Indeks 
Protokół
XML 154kPDF 265kWORD 76k
Czwartek, 19 września 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Zdolność patentowa roślin i podstawowych procesów biologicznych (złożone projekty rezolucji)
 3.Składanie dokumentów
 4.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
4.1.Sytuacja w Turcji, w szczególności odwołanie burmistrzów wyłonionych w wyborach
  
4.2.Mjanma/Birma, w szczególności sytuacja Rohingjów
  
4.3.Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw kobiet i uwięzionych obywateli UE o podwójnym obywatelstwie
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Głosowanie
  
7.1.Sytuacja w Turcji, w szczególności odwołanie burmistrzów wyłonionych w wyborach (głosowanie)
  
7.2.Mjanma/Birma, w szczególności sytuacja Rohingjów (głosowanie)
  
7.3.Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw kobiet i uwięzionych obywateli UE o podwójnym obywatelstwie (głosowanie)
  
7.4.Zdolność patentowa roślin i podstawowych procesów biologicznych (głosowanie)
  
7.5.Znaczenie pamięci o przeszłości Europy dla jej przyszłości (głosowanie)
  
7.6.Stan wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 9.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Skład komisji i delegacji
 13.Zagrożenie statusu służb ochotniczej straży pożarnej w Unii Europejskiej (debata)
 14.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 15.Petycje
 16.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Zamknięcie posiedzenia
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.02.


2. Zdolność patentowa roślin i podstawowych procesów biologicznych (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000026/2019), które skierował Norbert Lins, do Komisji: Zdolność patentowa roślin i podstawowych procesów biologicznych (B9-0051/2019)

Debata odbyła się dnia 16 września 2019 r. (pkt 17 protokołu z dnia 16.9.2019).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Annie Schreijer Pierik i Herbert Dorfmann, w imieniu grupy PPE, w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin w związku z przedłożeniem pisemnego oświadczenia w Wielkiej Izbie Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego (sprawa G3/19) (2019/2800(RSP)) (B9-0040/2019);

—   Martin Häusling, w imieniu grupy Verts/ALE, i Dino Giarrusso, w sprawie patentowania procesów o charakterze czysto biologicznym (2019/2800(RSP)) (B9-0041/2019);

—   Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie zdolności patentowej roślin i procesów czysto biologicznych (2019/2800(RSP)) (B9-0042/2019);

—   Anthea McIntyre, Bert Jan Ruissen, Veronika Vrecionová i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR, w sprawie zdolności patentowej roślin i procesów czysto biologicznych (2019/2800(RSP)) (B9-0043/2019);

—   Paolo De Castro, w imieniu grupy S&D, w sprawie zdolności patentowej roślin i procesów czysto biologicznych (2019/2800(RSP)) (B9-0044/2019);

—   Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad Marius Botoş, Jérémy Decerle i Ulrike Müller, w imieniu grupy Renew, w sprawie zdolności patentowej roślin i procesów o charakterze czysto biologicznym (2019/2800(RSP)) (B9-0047/2019).

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 19.9.2019.


3. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 573/2014/UE w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. W sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

DEVE

2) przez posłów

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Demokratycznej Republice Konga (B9-0031/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

DEVE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony chrześcijan na świecie (B9-0032/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Markus Buchheit. Projekt rezolucji przeciwko zakazowi stosowania sztucznej trawy (B9-0033/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie transportu zwierząt gospodarskich z Rumunii w okresie dużych upałów (B9-0034/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI, TRAN

- Luisa Regimenti. Projekt rezolucji w sprawie procederu umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych (B9-0035/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

CULT


4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 18.9.2019)


4.1. Sytuacja w Turcji, w szczególności odwołanie burmistrzów wyłonionych w wyborach

Projekty rezolucji: B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 i B9-0088/2019 (2019/2821(RSP))

Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel i Michaela Šojdrová przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Lefteris Christoforou w imieniu grupy PPE, Isabel Santos w imieniu grupy S&D, Ramona Strugariu w imieniu grupy Renew, Alice Kuhnke w imieniu grupy Verts/ALE, Bernhard Zimniok w imieniu grupy ID, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Nikolaj Villumsen w imieniu grupy GUE/NGL, Annunziata Mary Rees-Mogg niezrzeszona, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Danilo Oscar Lancini, Giorgos Georgiou, Ioannis Lagos, Manolis Kefalogiannis, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Philippe Olivier, Demetris Papadakis, Pierfrancesco Majorino i Angel Dzhambazki.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Julie Ward i Manu Pineda.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 19.9.2019.


4.2. Mjanma/Birma, w szczególności sytuacja Rohingjów

Projekty rezolucji B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 i B9-0092/2019 (2019/2822(RSP))

Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias i Tomáš Zdechovský przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: David Lega w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Phil Bennion w imieniu grupy Renew, Nosheena Mobarik w imieniu grupy ECR, Julie Ward i Adam Bielan.

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Caterina Chinnici.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 19.9.2019.


4.3. Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw kobiet i uwięzionych obywateli UE o podwójnym obywatelstwie

Projekty rezolucji B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 i B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko i Cornelia Ernst przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Radosław Sikorski w imieniu grupy PPE, Tonino Picula w imieniu grupy S&D, Luisa Porritt w imieniu grupy Renew, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Silvia Sardone w imieniu grupy ID, Witold Jan Waszczykowski w imieniu grupy ECR, Mick Wallace w imieniu grupy GUE/NGL, Belinda De Lucy niezrzeszona, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar i Samira Rafaela.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib i Julie Ward.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 19.9.2019.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.46.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

5. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.02.


6. Skład komisji i delegacji

Grupa S&D przekazała Przewodniczącemu Parlamentu decyzję o zmianie nominacji członka delegacji:

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest: Juozas Olekas zamiast Svena Miksera

Decyzja wchodzi w życie w momencie jej ogłoszenia.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


7.1. Sytuacja w Turcji, w szczególności odwołanie burmistrzów wyłonionych w wyborach (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 i B9-0088/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0048/2019

Odrzucono

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0049/2019

(zastępujący B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 i B9-0088/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev i Ioan Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri i Nacho Sánchez Amor, w imieniu grupy S&D;

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew;

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak i Tineke Strik, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda i Ellie Chowns, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P9_TA(2019)0017)

(Projekt rezolucji B9-0082/2019 stał się bezprzedmiotowy.)


7.2. Mjanma/Birma, w szczególności sytuacja Rohingjów (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 i B9-0092/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0050/2019

(zastępujący B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 i B9-0092/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere i Andrey Kovatchev, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri i Agnes Jongerius, w imieniu grupy S&D;

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik i Ellie Chowns, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski i Assita Kanko, w imieniu grupy ECR;

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo i Miroslav Radačovský.

Przyjęto (P9_TA(2019)0018)


7.3. Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw kobiet i uwięzionych obywateli UE o podwójnym obywatelstwie (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 i B9-0096/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0089/2019

(zastępujący B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 i B9-0096/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev i Ioan-Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri i Jytte Guteland, w imieniu grupy S&D;

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew;

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik i Ellie Chowns, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski i Assita Kanko, w imieniu grupy ECR;

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo i Cornelia Ernst.

Przyjęto (P9_TA(2019)0019)

(Projekt rezoluci B9-0095/2019 stał się bezprzedmiotowy.)


7.4. Zdolność patentowa roślin i podstawowych procesów biologicznych (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 16 września 2019 r. (pkt 17 protokołu z dnia 16.9.2019).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 19 września 2019 r. (pkt 2 protokołu z dnia 19.9.2018).

Projekty rezolucji B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 i B9-0047/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0040/2019

(zastępujący B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 i B9-0047/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Annie Schreijer-Pierik i Herbert Dorfmann, w imieniu grupy PPE;

—   Paolo De Castro, w imieniu grupy S&D;

—   Jan Huitema, w imieniu grupy Renew;

—   Martin Häusling, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini i Mazaly Aguilar, w imieniu grupy ECR;

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias i Manuel Bompard, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso i Daniela Rondinelli.

Przyjęto (P9_TA(2019)0020)


7.5. Znaczenie pamięci o przeszłości Europy dla jej przyszłości (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 i B9-0100/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0097/2019

(zastępujący B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 i B9-0100/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis i Loránt Vincze, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser i Marina Kaljurand, w imieniu grupy S&D;

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel i Petras Auštrevičius, w imieniu grupy Renew;

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki i Charlie Weimers, w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P9_TA(2019)0021)

Wystąpienia

Nicolaus Fest, aby przedstawić poprawkę ustną do ust. 4. Parlament zgodził się, aby poddać ją pod głosowanie.

Karen Melchior i Andrey Kovatchev, ten ostatni w sprawie procedury głosowania (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Reinhard Bütikofer przedstawił poprawkę ustną do poprawki 1 do ust. 20. Parlament zgodził się, aby poddać ją pod głosowanie.


7.6. Stan wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0045/2019 i B9-0046/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0045/2019

Przyjęto (P9_TA(2019)0022)

(Projekt rezolucji B9-0046/2019 stał się bezprzedmiotowy.)


8. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Zdolność patentowa roślin i podstawowych procesów biologicznych - RC-B9-0040/2019
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Sheila Ritchie, Juozas Olekas i Daniel Hannan

Znaczenie pamięci o przeszłości Europy dla jej przyszłości - RC-B9-0097/2019
Dominique Bilde, Angel Dzhambazki, Juozas Olekas, Claire Fox, Rory Palmer, Loránt Vincze, Antony Hook, Daniel Hannan, Tatjana Ždanoka i Julie Ward

Stan wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy - B9-0045/2019
Michaela Šojdrová, Manon Aubry i Angel Dzhambazki.


9. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Parlamentu – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie internetowej Parlamentu będzie regularnie aktualizowana przez maksimum dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.47.)


PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

10. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy S&D następującą decyzję o zmianie składu komisji i delegacji:

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej oraz ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN): Marianne Vind zamiast Csaby Molnára

Delegacja do spraw Stosunków z Półwyspem Koreańskim: Csaba Molnár zamiast Marianne Vind

Decyzje wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


13. Zagrożenie statusu służb ochotniczej straży pożarnej w Unii Europejskiej (debata)

Oświadczenie Komisji: Zagrożenie statusu służb ochotniczej straży pożarnej w Unii Europejskiej (2019/2806(RSP))

Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Anne Sander w imieniu grupy PPE, Milan Brglez w imieniu grupy S&D, Ulrike Müller w imieniu grupy Renew, Guido Reil w imieniu grupy ID, Joachim Stanisław Brudziński w imieniu grupy ECR, Anne-Sophie Pelletier w imieniu grupy GUE/NGL, Sylvie Brunet, André Rougé, Anna Zalewska, Angel Dzhambazki i Kosma Złotowski.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.


14. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy(art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12 września 2019)

komisja ECON

- Polityka gospodarcza w strefie euro w 2019 r. (2019/2110(INI))

komisja EMPL

- Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro (2019/2111(INI))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załączniki I, III, V i VI do dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowań wyłącznie technicznych (D062403/01 - 2019/2744(RPS))
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL


15. Petycje

Petycje nr 0593-19 – 0851-19 zostały wpisane do rejestru ogólnego dnia 17 września 2019 i przekazane komisji przedmiotowo właściwej, zgodnie z art. 226 ust. 9–10 Regulaminu.


16. Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów

Zgodnie z art. 202 ust. 3 Regulaminu protokół bieżącego posiedzenia zostanie przedłożony Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


17. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 9 i 10 października 2019 r.


18. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.44.


19. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Evans, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pugh, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wiener, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Andrieu, Ceccardi, Flanagan, Freund, Ochojska, Toom, Von Cramon-Taubadel

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności