Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 10k
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 - Βρυξέλλες

12. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τη διενέργεια ειδικών επίσημων ελέγχων στα φορτία ορισμένων ζώων και αγαθών που προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο (C(2019)06749 - 2019/2836(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 23 Σεπτεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, AGRI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2195 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όσον αφορά τον ορισμό των τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους και των κατ’ αποκοπή ποσών για την επιστροφή των δαπανών από την Επιτροπή στα κράτη μέλη (C(2019)06861 - 2019/2837(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 27 Σεπτεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: EMPL

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τον προσδιορισμό των λεπτομερειών της υποχρέωσης εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Νοτιοδυτικά Ύδατα για την περίοδο 2020-2021 (C(2019)07046 - 2019/2839(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου την 1η Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό των λεπτομερειών της υποχρέωσης εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Βορειοδυτικά Ύδατα για την περίοδο 2020-2021 (C(2019)07048 - 2019/2840(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου την 1η Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/815 όσον αφορά τις επικαιροποιήσεις της ταξινομίας που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο αναφοράς (C(2019)07066 - 2019/2838(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 30 Σεπτεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: JURI, ECON (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στη Βόρεια Θάλασσα για την περίοδο 2020-2021 (C(2019)07078 - 2019/2841(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου την 1η Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των απαγορεύσεων αλιείας βόρειας γαρίδας σε πραγματικό χρόνο στην περιοχή Skagerrak (C(2019)07089 - 2019/2842(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου την 1η Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, και για τη διόρθωση του εν λόγω κανονισμού (C(2019)07227 - 2019/2843(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 4 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, IMCO (άρθρο 57 του Κανονισμού)

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2397 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα με την κατάρτιση των προτύπων για τις ικανότητες και τις σχετικές γνώσεις και δεξιότητες, τις πρακτικές εξετάσεις, την έγκριση προσομοιωτών και την ιατρική καταλληλότητα (C(2019)05646 – 2019/2780(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 2 Αυγούστου 2019

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες, κατόπιν αιτήσεως του Συμβουλίου

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN, EMPL (άρθρο 57 του Κανονισμού)

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου