Показалец 
Протокол
XML 208kPDF 307kWORD 80k
Сряда, 9 октомври 2019 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.In memoriam
 4.Изявления на председателството
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)
 8.Съобщение на председателството
 9.Поправки (член 241 от Правилника за дейността)
 10.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 11.Внесени документи
 12.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 13.Ред на работа
 14.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 октомври 2019 г. (разискване)
 15.Повече екологосъобразност в дейността на Европейската инвестиционна банка (разискване)
 16.Предотвратяване на конфликти на интереси в ЕС (разискване)
 17.Мита на САЩ за европейски стоки след решението на СТО по спора за Airbus (разискване)
 18.Положението в Северна Сирия (разискване)
 19.Положението в Украйна (разискване)
 20.Разрешаване на ГМО (разискване)
 21.Борба срещу рака (разискване)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 19 септември 2019 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 15.14 ч.


3. In memoriam

От името на Парламента председателят отдава почит към паметта на Жак Ширак.


4. Изявления на председателството

Председателят направи изявление, в което изрази съжаление относно съдбата на мигрантите, които наскоро претърпяха корабокрушение край бреговете на Лампедуза, и спомена стрелба в Хале, Германия, при която загинаха най-малко двама души.

Парламентът запази едноминутно мълчание в знак на почит към тези жертви и паметта на Жак Ширак.


5. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Изказа се Ivan David.


6. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE, S&D, Renew и ID следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС-Украйна: Jarosław Duda на мястото на Daniel Buda

Делегация за връзки с Япония: Nicolás González Casares на мястото на Inma Rodríguez-Piñero

Делегация за връзки с Индия: Csaba Molnár на мястото на César Luena

Делегация за връзки с Афганистан: Richard Corbett

Делегация за връзки с държавите от Южна Азия: Nicolas Bay на мястото на Hélène Laporte

Делегация за връзки с Корейския полуостров: César Luena на мястото на Csaba Molnár

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС-Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия: Атидже Алиева-Вели на мястото на Chris Davies

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Hélène Laporte на мястото на Nicolas Bay

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили: Inma Rodríguez-Piñero на мястото на Nicolás González Casares

Делегация в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕС: Miroslav Číž, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, David McAllister, Inma Rodríguez-Piñero и Marc Tarabella

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС-Албания: Jonás Fernández

Тези решения влизат в сила днес.


7. Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)

Председателят обяви решенията на комисиите ECON, ITRE, TRAN, ENVI, LIBE, REGI, EMPL, CONT, IMCO, AFET и DEVE за започване на междуинституционални преговори в съответствие с член 72 от Правилника за дейността:

комисия ECON

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) за бизнеса (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0301;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0302.

комисия ITRE

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0230;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0419.

комисия TRAN

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Европейския съюз (преработка) (COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)) – позиция на първо четене P7_TA(2012)0495;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 февруари 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния багаж (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)) – позиция на първо четене P7_TA(2014)0092;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)) – позиция на първо четене P7_TA(2014)0220;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0006;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2018)0423;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0339;

—    Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0340;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0341;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2018)0462;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0125;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/106/ЕИО относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0308;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0109;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната информация за товарни превози (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0139;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0225.

комисия ENVI

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработен текст) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0320;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0071.

комисия LIBE

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на правилата, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0356;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0174;

—    Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0359;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0087;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“ (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0407;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“ (ФУМ) (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0175;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0176;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0177;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0421;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0319.

комисия REGI

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0310;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0303;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0238;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0118;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021 – 2023 г. (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0355.

комисия EMPL

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0350.

комисия CONT

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0383;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0068.

комисия IMCO

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0073.

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0385;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0384.

комисии AFET, DEVE

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0298.

комисия AFET

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІІ) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)) – позиция на първо четене P8_TA-PROV(2019)0299.

Позициите на Парламента на първо четене, които представляват мандата за тези преговори, са налични на сайта на Парламента.


8. Съобщение на председателството

Председателят обяви, че след проведените консултации в съответствие с член 234 от Финансовия регламент комисията AFET и комисията BUDG представиха общата си позиция относно удължаването на срока на действие на регионалния доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия, който беше създаден с решението на Комисията от 15 декември 2014 г. и чийто срок на действие изтича на 14 декември 2019 г.:

- Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund), established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2019 (настоящият документ понастоящем е достъпен единствено на английски език).

Ако не бъдат повдигнати възражения от политическа група или от членове на ЕП, достигащи поне ниския праг в 24-часов срок от обявяването ѝ, тази обща позиция ще бъде официално предадена на Европейската комисия.


9. Поправки (член 241 от Правилника за дейността)

Компетентните комисии предадоха следните поправки към текстове, приети от Европейския парламент:

—   Поправка P8_TA-PROV(2019)0237(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент(ЕС)2016/1011 по отношение на бенчмарковете на ЕС за климатичен преход и бенчмарковете на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение P8_TA-PROV(2019)0237 (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)) - комисия ECON;

—   Поправка P8_TA-PROV(2019)0377(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС P8_TA-PROV(2019)0377 (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)) - комисия ECON;

—   Поправка P8_TA-PROV(2019)0378(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 1093/2010 P8_TA-PROV(2019)0378 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)) - комисия ECON;

—   Поправка P8_TA-PROV(2019)0391(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства и защитата на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (EС) 2018/858 и за отмяна на регламенти(ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 P8_TA-PROV(2019)0391 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)) - комисия IMCO;

—   Поправка P8_TA-PROV(2019)0399(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г., Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС P8_TA-PROV(2019)0399 (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)) - комисия IMCO;

—   Поправка P8_TA-PROV(2019)0438(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави P8_TA-PROV(2019)0438 (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) - комисия ECON;

—   Поправка P8_TA-PROV(2019)0431(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации P8_TA-PROV(2019)0431 (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)) - комисия ECON;

—   Поправка P8_TA-PROV(2019)0432(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС P8_TA-PROV(2019)0432 (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) - комисия ECON;

—   Поправка P8_TA-PROV(2019)0439(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП P8_TA-PROV(2019)0439 (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) - комисия ECON;

—   Поправка P8_TA-PROV(2019)0435(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги P8_TA-PROV(2019)0435 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) - комисия ECON.

Съгласно член 241, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в 24-часов срок политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат поставянето им на гласуване.

Поправките се намират на сайта на Парламента.


10. Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в четвъртък, 10 октомври 2019 г., следния акт, приет по обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, за изменение на регламенти (EО) № 808/2004, (EО) № 452/2008 и (EО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (EО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (EО) № 577/98 на Съвета (00063/2019/LEX - C9-0134/2019 - 2016/0264(COD))


11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от други институции

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат FR (12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат LU (12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат DE (12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат EL (12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат NL (12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

2) от парламентарни комисии

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Сърбия (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)) - LIBE - Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година: Намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)) - BUDG - Докладчик: John Howarth (A9-0012/2019)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2019/276 по отношение на корекции на сумите, мобилизирани по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 г., които ще се използват за миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)) - BUDG - Докладчик: John Howarth (A9-0013/2019)

- Доклад относно политиките на заетост и социалните политики на еврозоната (2019/2111(INI)) - EMPL - Докладчик: Yana Toom (A9-0016/2019)


12. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за специалния официален контрол на пратки с някои животни и стоки с произход от Съюза, които се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава (C(2019)06749 - 2019/2836(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 септември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, AGRI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС)2015/2195 за допълване на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд по отношение на определянето на стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки (C(2019)06861 - 2019/2837(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 27 септември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Делегиран регламент на Комисията за уточняване на подробностите относно задължението за разтоварване при определени видове дънен риболов в югозападните води за периода 2020—2021г. (C(2019)07046 - 2019/2839(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за уточняване на подробностите относно задължението за разтоварване за определени видове дънен риболов в северозападните води за периода 2020—2021година (C(2019)07048 - 2019/2840(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 чрез обновяване на таксономията, която трябва да се използва за единния електронен формат за отчитане (C(2019)07066 - 2019/2838(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 30 септември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: JURI, ECON (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за уточняване на подробностите относно изпълнението на задължението за разтоварване при определени видове дънен риболов в Северно море за периода 2020—2021 г. (C(2019)07078 - 2019/2841(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета с подробни правила за прилагането на забрани с незабавно приложение по отношение на риболова на северна скарида в Скагерак (C(2019)07089 - 2019/2842(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес, на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за поправка на посочения регламент (C(2019)07227 - 2019/2843(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 4 октомври 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, IMCO (член 57 от Правилника за дейността)

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегирана директива на Комисията за допълване на Директива(ЕС) 2017/2397 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на стандартите за компетентности и съответни знания и умения, за практически изпити, за одобряването на тренажори и за здравословна годност (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 август 2019 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца, по искане на Съвета.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN, EMPL (член 57 от Правилника за дейността)


13. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през октомври 2019 г. (PE 641.776/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 158 от Правилника за дейността):

Председателят получи искане за прилагане на неотложната процедура (член 163 от Правилника за дейността) от комисията TRAN за:

—   Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502 по отношение на периодите на прилагане (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)).

Гласуването на това искане ще се проведе утре, четвъртък, 10 октомври 2019 г.

°
° ° °

След консултация с политическите групи председателят предложи следните промени:

Сряда

—   Изявленията на Съвета и Комисията относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (точка 16 от окончателния проект на дневен ред) ще бъдат изместени като първа точка от дневния ред за четвъртък сутрин. Те ще бъдат заменени от изявлението на Комисията относно повече екологосъобразност в дейността на Европейската инвестиционна банка (точка 18 от окончателния проект на дневен ред), което беше първоначално предвидено за четвъртък.

—   Като трета точка от дневния ред ще бъде добавено изявление на Комисията относно митата на САЩ за европейски стоки след решението на СТО по спора за Airbus.

—   Като четвърта точка от дневния ред ще бъде добавено изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Северна Сирия.

Четвъртък

—   Изявленията на Съвета и Комисията относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (точка 16 от окончателния проект на дневен ред), които бяха първоначално предвидени за сряда, ще бъдат изместени като първа точка от дневния ред за четвъртък сутрин.

—   Докладът Esther de Lange относно икономическите политики за еврозоната за 2019 г., който беше отхвърлен в комисия, ще бъде оттеглен от дневния ред.

Освен това 5 възражения, формулирани в съответствие с член 112 от Правилника за дейността, бяха приети от комисията ENVI и ще бъдат добавени директно към гласуванията:

—   Активни вещества, включително флумиоксазин;
—   
Активни вещества, включително хлоротолурон;
—   
Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2);
—   
Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3);
—   
Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9.

Парламентът одобри тези предложения.

Сряда

Искане от групата Verts/ALE за вписване, като последна точка от дневния ред за следобед, преди едноминутните изказвания по въпроси с политическа значимост, на изявление на Комисията относно разрешаването на ГМО.

Изказа се Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, която обоснова искането.

Парламентът одобри искането.

Искане от групите GUE/NGL и Verts/ALE за вписване, като трета точка от дневния ред за следобед, след разискването относно изявлението на Комисията относно повече екологосъобразност в дейността на Европейската инвестиционна банка (точка 18 от окончателния проект на дневен ред), на изявленията на Съвета и Комисията относно предотвратяването на конфликти на интереси в ЕС.

Изказаха се Manon Aubry, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, и Karen Melchior.

С поименно гласуване (398 гласа „за“, 56 гласа „против“, 25 гласа „въздържал се“) Парламентът одобри искането.

Искане от групата PPE за вписване, като последна точка от дневния ред за следобед, преди едноминутните изказвания по въпроси с политическа значимост, на изявление на Комисията относно борбата срещу рака. Разискването ще приключи с внасянето на предложения за резолюция, които ще бъдат поставени на гласуване утре.

Изказаха се Peter Liese, от името на групата PPE, който обоснова искането, като предложи вместо това гласуването да се проведе на следваща сесия, и Jytte Guteland, от името на групата S&D, против първоначалното искане на групата PPE.

Вследствие на изказването на Peter Liese председателят подложи на гласуване вписването на разискването в дневния ред и отлагането на гласуването за следваща сесия.

С поименно гласуване (508 гласа „за“, 9 гласа „против“, 19 гласа „въздържал се“) Парламентът одобри искането.

Искане от групата ID разискването относно изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Северна Сирия да приключи с внасянето на предложения за резолюция, които ще бъдат поставени на гласуване през втората октомврийска сесия.

Изказа се Ivan David, от името на групата ID, който обоснова искането.

С електронно гласуване (234 гласа „за“, 248 гласа „против“, 26 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

Заседанието се удължава до 23.00 ч.

С това редът на работа е определен.


14. Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 октомври 2019 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 октомври 2019 г. (2019/2711(RSP))

°
° ° °

Изказа се Ruža Tomašić.

°
° ° °

Председателят информира присъстващите на заседанието относно вчерашната си среща с министър-председателя на Обединеното кралство.

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета), Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) и Michel Barnier (главен преговарящ) направиха изявления.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Nicolas Bay, от името на групата ID, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, и Belinda De Lucy, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Martin Edward Daubney и Richard Corbett, Ellie Chowns, Jörg Meuthen, Hermann Tertsch, Martina Anderson, Ioannis Lagos, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Enikő Győri, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Alexandra Lesley Phillips и Claire Fox, Magid Magid, Geoffrey Van Orden, относно изказването на предходния оратор (председателят припомни разпоредбите на член 10 от Правилника за дейността), Jaak Madison, Geoffrey Van Orden, също относно встъпителното изявление на председателя (председателят направи уточнения), Diane Dodds, Paulo Rangel, Kati Piri, Naomi Long, Paolo Borchia, Nigel Farage, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Judith Bunting, Kris Peeters, Birgit Sippel и Fabienne Keller.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се Margarida Marques, Richard Corbett и Javier Moreno Sánchez.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Domènec Ruiz Devesa, Christian Allard, Dinesh Dhamija, Geert Bourgeois, Clare Daly, Tudor Ciuhodaru и Richard Tice.

Изказа се Tytti Tuppurainen.

Разискването приключи.


15. Повече екологосъобразност в дейността на Европейската инвестиционна банка (разискване)

Изявление на Комисията: Повече екологосъобразност в дейността на Европейската инвестиционна банка (2019/2835(RSP))

Carlos Moedas (член на Комисията) направи изявление.

Изказа се Werner Hoyer (председател на ЕИБ).

Изказаха се Sirpa Pietikäinen, от името на групата PPE, Jonás Fernández, от името на групата S&D, Pascal Canfin, от името на групата Renew, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Sylvia Limmer, от името на групата ID, Alexandr Vondra, от името на групата ECR, José Gusmão, от името на групата GUE/NGL, Ben Habib, независим член на ЕП, Enikő Győri, Joachim Schuster, Billy Kelleher, Molly Scott Cato, Joëlle Mélin, Frances Fitzgerald, Aurore Lalucq, Marie Toussaint и Siegfried Mureşan.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

Изказаха се Paul Tang и Maria Spyraki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Domènec Ruiz Devesa, Othmar Karas, Robert Rowland, Mick Wallace, Julie Ward, João Ferreira, Tudor Ciuhodaru, Costas Mavrides, Karen Melchior и June Alison Mummery.

Изказаха се Werner Hoyer и Carlos Moedas.

Разискването приключи.


16. Предотвратяване на конфликти на интереси в ЕС (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Предотвратяване на конфликти на интереси в ЕС (2019/2853(RSP))

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета) и Carlos Moedas (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Domènec Ruiz Devesa, от името на групата S&D, Stéphane Séjourné, от името на групата Renew, Daniel Freund, от името на групата Verts/ALE, и Gilles Lebreton, от името на групата ID, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Irène Tolleret, Manon Aubry, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jordi Cañas, Tiemo Wölken, Karen Melchior, Marie Toussaint и Lara Wolters.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, João Ferreira, Радан Кънев и Tudor Ciuhodaru.

Изказаха се Carlos Moedas и Tytti Tuppurainen.

Разискването приключи.


17. Мита на САЩ за европейски стоки след решението на СТО по спора за Airbus (разискване)

Изявление на Комисията: Мита на САЩ за европейски стоки след решението на СТО по спора за Airbus (2019/2846(RSP))

Carlos Moedas (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Christophe Hansen, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Liesje Schreinemacher, от името на групата Renew, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Danilo Oscar Lancini, от името на групата ID, Mazaly Aguilar, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Brian Monteith, независим член на ЕП, Dolors Montserrat и Kathleen Van Brempt.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

Изказаха се Jordi Cañas, Tiziana Beghin, Herve Juvin, Anna-Michelle Asimakopoulou, Paolo De Castro, Marco Campomenosi, Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Angelika Winzig, José Manuel García-Margallo y Marfil, Annie Schreijer-Pierik и Danuta Maria Hübner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Klemen Grošelj и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказа се Carlos Moedas.

Разискването приключи.


18. Положението в Северна Сирия (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Северна Сирия (2019/2847(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

Изказаха се Željana Zovko, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, Irina Von Wiese, от името на групата Renew, Alice Kuhnke, от името на групата Verts/ALE, Thierry Mariani, от името на групата ID, Assita Kanko, от името на групата ECR, Nikolaj Villumsen, от името на групата GUE/NGL, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, Peter van Dalen, Tonino Picula, Ivan David, Ангел Джамбазки, Fabio Massimo Castaldo и Brando Benifei.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tineke Strik, Mick Wallace и Milan Uhrík.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


19. Положението в Украйна (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Украйна (2019/2834(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

Изказаха се Sandra Kalniete, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, и Petras Auštrevičius, от името на групата Renew.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

Изказаха се Viola Von Cramon-Taubadel, от името на групата Verts/ALE, Lars Patrick Berg, от името на групата ID, Witold Jan Waszczykowski, от името на групата ECR, Mick Wallace, от името на групата GUE/NGL, Milan Uhrík, независим член на ЕП, Traian Băsescu, Sven Mikser, Bernard Guetta, Ангел Джамбазки, Nathan Gill, Radosław Sikorski, Kosma Złotowski, Miroslav Radačovský, Andrius Kubilius, Beata Mazurek и Александър Александров Йорданов.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andrea Bocskor, Fabio Massimo Castaldo, Kateřina Konečná и Domènec Ruiz Devesa.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


20. Разрешаване на ГМО (разискване)

Изявление на Комисията: Разрешаване на ГМО (2019/2849(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Jessica Polfjärd, от името на групата PPE, Günther Sidl, от името на групата S&D, Jan Huitema, от името на групата Renew, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, Silvia Sardone, от името на групата ID, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, и Marco Dreosto.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tudor Ciuhodaru и Eleonora Evi.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.


21. Борба срещу рака (разискване)

Изявление на Комисията: Борба срещу рака (2019/2852(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Peter Liese, от името на групата PPE, Nicolás González Casares, от името на групата S&D, Petra De Sutter, от името на групата Verts/ALE, Joanna Kopcińska, от името на групата ECR, Ewa Kopacz, Sara Cerdas, Dolors Montserrat и Maria Spyraki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tudor Ciuhodaru и Gilles Lebreton.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Предложенията за резолюция, които ще бъдат внесени в съответствие с член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: следваща месечна сесия.


22. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 172 от Правилника за дейността:

Gheorghe Falcă, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Jorge Buxadé Villalba, Pernando Barrena Arza, Martin Sonneborn, Радан Кънев, Alicia Homs Ginel, Antony Hook, Gilles Lebreton, Sandra Pereira, Rupert Lowe, Ivan Štefanec, Jonás Fernández, Yana Toom, Claire Fox, Traian Băsescu, Julie Ward, Irena Joveva, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, Stanislav Polčák, Петър Витанов, Mónica Silvana González и Isabel Carvalhais.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 641.776/OJJE).


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.29 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilera, Ainslie, Александров Йорданов, Alfonsi, Алиева-Вели, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Martina, Androuët, Androulakis, Ansip, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Aubry, Auštrevičius, Avram, Baldassarre, Bardella, Barrena Arza, Bartolo, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Bizzotto, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Botenga, Botoş, Boyer, Brglez, Brophy, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Джамбазки, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Freund, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Haider, Hajšel, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Христов, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Кънев, Kanko, Karas, Karleskind, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Kelly, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kohut, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Ковачев, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Кючюк, Lagodinsky, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Loiseau, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Pedro, Matias, Mavrides, Майдел, Mazurek, Meimarakis, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Михайлова, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Monteiro de Aguiar, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Możdżanowska, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Novak, Olbrycht, Olekas, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Пенкова, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pineda, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Poręba, Porritt, Pugh, Radačovský, Радев, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Skyttedal, Smith, Šojdrová, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Terheş, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Van Orden, Van Sparrentak, Vautmans, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Virkkunen, Витанов, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Voss, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Weimers, Wells, Wieland, Wiener, Winkler, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Йончева, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zver

Извинени:

Andrieu, Annemans, Ceccardi, Lizzi, Maldeikienė, Maxová, Ochojska, Procaccini

Последно осъвременяване: 21 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност