Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 9. lokakuuta 2019 - Bryssel

12. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen eläinten ja tavaroiden lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja palautetaan sinne jonkin kolmannen maan evättyä niiltä pääsyn, erityistä virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta (C(2019)06749 - 2019/2836(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. syyskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 täydentämisestä siltä osin kuin se koskee vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmiä jäsenvaltioiden menojen korvaamiseksi komission toimesta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2195 muuttamisesta (C(2019)06861 - 2019/2837(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 27. syyskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastusta lounaisilla vesialueilla kaudella 2020–2021 koskevan purkamisvelvoitteen yksityiskohtien erittelemisestä (C(2019)07046 - 2019/2839(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastusta luoteisilla vesialueilla kaudella 2020–2021 koskevan purkamisvelvoitteen yksityiskohtien erittelemisestä (C(2019)07048 - 2019/2840(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2019/815 muuttamisesta ottaen huomioon yhtenäisessä sähköisessä raportointimuodossa käytettävän taksonomian päivitykset (C(2019)07066 - 2019/2838(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 30. syyskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI, ECON (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastusta Pohjanmerellä kaudella 2020–2021 koskevan purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtien erittelemisestä (C(2019)07078 - 2019/2841(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1241 täydentämisestä yksityiskohtaisilla säännöillä pohjankatkaravun pyyntiä Skagerrakissa koskevien reaaliaikaisten pyyntikieltojen täytäntöön panemiseksi (C(2019)07089 - 2019/2842(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ja kyseisen asetuksen oikaisemisesta (C(2019)07227 - 2019/2843(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla).

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/2397 täydentämisestä pätevyyksiä ja niitä vastaavia tietoja ja taitoja, käytännön kokeita, simulaattoreiden hyväksymistä ja lääketieteellistä kelpoisuutta koskevien vaatimusten osalta (C(2019)05646 – 2019/2780(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. elokuuta 2019

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta neuvoston pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN, EMPL (työjärjestyksen 57 artikla).

Päivitetty viimeksi: 21. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö