Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 6k
Woensdag 9 oktober 2019 - Brussel

12. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor specifieke officiële controles op zendingen van bepaalde dieren en goederen die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie (C(2019)06749 - 2019/2836(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 september 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, AGRI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten (C(2019)06861 - 2019/2837(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 september 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren voor de periode 2020-2021 (C(2019)07046 - 2019/2839(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale visserijen in de noordwestelijke wateren voor de periode 2020-2021 (C(2019)07048 - 2019/2840(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 wat betreft bijwerkingen van de taxonomie die moet worden gebruikt voor het uniforme elektronische verslagleggingsformaat (C(2019)07066 - 2019/2838(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 30 september 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: JURI, ECON (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale visserijen in de Noordzee voor de periode 2020-2021 (C(2019)07078 - 2019/2841(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1241 van het Europees Parlement en de Raad met nadere voorschriften voor de uitvoering van realtimesluitingen voor de visserij op Noordse garnaal in het Skagerrak (C(2019)07089 - 2019/2842(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, en tot rectificatie van die verordening (C(2019)07227 - 2019/2843(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, IMCO (artikel 57 van het Reglement)

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft normen betreffende competenties en de overeenkomstige kennis en vaardigheden voor praktijkexamens, de goedkeuring van simulatoren en medische geschiktheid (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 augustus 2019

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden op verzoek van de Raad

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN, EMPL (artikel 57 van het Reglement)

Laatst bijgewerkt op: 21 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid