Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 8k
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 - Βρυξέλλες

11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος FR (12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος LU (12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος DE (12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος EL (12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος NL (12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Σερβίας (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019: Μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και την επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: John Howarth (A9-0012/2019)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2019/276 όσον αφορά προσαρμογές των ποσών που κινητοποιήθηκαν από τον μηχανισμό ευελιξίας για το 2019 για τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: John Howarth (A9-0013/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2019/2111(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Yana Toom (A9-0016/2019)

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου