Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

7. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


7.1. Η κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως η απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 και B9-0088/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0048/2019

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0049/2019

(αντικαθιστά τις B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 και B9-0088/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φούρλας, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Milan Zver, Μανώλης Κεφαλογιάννης, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev και Ioan Rareş Bogdan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Nacho Sánchez Amor, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak και Tineke Strik, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Manu Pineda και Ellie Chowns, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0017)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0082/2019 καταπίπτει.)


7.2. Μιανμάρ/Βιρμανία, ιδίως η κατάσταση των Ροχίνγκια (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 και B9-0092/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0050/2019

(αντικαθιστά τις B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 και B9-0092/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φούρλας, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Milan Zver, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere και Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik και Ellie Chowns, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski και Assita Kanko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Στέλιος Κούλογλου και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo και Miroslav Radačovský.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0018)


7.3. Ιράν, ιδίως η κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 και B9-0096/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0089/2019

(αντικαθιστά τις B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 και B9-0096/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φούρλας, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Milan Zver, Μανώλης Κεφαλογιάννης, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev και Ioan-Rareş Bogdan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik και Ellie Chowns, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski και Assita Kanko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo και Cornelia Ernst.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0019)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0095/2019 καταπίπτει.)


7.4. Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις16 Σεπτεμβρίου 2019 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2019).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις19 Σεπτεμβρίου 2019 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.9.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 και B9-0047/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0040/2019

(αντικαθιστά τις B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 και B9-0047/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Annie Schreijer-Pierik και Herbert Dorfmann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini και Mazaly Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, Πέτρος Κόκκαλης, Marisa Matias και Manuel Bompard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso και Daniela Rondinelli.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0020)


7.5. Η σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 και B9-0100/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0097/2019

(αντικαθιστά τις B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 και B9-0100/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis και Loránt Vincze, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser και Marina Kaljurand, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel και Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki και Charlie Weimers, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0021)

Παρεμβάσεις

Nicolaus Fest, ο οποίος προτείνει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 4. Το Σώμα δέχεται να θέσει σε ψηφοφορία την προφορική τροπολογία.

Karen Melchior και Andrey Kovatchev, ο οποίος αναφέρεται στη διαδικασία της ψηφοφορίας (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Ο Reinhard Bütikofer υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 1 επί της παραγράφου 20. Το Σώμα δέχεται να θέσει σε ψηφοφορία την προφορική τροπολογία.


7.6. Κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0045/2019 και B9-0046/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0045/2019

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0022)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0046/2019 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου