Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2821(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0049/2019

Συζήτηση :

PV 19/09/2019 - 4.1
CRE 19/09/2019 - 4.1

Ψηφοφορία :

PV 19/09/2019 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0017

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

7.1. Η κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως η απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 και B9-0088/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0048/2019

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0049/2019

(αντικαθιστά τις B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 και B9-0088/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φούρλας, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Milan Zver, Μανώλης Κεφαλογιάννης, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev και Ioan Rareş Bogdan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Nacho Sánchez Amor, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak και Tineke Strik, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Manu Pineda και Ellie Chowns, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0017)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0082/2019 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου