Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 - Βρυξέλλες

13. Διάταξη των εργασιών
CRE

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2019 (PE 641.776/PDOJ), στο οποίο προτάθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 158 του Κανονισμού):

Ο Πρόεδρος έλαβε αίτημα για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού) από την επιτροπή TRAN στην:

—   Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/501 και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/502 όσον αφορά τις περιόδους εφαρμογής τους (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)).

Η ψηφοφορία επί αυτού του αιτήματος θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019.

°
° ° °

Κατόπιν διαβούλευσης με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

Τετάρτη

—   Οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (σημείο 16 του PDOJ) να μεταφερθούν και να εγγραφούν ως πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης της πρωινής συνεδρίασης της Πέμπτης. Να αντικατασταθούν από τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τον οικολογικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (σημείο 18 του PDOJ), που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

—   Μία δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ σε ευρωπαϊκά αγαθά μετά την απόφαση του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus να προστεθεί ως τρίτο σημείο της ημερήσιας διάταξης.

—   Μία δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση στη Βόρεια Συρία να προστεθεί ως τέταρτο σημείο της ημερήσιας διάταξης.

Πέμπτη

—   Οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (σημείο 16 του PDOJ), που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για την Τετάρτη, να μεταφερθούν και να εγγραφούν ως πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης της πρωινής συνεδρίασης της Πέμπτης.

—   Η έκθεση Esther de Lange σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές στη ζώνη του ευρώ για το 2019, η οποία απορρίφθηκε στην επιτροπή, να αποσυρθεί από την ημερήσια διάταξη.

Επίσης, 5 αντιρρήσεις που προβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού εγκρίθηκαν από την επιτροπή ENVI και θα προστεθούν κατευθείαν στις ψηφοφορίες:

—   Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της flumioxazine·
—   
Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του chlorotoluron·
—   
Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)·
—   
Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)·
—   
Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 και DAS-40278-9.

Το Σώμα εγκρίνει αυτές τις προτάσεις.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE για την εγγραφή, ως τελευταίου σημείου της ημερήσιας διάταξης της απογευματινής συνεδρίασης, πριν από τις παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων, μιας δήλωσης της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση ΓΤΟ.

Παρεμβαίνει η Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Αίτημα των Ομάδων GUE/NGL και Verts/ALE για την εγγραφή, ως τρίτου σημείου της ημερήσιας διάταξης της απογευματινής συνεδρίασης, μετά τη συζήτηση για τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τον οικολογικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (σημείο 18 του PDOJ), των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων στην ΕΕ.

Παρεμβαίνουν η Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και η Karen Melchior.

Με ΟΚ (398 υπέρ, 56 κατά, 25 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας PPE για την εγγραφή, ως τελευταίου σημείου της ημερήσιας διάταξης της απογευματινής συνεδρίασης, πριν από τις παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων, μιας δήλωσης της Επιτροπής σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου. Η συζήτηση θα περατωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, που θα τεθούν σε ψηφοφορία αύριο.

Παρεμβαίνουν ο Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα και προτείνει να πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία σε επόμενη περίοδο συνόδου, και η Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία αντιτίθεται στο αρχικό αίτημα της Ομάδας PPE.

Κατόπιν της παρέμβασης του Peter Liese, ο Πρόεδρος θέτει σε ψηφοφορία την εγγραφή της συζήτησης στην ημερήσια διάταξη και την αναβολή της ψηφοφορίας για επόμενη περίοδο συνόδου.

Με ΟΚ (508 υπέρ, 9 κατά, 19 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας ID να περατωθεί η συζήτηση σχετικά με τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση στη Βόρεια Συρία με κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, που θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά την περίοδο συνόδου του Οκτωβρίου II.

Παρεμβαίνει ο Ivan David, εξ ονόματος της ομάδας ID, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΗΨ (234 υπέρ, 248 κατά, 26 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Η συνεδρίαση παρατείνεται μέχρι τις 23.00.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου