Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 19. september 2019 - Strasbourg

7. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


7.1. Olukord Türgis, eelkõige valitud linnapeade ametist vabastamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 ja B9-0088/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0048/2019

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0049/2019

(asendades B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 ja B9-0088/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev ja Ioan Rareş Bogdan fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri ja Nacho Sánchez Amor fraktsiooni S&D nimel;

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou fraktsiooni Renew nimel;

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak ja Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda ja Ellie Chowns fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P9_TA(2019)0017)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0082/2019 muutus kehtetuks.)


7.2. Myanmar, eelkõige rohingjade olukord (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 ja B9-0092/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0050/2019

(asendades B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 ja B9-0092/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere ja Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri ja Agnes Jongerius fraktsiooni S&D nimel;

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou fraktsiooni Renew nimel;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik ja Ellie Chowns fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski ja Assita Kanko fraktsiooni ECR nimel;

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo ja Miroslav Radačovský.

Vastu võetud (P9_TA(2019)0018)


7.3. Iraan, eelkõige naiste õiguste kaitsjate ja vangistatud ELi topeltkodakondsusega inimeste olukord (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 ja B9-0096/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0089/2019

(asendades B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 ja B9-0096/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev ja Ioan-Rareş Bogdan fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri ja Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel;

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou fraktsiooni Renew nimel;

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik ja Ellie Chowns fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski ja Assita Kanko fraktsiooni ECR nimel;

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo ja Cornelia Ernst.

Vastu võetud (P9_TA(2019)0019)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0095/2019 muutus kehtetuks.)


7.4. Taimede ja olemuslikult bioloogiliste meetodite patenditavus (hääletus)

Arutelu toimus 16. septembril 2019 (16.9.2019 protokollipunkt 17).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks 19. septembril 2019 (19.9.2018 protokollipunkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 ja B9-0047/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0040/2019

(asendades B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 ja B9-0047/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Annie Schreijer-Pierik ja Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel;

—   Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel;

—   Jan Huitema fraktsiooni Renew nimel;

—   Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini ja Mazaly Aguilar fraktsiooni ECR nimel;

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias ja Manuel Bompard fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso ja Daniela Rondinelli.

Vastu võetud (P9_TA(2019)0020)


7.5. Euroopa mälestamise tähtsus Euroopa tuleviku jaoks (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 ja B9-0100/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0097/2019

(asendades B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 ja B9-0100/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis ja Loránt Vincze fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser ja Marina Kaljurand fraktsiooni S&D nimel;

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel ja Petras Auštrevičius fraktsiooni Renew nimel;

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki ja Charlie Weimers fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P9_TA(2019)0021)

Sõnavõtud

Nicolaus Fest, et esitada punkti 4 kohta suuline muudatusettepanek. Parlament nõustus seda suulist muudatusettepanekut hääletusele võtma.

Karen Melchior ja Andrey Kovatchev, kes tegi kommentaari hääletuse korralduse kohta (juhataja selgitas).

Reinhard Bütikofer esitas punkti 20 muudatusettepaneku 1 kohta suulise muudatusettepaneku. Parlament nõustus seda suulist muudatusettepanekut hääletusele võtma.


7.6. Ülevaade rahapesuvastaste õigusaktide rakendamise olukorrast (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0045/2019 ja B9-0046/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0045/2019

Vastu võetud (P9_TA(2019)0022)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0046/2019 muutus kehtetuks.)

Viimane päevakajastamine: 22. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika