Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 32k
Streda, 9. októbra 2019 - Brusel

7. Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 72 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia výborov ECON, ITRE, TRAN, ENVI, LIBE, REGI, EMPL, CONT, IMCO, AFET a DEVE začať medziinštitucionálne rokovania:

výbor ECON

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0301;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0302.

výbor ITRE

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0230;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0419.

výbor TRAN

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Európskej únie (prepracované znenie) (COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)) – pozícia v prvom čítaní P7_TA(2012)0495;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. februára 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a nariadenie (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)) – pozícia v prvom čítaní P7_TA(2014)0092;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o implementácii Jednotného európskeho neba (prepracované znenie) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)) – pozícia v prvom čítaní P7_TA(2014)0220;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0006;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2018)0423;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0339;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0340;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0341;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2018)0462;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0125;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 92/106/EHS o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0308;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zefektívnení opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0109;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zefektívnení opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0139;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0225.

výbor ENVI

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. marca 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0320;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0071.

LIBE

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa na dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0356;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0174;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0359;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0087;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0407;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0175;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0176;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0177;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0421;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0319

výbor REGI

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0310;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0303;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0238;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0118;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o úpravu ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0355.

výbor EMPL

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+) (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0350.

výbor CONT

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0383;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0068.

výbor IMCO

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0073.

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej oblasti (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0385;

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0384.

výbory AFET, DEVE

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0298.

výbor AFET

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (IAP III) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA-PROV(2019)0299.

Pozície Parlamentu v prvom čítaní, ktoré predstavujú mandát na tieto rokovania, sú dostupné na internetovej stránke Parlamentu.

Posledná úprava: 21. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia