Index 
Notulen
XML 153kPDF 262kWORD 75k
Donderdag 19 september 2019 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Ingekomen stukken
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
4.1.Situatie in Turkije, in het bijzonder het afzetten van gekozen burgemeesters
  
4.2.Myanmar, in het bijzonder de situatie van de Rohingya
  
4.3.Iran, in het bijzonder de situatie van verdedigers van vrouwenrechten en gedetineerde personen met een dubbele Iraanse en EU-nationaliteit
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Stemmingen
  
7.1.Situatie in Turkije, in het bijzonder het afzetten van gekozen burgemeesters (stemming)
  
7.2.Myanmar, in het bijzonder de situatie van de Rohingya (stemming)
  
7.3.Iran, in het bijzonder de situatie van verdedigers van vrouwenrechten en gedetineerde personen met een dubbele Iraanse en EU-nationaliteit (stemming)
  
7.4.Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (stemming)
  
7.5.Belang van Europees gedenken voor de toekomst van Europa (stemming)
  
7.6.Stand van zaken bij de uitvoering van antiwitwaswetgeving (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Samenstelling commissies en delegaties
 13.Bedreigingen voor de status van brandweervrijwilligers in de Europese Unie (debat)
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.Verzoekschriften
 16.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Sluiting van de vergadering
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.02 uur geopend.


2. Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000026/2019) van Norbert Lins, aan de Commissie: Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (B9-0051/2019)

Het debat heeft plaatsgevonden op16 september 2019 (punt 17 van de notulen van 16.9.2019).

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

—   Annie Schreijer Pierik en Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie, over octrooien en plantenkwekersrechten met het oog op indiening van een schriftelijke verklaring aan de Grote Kamer van beroep van het Europees Octrooibureau (zaak G3/19) (2019/2800(RSP)) (B9-0040/2019);

—   Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, en Dino Giarrusso, over de octrooiering van werkwijzen van wezenlijk biologische aard (2019/2800(RSP)) (B9-0041/2019);

—   Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, over de octrooieerbaarheid van planten en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (2019/2800(RSP)) (B9-0042/2019);

—   Anthea McIntyre, Bert Jan Ruissen, Veronika Vrecionová en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, over de octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (2019/2800(RSP)) (B9-0043/2019);

—   Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, over de octrooieerbaarheid van planten en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (2019/2800(RSP)) (B9-0044/2019);

—   Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad Marius Botoş, Jérémy Decerle en Ulrike Müller, namens de Renew-Fractie, over de octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (2019/2800(RSP)) (B9-0047/2019).

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 19.9.2019.


3. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 573/2014/EU betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s) (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd:

EMPL

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie ("LGO-besluit") (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS))

verwezen naar

bevoegd:

DEVE

2) van de leden

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo (B9-0031/2019)

verwezen naar

bevoegd:

ENVI

advies:

DEVE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bescherming van christenen in de wereld (B9-0032/2019)

verwezen naar

bevoegd:

AFET

- Markus Buchheit. Ontwerpresolutie van het Europees Parlement tegen een verbod op kunstgras (B9-0033/2019)

verwezen naar

bevoegd:

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over veevervoer vanuit Roemenië tijdens hittegolven (B9-0034/2019)

verwezen naar

bevoegd:

AGRI

advies:

ENVI, TRAN

- Luisa Regimenti. Ontwerpresolutie over de onterechte plaatsing van minderjarigen (B9-0035/2019)

verwezen naar

bevoegd:

LIBE

advies:

CULT


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 18.9.2019 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. Situatie in Turkije, in het bijzonder het afzetten van gekozen burgemeesters

Ontwerpresoluties B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 en B9-0088/2019 (2019/2821(RSP))

Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel en Michaela Šojdrová lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Lefteris Christoforou, namens de PPE-Fractie, Isabel Santos, namens de S&D-Fractie, Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, Alice Kuhnke, namens de Verts/ALE-Fractie, Bernhard Zimniok, namens de ID-Fractie, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Nikolaj Villumsen, namens de GUE/NGL-Fractie, Annunziata Mary Rees-Mogg, niet-fractiegebonden lid, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Danilo Oscar Lancini, Giorgos Georgiou, Ioannis Lagos, Manolis Kefalogiannis, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Philippe Olivier, Demetris Papadakis, Pierfrancesco Majorino en Angel Dzhambazki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Julie Ward en Manu Pineda.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 19.9.2019.


4.2. Myanmar, in het bijzonder de situatie van de Rohingya

Ontwerpresoluties B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 en B9-0092/2019 (2019/2822(RSP))

Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias en Tomáš Zdechovský lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door David Lega, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Phil Bennion, namens de Renew-Fractie, Nosheena Mobarik, namens de ECR-Fractie, Julie Ward en Adam Bielan.

VOORZITTER: Marcel KOLAJA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Caterina Chinnici.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 19.9.2019.


4.3. Iran, in het bijzonder de situatie van verdedigers van vrouwenrechten en gedetineerde personen met een dubbele Iraanse en EU-nationaliteit

Ontwerpresoluties B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 en B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko en Cornelia Ernst lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Radosław Sikorski, namens de PPE-Fractie, Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Luisa Porritt, namens de Renew-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Silvia Sardone, namens de ID-Fractie, Witold Jan Waszczykowski, namens de ECR-Fractie, Mick Wallace, namens de GUE/NGL-Fractie, Belinda De Lucy, niet-fractiegebonden lid, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar en Samira Rafaela.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 19.9.2019.

(De vergadering wordt om 11.46 uur geschorst.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

5. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.02 uur hervat.


6. Samenstelling commissies en delegaties

De S&D-Fractie heeft aan de Voorzitter van het Parlement een besluit tot wijziging van de benoemingen in delegaties meegedeeld.

Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest: Juozas Olekas in plaats van Sven Mikser

Dit besluit wordt van kracht op de dag van de bekendmaking ervan.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


7.1. Situatie in Turkije, in het bijzonder het afzetten van gekozen burgemeesters (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 en B9-0088/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE B9-0048/2019

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0049/2019

(ter vervanging van B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 en B9-0088/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev en Ioan Rareş Bogdan, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri en Nacho Sánchez Amor, namens de S&D-Fractie;

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne en Chrysoula Zacharopoulou, namens de Renew-Fractie;

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak en Tineke Strik, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda en Ellie Chowns, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Aangenomen (P9_TA(2019)0017)

(Ontwerpresolutie B9-0082/2019 komt te vervallen.)


7.2. Myanmar, in het bijzonder de situatie van de Rohingya (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 en B9-0092/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0050/2019

(ter vervanging van B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 en B9-0092/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere en Andrey Kovatchev, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri en Agnes Jongerius, namens de S&D-Fractie;

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne en Chrysoula Zacharopoulou, namens de Renew-Fractie;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik en Ellie Chowns, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski en Assita Kanko, namens de ECR-Fractie;

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo en Miroslav Radačovský.

Aangenomen (P9_TA(2019)0018)


7.3. Iran, in het bijzonder de situatie van verdedigers van vrouwenrechten en gedetineerde personen met een dubbele Iraanse en EU-nationaliteit (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 en B9-0096/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0089/2019

(ter vervanging van B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 en B9-0096/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev en Ioan-Rareş Bogdan, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri en Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie;

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne en Chrysoula Zacharopoulou, namens de Renew-Fractie;

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik en Ellie Chowns, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski en Assita Kanko, namens de ECR-Fractie;

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo en Cornelia Ernst.

Aangenomen (P9_TA(2019)0019)

(Ontwerpresolutie B9-0095/2019 komt te vervallen.)


7.4. Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 16 september 2019 (punt 17 van de notulen van 16.9.2019).

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op19 september 2019 (punt 2 van de notulen van 19.9.2018).

Ontwerpresoluties B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 en B9-0047/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0040/2019

(ter vervanging van B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 en B9-0047/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Annie Schreijer-Pierik en Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie;

—   Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie;

—   Jan Huitema, namens de Renew-Fractie;

—   Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini en Mazaly Aguilar, namens de ECR-Fractie;

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias en Manuel Bompard, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso en Daniela Rondinelli.

Aangenomen (P9_TA(2019)0020)


7.5. Belang van Europees gedenken voor de toekomst van Europa (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 en B9-0100/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0097/2019

(ter vervanging van B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 en B9-0100/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis en Loránt Vincze, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser en Marina Kaljurand, namens de S&D-Fractie;

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel en Petras Auštrevičius, namens de Renew-Fractie;

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki en Charlie Weimers, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P9_TA(2019)0021)

Het woord werd gevoerd door:

Nicolaus Fest, om een mondeling amendement in te dienen op paragraaf 4. Het Parlement stemt ermee in het mondeling amendement in stemming te brengen.

Karen Melchior en Andrey Kovatchev, door laatstgenoemde over de stemprocedure (de Voorzitter geeft een toelichting).

Reinhard Bütikofer, die een mondeling amendement op amendement 1 op paragraaf 20 indiende. Het Parlement stemt ermee in het mondeling amendement in stemming te brengen.


7.6. Stand van zaken bij de uitvoering van antiwitwaswetgeving (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0045/2019 en B9-0046/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE B9-0045/2019

Aangenomen (P9_TA(2019)0022)

(Ontwerpresolutie B9-0046/2019 komt te vervallen.)


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard - RC-B9-0040/2019
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Sheila Ritchie, Juozas Olekas en Daniel Hannan

Belang van Europees gedenken voor de toekomst van Europa - RC-B9-0097/2019
Dominique Bilde, Angel Dzhambazki, Juozas Olekas, Claire Fox, Rory Palmer, Loránt Vincze, Antony Hook, Daniel Hannan, Tatjana Ždanoka en Julie Ward

Stand van zaken bij de uitvoering van antiwitwaswetgeving - B9-0045/2019
Michaela Šojdrová, Manon Aubry en Angel Dzhambazki.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website van het Parlement "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 12.47 uur geschorst.)


VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

10. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de __[A246376]__-Fractie het volgende besluit tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties ontvangen:

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN): Marianne Vind in plaats van Csaba Molnár

Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland: Csaba Molnár in plaats van Marianne Vind

Dit besluit wordt vandaag van kracht.


13. Bedreigingen voor de status van brandweervrijwilligers in de Europese Unie (debat)

Verklaring van de Commissie: Bedreigingen voor de status van brandweervrijwilligers in de Europese Unie (2019/2806(RSP))

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Anne Sander, namens de PPE-Fractie, Milan Brglez, namens de S&D-Fractie, Ulrike Müller, namens de Renew-Fractie, Guido Reil, namens de ID-Fractie, Joachim Stanisław Brudziński, namens de ECR-Fractie, Anne-Sophie Pelletier, namens de GUE/NGL-Fractie, Sylvie Brunet, André Rougé, Anna Zalewska, Angel Dzhambazki en Kosma Złotowski.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.


14. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 september 2019)

commissie ECON

- Economisch beleid in de eurozone in 2019 (2019/2110(INI))

commissie EMPL

- Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone (2019/2111(INI))

Wijzigingen aanwijzing commissies

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I, III, V en VI bij Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft zuiver technische aanpassingen (D062403/01 - 2019/2744(RPS))
verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL


15. Verzoekschriften

Verzoekschriften 0593-19 tot en met 0851-19 zijn ingeschreven in het algemene register op 17 september 2019, en zijn doorgestuurd naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 226, leden 9 en 10, van het Reglement.


16. Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 202, lid 3, van het Reglement worden de notulen van deze vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement aan het begin van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


17. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 9 oktober 2019 en 10 oktober 2019.


18. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.44 uur gesloten.


19. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Evans, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pugh, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wiener, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Verontschuldigd:

Andrieu, Ceccardi, Flanagan, Freund, Ochojska, Toom, Von Cramon-Taubadel

Laatst bijgewerkt op: 22 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid