Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 8k
Сряда, 9 октомври 2019 г. - Брюксел

11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от други институции

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат FR (12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат LU (12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат DE (12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат EL (12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат NL (12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

2) от парламентарни комисии

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Сърбия (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)) - LIBE - Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година: Намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)) - BUDG - Докладчик: John Howarth (A9-0012/2019)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2019/276 по отношение на корекции на сумите, мобилизирани по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 г., които ще се използват за миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)) - BUDG - Докладчик: John Howarth (A9-0013/2019)

- Доклад относно политиките на заетост и социалните политики на еврозоната (2019/2111(INI)) - EMPL - Докладчик: Yana Toom (A9-0016/2019)

Последно осъвременяване: 21 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност