Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 256kWORD 75k
Neljapäev, 19. september 2019 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Taimede ja olemuslikult bioloogiliste protsesside patenditavus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Esitatud dokumendid
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  4.1.Olukord Türgis, eelkõige valitud linnapeade ametist vabastamine
  4.2.Myanmar, eelkõige rohingjade olukord
  4.3.Iraan, eelkõige naiste õiguste kaitsjate ja vangistatud ELi topeltkodakondsusega inimeste olukord
 5.Istungi jätkamine
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Hääletused
  7.1.Olukord Türgis, eelkõige valitud linnapeade ametist vabastamine (hääletus)
  7.2.Myanmar, eelkõige rohingjade olukord (hääletus)
  7.3.Iraan, eelkõige naiste õiguste kaitsjate ja vangistatud ELi topeltkodakondsusega inimeste olukord (hääletus)
  7.4.Taimede ja olemuslikult bioloogiliste meetodite patenditavus (hääletus)
  7.5.Euroopa mälestamise tähtsus Euroopa tuleviku jaoks (hääletus)
  7.6.Ülevaade rahapesuvastaste õigusaktide rakendamise olukorrast (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 13.Vabatahtlike tuletõrjujate süsteemi ohustamine Euroopa Liidus (arutelu)
 14.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 15.Petitsioonid
 16.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungi lõpp
 19.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.02.


2. Taimede ja olemuslikult bioloogiliste protsesside patenditavus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000026/2019), mille esitas Norbert Lins komisjonile: Taimede ja olemuselt bioloogiliste protsesside patentsuse kohta (B9-0051/2019)

Arutelu toimus 16. septembril 2019 (16.9.2019 protokollipunkt 17).

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Annie Schreijer Pierik ja Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel patentide ja sordiaretajate õiguste kohta eesmärgiga esitada kirjalik avaldus Euroopa Patendiameti suurele apellatsioonikojale (otsus G3/19) (2019/2800(RSP)) (B9-0040/2019);

—   Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Dino Giarrusso olemuselt bioloogiliste meetodite patentsuse kohta (2019/2800(RSP)) (B9-0041/2019);

—   Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel taimede ja olemuselt bioloogiliste meetodite patentsuse kohta (2019/2800(RSP)) (B9-0042/2019);

—   Anthea McIntyre, Bert Jan Ruissen, Veronika Vrecionová ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel taimede ja olemuselt bioloogiliste meetodite patentsuse kohta (2019/2800(RSP)) (B9-0043/2019);

—   Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel taimede ja olemuselt bioloogiliste meetodite patentsuse kohta (2019/2800(RSP)) (B9-0044/2019);

—   Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad Marius Botoş, Jérémy Decerle ja Ulrike Müller fraktsiooni Renew nimel taimede ja olemuselt bioloogiliste meetodite patentsuse kohta (2019/2800(RSP)) (B9-0047/2019).

Hääletus: 19.9.2019 protokollipunkt 7.4.


3. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teiste institutsioonide poolt

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus millega muudetakse otsust nr 573/2014/EL avalike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 25. novembri 2013. aasta otsust 2013/755/EL ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta (ÜMTde assotsieerimise otsus) (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

2) parlamendiliikmete poolt

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Ebola viiruse epideemia kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B9-0031/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kristlastest usklike kaitse kohta maailmas (B9-0032/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Markus Buchheit. Resolutsiooni ettepanek vastuseisu kohta kunstmuru keelustamisele (B9-0033/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek kariloomade veo kohta Rumeeniast suure kuumalaine ajal (B9-0034/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI, TRAN

- Luisa Regimenti. Resolutsiooni ettepanek laste ebaseadusliku kasuperedesse paigutamise kohta (B9-0035/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

CULT


4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 18.9.2019 protokollipunkt 2.)


4.1. Olukord Türgis, eelkõige valitud linnapeade ametist vabastamine

Resolutsiooni ettepanekud B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 ja B9-0088/2019 (2019/2821(RSP))

Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel ja Michaela Šojdrová tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Lefteris Christoforou fraktsiooni PPE nimel, Isabel Santos fraktsiooni S&D nimel, Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel, Alice Kuhnke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bernhard Zimniok fraktsiooni ID nimel, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, Nikolaj Villumsen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Annunziata Mary Rees-Mogg (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Danilo Oscar Lancini, Giorgos Georgiou, Ioannis Lagos, Manolis Kefalogiannis, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Philippe Olivier, Demetris Papadakis, Pierfrancesco Majorino ja Angel Dzhambazki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Julie Ward ja Manu Pineda.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.9.2019 protokollipunkt 7.1.


4.2. Myanmar, eelkõige rohingjade olukord

Resolutsiooni ettepanekud B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 ja B9-0092/2019 (2019/2822(RSP))

Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias ja Tomáš Zdechovský tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid David Lega fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Phil Bennion fraktsiooni Renew nimel, Nosheena Mobarik fraktsiooni ECR nimel, Julie Ward ja Adam Bielan.

ISTUNGI JUHATAJA: Marcel KOLAJA
asepresident

Sõna võttis Caterina Chinnici.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.9.2019 protokollipunkt 7.2.


4.3. Iraan, eelkõige naiste õiguste kaitsjate ja vangistatud ELi topeltkodakondsusega inimeste olukord

Resolutsiooni ettepanekud B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 ja B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko ja Cornelia Ernst tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Radosław Sikorski fraktsiooni PPE nimel, Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel, Luisa Porritt fraktsiooni Renew nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Silvia Sardone fraktsiooni ID nimel, Witold Jan Waszczykowski fraktsiooni ECR nimel, Mick Wallace fraktsiooni GUE/NGL nimel, Belinda De Lucy (fraktsioonilise kuuluvuseta), Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar ja Samira Rafaela.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib ja Julie Ward.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.9.2019 protokollipunkt 7.3.

(Istung katkestati kell11.46.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

5. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.02.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioon S&D on andnud parlamendi presidendile teada delegatsioonidesse määramise otsuse muutmisest:

delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees: Sven Mikseri asemel Juozas Olekas

Otsus jõustub selle teatavaks tegemise kuupäeval.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


7.1. Olukord Türgis, eelkõige valitud linnapeade ametist vabastamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 ja B9-0088/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0048/2019

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0049/2019

(asendades B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 ja B9-0088/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev ja Ioan Rareş Bogdan fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri ja Nacho Sánchez Amor fraktsiooni S&D nimel;

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou fraktsiooni Renew nimel;

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak ja Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda ja Ellie Chowns fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P9_TA(2019)0017)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0082/2019 muutus kehtetuks.)


7.2. Myanmar, eelkõige rohingjade olukord (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 ja B9-0092/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0050/2019

(asendades B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 ja B9-0092/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere ja Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri ja Agnes Jongerius fraktsiooni S&D nimel;

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou fraktsiooni Renew nimel;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik ja Ellie Chowns fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski ja Assita Kanko fraktsiooni ECR nimel;

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo ja Miroslav Radačovský.

Vastu võetud (P9_TA(2019)0018)


7.3. Iraan, eelkõige naiste õiguste kaitsjate ja vangistatud ELi topeltkodakondsusega inimeste olukord (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 ja B9-0096/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0089/2019

(asendades B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 ja B9-0096/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev ja Ioan-Rareş Bogdan fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri ja Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel;

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou fraktsiooni Renew nimel;

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik ja Ellie Chowns fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski ja Assita Kanko fraktsiooni ECR nimel;

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo ja Cornelia Ernst.

Vastu võetud (P9_TA(2019)0019)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0095/2019 muutus kehtetuks.)


7.4. Taimede ja olemuslikult bioloogiliste meetodite patenditavus (hääletus)

Arutelu toimus 16. septembril 2019 (16.9.2019 protokollipunkt 17).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks 19. septembril 2019 (19.9.2018 protokollipunkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 ja B9-0047/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0040/2019

(asendades B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 ja B9-0047/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Annie Schreijer-Pierik ja Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel;

—   Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel;

—   Jan Huitema fraktsiooni Renew nimel;

—   Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini ja Mazaly Aguilar fraktsiooni ECR nimel;

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias ja Manuel Bompard fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso ja Daniela Rondinelli.

Vastu võetud (P9_TA(2019)0020)


7.5. Euroopa mälestamise tähtsus Euroopa tuleviku jaoks (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 ja B9-0100/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0097/2019

(asendades B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 ja B9-0100/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis ja Loránt Vincze fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser ja Marina Kaljurand fraktsiooni S&D nimel;

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel ja Petras Auštrevičius fraktsiooni Renew nimel;

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki ja Charlie Weimers fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P9_TA(2019)0021)

Sõnavõtud

Nicolaus Fest, et esitada punkti 4 kohta suuline muudatusettepanek. Parlament nõustus seda suulist muudatusettepanekut hääletusele võtma.

Karen Melchior ja Andrey Kovatchev, kes tegi kommentaari hääletuse korralduse kohta (juhataja selgitas).

Reinhard Bütikofer esitas punkti 20 muudatusettepaneku 1 kohta suulise muudatusettepaneku. Parlament nõustus seda suulist muudatusettepanekut hääletusele võtma.


7.6. Ülevaade rahapesuvastaste õigusaktide rakendamise olukorrast (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0045/2019 ja B9-0046/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0045/2019

Vastu võetud (P9_TA(2019)0022)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0046/2019 muutus kehtetuks.)


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Taimede ja olemuslikult bioloogiliste protsesside patenditavus - RC-B9-0040/2019
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Sheila Ritchie, Juozas Olekas ja Daniel Hannan

Euroopa mälestamise tähtsus Euroopa tuleviku jaoks - RC-B9-0097/2019
Dominique Bilde, Angel Dzhambazki, Juozas Olekas, Claire Fox, Rory Palmer, Loránt Vincze, Antony Hook, Daniel Hannan, Tatjana Ždanoka ja Julie Ward

Ülevaade rahapesuvastaste õigusaktide rakendamise olukorrast - B9-0045/2019
Michaela Šojdrová, Manon Aubry ja Angel Dzhambazki.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Euroopa Parlamendi veebisaidil (Täiskogu – Täiskogu istungid – Hääletused – Hääletustulemused (Nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 12.47.)


ISTUNGI JUHATAJA: Dita CHARANZOVÁ
asepresident

10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President sai fraktsioonilt __[A246376]__ järgmise otsuse, millega muudetakse komisjonide ja delegatsioonide koosseisu:

delegatsioon ASEANi liikmesriikide, Kagu-Aasia ja Korea Vabariigiga suhtlemiseks: Csaba Molnári asemel Marianne Vind

delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks: Marianne Vindi asemel Csaba Molnár

Otsus jõustus samal päeval.


13. Vabatahtlike tuletõrjujate süsteemi ohustamine Euroopa Liidus (arutelu)

Komisjoni avaldus: Vabatahtlike tuletõrjujate süsteemi ohustamine Euroopa Liidus (2019/2806(RSP))

Marianne Thyssen (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Anne Sander fraktsiooni PPE nimel, Milan Brglez fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Müller fraktsiooni Renew nimel, Guido Reil fraktsiooni ID nimel, Joachim Stanisław Brudziński fraktsiooni ECR nimel, Anne-Sophie Pelletier fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sylvie Brunet, André Rougé, Anna Zalewska, Angel Dzhambazki ja Kosma Złotowski.

Sõna võttis Marianne Thyssen.

Arutelu lõpetati.


14. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 12. septembri 2019. aasta otsuse alusel)

ECON-komisjon

- Euroala majanduspoliitika 2019 (2019/2110(INI))

EMPL-komisjon

- Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika (2019/2111(INI))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/54/EÜ I, III, V ja VI lisa üksnes tehniliste kohanduste osas (D062403/01 - 2019/2744(RPS))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL


15. Petitsioonid

Petitsioonid nr 0593-19 kuni 0851-19 kanti 17. septembril 2019 registrisse ja edastati vastutavale komisjonile kooskõlas kodukorra artikli 226 lõigetega 9 ja 10.


16. Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 202 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi heakskiidul edastatakse käesoleva osaistungjärgu jooksul vastu võetud tekstid nüüd adressaatidele.


17. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 9. oktoobril 2019 ja 10. oktoobril 2019.


18. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 15.44.


19. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Evans, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pugh, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wiener, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Andrieu, Ceccardi, Flanagan, Freund, Ochojska, Toom, Von Cramon-Taubadel

Viimane päevakajastamine: 22. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika