Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 50k
Сряда, 9 октомври 2019 г. - Брюксел

7. Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)

Председателят обяви решенията на комисиите ECON, ITRE, TRAN, ENVI, LIBE, REGI, EMPL, CONT, IMCO, AFET и DEVE за започване на междуинституционални преговори в съответствие с член 72 от Правилника за дейността:

комисия ECON

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) за бизнеса (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0301;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0302.

комисия ITRE

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0230;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0419.

комисия TRAN

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Европейския съюз (преработка) (COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)) – позиция на първо четене P7_TA(2012)0495;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 февруари 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния багаж (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)) – позиция на първо четене P7_TA(2014)0092;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)) – позиция на първо четене P7_TA(2014)0220;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0006;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2018)0423;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0339;

—    Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0340;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0341;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2018)0462;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0125;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/106/ЕИО относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0308;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0109;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната информация за товарни превози (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0139;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0225.

комисия ENVI

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработен текст) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0320;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0071.

комисия LIBE

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на правилата, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0356;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0174;

—    Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0359;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0087;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“ (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0407;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“ (ФУМ) (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0175;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0176;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0177;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0421;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0319.

комисия REGI

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0310;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0303;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0238;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0118;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021 – 2023 г. (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0355.

комисия EMPL

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0350.

комисия CONT

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0383;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0068.

комисия IMCO

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0073.

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0385;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0384.

комисии AFET, DEVE

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0298.

комисия AFET

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІІ) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0299.

Позициите на Парламента на първо четене, които представляват мандата за тези преговори, са налични на сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 21 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност