Показалец 
Протокол
XML 165kPDF 281kWORD 78k
Четвъртък, 19 септември 2019 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Патентоспособност на растенията и биологичните по своята същност процеси (внесени предложения за резолюция)
 3.Внесени документи
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
4.1.Положението в Турция, по-специално отстраняването от длъжност на избрани кметове
  
4.2.Мианмар, по-специално положението на общността рохингия
  
4.3.Иран, по-специално положението на защитниците на правата на жените и лишените от свобода лица с двойно гражданство на ЕС и Иран
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Време за гласуване
  
7.1.Положението в Турция, по-специално отстраняването от длъжност на избрани кметове (гласуване)
  
7.2.Мианмар, по-специално положението на общността рохингия (гласуване)
  
7.3.Иран, по-специално положението на защитниците на правата на жените и лишените от свобода лица с двойно гражданство на ЕС и Иран (гласуване)
  
7.4.Патентоспособност на растенията и биологичните по своята същност процеси (гласуване)
  
7.5.Значението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа (гласуване)
  
7.6.Прилагане на законодателството срещу изпирането на пари (гласуване)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Състав на комисиите и делегациите
 13.Заплахи за статута на пожарникарите доброволци в Европейския съюз (разискване)
 14.Решения относно някои документи
 15.Петиции
 16.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 17.График на следващите заседания
 18.Закриване на заседанието
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.02 ч.


2. Патентоспособност на растенията и биологичните по своята същност процеси (внесени предложения за резолюция)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000026/2019) зададен от Norbert Lins, към Комисията: Патентоспособност на растенията и основните биологични процеси (B9-0051/2019)

Разискването се състоя на 16 септември 2019 г. (точка 17 от протокола от 16.9.2019 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Annie Schreijer Pierik и Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, относно патентите и правата на селекционерите на растения с оглед представянето на писмено изявление пред Разширената колегия по жалбите на Европейското патентно ведомство (преписка G3/19) (2019/2800(RSP)) (B9-0040/2019);

—   Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, и Dino Giarrusso, относно патентоването на биологични по своята същност процеси (2019/2800(RSP)) (B9-0041/2019);

—   Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, относно патентоспособността на растенията и биологичните по своята същност процеси (2019/2800(RSP)) (B9-0042/2019);

—   Anthea McIntyre, Bert Jan Ruissen, Veronika Vrecionová и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно патентоспособността на растенията и биологичните по своята същност процеси (2019/2800(RSP)) (B9-0043/2019);

—   Paolo De Castro, от името на групата S&D, относно патентоспособността на растенията и биологичните по своята същност процеси (2019/2800(RSP)) (B9-0044/2019);

—   Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad Marius Botoş, Jérémy Decerle и Ulrike Müller, от името на групата Renew, относно патентоспособността на растенията и биологичните по своята същност процеси (2019/2800(RSP)) (B9-0047/2019).

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 19.9.2019 г.


3. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от другите институции

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2014/ЕС за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Предложение за решение на Съвета за изменение на Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 година за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

2) от членове на Парламента

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция на Европейския парламент относно епидемията от ебола в Демократична република Конго (B9-0031/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

DEVE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция на Европейския парламент относно защитата на вярващите, изповядващи християнска религия, по света (B9-0032/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Markus Buchheit. Предложение за резолюция на Европейския парламент срещу забраната на изкуствените тревни настилки (B9-0033/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно транспортирането на добитък от Румъния по време на големи горещини (B9-0034/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагащи :

ENVI, TRAN

- Luisa Regimenti. Предложение за резолюция относно неправомерното настаняване на деца в приемни семейства (B9-0035/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT


4. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 18.9.2019 г.)


4.1. Положението в Турция, по-специално отстраняването от длъжност на избрани кметове

Предложения за резолюция B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 и B9-0088/2019 (2019/2821(RSP))

Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel и Michaela Šojdrová представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Lefteris Christoforou, от името на групата PPE, Isabel Santos, от името на групата S&D, Ramona Strugariu, от името на групата Renew, Alice Kuhnke, от името на групата Verts/ALE, Bernhard Zimniok, от името на групата ID, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Nikolaj Villumsen, от името на групата GUE/NGL, Annunziata Mary Rees-Mogg, независим член на ЕП, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Danilo Oscar Lancini, Giorgos Georgiou, Ioannis Lagos, Manolis Kefalogiannis, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Philippe Olivier, Demetris Papadakis, Pierfrancesco Majorino и Ангел Джамбазки.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Julie Ward и Manu Pineda.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 19.9.2019 г.


4.2. Мианмар, по-специално положението на общността рохингия

Предложения за резолюция B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 и B9-0092/2019 (2019/2822(RSP))

Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias и Tomáš Zdechovský представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се David Lega, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Phil Bennion, от името на групата Renew, Nosheena Mobarik, от името на групата ECR, Julie Ward и Adam Bielan.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

Изказа се Caterina Chinnici.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman и Stanislav Polčák.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 19.9.2019 г.


4.3. Иран, по-специално положението на защитниците на правата на жените и лишените от свобода лица с двойно гражданство на ЕС и Иран

Предложения за резолюция B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 и B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko и Cornelia Ernst представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Radosław Sikorski, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Luisa Porritt, от името на групата Renew, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Silvia Sardone, от името на групата ID, Witold Jan Waszczykowski, от името на групата ECR, Mick Wallace, от името на групата GUE/NGL, Belinda De Lucy, независим член на ЕП, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar и Samira Rafaela.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib и Julie Ward.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 19.9.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.46 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

5. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.02 ч.


6. Състав на комисиите и делегациите

Групата S&D е съобщила на председателя на Парламента решение за промяна по отношение на назначенията в делегациите:

Делегация в Парламентарната асамблея Евронест: Juozas Olekas на мястото на Sven Mikser

Решението влиза в сила в деня, в който е обявено.


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


7.1. Положението в Турция, по-специално отстраняването от длъжност на избрани кметове (гласуване)

Предложения за резолюция B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 и B9-0088/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B9-0048/2019

Отхвърля се

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0049/2019

(за замяна на B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 и B9-0088/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Андрей Ковачев и Ioan Rareş Bogdan, от името на групата PPE;

—   Kati Piri и Nacho Sánchez Amor, от името на групата S&D;

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne и Chrysoula Zacharopoulou, от името на групата Renew;

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak и Tineke Strik, от името на групата Verts/ALE;

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda и Ellie Chowns, от името на групата GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Приема се (P9_TA(2019)0017)

(Предложението за резолюция B9-0082/2019 отпада.)


7.2. Мианмар, по-специално положението на общността рохингия (гласуване)

Предложения за резолюция B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 и B9-0092/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0050/2019

(за замяна на B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 и B9-0092/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere и Андрей Ковачев, от името на групата PPE;

—   Kati Piri и Agnes Jongerius, от името на групата S&D;

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Илхан Кючюк, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne и Chrysoula Zacharopoulou, от името на групата Renew;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik и Ellie Chowns, от името на групата Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski и Assita Kanko, от името на групата ECR;

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo и Miroslav Radačovský.

Приема се (P9_TA(2019)0018)


7.3. Иран, по-специално положението на защитниците на правата на жените и лишените от свобода лица с двойно гражданство на ЕС и Иран (гласуване)

Предложения за резолюция B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 и B9-0096/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0089/2019

(за замяна на B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 и B9-0096/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Андрей Ковачев и Ioan-Rareş Bogdan, от името на групата PPE;

—   Kati Piri и Jytte Guteland, от името на групата S&D;

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Илхан Кючюк, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne и Chrysoula Zacharopoulou, от името на групата Renew;

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik и Ellie Chowns, от името на групата Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski и Assita Kanko, от името на групата ECR;

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo и Cornelia Ernst.

Приема се (P9_TA(2019)0019)

(Предложението за резолюция B9-0095/2019 отпада.)


7.4. Патентоспособност на растенията и биологичните по своята същност процеси (гласуване)

Разискването се състоя на 16 септември 2019 г. (точка 17 от протокола от 16.9.2019 г).

Предложенията за резолюции са обявени на19 септември 2019 г. (точка 2 от протокола от 19.9.2018 г).

Предложения за резолюция B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 и B9-0047/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0040/2019

(за замяна на B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 и B9-0047/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Annie Schreijer-Pierik и Herbert Dorfmann, от името на групата PPE;

—   Paolo De Castro, от името на групата S&D;

—   Jan Huitema, от името на групата Renew;

—   Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE;

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini и Mazaly Aguilar, от името на групата ECR;

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias и Manuel Bompard, от името на групата GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso и Daniela Rondinelli.

Приема се (P9_TA(2019)0020)


7.5. Значението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа (гласуване)

Предложения за резолюция B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 и B9-0100/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0097/2019

(за замяна на B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 и B9-0100/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Андрей Ковачев, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Александър Александров Йорданов, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis и Loránt Vincze, от името на групата PPE;

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser и Marina Kaljurand, от името на групата S&D;

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel и Petras Auštrevičius, от името на групата Renew;

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki и Charlie Weimers, от името на групата ECR.

Приема се (P9_TA(2019)0021)

Изказвания

Nicolaus Fest, който предложи устно изменение на параграф 4. Парламентът прие да подложи устното изменение на гласуване.

Karen Melchior и Андрей Ковачев, вторият по процедурата на гласуване (председателят даде разяснения).

Reinhard Bütikofer представи устно изменение на изменение 1 на параграф 20. Парламентът прие да подложи устното изменение на гласуване.


7.6. Прилагане на законодателството срещу изпирането на пари (гласуване)

Предложения за резолюция B9-0045/2019 и B9-0046/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B9-0045/2019

Приема се (P9_TA(2019)0022)

(Предложението за резолюция B9-0046/2019 отпада.)


8. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Патентоспособност на растенията и биологичните по своята същност процеси - RC-B9-0040/2019
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Sheila Ritchie, Juozas Olekas и Daniel Hannan

Значението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа - RC-B9-0097/2019
Dominique Bilde, Ангел Джамбазки, Juozas Olekas, Claire Fox, Rory Palmer, Loránt Vincze, Antony Hook, Daniel Hannan, Tatjana Ždanoka и Julie Ward

Прилагане на законодателството срещу изпирането на пари - B9-0045/2019
Michaela Šojdrová, Manon Aubry и Ангел Джамбазки.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на Парламента - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 12.47 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

10. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


12. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата S&D следното решение за промяна на състава на комисиите и делегациите:

Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН): Marianne Vind на мястото на Csaba Molnár

Делегация за връзки с Корейския полуостров: Csaba Molnár на мястото на Marianne Vind

Това решение влиза в сила днес.


13. Заплахи за статута на пожарникарите доброволци в Европейския съюз (разискване)

Изявление на Комисията: Заплахи за статута на пожарникарите доброволци в Европейския съюз (2019/2806(RSP))

Marianne Thyssen (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Anne Sander, от името на групата PPE, Milan Brglez, от името на групата S&D, Ulrike Müller, от името на групата Renew, Guido Reil, от името на групата ID, Joachim Stanisław Brudziński, от името на групата ECR, Anne-Sophie Pelletier, от името на групата GUE/NGL, Sylvie Brunet, André Rougé, Anna Zalewska, Ангел Джамбазки и Kosma Złotowski.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.


14. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 12 септември 2019 г.)

комисия ECON

- Икономическите политики за еврозоната през 2019 г. (2019/2110(INI))

комисия EMPL

- Заетост и социални политики в еврозоната (2019/2111(INI))

Промени в сезирането на комисии

- Директива на Комисията за изменение на приложения I, III, V и VI към Директива № 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с адаптации от чисто техническо естество (D062403/01 - 2019/2744(RPS))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL


15. Петиции

Петиции от № 0593-19 до № 0851-19 са вписани в регистъра на 17 септември 2019 и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 226, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността.


16. Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

В съответствие с член 202, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрението на Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


17. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 9 октомври 2019 г. и 10 октомври 2019 г.


18. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.44 ч.


19. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz, Адемов, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Александров Йорданов, Alfonsi, Алиева-Вели, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Джамбазки, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Evans, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Христов, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Кънев, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Ковачев, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Кючюк, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Михайлова, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Новаков, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Пенкова, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pugh, Радев, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Skyttedal, Слабаков , Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Станишев, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Витанов, Voaden, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wiener, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Извинени:

Andrieu, Ceccardi, Flanagan, Freund, Ochojska, Toom, Von Cramon-Taubadel

Последно осъвременяване: 22 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност