Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 9. oktoober 2019 - Brüssel

13. Tööplaan
CRE

Laiali on jagatud 2019. aasta oktoobri I osaistungjärgu täiskogu istungite lõplik päevakorra projekt (PE 641.776/PDOJ), mille kohta on esitatud järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 158):

President sai TRAN-komisjonilt taotluse käsitleda kiireloomulisena (kodukorra artikkel 163) järgmist ettepanekut:

—   Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EL) 2019/501 ja (EL) 2019/502 seoses nende kohaldamisajaga (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)).

Taotluse hääletus toimub homme, 10. oktoobril 2019.

°
° ° °

Pärast fraktsioonidega konsulteerimist tegi president ettepaneku järgmiste muudatuste kohta:

Kolmapäev

—   Nõukogu ja komisjoni avaldused „Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused“ (lõpliku päevakorra projekti punkt 16) viiakse üle päevakorra esimeseks punktiks neljapäeva hommikul. Neid asendab komisjoni avaldus „Euroopa Investeerimispanga keskkonnasäästlikumaks muutmine“ (lõpliku päevakorra projekti punkt 18), mis oli esialgselt ette nähtud neljapäevaks.

—   Komisjoni avaldus „Euroopa kaupadele kehtestatud USA tariifid pärast WTO otsust Airbusi käsitlevas vaidluses“ lisatakse päevakorra kolmandaks punktiks.

—   Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Süüria põhjaosas lisatakse päevakorra neljandaks punktiks.

Neljapäev

—   Nõukogu ja komisjoni avaldused „Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused“ (lõpliku päevakorra projekti punkt 16), mis olid esialgselt ette nähtud kolmapäevaks, viiakse üle päevakorra esimeseks punktiks neljapäeva hommikul.

—   Esther de Lange'i raport euroala majanduspoliitika kohta 2019, aastal, mis lükati komisjonis tagasi, jäetakse päevakorrast välja.

Viis kodukorra artikli 112 kohast vastuväidet võeti ENVI-komisjonis vastu ning need pannakse otse hääletusele:

—   Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas flumioksasiin;
—   
Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas klorotoluroon;
—   
Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2);
—   
Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba A2704-12 (ACS-GMØØ5-3);
—   
Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ning geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 ühekordset transformatsiooni.

Parlament kiitis need ettepanekud heaks.

Kolmapäev

Fraktsiooni Verts/ALE taotlus lisada pärastlõunal päevakorra viimaseks punktiks enne üheminutilisi sõnavõtte poliitiliselt olulistes küsimustes komisjoni avaldus GMOdele loa andmise kohta.

Sõna võttis Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Fraktsioonide GUE/NGL ja Verts/ALE taotlus lisada pärastlõunal päevakorra kolmandaks punktiks pärast komisjoni avaldusele „Euroopa Investeerimispanga keskkonnasäästlikumaks muutmine“ järgnevat arutelu (lõpliku päevakorra projekti punkt 18) nõukogu ja komisjoni avaldused „Huvide konflikti vältimine ELis“.

Sõna võtsid Manon Aubry fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, ja Karen Melchior.

Euroopa Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (398 poolt, 56 vastu, erapooletuid 25).

Fraktsiooni PPE taotlus lisada pärastlõunal päevakorra viimaseks punktiks enne üheminutilisi sõnavõtte poliitiliselt olulistes küsimustes komisjoni avaldus vähktõvevastase võitluse kohta. Arutelu lõppeks resolutsiooni ettepanekute esitamisega, mis pandaks hääletusele homme.

Sõna võtsid Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust ning tegi ettepaneku korraldada hääletus mõnel järgmisel osaistungjärgul, ja Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel, kes oli fraktsiooni PPE esialgse taotluse vastu.

Pärast Peter Liese sõnavõttu pani president hääletusele arutelu lisamise päevakorda ja hääletuse üleviimise mõnele järgmisele osaistungjärgule.

Euroopa Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (508 poolt, 9 vastu, erapooletuid 19).

Fraktsiooni ID taotlus lõpetada komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldusele olukorra kohta Süüria põhjaosas järgnev arutelu resolutsiooni ettepanekute esitamisega, mis pandaks hääletusele oktoobri II osaistungjärgul.

Sõna võttis Ivan David fraktsiooni ID nimel, kes põhjendas taotlust.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (234 poolt, 248 vastu, erapooletuid 26).

Istungit pikendati kuni 23.00.

Tööplaan kinnitati.

Viimane päevakajastamine: 21. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika