Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 40k
Středa, 9. října 2019 - Brusel

7. Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)

Předseda oznámil v souladu s článkem 72 jednacího řádu rozhodnutí výborů ECON, ITRE, TRAN, ENVI, LIBE, REGI, EMPL, CONT, IMCO, AFET a DEVE zahájit interinstitucionální jednání:

výbor ECON

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0301;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0302.

výbor ITRE

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0230;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0419.

výbor TRAN

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Evropské unie (přepracované znění) (COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)) – postoj v 1. čtení P7_TA(2012)0495;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. února 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)) – postoj v 1. čtení P7_TA(2014)0092;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)) – postoj v 1. čtení P7_TA(2014)0220;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0006;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2018)0423;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde osměrnici 96/71/ES asměrnici 2014/67/EU (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0339;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a denní a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0340;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0341;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2018)0462;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0125;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0308;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0109;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronických informacích o nákladní dopravě (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0139;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0225.

výbor ENVI

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. března 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0320;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0071.

výbor LIBE

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0356;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0174;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0359;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2021 až 2027 zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0087;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0407;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0175;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0176;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0177;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0421;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0319.

výbor REGI

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0310;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0303;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0238;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0118;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0355.

výbor EMPL

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+) (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0350.

výbor CONT

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0383;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program EU pro boj proti podvodům (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0068.

výbor IMCO

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0073.

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0385;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0384.

výbory AFET, DEVE

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0298.

výbor AFET

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0299.

Postoje Parlamentu v prvním čtení, které představují mandát pro tato jednání, jsou zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 21. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí