Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2819(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0097/2019

Συζήτηση :

PV 18/09/2019 - 17
CRE 18/09/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 19/09/2019 - 7.5
CRE 19/09/2019 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0021

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

7.5. Η σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 και B9-0100/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0097/2019

(αντικαθιστά τις B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 και B9-0100/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis και Loránt Vincze, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser και Marina Kaljurand, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel και Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki και Charlie Weimers, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0021)

Παρεμβάσεις

Nicolaus Fest, ο οποίος προτείνει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 4. Το Σώμα δέχεται να θέσει σε ψηφοφορία την προφορική τροπολογία.

Karen Melchior και Andrey Kovatchev, ο οποίος αναφέρεται στη διαδικασία της ψηφοφορίας (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Ο Reinhard Bütikofer υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 1 επί της παραγράφου 20. Το Σώμα δέχεται να θέσει σε ψηφοφορία την προφορική τροπολογία.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου