Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 8k
Сряда, 9 октомври 2019 г. - Брюксел

12. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за специалния официален контрол на пратки с някои животни и стоки с произход от Съюза, които се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава (C(2019)06749 - 2019/2836(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 септември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, AGRI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС)2015/2195 за допълване на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд по отношение на определянето на стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки (C(2019)06861 - 2019/2837(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 27 септември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Делегиран регламент на Комисията за уточняване на подробностите относно задължението за разтоварване при определени видове дънен риболов в югозападните води за периода 2020—2021г. (C(2019)07046 - 2019/2839(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за уточняване на подробностите относно задължението за разтоварване за определени видове дънен риболов в северозападните води за периода 2020—2021година (C(2019)07048 - 2019/2840(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 чрез обновяване на таксономията, която трябва да се използва за единния електронен формат за отчитане (C(2019)07066 - 2019/2838(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 30 септември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: JURI, ECON (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за уточняване на подробностите относно изпълнението на задължението за разтоварване при определени видове дънен риболов в Северно море за периода 2020—2021 г. (C(2019)07078 - 2019/2841(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета с подробни правила за прилагането на забрани с незабавно приложение по отношение на риболова на северна скарида в Скагерак (C(2019)07089 - 2019/2842(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес, на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за поправка на посочения регламент (C(2019)07227 - 2019/2843(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 4 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, IMCO (член 57 от Правилника за дейността)

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегирана директива на Комисията за допълване на Директива(ЕС) 2017/2397 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на стандартите за компетентности и съответни знания и умения, за практически изпити, за одобряването на тренажори и за здравословна годност (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 август 2019 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца, по искане на Съвета.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN, EMPL (член 57 от Правилника за дейността)

Последно осъвременяване: 21 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност