Kazalo 
Zapisnik
XML 152kPDF 255kWORD 75k
Četrtek, 19. september 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Možnost patentiranja rastlin in postopkov, ki so v bistvu biološki (vloženi predlogi resolucij)
 3.Predložitev dokumentov
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
4.1.Razmere v Turčiji, zlasti razrešitev izvoljenih županov
  
4.2.Mjanmar, predvsem položaj ljudstva Rohinga
  
4.3.Iran, zlasti položaj zagovornikov pravic žensk in zaprtih državljanov EU z dvojnim državljanstvom
 5.Nadaljevanje seje
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Razmere v Turčiji, zlasti razrešitev izvoljenih županov (glasovanje)
  
7.2.Mjanmar, predvsem položaj ljudstva Rohinga (glasovanje)
  
7.3.Iran, zlasti položaj zagovornikov pravic žensk in zaprtih državljanov EU z dvojnim državljanstvom (glasovanje)
  
7.4.Možnost patentiranja rastlin in postopkov, ki so v bistvu biološki (glasovanje)
  
7.5.Pomen evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope (glasovanje)
  
7.6.Stanje glede izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Sestava odborov in delegacij
 13.Grožnja statusu prostovoljnih gasilcev v Evropski uniji (razprava)
 14.Sklepi o določenih dokumentih
 15.Peticije
 16.Sprejetje zapisnika te seje in posredovanje sprejetih besedil
 17.Datum naslednjih sej
 18.Zaključek seje
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.02.


2. Možnost patentiranja rastlin in postopkov, ki so v bistvu biološki (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000026/2019), ki ga je postavil Norbert Lins Komisiji: Možnost patentiranja rastlin in osnovnih bioloških postopkov (B9-0051/2019)

Razprava je potekala dne 16. septembra 2019 (točka 17 zapisnika z dne 16.9.2019).

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 136(5) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Annie Schreijer Pierik in Herbert Dorfmann v imenu skupine PPE o patentih in žlahtniteljskih pravicah zaradi predložitve pisne izjave razširjenemu pritožbenemu senatu Evropskega patentnega urada (zadeva G3/19) (2019/2800(RSP)) (B9-0040/2019);

—   Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE in Dino Giarrusso o patentiranju postopkov, ki so v bistvu biološki (2019/2800(RSP)) (B9-0041/2019);

—   Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL o možnosti patentiranja rastlin in postopkov, ki so v bistvu biološki (2019/2800(RSP)) (B9-0042/2019);

—   Anthea McIntyre, Bert Jan Ruissen, Veronika Vrecionová in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR o možnosti patentiranja rastlin in bioloških postopkov, ki so v bistvu biološki (2019/2800(RSP)) (B9-0043/2019);

—   Paolo De Castro v imenu skupine S&D o možnosti patentiranja rastlin in osnovnih bioloških procesov (2019/2800(RSP)) (B9-0044/2019);

—   Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad Marius Botoş, Jérémy Decerle in Ulrike Müller v imenu skupine Renew o možnosti patentiranja rastlin in postopkov, ki so v bistvu biološki (2019/2800(RSP)) (B9-0047/2019).

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 19.9.2019.


3. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 573/2014/EU o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ) (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Predlog sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2013/755/EU z dne 25. novembra 2013 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj) (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

DEVE

2) od poslancev Parlamenta

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o epidemiji ebole v Demokratični republiki Kongo (B9-0031/2019)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

DEVE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije Evropskega parlamenta o zaščiti kristjanov v svetu (B9-0032/2019)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

- Markus Buchheit. Predlog resolucije Evropskega parlamenta proti prepovedi umetne trave (B9-0033/2019)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o prevozu živine iz Romunije v času hude vročine (B9-0034/2019)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

ENVI, TRAN

- Luisa Regimenti. Predlog resolucije o nezakonitih oddajah otrok v rejništvo (B9-0035/2019)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

CULT


4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej: točka 2 zapisnika z dne 18.9.2019.)


4.1. Razmere v Turčiji, zlasti razrešitev izvoljenih županov

predlogi resolucij B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 in B9-0088/2019 (2019/2821(RSP))

Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel in Michaela Šojdrová so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Lefteris Christoforou v imenu skupine PPE, Isabel Santos v imenu skupine S&D, Ramona Strugariu v imenu skupine Renew, Alice Kuhnke v imenu skupine Verts/ALE, Bernhard Zimniok v imenu skupine ID, Jan Zahradil v imenu skupine ECR, Nikolaj Villumsen v imenu skupine GUE/NGL, Annunziata Mary Rees-Mogg samostojna poslanka, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Danilo Oscar Lancini, Giorgos Georgiou, Ioannis Lagos, Manolis Kefalogiannis, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Philippe Olivier, Demetris Papadakis, Pierfrancesco Majorino in Angel Dzhambazki.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Stanislav Polčák, Julie Ward in Manu Pineda.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 19.9.2019.


4.2. Mjanmar, predvsem položaj ljudstva Rohinga

predlogi resolucij B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 in B9-0092/2019 (2019/2822(RSP))

Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias in Tomáš Zdechovský so predstavili predloge resolucij.

Govorili so David Lega v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Phil Bennion v imenu skupine Renew, Nosheena Mobarik v imenu skupine ECR, Julie Ward in Adam Bielan.

PREDSEDSTVO: Marcel KOLAJA
podpredsednik

Govorila je Caterina Chinnici.

Po postopku pritegnitve pozornosti sta govorila Krzysztof Hetman in Stanislav Polčák.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 19.9.2019.


4.3. Iran, zlasti položaj zagovornikov pravic žensk in zaprtih državljanov EU z dvojnim državljanstvom

predlogi resolucij B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 in B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko in Cornelia Ernst so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Radosław Sikorski v imenu skupine PPE, Tonino Picula v imenu skupine S&D, Luisa Porritt v imenu skupine Renew, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Silvia Sardone v imenu skupine ID, Witold Jan Waszczykowski v imenu skupine ECR, Mick Wallace v imenu skupine GUE/NGL, Belinda De Lucy samostojna poslanka, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar in Samira Rafaela.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib in Julie Ward.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 19.9.2019.

(Seja je bila prekinjena ob 11.46.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

5. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.02.


6. Sestava odborov in delegacij

Skupina S&D je predsednika Parlamenta obvestila o sprejetju spremembe imenovanja v delegacije:

Delegacija parlamentarne skupščine EURONEST: Juozas Olekas namesto Svena Mikserja

Imenovanje začne veljati na dan razglasitve.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


7.1. Razmere v Turčiji, zlasti razrešitev izvoljenih županov (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 in B9-0088/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0048/2019

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0049/2019

(ki nadomešča B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 in B9-0088/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev in Ioan Rareş Bogdan, v imenu skupine PPE;

—   Kati Piri in Nacho Sánchez Amor, v imenu skupine S&D;

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne in Chrysoula Zacharopoulou, v imenu skupine Renew;

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak in Tineke Strik, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda in Ellie Chowns, v imenu skupine GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P9_TA(2019)0017)

(Predlog resolucije B9-0082/2019 je brezpredmeten.)


7.2. Mjanmar, predvsem položaj ljudstva Rohinga (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 in B9-0092/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0050/2019

(ki nadomešča B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 in B9-0092/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere in Andrey Kovatchev, v imenu skupine PPE;

—   Kati Piri in Agnes Jongerius, v imenu skupine S&D;

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne in Chrysoula Zacharopoulou, v imenu skupine Renew;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik in Ellie Chowns, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski in Assita Kanko, v imenu skupine ECR;

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou in Dimitrios Papadimoulis, v imenu skupine GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo in Miroslav Radačovský.

Sprejeto (P9_TA(2019)0018)


7.3. Iran, zlasti položaj zagovornikov pravic žensk in zaprtih državljanov EU z dvojnim državljanstvom (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 in B9-0096/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0089/2019

(ki nadomešča B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 in B9-0096/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev in Ioan-Rareş Bogdan, v imenu skupine PPE;

—   Kati Piri in Jytte Guteland, v imenu skupine S&D;

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne in Chrysoula Zacharopoulou, v imenu skupine Renew;

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik in Ellie Chowns, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski in Assita Kanko, v imenu skupine ECR;

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo in Cornelia Ernst.

Sprejeto (P9_TA(2019)0019)

(Predlog resolucije B9-0095/2019 je brezpredmeten.)


7.4. Možnost patentiranja rastlin in postopkov, ki so v bistvu biološki (glasovanje)

Razprava je potekala dne 16. septembra 2019 (točka 17 zapisnika z dne 16.9.2019).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 19. septembra 2019 (točka 2 zapisnika z dne 19.9.2018).

predlogi resolucij B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 in B9-0047/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0040/2019

(ki nadomešča B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 in B9-0047/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Annie Schreijer-Pierik in Herbert Dorfmann, v imenu skupine PPE;

—   Paolo De Castro, v imenu skupine S&D;

—   Jan Huitema, v imenu skupine Renew;

—   Martin Häusling, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini in Mazaly Aguilar, v imenu skupine ECR;

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias in Manuel Bompard, v imenu skupine GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso in Daniela Rondinelli.

Sprejeto (P9_TA(2019)0020)


7.5. Pomen evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 in B9-0100/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0097/2019

(ki nadomešča B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 in B9-0100/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis in Loránt Vincze, v imenu skupine PPE;

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser in Marina Kaljurand, v imenu skupine S&D;

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel in Petras Auštrevičius, v imenu skupine Renew;

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki in Charlie Weimers, v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P9_TA(2019)0021)

Govori

Nicolaus Fest, da bi podal ustni predlog spremembe k odstavku 4. Parlament je sprejel ustni predlog na glasovanje.

Karen Melchior in Andrey Kovatchev, slednji o poteku glasovanja (predsednik je obrazložil zadevo).

Reinhard Bütikofer je vložil ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 1 k odstavku 20. Parlament je sprejel ustni predlog na glasovanje.


7.6. Stanje glede izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0045/2019 in B9-0046/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0045/2019

Sprejeto (P9_TA(2019)0022)

(Predlog resolucije B9-0046/2019 je brezpredmeten.)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Možnost patentiranja rastlin in osnovnih bioloških postopkov - RC-B9-0040/2019
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Sheila Ritchie, Juozas Olekas in Daniel Hannan

Pomen evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope - RC-B9-0097/2019
Dominique Bilde, Angel Dzhambazki, Juozas Olekas, Claire Fox, Rory Palmer, Loránt Vincze, Antony Hook, Daniel Hannan, Tatjana Ždanoka in Julie Ward

Stanje glede izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja - B9-0045/2019
Michaela Šojdrová, Manon Aubry in Angel Dzhambazki.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 12.47.)


PREDSEDSTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsednica

10. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine S&D prejel naslednjo odločitev, ki spreminja sestavo odborov in delegacij:

Delegacija za odnose z državami članicami ASEAN-a, jugovzhodno Azijo in Republiko Korejo: Marianne Vind namesto Csabe Molnár

Delegacija za odnose s Korejskim polotokom: Csaba Molnár namesto Marianne Vind

Ta odločitev začne veljati na današnji dan..


13. Grožnja statusu prostovoljnih gasilcev v Evropski uniji (razprava)

Izjava Komisije: Grožnja statusu prostovoljnih gasilcev v Evropski uniji (2019/2806(RSP))

Marianne Thyssen (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Anne Sander v imenu skupine PPE, Milan Brglez v imenu skupine S&D, Ulrike Müller v imenu skupine Renew, Guido Reil v imenu skupine ID, Joachim Stanisław Brudziński v imenu skupine ECR, Anne-Sophie Pelletier v imenu skupine GUE/NGL, Sylvie Brunet, André Rougé, Anna Zalewska, Angel Dzhambazki in Kosma Złotowski.

Govorila je Marianne Thyssen.

Razprava se je zaključila.


14. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. septembra 2019)

odbor ECON

- Gospodarske politike euroobmočja za leto 2019 (2019/2110(INI))

odbor EMPL

- Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju (2019/2111(INI))

Spremembe napotitev na odbore

- Direktiva Komisije o spremembi prilog I, III, V in VI k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2000/54/ES glede izključno tehničnih prilagoditev (D062403/01 - 2019/2744(RPS))
posredovano pristojnemu odboru: EMPL


15. Peticije

Peticije št. 0593-19 do 0851-19 so bile vpisane v register z dne 17. septembra 2019 in so bile v skladu s členom 226(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.


16. Sprejetje zapisnika te seje in posredovanje sprejetih besedil

V skladu s členom 202(3) Poslovnika se zapisnik te seje predloži Parlamentu v sprejetje na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.


17. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 9. oktobra 2019 in 10. oktobra 2019.


18. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.44.


19. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Evans, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pugh, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wiener, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Opravičeni:

Andrieu, Ceccardi, Flanagan, Freund, Ochojska, Toom, Von Cramon-Taubadel

Zadnja posodobitev: 22. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov