Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 6k
Streda, 9. októbra 2019 - Brusel

12. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o špecifické úradné kontroly zásielok určitých zvierat a tovaru, ktoré pochádzajú z Únie a vracajú sa do Únie po zamietnutí ich vstupu treťou krajinou (C(2019)06749 - 2019/2836(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. septembra 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2195 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb na úhradu výdavkov členských štátov Komisiou (C(2019)06861 - 2019/2837(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. septembra 2019

predložené gestorskému výboru: EMPL

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách na obdobie 2020 – 2021 (C(2019)07046 - 2019/2839(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa spresňuje povinnosť vylodiť úlovky pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách na obdobie 2020 – 2021 (C(2019)07048 - 2019/2840(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/815, pokiaľ ide oaktualizácie taxonómie, ktorá sa má používať pri jednotnom elektronickom formáte vykazovania (C(2019)07066 - 2019/2838(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 30. septembra 2019

predložené gestorskému výboru: JURI, ECON (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori na obdobie 2020 – 2021 (C(2019)07078 - 2019/2841(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 podrobnými pravidlami vykonávania zákazu lovu krevety boreálnej v reálnom čase v Skagerraku (C(2019)07089 - 2019/2842(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) .../..., ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a opravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (C(2019)07227 - 2019/2843(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. októbra 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o normy odbornej spôsobilosti a zodpovedajúcich vedomostí a zručností, normy pre praktické skúšky, pre schvaľovanie simulátorov a pre zdravotnú spôsobilosť (C(2019)05646 – 2019/2780(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. augusta 2019

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace na žiadosť Rady.

predložené gestorskému výboru: TRAN, EMPL (článok 57 rokovacieho poriadku)

Posledná úprava: 21. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia