Indekss 
Protokols
XML 153kPDF 262kWORD 75k
Ceturtdiena, 2019. gada 19. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Augu un pēc būtības bioloģisku procesu patentspēja (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
4.1.Stāvoklis Turcijā, jo īpaši ievēlētu mēru atcelšana no amata
  
4.2.Mjanma, jo īpaši rohindžu stāvoklis
  
4.3.Irāna, jo īpaši sieviešu tiesību aizstāvju un apcietināto ES dubultpilsoņu stāvoklis
 5.Sēdes atsākšana
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Stāvoklis Turcijā, jo īpaši ievēlētu mēru atcelšana no amata (balsošana)
  
7.2.Mjanma, jo īpaši rohindžu stāvoklis (balsošana)
  
7.3.Irāna, jo īpaši sieviešu tiesību aizstāvju un apcietināto ES dubultpilsoņu stāvoklis (balsošana)
  
7.4.Augu un pēc būtības bioloģisku procesu patentspēja (balsošana)
  
7.5.Eiropas atceres nozīme Eiropas nākotnei (balsošana)
  
7.6.Tas, kā tiek īstenoti tiesību akti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Sēdes atsākšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Komiteju un delegāciju sastāvs
 13.Brīvprātīgo ugunsdzēsēju statusa apdraudējums Eiropas Savienībā (debates)
 14.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 15.Lūgumraksti
 16.Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 17.Nākamo sēžu datumi
 18.Sēdes slēgšana
 19.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.02.


2. Augu un pēc būtības bioloģisku procesu patentspēja (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000026/2019) un kuru uzdeva Norbert Lins Komisijai: Augu un pēc būtības bioloģisku procesu patentspēja (B9-0051/2019).

Debates notika 2019. gada 16. septembrī (16.9.2019. protokola 17. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Annie Schreijer Pierik un Herbert Dorfmann PPE grupas vārdā - par patentiem un augu selekcionāru tiesībām ar nolūku iesniegt rakstisku paziņojumu Eiropas Patentu iestādes Paplašinātajai apelācijas padomei (lieta G3/19) (2019/2800(RSP)) (B9-0040/2019);

—   Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā un Dino Giarrusso - par pēc būtības bioloģisku procesu patentēšanu (2019/2800(RSP)) (B9-0041/2019);

—   Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā - par augu un pēc būtības bioloģisku procesu patentspēju (2019/2800(RSP)) (B9-0042/2019);

—   Anthea McIntyre, Bert Jan Ruissen, Veronika Vrecionová un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā - par augu un pēc būtības bioloģisku procesu patentspēju (2019/2800(RSP)) (B9-0043/2019);

—   Paolo De Castro S&D grupas vārdā - par augu un pēc būtības bioloģisku procesu patentspēju (2019/2800(RSP)) (B9-0044/2019);

—   Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad Marius Botoş, Jérémy Decerle un Ulrike Müller, "Renew" grupas vārdā - par augu un pēc būtības bioloģisku procesu patentspēju (2019/2800(RSP)) (B9-0047/2019).

Balsojums: 19.9.2019. protokola 7.4. punkts.


3. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND) (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam un 146. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes 2013. gada 25. novembra Lēmumu 2013/755/ES par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību (“Lēmums par aizjūras asociāciju”) (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

2. Deputāti

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Ebolas vīrusa uzliesmojumu Kongo Demokrātiskajā Republikā (B9-0031/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

DEVE

- Mara Bizzotto. Eiropas Parlamenta priekšlikums rezolūcijai par kristiešu aizsardzību pasaulē (B9-0032/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Markus Buchheit. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai pret mākslīgā zāliena aizliegumu (B9-0033/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lauksaimniecības dzīvnieku transportēšanu no Rumānijas izteikta karstuma periodos (B9-0034/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI, TRAN

- Luisa Regimenti. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bērnu nelikumīgu ievietošanu audžuģimenēs (B9-0035/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 18.9.2019. protokola 2. punkts.)


4.1. Stāvoklis Turcijā, jo īpaši ievēlētu mēru atcelšana no amata

Rezolūciju priekšlikumi B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 un B9-0088/2019(2019/2821(RSP)).

Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel un Michaela Šojdrová iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Lefteris Christoforou PPE grupas vārdā, Isabel Santos S&D grupas vārdā, Ramona Strugariu grupas “ Renew” vārdā, Alice Kuhnke Verts/ALE grupas vārdā, Bernhard Zimniok ID grupas vārdā, Jan Zahradil ECR grupas vārdā, Nikolaj Villumsen GUE/NGL grupas vārdā, Annunziata Mary Rees-Mogg, pie grupām nepiederoša deputāte, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Danilo Oscar Lancini, Giorgos Georgiou, Ioannis Lagos, Manolis Kefalogiannis, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Philippe Olivier, Demetris Papadakis, Pierfrancesco Majorino un Angel Dzhambazki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Julie Ward un Manu Pineda.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.9.2019. protokola 7.1. punkts.


4.2. Mjanma, jo īpaši rohindžu stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 un B9-0092/2019 (2019/2822(RSP)).

Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias un Tomáš Zdechovský iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās David Lega PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Phil Bennion grupas “ Renew” vārdā, Nosheena Mobarik ECR grupas vārdā, Julie Ward un Adam Bielan.

SĒDI VADA: Marcel KOLAJA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Caterina Chinnici.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman un Stanislav Polčák.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.9.2019. protokola 7.2. punkts.


4.3. Irāna, jo īpaši sieviešu tiesību aizstāvju un apcietināto ES dubultpilsoņu stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 un B9-0096/2019 (2019/2823(RSP)).

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko un Cornelia Ernst iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Radosław Sikorski PPE grupas vārdā, Tonino Picula S&D grupas vārdā, Luisa Porritt Renew grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Silvia Sardone ID grupas vārdā, Witold Jan Waszczykowski ECR grupas vārdā, Mick Wallace GUE/NGL grupas vārdā, Belinda De Lucy, pie grupām nepiederoša deputāte, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar un Samira Rafaela.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib un Julie Ward.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.9.2019. protokola 7.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.46.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.02.


6. Komiteju un delegāciju sastāvs

S&D grupa ir paziņojusi Parlamenta priekšsēdētājam lēmumu veikt izmaiņas attiecībā uz deputātu iecelšanu amatā delegācijās:

Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā: Juozas Olekas - Sven Mikser vietā.

Minētais lēmums stājas spēkā šī paziņojuma dienā.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


7.1. Stāvoklis Turcijā, jo īpaši ievēlētu mēru atcelšana no amata (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 un B9-0088/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B9-0048/2019

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0049/2019

(aizstāj B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 un B9-0088/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev un Ioan Rareş Bogdan PPE grupas vārdā;

—   Kati Piri un Nacho Sánchez Amor S&D grupas vārdā;

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne un Chrysoula Zacharopoulou grupas “Renew” vārdā;

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak un Tineke Strik Verts/ALE grupas vārdā;

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda un Ellie Chowns GUE/NGL grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Pieņemts (P9_TA(2019)0017).

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0082/2019 vairs nav spēkā.)


7.2. Mjanma, jo īpaši rohindžu stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 un B9-0092/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0050/2019

(aizstāj B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 un B9-0092/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere un Andrey Kovatchev PPE grupas vārdā;

—   Kati Piri un Agnes Jongerius S&D grupas vārdā;

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne un Chrysoula Zacharopoulou grupas “Renew” vārdā;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik un Ellie Chowns Verts/ALE grupas vārdā;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski un Assita Kanko ECR grupas vārdā;

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo un Miroslav Radačovský.

Pieņemts (P9_TA(2019)0018).


7.3. Irāna, jo īpaši sieviešu tiesību aizstāvju un apcietināto ES dubultpilsoņu stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 un B9-0096/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0089/2019

(aizstāj B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 un B9-0096/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev un Ioan-Rareş Bogdan PPE grupas vārdā;

—   Kati Piri un Jytte Guteland S&D grupas vārdā;

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne un Chrysoula Zacharopoulou grupas “Renew” vārdā;

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik un Ellie Chowns Verts/ALE grupas vārdā;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski un Assita Kanko ECR grupas vārdā;

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo un Cornelia Ernst.

Pieņemts (P9_TA(2019)0019).

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0095/2019 vairs nav spēkā.)


7.4. Augu un pēc būtības bioloģisku procesu patentspēja (balsošana)

Debates notika 2019. gada 16. septembrī (16.9.2019. protokola 17. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2019. gada 19. septembrī (19.9.2018. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 un B9-0047/2019

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0040/2019

(aizstāj B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 un B9-0047/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Annie Schreijer-Pierik un Herbert Dorfmann PPE grupas vārdā;

—   Paolo De Castro S&D grupas vārdā;

—   Jan Huitema grupas “Renew” vārdā;

—   Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā;

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini un Mazaly Aguilar ECR grupas vārdā;

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias un Manuel Bompard GUE/NGL grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso un Daniela Rondinelli.

Pieņemts (P9_TA(2019)0020).


7.5. Eiropas atceres nozīme Eiropas nākotnei (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 un B9-0100/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0097/2019

(aizstāj B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 un B9-0100/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis un Loránt Vincze PPE grupas vārdā;

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser un Marina Kaljurand S&D grupas vārdā;

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel un Petras Auštrevičius grupas “Renew” vārdā;

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki un Charlie Weimers ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P9_TA(2019)0021).

Uzstāšanās

Nicolaus Fest ierosināja mutisku grozījumu 4. punktam. Parlaments piekrita mutisko grozījumu nodot balsošanai.

Karen Melchior un Andrey Kovatchev, kuri izteicās par balsošanas procedūru (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).

Reinhard Bütikofer ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 1 par 20.punktu. Parlaments piekrita mutisko grozījumu nodot balsošanai.


7.6. Tas, kā tiek īstenoti tiesību akti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B9-0045/2019 un B9-0046/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B9-0045/2019

Pieņemts (P9_TA(2019)0022).

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0046/2019 vairs nav spēkā.)


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi.

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi.

Augu un pēc būtības bioloģisku procesu patentspēja - RC-B9-0040/2019
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Sheila Ritchie, Juozas Olekas un Daniel Hannan.

Eiropas atceres nozīme Eiropas nākotnei - RC-B9-0097/2019.
Dominique Bilde, Angel Dzhambazki, Juozas Olekas, Claire Fox, Rory Palmer, Loránt Vincze, Antony Hook, Daniel Hannan, Tatjana Ždanoka un Julie Ward.

Tas, kā tiek īstenoti tiesību akti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā - B9-0045/2019
Michaela Šojdrová, Manon Aubry un Angel Dzhambazki.


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Plenārsēde”\ “Plenārsēdes”\ Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.47.)


SĒDI VADA: Dita CHARANZOVÁ
Priekšsēdētāja vietniece

10. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis turpmāk minēto S&D grupas lēmumu, ar ko groza komiteju un delegāciju sastāvu.

Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN): Marianne Vind - Csaba Molnár vietā.

Delegācija attiecībām ar Korejas pussalu: Csaba Molnár - Marianne Vind vietā.

Šis lēmums stājas spēkā šajā dienā.


13. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju statusa apdraudējums Eiropas Savienībā (debates)

Komisijas paziņojums: Brīvprātīgo ugunsdzēsēju statusa apdraudējums Eiropas Savienībā (2019/2806(RSP)).

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Anne Sander PPE grupas vārdā, Milan Brglez S&D grupas vārdā, Ulrike Müller Renew grupas vārdā, Guido Reil ID grupas vārdā, Joachim Stanisław Brudziński ECR grupas vārdā, Anne-Sophie Pelletier GUE/NGL grupas vārdā, Sylvie Brunet, André Rougé, Anna Zalewska, Angel Dzhambazki un Kosma Złotowski.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Debates tika slēgtas.


14. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 12. septembra lēmumu).

ECON komiteja

- Eurozonas 2019. gada ekonomikas politikas nostādnes (2019/2110(INI)) .

EMPL komiteja

- Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes (2019/2111(INI)) .

Nodošana citām komitejām

- Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/54/EK I, III, V un VI pielikumu, veicot tikai tehniska rakstura pielāgojumus (D062403/01 - 2019/2744(RPS))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL.


15. Lūgumraksti

Lūgumrakstus Nr. 0593-19 līdz 0851-19 vispārējā reģistrā iekļāva 2019. gada 17. septembrī, un saskaņā ar Reglamenta 226. panta 9. un 10. punktu tos nodeva atbildīgajai komitejai.


16. Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 202. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka šajā sesijā pieņemtos tekstus no šī brīža nosūtīs tajos minētajiem adresātiem.


17. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2019. gada 9. oktobrī un 2019. gada 10. oktobrī.


18. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 15.44.


19. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Evans, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pugh, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wiener, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Attaisnoti nepiedalās:

Andrieu, Ceccardi, Flanagan, Freund, Ochojska, Toom, Von Cramon-Taubadel

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika