Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 276kWORD 82k
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  4.1.Η κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως η απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων
  4.2.Μιανμάρ/Βιρμανία, ιδίως η κατάσταση των Ροχίνγκια
  4.3.Ιράν, ιδίως η κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Η κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως η απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων (ψηφοφορία)
  7.2.Μιανμάρ/Βιρμανία, ιδίως η κατάσταση των Ροχίνγκια (ψηφοφορία)
  7.3.Ιράν, ιδίως η κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) (ψηφοφορία)
  7.4.Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ψηφοφορία)
  7.5.Η σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης (ψηφοφορία)
  7.6.Κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 13.Απειλές για το καθεστώς των εθελοντών πυροσβεστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Αναφορές
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.02.


2. Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000026/2019) που κατέθεσε ο Norbert Lins, προς την Επιτροπή: Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ' ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (B9-0051/2019)

Η συζήτηση διεξήχθη στις16 Σεπτεμβρίου 2019 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Annie Schreijer Pierik και Herbert Dorfmann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας με σκοπό την υποβολή γραπτής δήλωσης στο Διευρυμένο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (υπόθεση G3/19) (2019/2800(RSP)) (B9-0040/2019

—   Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Dino Giarrusso, σχετικά με την κατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (2019/2800(RSP)) (B9-0041/2019

—   Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Δημήτριος Παπαδημούλης και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (2019/2800(RSP)) (B9-0042/2019

—   Anthea McIntyre, Bert Jan Ruissen, Veronika Vrecionová και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (2019/2800(RSP)) (B9-0043/2019

—   Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (2019/2800(RSP)) (B9-0044/2019)·

—   Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad Marius Botoş, Jérémy Decerle και Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (2019/2800(RSP)) (B9-0047/2019).

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.9.2019.


3. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2014/ΕΕ σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

2) από τους βουλευτές

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B9-0031/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

DEVE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία των πιστών της χριστιανικής θρησκείας ανά τον κόσμο (B9-0032/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Markus Buchheit. Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά της απαγόρευσης του τεχνητού χλοοτάπητα (B9-0033/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μεταφορά ζώων από τη Ρουμανία σε περίοδο ακραίας ζέστης (B9-0034/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI, TRAN

- Luisa Regimenti. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις παράνομες αναδοχές ανηλίκων (B9-0035/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT


4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.9.2019)


4.1. Η κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως η απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 και B9-0088/2019 (2019/2821(RSP))

Οι Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel και Michaela Šojdrová παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Λευτέρης Χριστοφόρου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Alice Kuhnke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bernhard Zimniok, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nikolaj Villumsen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Annunziata Mary Rees-Mogg, μη εγγεγραμμένη, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Oscar Lancini, Γιώργος Γεωργίου, Ιωάννης Λαγός, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Λουκάς Φούλας, Κώστας Μαυρίδης, Philippe Olivier, Δημήτρης Παπαδάκης, Pierfrancesco Majorino και Angel Dzhambazki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Julie Ward και Manu Pineda.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.9.2019.


4.2. Μιανμάρ/Βιρμανία, ιδίως η κατάσταση των Ροχίνγκια

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 και B9-0092/2019 (2019/2822(RSP))

Οι Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι David Lega, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Nosheena Mobarik, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Julie Ward και Adam Bielan.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marcel KOLAJA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Caterina Chinnici.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Krzysztof Hetman και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.9.2019.


4.3. Ιράν, ιδίως η κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 και B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Οι Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko και Cornelia Ernst παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Radosław Sikorski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Luisa Porritt, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Silvia Sardone, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Witold Jan Waszczykowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mick Wallace, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Belinda De Lucy, μη εγγεγραμμένη, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar και Samira Rafaela.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib και Julie Ward.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.9.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.46.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

5. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.02.


6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Η Ομάδα S&D ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου απόφαση τροποποίησης όσον αφορά τους διορισμούς στις αντιπροσωπείες:

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : Juozas Olekas αντί Sven Mikser

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την ημέρα ανακοίνωσής της.


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


7.1. Η κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως η απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 και B9-0088/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0048/2019

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0049/2019

(αντικαθιστά τις B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 και B9-0088/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φούρλας, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Milan Zver, Μανώλης Κεφαλογιάννης, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev και Ioan Rareş Bogdan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Nacho Sánchez Amor, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak και Tineke Strik, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Manu Pineda και Ellie Chowns, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0017)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0082/2019 καταπίπτει.)


7.2. Μιανμάρ/Βιρμανία, ιδίως η κατάσταση των Ροχίνγκια (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 και B9-0092/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0050/2019

(αντικαθιστά τις B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 και B9-0092/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φούρλας, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Milan Zver, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere και Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik και Ellie Chowns, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski και Assita Kanko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Στέλιος Κούλογλου και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo και Miroslav Radačovský.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0018)


7.3. Ιράν, ιδίως η κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 και B9-0096/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0089/2019

(αντικαθιστά τις B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 και B9-0096/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φούρλας, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Milan Zver, Μανώλης Κεφαλογιάννης, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev και Ioan-Rareş Bogdan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik και Ellie Chowns, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski και Assita Kanko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo και Cornelia Ernst.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0019)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0095/2019 καταπίπτει.)


7.4. Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις16 Σεπτεμβρίου 2019 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2019).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις19 Σεπτεμβρίου 2019 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.9.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 και B9-0047/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0040/2019

(αντικαθιστά τις B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 και B9-0047/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Annie Schreijer-Pierik και Herbert Dorfmann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini και Mazaly Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, Πέτρος Κόκκαλης, Marisa Matias και Manuel Bompard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso και Daniela Rondinelli.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0020)


7.5. Η σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 και B9-0100/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0097/2019

(αντικαθιστά τις B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 και B9-0100/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis και Loránt Vincze, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser και Marina Kaljurand, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel και Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki και Charlie Weimers, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0021)

Παρεμβάσεις

Nicolaus Fest, ο οποίος προτείνει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 4. Το Σώμα δέχεται να θέσει σε ψηφοφορία την προφορική τροπολογία.

Karen Melchior και Andrey Kovatchev, ο οποίος αναφέρεται στη διαδικασία της ψηφοφορίας (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Ο Reinhard Bütikofer υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 1 επί της παραγράφου 20. Το Σώμα δέχεται να θέσει σε ψηφοφορία την προφορική τροπολογία.


7.6. Κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0045/2019 και B9-0046/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0045/2019

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0022)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0046/2019 καταπίπτει.)


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - RC-B9-0040/2019
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Sheila Ritchie, Juozas Olekas και Daniel Hannan

Η σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης - RC-B9-0097/2019
Dominique Bilde, Angel Dzhambazki, Juozas Olekas, Claire Fox, Rory Palmer, Loránt Vincze, Antony Hook, Daniel Hannan, Tatjana Ždanoka και Julie Ward

Κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες - B9-0045/2019
Michaela Šojdrová, Manon Aubry και Angel Dzhambazki.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου (Europarl), «Ολομέλεια», «Ψηφοφορίες», «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.47.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dita CHARANZOVÁ
Αντιπρόεδρος

10. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα S&D την ακόλουθη απόφαση για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN): Marianne Vind αντί Csaba Molnár

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο: Csaba Molnár αντί Marianne Vind

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από σήμερα.


13. Απειλές για το καθεστώς των εθελοντών πυροσβεστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Απειλές για το καθεστώς των εθελοντών πυροσβεστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2019/2806(RSP))

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Anne Sander, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Milan Brglez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Guido Reil, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Joachim Stanisław Brudziński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anne-Sophie Pelletier, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sylvie Brunet, André Rougé, Anna Zalewska, Angel Dzhambazki και Kosma Złotowski.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 12 Σεπτεμβρίου 2019)

επιτροπή ECON

- Οικονομικές πολιτικές της ευρωζώνης 2019 (2019/2110(INI))

επιτροπή EMPL

- Πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική της ευρωζώνης (2019/2111(INI))

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, III, V και VI της οδηγίας 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά αμιγώς τεχνικές προσαρμογές (D062403/01 - 2019/2744(RPS))
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL


15. Αναφορές

Οι αναφορές αριθ. 0593-19 έως 0851-19 έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο στις 17 Σεπτεμβρίου 2019 και έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού.


16. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


17. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 9 Οκτωβρίου 2019 και 10 Οκτωβρίου 2019.


18. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.44.


19. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Ανδρουλάκης, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Armand, Αρβανιτης, Ασημακοπούλου, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Χριστοφόρου, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Evans, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flego, Forman, Fotyga, Φούρλας, Fox, Φράγκος, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Γεωργίου, Γεωργούλης, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Κεφαλογιάννης, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Κιζιλγιουρέκ, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Κόκκαλης, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Κωνσταντίνου, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Κουντουρά, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Μαυρίδης, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Μεϊμαρακησ, Melbārde, Melchior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Νικολάου-Αλαβάνος, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pugh, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Σπυράκη, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wiener, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Ζαγοράκης, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Andrieu, Ceccardi, Flanagan, Freund, Ochojska, Toom, Von Cramon-Taubadel

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου