Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 9k
Streda, 9. októbra 2019 - Brusel

13. Program práce
Doslovný zápis

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej októbrovej plenárnej schôdze v roku 2019 (PE 641.776/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 158 rokovacieho poriadku):

Výbor TRAN doručil predsedovi žiadosť o uplatnenie naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho poriadku) v súvislosti s:

—   návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/501 a nariadenie (EÚ) 2019/502, pokiaľ ide o ich obdobia uplatňovania (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)).

Hlasovanie o tejto žiadosti sa uskutoční zajtra vo štvrtok 10. októbra 2019.

°
° ° °

Po konzultácii s politickými skupinami predseda navrhol tieto zmeny:

Streda

—   Vyhlásenia Rady a Komisie na tému Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje: čas splniť očakávania občanov (bod 16 PDOJ) sa presunú ako prvý bod programu rokovania vo štvrtok dopoludnia. Budú nahradené vyhlásením Komisie na tému Ekologizácia Európskej investičnej banky (bod 18 PDOJ) pôvodne naplánovaného na štvrtok.

—   Vyhlásenie Komisie na tému Clá USA na európsky tovar v nadväznosti na rozhodnutie WTO v rámci sporu o Airbus sa doplní ako tretí bod programu rokovania.

—   Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci na tému Situácia v severnej Sýrii sa doplní ako štvrtý bod programu rokovania.

Štvrtok

—   Vyhlásenia Rady a Komisie na tému Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje: čas splniť očakávania občanov (bod 16 PDOJ), pôvodné naplánované na stredu, sa presunú ako prvý bod programu rokovania vo štvrtok dopoludnia.

—   Správa poslankyne Esther de Langeovej na tému Hospodárske politiky eurozóny v roku 2019, ktorú výbor zamietol, sa stiahne z programu rokovania.

Okrem toho výbor ENVI prijal 5 námietok sformulovaných podľa článku 112 rokovacieho poriadku, ktoré budú priamo zaradené do hlasovania:

—   Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane flumioxazínu;
—   
Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane chlorotolurónu;
—   
Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2);
—   
Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná sója A2704-12 (ACS-GMØØ5-3);
—   
Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch, troch alebo štyroch genetických modifikácií MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9.

Parlament schválil tieto návrhy.

Streda

Žiadosť skupiny Verts/ALE, aby sa vyhlásenie Komisie na tému Povoľovanie GMO zaradilo ako posledný bod programu popoludňajšieho rokovania pred jednominútové vystúpenia o otázkach politického významu.

V rozprave vystúpil Tilly Metz, v mene skupiny Verts/ALE, ktorý žiadosť odôvodnil.

Parlament žiadosť schválil.

Žiadosť skupín GUE/NGL a Verts/ALE, aby sa vyhlásenia Rady a Komisie na tému Predchádzanie konfliktom záujmov v EÚ zaradili ako tretí bod programu popoludňajšieho rokovania po rozprave o vyhlásení Komisie na tému Ekologizácia Európskej investičnej banky (bod 18 PDOJ).

Vystúpili títo poslanci: Manon Aubry, v mene skupiny GUE/NGL, ktorá žiadosť odôvodnila, a Karen Melchior.

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 398, proti: 56, zdržali sa hlasovania: 25).

Žiadosť skupiny PPE, aby sa ako posledný bod popoludňajšieho rokovania zaradilo vyhlásenie Komisie na tému Boj proti rakovine pred jednominútové vystúpenia o otázkach politického významu. Rozprava by sa ukončila predložením návrhov uznesení, o ktorých by sa hlasovalo zajtra.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese, v mene skupiny PPE, ktorý žiadosť odôvodnil a navrhol, aby sa hlasovanie radšej uskutočnilo na jednej z nadchádzajúcich schôdzí, a Jytte Guteland, v mene skupiny S&D, proti pôvodnej žiadosti skupiny PPE.

V nadväznosti na vystúpenie Petra Lieseho predseda nechal hlasovať o zaradení rozpravy do programu rokovania a o odložení hlasovania na jednu z nadchádzajúcich schôdzí.

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 508, proti: 9, zdržali sa hlasovania: 19).

Žiadosť skupiny ID, aby sa rozprava o vyhlásení podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci na tému Situácia v severnej Sýrii ukončila predložením návrhov uznesení, o ktorých by sa hlasovalo na druhej októbrovej schôdzi.

V rozprave vystúpil Ivan David, v mene skupiny ID, ktorý žiadosť odôvodnil.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 234, proti: 248, zdržali sa hlasovania: 26).

Rokovanie sa predĺži do 23.00 h.

Týmto bol stanovený program práce.

Posledná úprava: 21. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia