Indeks 
Protokol
XML 153kPDF 262kWORD 75k
Torsdag den 19. september 2019 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Patenterbarhed for planter og overvejende biologiske fremgangsmåder (indgivne beslutningsforslag)
 3.Modtagne dokumenter
 4.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
4.1.Situationen i Tyrkiet, navnlig afsættelsen af valgte borgmestre
  
4.2.Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne
  
4.3.Iran, navnlig situationen for kvinderettighedsforkæmpere og fængslede EU-borgere med dobbelt statsborgerskab
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Afstemningstid
  
7.1.Situationen i Tyrkiet, navnlig afsættelsen af valgte borgmestre (afstemning)
  
7.2.Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne (afstemning)
  
7.3.Iran, navnlig situationen for kvinderettighedsforkæmpere og fængslede EU-borgere med dobbelt statsborgerskab (afstemning)
  
7.4.Patenterbarhed for planter og overvejende biologiske fremgangsmåder (afstemning)
  
7.5.Betydningen af europæisk historiebevidsthed for Europas fremtid (afstemning)
  
7.6.Status for gennemførelsen af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 13.Trusler mod frivillige brandmænds status i Den Europæiske Union (forhandling)
 14.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 15.Andragender
 16.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Hævelse af mødet
 19.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.02.


2. Patenterbarhed for planter og overvejende biologiske fremgangsmåder (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000026/2019) af Norbert Lins, til Kommissionen: Patenterbarhed for planter og vigtige biologiske processer (B9-0051/2019)

Forhandlingen fandt sted den 16. september 2019 (punkt 17 i protokollen af 16.9.2019).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 136, stk. 5):

—   Annie Schreijer Pierik og Herbert Dorfmann, for PPE-Gruppen, om patenter og planteforædleres rettigheder med henblik på indgivelse af en skriftlig erklæring til det udvidede appelkammer ved Den Europæiske Patentmyndighed (sag G3/19) (2019/2800(RSP)) (B9-0040/2019);

—   Martin Häusling, for Verts/ALE-Gruppen, og Dino Giarrusso, om patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder (2019/2800(RSP)) (B9-0041/2019);

—   Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis og Stelios Kouloglou, for GUE/NGL-Gruppen, om patenterbarhed for planter og overvejende biologiske fremgangsmåder (2019/2800(RSP)) (B9-0042/2019);

—   Anthea McIntyre, Bert Jan Ruissen, Veronika Vrecionová og Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen, om patenterbarhed for planter og vigtige biologiske processer (2019/2800(RSP)) (B9-0043/2019);

—   Paolo De Castro, for S&D-Gruppen, om patenterbarhed for planter og overvejende biologiske fremgangsmåder (2019/2800(RSP)) (B9-0044/2019);

—   Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad Marius Botoş, Jérémy Decerle og Ulrike Müller, for Gruppen Renew, om patenterbarhed for planter og overvejende biologiske fremgangsmåder (2019/2800(RSP)) (B9-0047/2019).

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 19.9.2019.


3. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra andre institutioner

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 573/2014/EU om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelsen") (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

2) fra medlemmerne

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om udbruddet af ebola i Den Demokratiske Republik Congo (B9-0031/2019)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

DEVE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af kristne i verden (B9-0032/2019)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Markus Buchheit. Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om et forbud mod kunstgræs (B9-0033/2019)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om transport af husdyr fra Rumænien under hedebølger (B9-0034/2019)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI, TRAN

- Luisa Regimenti. Forslag til beslutning om ulovlige tvangsfjernelser af mindreårige (B9-0035/2019)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CULT


4. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 18.9.2019).


4.1. Situationen i Tyrkiet, navnlig afsættelsen af valgte borgmestre

Forslag til beslutning B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 og B9-0088/2019 (2019/2821(RSP))

Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel og Michaela Šojdrová forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Lefteris Christoforou for PPE-Gruppen, Isabel Santos for S&D-Gruppen, Ramona Strugariu for Renew-Gruppen, Alice Kuhnke for Verts/ALE-Gruppen, Bernhard Zimniok for ID-Gruppen, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Nikolaj Villumsen for GUE/NGL-Gruppen, Annunziata Mary Rees-Mogg, løsgænger, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Danilo Oscar Lancini, Giorgos Georgiou, Ioannis Lagos, Manolis Kefalogiannis, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Philippe Olivier, Demetris Papadakis, Pierfrancesco Majorino og Angel Dzhambazki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Julie Ward og Manu Pineda.

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 19.9.2019.


4.2. Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne

Forslag til beslutning B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 og B9-0092/2019 (2019/2822(RSP))

Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias og Tomáš Zdechovský forelagde beslutningsforslagene.

Talere: David Lega for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Phil Bennion for Renew-Gruppen, Nosheena Mobarik for ECR-Gruppen, Julie Ward og Adam Bielan.

FORSÆDE: Marcel KOLAJA
næstformand

Taler: Caterina Chinnici.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman og Stanislav Polčák.

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 19.9.2019.


4.3. Iran, navnlig situationen for kvinderettighedsforkæmpere og fængslede EU-borgere med dobbelt statsborgerskab

Forslag til beslutning B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 og B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko og Cornelia Ernst forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Radosław Sikorski for PPE-Gruppen, Tonino Picula for S&D-Gruppen, Luisa Porritt for Renew-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Silvia Sardone for ID-Gruppen, Witold Jan Waszczykowski for ECR-Gruppen, Mick Wallace for GUE/NGL-Gruppen, Belinda De Lucy, løsgænger, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar og Samira Rafaela.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib og Julie Ward.

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 19.9.2019.

(Mødet afbrudt kl. 11.46)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

5. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.02.


6. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

S&D-Gruppen havde meddelt Parlamentets formand en afgørelse om ændringer i udnævnelserne i nogle delegationer:

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest: Juozas Olekas i stedet for Sven Mikser

Afgørelsen ville træde i kraft fra og med den dato, hvor den blev bekendtgjort.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


7.1. Situationen i Tyrkiet, navnlig afsættelsen af valgte borgmestre (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 og B9-0088/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING B9-0048/2019

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0049/2019

(erstatter B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 og B9-0088/2019):

stillet af:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev og Ioan Rareş Bogdan, for PPE-Gruppen;

—   Kati Piri og Nacho Sánchez Amor, for S&D-Gruppen;

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne og Chrysoula Zacharopoulou, for Gruppen Renew;

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak og Tineke Strik, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda og Ellie Chowns, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Vedtaget (P9_TA(2019)0017)

(Forslag til beslutning B9-0082/2019 bortfaldt).


7.2. Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 og B9-0092/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0050/2019

(erstatter B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 og B9-0092/2019):

stillet af:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere og Andrey Kovatchev, for PPE-Gruppen;

—   Kati Piri og Agnes Jongerius, for S&D-Gruppen;

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne og Chrysoula Zacharopoulou, for Gruppen Renew;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik og Ellie Chowns, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski og Assita Kanko, for ECR-Gruppen;

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou og Dimitrios Papadimoulis, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo og Miroslav Radačovský.

Vedtaget (P9_TA(2019)0018)


7.3. Iran, navnlig situationen for kvinderettighedsforkæmpere og fængslede EU-borgere med dobbelt statsborgerskab (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 og B9-0096/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0089/2019

(erstatter B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 og B9-0096/2019):

stillet af:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev og Ioan-Rareş Bogdan, for PPE-Gruppen;

—   Kati Piri og Jytte Guteland, for S&D-Gruppen;

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne og Chrysoula Zacharopoulou, for Gruppen Renew;

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik og Ellie Chowns, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski og Assita Kanko, for ECR-Gruppen;

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo og Cornelia Ernst.

Vedtaget (P9_TA(2019)0019)

(Forslag til beslutning B9-0095/2019 bortfaldt.)


7.4. Patenterbarhed for planter og overvejende biologiske fremgangsmåder (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 16. september 2019 (punkt 17 i protokollen af 16.9.2019).

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 19. september 2019 (punkt 2 i protokollen af 19.9.2018).

Forslag til beslutning B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 og B9-0047/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0040/2019

(erstatter B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 og B9-0047/2019):

stillet af:

—   Annie Schreijer-Pierik og Herbert Dorfmann, for PPE-Gruppen;

—   Paolo De Castro, for S&D-Gruppen;

—   Jan Huitema, for Gruppen Renew;

—   Martin Häusling, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini og Mazaly Aguilar, for ECR-Gruppen;

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias og Manuel Bompard, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso og Daniela Rondinelli.

Vedtaget (P9_TA(2019)0020)


7.5. Betydningen af europæisk historiebevidsthed for Europas fremtid (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 og B9-0100/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0097/2019

(erstatter B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 og B9-0100/2019):

stillet af:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis og Loránt Vincze, for PPE-Gruppen;

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser og Marina Kaljurand, for S&D-Gruppen;

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel og Petras Auštrevičius, for Gruppen Renew;

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki og Charlie Weimers, for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P9_TA(2019)0021)

Indlæg

Nicolaus Fest for at stille et mundtligt ændringsforslag til punkt 4. Parlamentet havde accepteret at sætte det mundtlige ændringsforslag under afstemning.

Karen Melchior og Andrey Kovatchev, sidstnævnte om afstemningsproceduren (formanden gav nærmere oplysninger).

Reinhard Bütikofer havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 1 om punkt 20. Parlamentet havde accepteret at sætte det mundtlige ændringsforslag under afstemning.


7.6. Status for gennemførelsen af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0045/2019 og B9-0046/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING B9-0045/2019

Vedtaget (P9_TA(2019)0022)

(Forslag til beslutning B9-0046/2019 bortfaldt).


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Patenterbarhed for planter og overvejende biologiske fremgangsmåder - RC-B9-0040/2019
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Sheila Ritchie, Juozas Olekas og Daniel Hannan

Betydningen af europæisk historiebevidsthed for Europas fremtid - RC-B9-0097/2019
Dominique Bilde, Angel Dzhambazki, Juozas Olekas, Claire Fox, Rory Palmer, Loránt Vincze, Antony Hook, Daniel Hannan, Tatjana Ždanoka og Julie Ward

Status for gennemførelsen af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge - B9-0045/2019
Michaela Šojdrová, Manon Aubry og Angel Dzhambazki.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Parlamentets hjemmeside under ”Plenarmøder”, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 12.47.)


FORSÆDE: Dita CHARANZOVÁ
næstformand

10. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen modtaget følgende afgørelse om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN): Marianne Vind i stedet for Csaba Molnár

Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø: Csaba Molnár i stedet for Marianne Vind

Afgørelsen finder anvendelse fra dags dato.


13. Trusler mod frivillige brandmænds status i Den Europæiske Union (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Trusler mod frivillige brandmænds status i Den Europæiske Union (2019/2806(RSP))

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Anne Sander for PPE-Gruppen, Milan Brglez for S&D-Gruppen, Ulrike Müller for Renew-Gruppen, Guido Reil for ID-Gruppen, Joachim Stanisław Brudziński for ECR-Gruppen, Anne-Sophie Pelletier for GUE/NGL-Gruppen, Sylvie Brunet, André Rougé, Anna Zalewska, Angel Dzhambazki og Kosma Złotowski.

Taler: Marianne Thyssen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 12. september 2019)

ECON

- Økonomiske politikker i euroområdet 2019 (2019/2110(INI))

EMPL

- Beskæftigelses- og socialpolitikker i euroområdet (2019/2111(INI))

Ændringer i udvalgshenvisninger

- Kommissionens direktiv om ændring af bilag I, III, V og VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF så vidt angår rent tekniske tilpasninger (D062403/01 - 2019/2744(RPS))
henvist til kor. udv. EMPL


15. Andragender

Andragenderne fra nr. 0593-19 til nr. 0851-19 var blevet optaget i registret den 17. september 2019 og var blevet henvist til det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 9 og 10.


16. Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 202, stk. 3, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


17. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 9. oktober 2019 - 10. oktober 2019.


18. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 15.44.


19. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Evans, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pugh, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wiener, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Fritaget:

Andrieu, Ceccardi, Flanagan, Freund, Ochojska, Toom, Von Cramon-Taubadel

Seneste opdatering: 22. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik