det gemensamma företaget för flygteknik och miljö (CLEAN SKY) (COM(2019)0316 [46] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 – Biobaserade industrier (BBI) (COM(2019)0316 [47] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 – Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (IMI) (COM(2019)0316 [48] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 – Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (COM(2019)0316 [49] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2018 – Det gemensamma företaget Shift2Rail (COM(2019)0316 [50] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – Budgetåret 2018 – Elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap (det gemensamma företaget ECSEL) (COM(2019)0316 [51] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Revisionsrättens särskilda rapporter om ansvarsfriheten för kommissionen för 2018 (COM(2019)0316 [52] - C9-0102/2019 - 2019/2107(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Förslag till anslagsöverföring 4/2019 – Europeiska ombudsmannen (N9-0024/2019 - C9-0104/2019 - 2019/2108(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 5/2019 – Europeiska ombudsmannen (N9-0025/2019 - C9-0120/2019 - 2019/2112(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


6. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföring 4/2018 – Europeiska ombudsmannen .

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 2/2019 - Regionkommittén.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 31.4 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföringar DEC 06/2019, DEC 09/2019, DEC 10/2019, DEC 11/2019, DEC 12/2019, DEC 14/2019, DEC 15/2019 – avsnitt III - kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 32.2 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföring DEC 13/2019 - avsnitt III - kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29.1 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföringarna V/AB-03/A/19, V/AB-04/C/19, V/AB-05/T/19, V/AB-06/T/19, V/AB-07/C/19, V/AB-08/A/19, V/AB-09/A/19, V/AB-10/C/19, V/AB-11/A/19, V/AB-12/C/19 – avsnitt V – Europeiska revisionsrätten.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29.1 och 29.2 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 3/2019 – avsnitt IV – domstolen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 1/2019 – avsnitt IX - Datatillsynsmannen.


7. Förenade kungarikets utträde ur EU (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förenade kungarikets utträde ur EU (2019/2817(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande), Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande), och Michel Barnier (huvudförhandlare) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för Renew-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för ID-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, och Ivan Vilibor Sinčić, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Barbara Ann Gibson, Alyn Smith, Gunnar Beck, Peter Lundgren, Martina Anderson, Nigel Farage, Esteban González Pons, Richard Corbett, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Jan Zahradil, Luke Ming Flanagan, Diane Dodds, Antonio Tajani, Brando Benifei, Billy Kelleher, Jill Evans, Harald Vilimsky, Geert Bourgeois, Clare Daly, Martin Edward Daubney, Seán Kelly, Katarina Barley, Nathalie Loiseau, Ciarán Cuffe, Antonio Maria Rinaldi, Angel Dzhambazki, Eugenia Rodríguez Palop, Lance Forman, François-Xavier Bellamy, Sylvie Guillaume, Luis Garicano, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Ben Habib, ställde en fråga ("blått kort") till Paulo Rangel (talmannen återgav ordet till talaren eftersom inlägget inte utgjorde en blåkortsfråga), Javier Moreno Sánchez, Nicola Beer, Benoît Biteau, Veronika Vrecionová, Esther de Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Dita Charanzová, Zbigniew Kuźmiuk, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Kris Peeters, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Evelyn Regner, Georgios Kyrtsos, Christel Schaldemose, Jörgen Warborn, Heléne Fritzon, David McAllister, Seb Dance, Radosław Sikorski, Domènec Ruiz Devesa och Frances Fitzgerald.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Bill Newton Dunn, Ellie Chowns, Hermann Tertsch, José Gusmão, Francisco José Millán Mon, James Wells och Jude Kirton-Darling.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

Talare: Michel Barnier och Tytti Tuppurainen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Guy Verhofstadt, parlamentets samordnare för brexit, Manfred Weber, PPE-gruppens ordförande, Iratxe García Pérez, S&D-gruppens ordförande, Dacian Cioloş, Renew Europe-gruppens ordförande, Philippe Lamberts och Ska Keller, Verts/ALE-gruppens ordförande, Martin Schirdewan och Manon Aubry, GUE/NGL-gruppens medordförande och Antonio Tajani, ordförande för utskottet för konstitutionella frågor, om läget i fråga om Förenade kungarikets utträde ur EU (2019/2817(RSP)) (B9-0038/2019);

—   Gunnar Beck för ID-gruppen, om Förenade kungarikets utträde ur EU (2019/2817(RSP)) (B9-0039/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.6 i protokollet av den 18.9.2019.


8. Utskottens och delegationernas sammansättning

ID-gruppen och de grupplösa ledamöternas sekretariat hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien: Julie Lechanteux i stället för Dominique Bilde

Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro: Dominique Bilde i stället för Julie Lechanteux

Delegationen till den gemensamma parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Rosa D'Amato

Dessa beslut träder i kraft innevarande dag.


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


9.1. Förslag till ändringsbudget nr 1/2019: överskott från 2018 (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2019 för budgetåret 2019: Införande av överskottet från budgetåret 2018 [11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: John Howarth (A9-0005/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2019)0011)


9.2. Förslag till ändringsbudget nr 2/2019: Förstärkta anslag till nyckelprogram för EU:s konkurrenskraft: Horisont 2020 och Erasmus+ (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2019 för budgetåret 2019 – Förstärkta anslag till nyckelprogram för EU:s konkurrenskraft: Horisont 2020 och Erasmus+ [11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: John Howarth (A9-0004/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0012)

Inlägg:

John Howarth (föredragande), före omröstningen.


9.3. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike (omröstning)

Betänkande över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike [COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

(en majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2019)0013)


9.4. Förslag till ändringsbudget nr 3/2019: förslag om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2019 för budgetåret 2019 i samband med utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike [11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: John Howarth (A9-0006/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2019)0014)


9.5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2019/000 TA 2019 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ (omröstning)

Betänkande över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2019/000 TA 2019 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) [COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

(en majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2019)0015)


9.6. Förenade kungarikets utträde ur EU (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0038/2019 och B9-0039/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0038/2019

Antogs (P9_TA(2019)0016)

(Resolutionsförslag B9-0039/2019 bortföll.)

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på röstförklaringarna.)

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Förenade kungarikets utträde ur EUB9-0038/2019

Alexandr Vondra, Michaela Šojdrová, Luisa Porritt, Matthew Patten, Antony Hook, Catherine Bearder, Barbara Ann Gibson, John Howarth, Michael Heaver, Lucy Nethsingha, Martin Edward Daubney, Rory Palmer, Jane Brophy, Judith Bunting, Phil Bennion, Chris Davies, Alex Agius Saliba, Dinesh Dhamija, Caroline Voaden, Sheila Ritchie, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Daniel Hannan, Romana Tomc och Irina Von Wiese.


11. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Plenarsammanträden”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.46.)


ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

12. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.01.


13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


14. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté: Łukasz Kohut

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland: Miroslav Číž i stället för Sylvie Guillaume

Delegationen för förbindelserna med Palestina: Evin Incir

Delegationen för förbindelserna med Iran: Jude Kirton-Darling

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Jackie Jones

Delegationen för förbindelserna med Indien: Katarina Barley och Tudor Ciuhodaru; Jackie Jones är inte längre ledamot av utskottet.

Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Costas Mavrides i stället för Paolo De Castro

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Nordmakedonien: Sergei Stanishev

Detta beslut träder i kraft innevarande dag.


15. Kampen mot cancer (debatt om en aktuell fråga)

Kampen mot cancer (2019/2818(RSP))

Talare: Manfred Weber som inledde den debatt som föreslagits av PPE-gruppen.

Talare: Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Ewa Kopacz för PPE-gruppen, Sara Cerdas för S&D-gruppen, Véronique Trillet-Lenoir för Renew-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Simona Baldassarre för ID-gruppen, Joanna Kopcińska för ECR-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, David Bull, grupplös, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Frédérique Ries, Joëlle Mélin, Jadwiga Wiśniewska, Elena Kountoura, Peter Liese, Nicolás González Casares, Susana Solís Pérez, Luisa Regimenti, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dolors Montserrat, Rory Palmer, Chrysoula Zacharopoulou, Aurelia Beigneux, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Judith Bunting, Annalisa Tardino, Ruža Tomašić, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Maximilian Krah, Liudas Mažylis och Mairead McGuinness.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Tytti Tuppurainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman


16. Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2020 (debatt)

Uttalande av rådet: Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2020 (2019/2710(RSP))

Kimmo Tiilikainen (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Monika Hohlmeier (föredragande), Eider Gardiazabal Rubial (föredragande), Johan Van Overtveldt (ordförande för utskottet BUDG), José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Pierre Larrouturou för S&D-gruppen, Clotilde Armand för Renew-gruppen, Rasmus Andresen för Verts/ALE-gruppen, Hélène Laporte för ID-gruppen, Bogdan Rzońca för ECR-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Michael Heaver, grupplös, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Damian Boeselager, Jaak Madison, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Mario Furore, Angelika Winzig, Fabienne Keller, Benoît Biteau, Francesca Donato, Eugen Jurzyca, João Ferreira, Robert Rowland, Karlo Ressler, Olivier Chastel, Gina Dowding, Nicolaus Fest, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, Nico Semsrott, Paolo Borchia, Niclas Herbst, Monika Beňová, Tonino Picula, Neena Gill, Jens Geier, Maria Grapini och Petra Kammerevert.

ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

Talare: Brando Benifei, Evin Incir och John Howarth.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Costas Mavrides, Ruža Tomašić och Ben Habib.

Talare: Kimmo Tiilikainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid (2019/2819(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Rasa Juknevičienė för PPE-gruppen, Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen, Michal Šimečka för Renew-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Gilles Lebreton för ID-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Giorgos Georgiou för GUE/NGL-gruppen, Miroslav Radačovský, grupplös, Michael Gahler, Sven Mikser, Charles Goerens, Sergey Lagodinsky, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Sira Rego, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radosław Sikorski, Petra Kammerevert, Romeo Franz, Danilo Oscar Lancini, Kosma Złotowski, Alexis Georgoulis, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler, Nicolaus Fest, Zdzisław Krasnodębski, Claire Fox, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Kinga Gál, Laurence Farreng, Beata Kempa, Sandra Kalniete, Željana Zovko, Michaela Šojdrová och Isabel Wiseler-Lima.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Andrzej Halicki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Joachim Stanisław Brudziński, Sandra Pereira och Kostas Papadakis.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Tytti Tuppurainen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Kinga Gál, Vangelis Meimarakis, Lukas Mandl, György Hölvényi, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík och Ivan Štefanec, för PPE-gruppen, om den åttionde årsdagen av andra världskrigets början och om vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid (2019/2819(RSP)) (B9-0097/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa och Patryk Jaki, för ECR-gruppen, om den åttionde årsdagen av andra världskrigets början och om vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid (2019/2819(RSP)) (B9-0098/2019);

—   Kati Piri och Isabel Santos, för S&D-gruppen, om vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid (2019/2819(RSP)) (B9-0099/2019);

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Christoph Oetjen och Christophe Grudler, för Renew-gruppen, om vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid (2019/2819(RSP)) (B9-0100/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 19.9.2019.


18. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna S&D och ID hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

INTA-utskottet: Nicola Danti i stället för Irene Tinagli

Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet: Roman Haider i stället för Joachim Kuhs

Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien Nicola Danti

Delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna: Nicola Danti i stället för Paolo De Castro

Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet: Simona Bonafè

Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien: Kathleen Van Brempt i stället för Dan Nica

Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro: Kostas Papadakis i stället för Evelyn Regner

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Dan Nica i stället för Kathleen Van Brempt

Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Rosanna Conte i stället för Simona Baldassarre, Paolo De Castro

Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Simona Baldassarre i stället för Rosanna Conte

Dessa beslut träder i kraft innevarande dag.


19. Läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt (2019/2820(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Luis Garicano för Renew-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Emmanuel Maurel för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara, grupplös, David Casa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Mislav Kolakušić, Othmar Karas, Neena Gill, Antony Hook, Mikuláš Peksa, Emil Radev, Niels Fuglsang, Ondřej Kovařík och Romana Tomc.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar och Marek Belka.

Talare: Věra Jourová och Tytti Tuppurainen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Markus Ferber, Roberta Metsola och Emil Radev, för PPE-gruppen, Jonás Fernández och Birgit Sippel, för S&D-gruppen, Luis Garicano och Sophia in ’t Veld, för Renew-gruppen, Sven Giegold, Terry Reintke, Tineke Strik, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Viola Von Cramon Taubadel, Gwendoline Delbos Corfield, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Kira Marie Peter Hansen, Damien Carême, Salima Yenbou och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, Martin Schirdewan, Manon Aubry, Matt Carthy, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo och Stelios Kouloglou, om läget i genomförandet av EU:s lagstiftning mot penningtvätt (2019/2820(RSP)) (B9-0045/2019);

—   Gunnar Beck, för ID-gruppen, om läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt (2019/2820(RSP)) (B9-0046/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 19.9.2019.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 640179/OJJE).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.03.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Al-Sahlani Abir, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlusconi Silvio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lamberts Philippe, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, O'Sullivan Grace, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Ceccardi Susanna, Freund Daniel, Ochojska Janina, Toom Yana

Senaste uppdatering: 28 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy