Zoznam 
Zápisnica
PDF 265kWORD 76k
Štvrtok, 19. septembra 2019 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Patentovateľnosť rastlín a základné biologické procesy (predložené návrhy uznesení)
 3.Predloženie dokumentov
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Situácia v Turecku, najmä odvolanie zvolených starostov
  4.2.Mjanmarsko, najmä situácia Rohingov
  4.3.Irán, najmä situácia obhajcov práv žien a uväznených štátnych príslušníkov EÚ s dvojakým občianstvom
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Hlasovanie
  7.1.Situácia v Turecku, najmä odvolanie zvolených starostov (hlasovanie)
  7.2.Mjanmarsko, najmä situácia Rohingov (hlasovanie)
  7.3.Irán, najmä situácia obhajcov práv žien a uväznených štátnych príslušníkov EÚ s dvojakým občianstvom (hlasovanie)
  7.4.Patentovateľnosť rastlín a základné biologické procesy (hlasovanie)
  7.5.Dôležitosť európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy (hlasovanie)
  7.6.Stav vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Zloženie výborov a delegácií
 13.Ohrozenie štatútu dobrovoľných hasičov v Európskej únii (rozprava)
 14.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 15.Petície
 16.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Skončenie rokovania
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.02 h.


2. Patentovateľnosť rastlín a základné biologické procesy (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000026/2019) ktorú položil Norbert Lins, pre Komisiu: Patentovateľnosť rastlín a ich vytvárania v podstate biologickými spôsobmi (B9-0051/2019)

Rozprava sa uskutočnila 16 septembra 2019 (bod 17 zápisnice zo dňa 16.9.2019).

Návrhy uznesení na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Annie Schreijer Pierik a Herbert Dorfmann, v mene skupiny PPE, o patentovateľnosti rastlín s cieľom predložiť písomné vyhlásenie veľkému sťažnostnému senátu Európskeho patentového úradu (vec G3/19) (2019/2800(RSP)) (B9-0040/2019);

—   Martin Häusling, v mene skupiny Verts/ALE, a Dino Giarrusso, o patentovaní procesov, ktoré sú v podstate biologické (2019/2800(RSP)) (B9-0041/2019);

—   Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis a Stelios Kouloglou, v mene skupiny GUE/NGL, o patentovateľnosti rastlín a procesov, ktoré sú v podstate biologické (2019/2800(RSP)) (B9-0042/2019);

—   Anthea McIntyre, Bert Jan Ruissen, Veronika Vrecionová a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR, o patentovateľnosti rastlín a procesov, ktoré sú v podstate biologické (2019/2800(RSP)) (B9-0043/2019);

—   Paolo De Castro, v mene skupiny S&D, o patentovateľnosti rastlín a procesov, ktoré sú v podstate biologické (2019/2800(RSP)) (B9-0044/2019);

—   Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad Marius Botoş, Jérémy Decerle a Ulrike Müller, v mene skupiny Renew, o patentovateľnosti rastlín a procesov, ktoré sú v podstate biologické (2019/2800(RSP)) (B9-0047/2019).

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 19.9.2019.


3. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 573/2014/EÚ o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 opridružení zámorských krajín aúzemí kEurópskej únii („rozhodnutie opridružení zámoria“) (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

DEVE

2) poslancov

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o prepuknutí epidémie eboly v Konžskej demokratickej republike (B9-0031/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

DEVE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane kresťanov vo svete (B9-0032/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Markus Buchheit. Návrh uznesenia proti zákazu umelých trávnikov (B9-0033/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o preprave hospodárskych zvierat z Rumunska v horúcom počasí (B9-0034/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI, TRAN

- Luisa Regimenti. Návrh uznesenia o nezákonnom zverovaní maloletých osôb do náhradnej starostlivosti (B9-0035/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT


4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 18.9.2019 .)


4.1. Situácia v Turecku, najmä odvolanie zvolených starostov

Návrhy uznesenia B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 a B9-0088/2019 (2019/2821(RSP))

Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel a Michaela Šojdrová uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Lefteris Christoforou v mene skupiny PPE, Isabel Santos v mene skupiny S&D, Ramona Strugariu v mene skupiny Renew, Alice Kuhnke v mene skupiny Verts/ALE, Bernhard Zimniok v mene skupiny ID, Jan Zahradil v mene skupiny ECR, Nikolaj Villumsen v mene skupiny GUE/NGL, Annunziata Mary Rees-Mogg – nezaradená poslankyňa, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Danilo Oscar Lancini, Giorgos Georgiou, Ioannis Lagos, Manolis Kefalogiannis, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Philippe Olivier, Demetris Papadakis, Pierfrancesco Majorino a Angel Dzhambazki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Julie Ward a Manu Pineda.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 19.9.2019.


4.2. Mjanmarsko, najmä situácia Rohingov

Návrhy uznesenia B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 a B9-0092/2019 (2019/2822(RSP))

Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias a Tomáš Zdechovský uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: David Lega v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Phil Bennion v mene skupiny Renew, Nosheena Mobarik v mene skupiny ECR, Julie Ward a Adam Bielan.

PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

V rozprave vystúpil Caterina Chinnici.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 19.9.2019.


4.3. Irán, najmä situácia obhajcov práv žien a uväznených štátnych príslušníkov EÚ s dvojakým občianstvom

Návrhy uznesenia B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 a B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko a Cornelia Ernst uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Radosław Sikorski v mene skupiny PPE, Tonino Picula v mene skupiny S&D, Luisa Porritt v mene skupiny Renew, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Silvia Sardone v mene skupiny ID, Witold Jan Waszczykowski v mene skupiny ECR, Mick Wallace v mene skupiny GUE/NGL, Belinda De Lucy – nezaradená poslankyňa, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar a Samira Rafaela.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib a Julie Ward.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 19.9.2019.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.46 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

5. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.02 h.


6. Zloženie výborov a delegácií

Skupina S&D oznámila predsedovi Parlamentu rozhodnutie o zmene v menovaní do delegácií:

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST: Juozas Olekas namiesto Svena Miksera

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom tohto oznámenia.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


7.1. Situácia v Turecku, najmä odvolanie zvolených starostov (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 a B9-0088/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA B9-0048/2019

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0049/2019

(nahrádzajúci B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 a B9-0088/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev a Ioan Rareş Bogdan, v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri a Nacho Sánchez Amor, v mene skupiny S&D;

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou, v mene skupiny Renew;

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak a Tineke Strik, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda a Ellie Chowns, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Prijatý (P9_TA(2019)0017)

(Návrh uznesenia B9-0082/2019 sa stal bezpredmetným.)


7.2. Mjanmarsko, najmä situácia Rohingov (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 a B9-0092/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0050/2019

(nahrádzajúci B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 a B9-0092/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere a Andrey Kovatchev, v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri a Agnes Jongerius, v mene skupiny S&D;

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou, v mene skupiny Renew;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik a Ellie Chowns, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski a Assita Kanko, v mene skupiny ECR;

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou a Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo a Miroslav Radačovský.

Prijatý (P9_TA(2019)0018)


7.3. Irán, najmä situácia obhajcov práv žien a uväznených štátnych príslušníkov EÚ s dvojakým občianstvom (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 a B9-0096/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0089/2019

(nahrádzajúci B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 a B9-0096/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev a Ioan-Rareş Bogdan, v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri a Jytte Guteland, v mene skupiny S&D;

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou, v mene skupiny Renew;

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik a Ellie Chowns, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski a Assita Kanko, v mene skupiny ECR;

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo a Cornelia Ernst.

Prijatý (P9_TA(2019)0019)

(Návrh uznesenia B9-0095/2019 sa stal bezpredmetný.)


7.4. Patentovateľnosť rastlín a základné biologické procesy (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila16. septembra 2019 (bod 17 zápisnice zo dňa 16.9.2019).

Návrhy uznesení boli oznámené dňa19. septembra 2019 (bod 2 zápisnice zo dňa 19.9.2018).

Návrhy uznesenia B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 a B9-0047/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0040/2019

(nahrádzajúci B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 a B9-0047/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Annie Schreijer-Pierik a Herbert Dorfmann, v mene skupiny PPE;

—   Paolo De Castro, v mene skupiny S&D;

—   Jan Huitema, v mene skupiny Renew;

—   Martin Häusling, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini a Mazaly Aguilar, v mene skupiny ECR;

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias a Manuel Bompard, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso a Daniela Rondinelli.

Prijatý (P9_TA(2019)0020)


7.5. Dôležitosť európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 a B9-0100/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0097/2019

(nahrádzajúci B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 a B9-0100/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis a Loránt Vincze, v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser a Marina Kaljurand, v mene skupiny S&D;

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel a Petras Auštrevičius, v mene skupiny Renew;

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki a Charlie Weimers, v mene skupiny ECR.

Prijatý (P9_TA(2019)0021)

Vystúpenia:

Nicolaus Fest podal ústny pozmeňujúci návrh k odseku 4. Parlament súhlasil, aby sa o tomto ústnom pozmeňujúcom návrhu hlasovalo.

Karen Melchior a Andrey Kovatchev, ktorý vystúpil k postupu hlasovania (predseda poskytol spresnenia).

Reinhard Bütikofer predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 1 k odseku 20. Parlament súhlasil, aby sa o tomto ústnom pozmeňujúcom návrhu hlasovalo.


7.6. Stav vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0045/2019 a B9-0046/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA B9-0045/2019

Prijatý (P9_TA(2019)0022)

(Návrh uznesenia B9-0046/2019 sa stal bezpredmetným.)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Patentovateľnosť rastlín a základné biologické procesy - RC-B9-0040/2019
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Sheila Ritchie, Juozas Olekas a Daniel Hannan

Dôležitosť európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy - RC-B9-0097/2019
Dominique Bilde, Angel Dzhambazki, Juozas Olekas, Claire Fox, Rory Palmer, Loránt Vincze, Antony Hook, Daniel Hannan, Tatjana Ždanoka a Julie Ward

Stav vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí - B9-0045/2019
Michaela Šojdrová, Manon Aubry a Angel Dzhambazki.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Parlamentu „Plenárne zasadnutie“, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.47 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsedníčka

10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny S&D toto rozhodnutie o zmenách vo vymenovaniach do výborov a delegácií:

Delegácia pre vzťahy s členskými štátmi ASEAN-u, krajinami juhovýchodnej Ázie a Kórejskou republikou: Marianne Vind namiesto Csabu Molnára

Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom: Csaba Molnár namiesto Marianne Vindovej

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


13. Ohrozenie štatútu dobrovoľných hasičov v Európskej únii (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Ohrozenie štatútu dobrovoľných hasičov v Európskej únii (2019/2806(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Anne Sander v mene skupiny PPE, Milan Brglez v mene skupiny S&D, Ulrike Müller v mene skupiny Renew, Guido Reil v mene skupiny ID, Joachim Stanisław Brudziński v mene skupiny ECR, Anne-Sophie Pelletier v mene skupiny GUE/NGL, Sylvie Brunet, André Rougé, Anna Zalewska, Angel Dzhambazki a Kosma Złotowski.

V rozprave vystúpil Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.


14. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. septembra 2019)

výbor ECON

- Hospodárske politiky eurozóny v roku 2019 (2019/2110(INI))

výbor EMPL

- Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (2019/2111(INI))

Zmeny v pridelení výborom

- Smernica Komisie, ktorou sa menia prílohy I, III, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokiaľ ide o výlučne technické úpravy (D062403/01 - - 2019/2744(RPS))
predložené gestorskému výboru: EMPL


15. Petície

Petície č. 0593-19 až 0851-19 boli dňa 17. septembra 2019 zapísané do registra a pridelené gestorskému výboru v súlade s článkom 226 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku.


16. Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

V súlade s článkom 202 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


17. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať 9. októbra 2019 a 10. októbra 2019.


18. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 15.44 h.


19. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Evans, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pugh, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wiener, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Ospravedlnení:

Andrieu, Ceccardi, Flanagan, Freund, Ochojska, Toom, Von Cramon-Taubadel

Posledná úprava: 22. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia