Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 9. oktobris - Brisele

12. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko, paredzot noteikumus par konkrētām oficiālām kontrolēm attiecībā uz noteiktu dzīvnieku un preču sūtījumiem, kuru izcelsme ir Savienībā un kuri tiek nosūtīti atpakaļ uz Savienību pēc tam, kad trešā valsts tos liegusi ievest savā teritorijā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (C(2019)06749 – 2019/2836(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 23. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES)2015/2195 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm (C(2019)06861 – 2019/2837(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 27. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Komisijas deleģētā regula, ar ko 2020. un 2021.gadam nosaka detalizētus noteikumus par izkraušanas pienākumu dažās demersālajās zvejniecībās dienvidrietumu ūdeņos (C(2019)07046 – 2019/2839(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 1. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko 2020. un 2021.gadam nosaka detalizētus noteikumus par izkraušanas pienākumu dažās demersālajās zvejniecībās ziemeļrietumu ūdeņos (C(2019)07048 – 2019/2840(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 1. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2019/815 attiecībā uz taksonomijas atjauninājumiem, kas jāizmanto vienotajam elektroniskās ziņošanas formātam (C(2019)07066 – 2019/2838(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 30. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: JURI, ECON (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko 2020. un 2021.gadam nosaka detalizētus noteikumus, kā īstenot izkraušanas pienākumu dažās demersālajās zvejniecībās Ziemeļjūrā (C(2019)07078 – 2019/2841(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 1. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)2019/1241 papildina ar detalizētiem noteikumiem par reāllaika zvejas aizliegumu īstenošanu ziemeļu garneles zvejniecībās Skagerakā (C(2019)07089 – 2019/2842(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 1. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, kā arī minēto regulu labo (C(2019)07227 – 2019/2843(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 4. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, IMCO (Reglamenta 57. pants)

Deleģētā akta projekts, kuram ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko attiecībā uz kompetences standartiem un attiecīgajām zināšanām un prasmēm, praktisko eksāmenu standartiem, trenažieru apstiprināšanas standartiem un veselības stāvokļa standartiem papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES)2017/2397 C(2019)05646 – 2019/2780(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 2. augustu.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši pēc Padomes pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN, EMPL (Reglamenta 57. pants)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 21. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika