Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 153kPDF 255kWORD 75k
Torstai 19. syyskuuta 2019 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuus (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
4.1.Turkin tilanne, erityisesti valittujen pormestareiden erottaminen
  
4.2.Myanmar, erityisesti rohingya-väestön tilanne
  
4.3.Iran, erityisesti naisten oikeuksien puolustajien ja vangittujen EU:n kaksoiskansalaisten tilanne
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Äänestykset
  
7.1.Turkin tilanne, erityisesti valittujen pormestareiden erottaminen (äänestys)
  
7.2.Myanmar, erityisesti rohingya-väestön tilanne (äänestys)
  
7.3.Iran, erityisesti naisten oikeuksien puolustajien ja vangittujen EU:n kaksoiskansalaisten tilanne (äänestys)
  
7.4.Kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuus (äänestys)
  
7.5.Euroopan muistiperinnön merkitys Euroopan tulevaisuudelle (äänestys)
  
7.6.Rahanpesun vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon tilanne (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 13.Vapaaehtoisten palomiesten uhattu asema Euroopan unionissa (keskustelu)
 14.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 15.Vetoomukset
 16.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu
 18.Istunnon päättäminen
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.02.


2. Kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuus (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000026/2019) – Norbert Lins komissiolle: Kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuus (B9-0051/2019)

Keskustelu käytiin 16. syyskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 16.9.2019, kohta 17).

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Annie Schreijer Pierik ja Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta patenteista ja kasvinjalostajien oikeuksista kirjallisen lausunnon toimittamiseksi Euroopan patenttiviraston laajennetulle valituslautakunnalle (asia G3/19) (2019/2800(RSP)) (B9-0040/2019)

—   Martin Häusling, Verts/ALE-ryhmän puolesta, ja Dino Giarrusso olennaisesti biologisten menetelmien patentoinnista (2019/2800(RSP)) (B9-0041/2019)

—   Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuudesta (2019/2800(RSP)) (B9-0042/2019)

—   Anthea McIntyre, Bert Jan Ruissen, Veronika Vrecionová ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuudesta (2019/2800(RSP)) (B9-0043/2019)

—   Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuudesta (2019/2800(RSP)) (B9-0044/2019)

—   Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad Marius Botoş, Jérémy Decerle ja Ulrike Müller Renew-ryhmän puolesta kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuudesta (2019/2800(RSP)) (B9-0047/2019).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.9.2019, kohta 7.4.


3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) muilta toimielimiltä

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä annetun päätöksen N:o 573/2014/EU muuttamisesta (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Ehdotus neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin 25 päivänä marraskuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/755/EU (MMA-assosiaatiopäätös) muuttamisesta (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

DEVE

2) jäseniltä

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys ebolaepidemiasta Kongon demokraattisessa tasavallassa (B9-0031/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

DEVE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys kristittyjen suojelemisesta maailmassa (B9-0032/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Markus Buchheit. Päätöslauselmaesitys keinonurmikiellon torjumisesta (B9-0033/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys karjankuljetuksista Romaniasta helleaaltojen aikana (B9-0034/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI, TRAN

- Luisa Regimenti. Päätöslauselmaesitys alaikäisten laittomasta ottamisesta sijaishuoltoon (B9-0035/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT


4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 18.9.2019, kohta 2.)


4.1. Turkin tilanne, erityisesti valittujen pormestareiden erottaminen

Päätöslauselmaesitykset B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 ja B9-0088/2019 (2019/2821(RSP))

Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel ja Michaela Šojdrová esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Lefteris Christoforou PPE-ryhmän puolesta, Isabel Santos S&D-ryhmän puolesta, Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta, Alice Kuhnke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bernhard Zimniok ID-ryhmän puolesta, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Nikolaj Villumsen GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Annunziata Mary Rees-Mogg, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Danilo Oscar Lancini, Giorgos Georgiou, Ioannis Lagos, Manolis Kefalogiannis, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Philippe Olivier, Demetris Papadakis, Pierfrancesco Majorino ja Angel Dzhambazki.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák, Julie Ward ja Manu Pineda.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.9.2019, kohta 7.1.


4.2. Myanmar, erityisesti rohingya-väestön tilanne

Päätöslauselmaesitykset B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 ja B9-0092/2019 (2019/2822(RSP))

Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias ja Tomáš Zdechovský esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: David Lega PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Phil Bennion Renew-ryhmän puolesta, Nosheena Mobarik ECR-ryhmän puolesta, Julie Ward ja Adam Bielan.

Puhetta johti
varapuhemies Marcel KOLAJA

Caterina Chinnici käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Krzysztof Hetman ja Stanislav Polčák.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.9.2019, kohta 7.2.


4.3. Iran, erityisesti naisten oikeuksien puolustajien ja vangittujen EU:n kaksoiskansalaisten tilanne

Päätöslauselmaesitykset B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 ja B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko ja Cornelia Ernst esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Radosław Sikorski PPE-ryhmän puolesta, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Luisa Porritt Renew-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Silvia Sardone ID-ryhmän puolesta, Witold Jan Waszczykowski ECR-ryhmän puolesta, Mick Wallace GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Belinda De Lucy, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar ja Samira Rafaela.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib ja Julie Ward.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.9.2019, kohta 7.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.46.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

5. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.02.


6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

S&D-ryhmä on ilmoittanut puhemiehelle seuraavasta nimityksiä valtuuskuntiin koskevasta muutospäätöksestä:

valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Sven Mikserin tilalle Juozas Olekas

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona siitä on ilmoitettu.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


7.1. Turkin tilanne, erityisesti valittujen pormestareiden erottaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 ja B9-0088/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0048/2019

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0049/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 ja B9-0088/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev ja Ioan Rareş Bogdan PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri ja Nacho Sánchez Amor S&D-ryhmän puolesta

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak ja Tineke Strik Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda ja Ellie Chowns GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0017)

(Päätöslauselmaesitys B9-0082/2019 raukesi.)


7.2. Myanmar, erityisesti rohingya-väestön tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 ja B9-0092/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0050/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 ja B9-0092/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere ja Andrey Kovatchev PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri ja Agnes Jongerius S&D-ryhmän puolesta

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik ja Ellie Chowns Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski ja Assita Kanko ECR-ryhmän puolesta

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo ja Miroslav Radačovský.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0018)


7.3. Iran, erityisesti naisten oikeuksien puolustajien ja vangittujen EU:n kaksoiskansalaisten tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 ja B9-0096/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0089/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 ja B9-0096/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev ja Ioan-Rareş Bogdan PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri ja Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik ja Ellie Chowns Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski ja Assita Kanko ECR-ryhmän puolesta

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo ja Cornelia Ernst.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0019)

(Päätöslauselmaesitys B9-0095/2019 raukesi.)


7.4. Kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuus (äänestys)

Keskustelu käytiin 16. syyskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 16.9.2019, kohta 17).

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 19. syyskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 19.9.2018, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 ja B9-0047/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0040/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 ja B9-0047/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Annie Schreijer-Pierik ja Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta

—   Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta

—   Jan Huitema Renew-ryhmän puolesta

—   Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini ja Mazaly Aguilar ECR-ryhmän puolesta

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias ja Manuel Bompard GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso ja Daniela Rondinelli.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0020)


7.5. Euroopan muistiperinnön merkitys Euroopan tulevaisuudelle (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 ja B9-0100/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0097/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 ja B9-0100/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis ja Loránt Vincze PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser ja Marina Kaljurand S&D-ryhmän puolesta

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel ja Petras Auštrevičius Renew-ryhmän puolesta

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki ja Charlie Weimers ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0021)

Puheenvuorot:

Nicolaus Fest esitti 4 kohtaan suullisen tarkistuksen. Parlamentti antoi suostumuksensa suullisesta tarkistuksesta toimitettavaan äänestykseen.

Karen Melchior ja Andrey Kovatchev, viimeksi mainittu äänestysmenettelystä (puhemies täsmensi asiaa).

Reinhard Bütikofer esitti 20 kohtaa koskevaan tarkistukseen 1 suullisen tarkistuksen. Parlamentti antoi suostumuksensa suullisesta tarkistuksesta toimitettavaan äänestykseen.


7.6. Rahanpesun vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0045/2019 ja B9-0046/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0045/2019

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0022)

(Päätöslauselmaesitys B9-0046/2019 raukesi.)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuus - RC-B9-0040/2019
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Sheila Ritchie, Juozas Olekas ja Daniel Hannan

Euroopan muistiperinnön merkitys Euroopan tulevaisuudelle - RC-B9-0097/2019
Dominique Bilde, Angel Dzhambazki, Juozas Olekas, Claire Fox, Rory Palmer, Loránt Vincze, Antony Hook, Daniel Hannan, Tatjana Ždanoka ja Julie Ward

Rahanpesun vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon tilanne - B9-0045/2019
Michaela Šojdrová, Manon Aubry ja Angel Dzhambazki.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin ”Täysistunto”-verkkosivustolla kohdassa ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset” (Saatavilla olevat nimenhuutoäänestysten tulokset).

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 12.47.)


Puhetta johti
varapuhemies Dita CHARANZOVÁ

10. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies oli vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavan päätöksen valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta: Csaba Molnárin tilalle Marianne Vind

suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta: Marianne Vindin tilalle Csaba Molnár

Päätös tulee voimaan tänään.


13. Vapaaehtoisten palomiesten uhattu asema Euroopan unionissa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Vapaaehtoisten palomiesten uhattu asema Euroopan unionissa (2019/2806(RSP))

Marianne Thyssen (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Anne Sander PPE-ryhmän puolesta, Milan Brglez S&D-ryhmän puolesta, Ulrike Müller Renew-ryhmän puolesta, Guido Reil ID-ryhmän puolesta, Joachim Stanisław Brudziński ECR-ryhmän puolesta, Anne-Sophie Pelletier GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sylvie Brunet, André Rougé, Anna Zalewska, Angel Dzhambazki ja Kosma Złotowski.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 12. syyskuuta 2019)

ECON-valiokunta

- Euroalueen talouspolitiikka vuonna 2019 (2019/2110(INI))

EMPL-valiokunta

- Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka (2019/2111(INI))

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen)

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/54/EY liitteiden I, III, V ja VI muuttamisesta puhtaasti teknisten mukautusten osalta (D062403/01 - 2019/2744(RPS))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL


15. Vetoomukset

Vetoomukset 0593-19 - 0851-19 on merkitty luetteloon 17. syyskuuta 2019 ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 226 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti.


16. Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 202 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


17. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 9. lokakuuta 2019 ja 10. lokakuuta 2019.


18. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 15.44.


19. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Evans, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pugh, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wiener, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Estyneet:

Andrieu, Ceccardi, Flanagan, Freund, Ochojska, Toom, Von Cramon-Taubadel

Päivitetty viimeksi: 22. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö