Indeks 
Zapisnik
XML 157kPDF 257kWORD 75k
Četvrtak, 19. rujna 2019. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Patentibilnost biljaka i ključni biološki procesi (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Podnošenje dokumenata
 4.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  
4.1.Stanje u Turskoj, s naglaskom na smjenjivanju izabranih gradonačelnika
  
4.2.Mjanmar, a posebno položaj etničke skupine Rohingya
  
4.3.Iran, u prvom redu položaj boraca za prava žena i zatvorenih državljana EU-a s dvojnim državljanstvom
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Sastav odbora i izaslanstava
 7.Glasovanje
  
7.1.Stanje u Turskoj, s naglaskom na smjenjivanju izabranih gradonačelnika (glasovanje)
  
7.2.Mjanmar, a posebno položaj etničke skupine Rohingya (glasovanje)
  
7.3.Iran, u prvom redu položaj boraca za prava žena i zatvorenih državljana EU-a s dvojnim državljanstvom (glasovanje)
  
7.4.Patentibilnost biljaka i procesa koji su u osnovi biološki (glasovanje)
  
7.5.Važnost europskog sjećanja za budućnost Europe (glasovanje)
  
7.6.Stanje provedbe zakonodavstva o sprečavanju pranja novca (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Nastavak dnevne sjednice
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Sastav odbora i izaslanstava
 13.Ugrožavanje statusa dobrovoljnih vatrogasaca u Europskoj uniji (rasprava)
 14.Odluke o određenim dokumentima
 15.Predstavke
 16.Usvajanje zapisnika s današnje dnevne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova
 17.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 18.Zatvaranje dnevne sjednice
 19.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:02 h.


2. Patentibilnost biljaka i ključni biološki procesi (podneseni prijedlozi rezolucija)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000026/2019) koje je postavio Norbert Lins, Komisiji: Patentibilnost biljaka i ključni biološki procesi (B9-0051/2019)

Rasprava je održana 16. rujna 2019. (točka 17 zapisnika od 16.9.2019.).

Prijedlozi rezolucije koji su u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika podneseni nakon rasprave:

—   Annie Schreijer Pierik i Herbert Dorfmann, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o patentima i pravima uzgajivača biljaka s ciljem podnošenja pisane izjave Proširenom žalbenom vijeću Europskog patentnog ureda (predmet G3/19) (2019/2800(RSP)) (B9-0040/2019);

—   Martin Häusling, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Dino Giarrusso, o patentiranju procesa koji su u osnovi biološki (2019/2800(RSP)) (B9-0041/2019);

—   Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis i Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o patentibilnosti biljaka i procesa koji su u osnovi biološki (2019/2800(RSP)) (B9-0042/2019);

—   Anthea McIntyre, Bert Jan Ruissen, Veronika Vrecionová i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o patentibilnosti biljaka i procesa koji su u osnovi biološki (2019/2800(RSP)) (B9-0043/2019);

—   Paolo De Castro, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o patentibilnosti biljaka i procesa koji su u osnovi biološki (2019/2800(RSP)) (B9-0044/2019);

—   Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad Marius Botoş, Jérémy Decerle i Ulrike Müller, , o patentibilnosti biljaka i procesa koji su u osnovi biološki (2019/2800(RSP)) (B9-0047/2019).

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika od 19.9.2019..


3. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 573/2014/EU o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova) (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

DEVE

2) zastupnika

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongu (B9-0031/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

DEVE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zaštiti kršćana u svijetu (B9-0032/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Markus Buchheit. Prijedlog rezolucije protiv zabrane umjetne trave (B9-0033/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o prijevozu stoke iz Rumunjske u vrijeme velikih vrućina (B9-0034/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI, TRAN

- Luisa Regimenti. Prijedlog rezolucije o nezakonitom smještaju maloljetnika kod udomitelja (B9-0035/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

CULT


4. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točku 2 zapisnika od 18.9.2019.)


4.1. Stanje u Turskoj, s naglaskom na smjenjivanju izabranih gradonačelnika

Prijedlozi rezolucija B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 i B9-0088/2019(2019/2821(RSP))

Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel i Michaela Šojdrová predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Lefteris Christoforou, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Isabel Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ramona Strugariu, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Alice Kuhnke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Bernhard Zimniok, u ime Kluba zastupnika ID-a, Jan Zahradil, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nikolaj Villumsen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Annunziata Mary Rees-Mogg, nezavisna zastupnica, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Danilo Oscar Lancini, Giorgos Georgiou, Ioannis Lagos, Manolis Kefalogiannis, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Philippe Olivier, Demetris Papadakis, Pierfrancesco Majorino i Angel Dzhambazki.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Julie Ward i Manu Pineda.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika od 19.9.2019..


4.2. Mjanmar, a posebno položaj etničke skupine Rohingya

Prijedlozi rezolucija B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 i B9-0092/2019 (2019/2822(RSP))

Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias i Tomáš Zdechovský predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su David Lega, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Phil Bennion, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Nosheena Mobarik, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Julie Ward i Adam Bielan.

PREDSJEDA: Marcel KOLAJA
potpredsjednik

Govorila je Caterina Chinnici.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krzysztof Hetman i Stanislav Polčák.

Govorio je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika od 19.9.2019..


4.3. Iran, u prvom redu položaj boraca za prava žena i zatvorenih državljana EU-a s dvojnim državljanstvom

Prijedlozi rezolucija B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 i B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko i Cornelia Ernst predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Radosław Sikorski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tonino Picula, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Luisa Porritt, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Silvia Sardone, u ime Kluba zastupnika ID-a, Witold Jan Waszczykowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Mick Wallace, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Belinda De Lucy, nezavisna zastupnica, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar i Samira Rafaela.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib i Julie Ward.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika od 19.9.2019..

(Dnevna sjednica prekinuta je u 11:46.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

5. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:02.


6. Sastav odbora i izaslanstava

Klub zastupnika S&D-a proslijedio je predsjedniku Parlamenta odluku o izmjenama u pogledu imenovanja članova izaslanstava:

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta: Juozas Olekas umjesto Svena Miksera.

Odluka stupa na snagu na dan kad se spomenuta izmjena obznani.


7. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


7.1. Stanje u Turskoj, s naglaskom na smjenjivanju izabranih gradonačelnika (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 i B9-0088/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B9-0048/2019

Odbijeno

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B9-0049/2019

(koji zamjenjujeB9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 i B9-0088/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev i Ioan Rareş Bogdan, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Kati Piri i Nacho Sánchez Amor, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, u ime Kluba zastupnika Renew;

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak i Tineke Strik, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda i Ellie Chowns, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Usvojen (P9_TA(2019)0017)

(Prijedlog rezolucije B9-0082/2019 se ne razmatra.)


7.2. Mjanmar, a posebno položaj etničke skupine Rohingya (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 i B9-0092/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B9-0050/2019

(koji zamjenjujeB9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 i B9-0092/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere i Andrey Kovatchev, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Kati Piri i Agnes Jongerius, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, u ime Kluba zastupnika Renew;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik i Ellie Chowns, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski i Assita Kanko, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou i Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Fabio Massimo Castaldo i Miroslav Radačovský.

Usvojen (P9_TA(2019)0018)


7.3. Iran, u prvom redu položaj boraca za prava žena i zatvorenih državljana EU-a s dvojnim državljanstvom (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 i B9-0096/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B9-0089/2019

(koji zamjenjujeB9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 i B9-0096/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev i Ioan-Rareş Bogdan, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Kati Piri i Jytte Guteland, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, u ime Kluba zastupnika Renew;

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik i Ellie Chowns, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski i Assita Kanko, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo i Cornelia Ernst.

Usvojen (P9_TA(2019)0019)

(Prijedlog rezolucije B9-0095/2019 ne razmatra se.)


7.4. Patentibilnost biljaka i procesa koji su u osnovi biološki (glasovanje)

Rasprava je održana 16. rujna 2019. (točka 17 zapisnika od 16.9.2019.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 19. rujna 2019. (točka 2 zapisnika od 19.9.2018.).

Prijedlozi rezolucija B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 i B9-0047/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B9-0040/2019

(koji zamjenjujeB9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 i B9-0047/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Annie Schreijer-Pierik i Herbert Dorfmann, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Paolo De Castro, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Jan Huitema, u ime Kluba zastupnika Renew;

—   Martin Häusling, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini i Mazaly Aguilar, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias i Manuel Bompard, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso i Daniela Rondinelli.

Usvojen (P9_TA(2019)0020)


7.5. Važnost europskog sjećanja za budućnost Europe (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 i B9-0100/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B9-0097/2019

(koji zamjenjujeB9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 i B9-0100/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis i Loránt Vincze, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser i Marina Kaljurand, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel i Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika Renew;

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki i Charlie Weimers, u ime Kluba zastupnika ECR-a.

Usvojen (P9_TA(2019)0021)

Govorili su:

Nicolaus Fest, kako bi predložio usmeni amandman na stavak 4. Parlament je pristao na glasovanje o tom usmenom amandmanu.

Karen Melchior i Andrey Kovatchev, koji se osvrnuo na postupak glasovanja (predsjednik je dao potrebna pojašnjenja).

Reinhard Bütikofer predložio je usmeni amandman na amandman 1. na stavak 20. Paralment je dao svoju suglasnost za glasanje o usmenom amandmanu.


7.6. Stanje provedbe zakonodavstva o sprečavanju pranja novca (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B9-0045/2019 i B9-0046/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B9-0045/2019

Usvojen (P9_TA(2019)0022)

(Prijedlog rezolucije B9-0046/2019 se ne razmatra.)


8. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Patentibilnost biljaka i procesa koji su u osnovi biološki - RC-B9-0040/2019
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Sheila Ritchie, Juozas Olekas i Daniel Hannan

Važnost europskog sjećanja za budućnost Europe - RC-B9-0097/2019
Dominique Bilde, Angel Dzhambazki, Juozas Olekas, Claire Fox, Rory Palmer, Loránt Vincze, Antony Hook, Daniel Hannan, Tatjana Ždanoka i Julie Ward

Stanje provedbe zakonodavstva o sprečavanju pranja novca - B9-0045/2019
Michaela Šojdrová, Manon Aubry i Angel Dzhambazki.


9. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 12:47.)


PREDSJEDA: Dita CHARANZOVÁ
potpredsjednica

10. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00.


11. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


12. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od kluba S&D-a primio sljedeću odluku o izmjenama u sastavu odbora i izaslanstava:

Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN): Marianne Vind umjesto Csabe Molnára

Izaslanstvo za odnose s Korejskim polutokom: Csaba Molnár umjesto Marianne Vind

Ta odluka stupa na snagu s današnjim datumom.


13. Ugrožavanje statusa dobrovoljnih vatrogasaca u Europskoj uniji (rasprava)

Izjava Komisije: Ugrožavanje statusa dobrovoljnih vatrogasaca u Europskoj uniji (2019/2806(RSP))

Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Anne Sander, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Milan Brglez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ulrike Müller, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Guido Reil, u ime Kluba zastupnika ID-a, Joachim Stanisław Brudziński, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Anne-Sophie Pelletier, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sylvie Brunet, André Rougé, Anna Zalewska, Angel Dzhambazki i Kosma Złotowski.

Govorila je Marianne Thyssen.

Rasprava je zaključena.


14. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 12. rujna 2019.)

Odbor ECON

- Ekonomske politike europodručja za 2019. (2019/2110(INI))

Odbor EMPL

- Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja (2019/2111(INI))

Izmjene upućivanja na odbore

- Direktiva Komisije o izmjeni priloga I., III., V. i VI. Direktivi 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi strogo tehničkih prilagodbi (D062403/01 - 2019/2744(RPS))
upućeno nadležnom odboru: EMPL


15. Predstavke

Predstavke od br. 0593-19 do br. 0851-19 unesene su u registar 17. rujna 2019. te su poslane nadležnom odboru u skladu s člankom 226. stavcima 9. i 10. Poslovnika.


16. Usvajanje zapisnika s današnje dnevne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova

U skladu s člankom 202. stavkom 3. Poslovnika, zapisnik s današnje dnevne sjednice bit će podnesen Parlamentu na usvajanje na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz suglasnost Parlamenta, tekstovi usvojeni tijekom ove sjednice bez odlaganja će se proslijediti njihovim primaocima.


17. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se 9. listopada 2019. i 10. listopada 2019.


18. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 15:44.


19. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Evans, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pugh, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wiener, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Ispričani:

Andrieu, Ceccardi, Flanagan, Freund, Ochojska, Toom, Von Cramon-Taubadel

Posljednje ažuriranje: 22. studenog 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti