Seznam 
Zápis
PDF 280kWORD 76k
Středa, 9. října 2019 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.In memoriam
 4.Prohlášení předsednictví
 5.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 6.Členství ve výborech a v delegacích
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)
 8.Sdělení předsednictví
 9.Opravy (článek 241 jednacího řádu)
 10.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)
 11.Předložení dokumentů
 12.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 13.Plán práce
 14.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. října 2019 (rozprava)
 15.Ekologizace Evropské investiční banky (rozprava)
 16.Předcházení střetům zájmů v EU (rozprava)
 17.Cla uvalená USA na evropské zboží v návaznosti na rozhodnutí WTO o Airbusu (rozprava)
 18.Situace v severní Sýrii (rozprava)
 19.Situace na Ukrajině (rozprava)
 20.Povolování GMO (rozprava)
 21.Boj proti rakovině (rozprava)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 19. září 2019, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 15:14.


3. In memoriam

Předseda uctil jménem Parlamentu památku Jacquese Chiraca.


4. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém vyjádřil lítost nad osudem migrantů, kteří nedávno ztroskotali u břehů ostrovu Lampedusa, a připomněl střelbu v německém městě Halle, která si vyžádala nejméně dvě oběti.

Parlament držel minutu ticha na památku těchto obětí, jakož i Jacquese Chiraca.


5. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Vystoupil Ivan David.


6. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE, S&D, Renew a ID tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina: Jarosław Duda, kterým je nahrazen Daniel Buda

delegace pro vztahy s Japonskem: Nicolás González Casares, kterým je nahrazena Inma Rodríguez-Piñero

delegace pro vztahy s Indií: Csaba Molnár, kterým je nahrazen César Luena

delegace pro vztahy s Afghánistánem: Richard Corbett

delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie: Nicolas Bay, kterým je nahrazena Hélène Laporte

delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem: César Luena, kterým je nahrazen Csaba Molnár

delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem: Atidzhe Alieva-Veli, kterou je nahrazen Chris Davies

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Hélène Laporte, kterou je nahrazen Nicolas Bay

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile: Inma Rodríguez-Piñero, kterou je nahrazen Nicolás González Casares

delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum: Miroslav Číž, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, David McAllister, Inma Rodríguez-Piñero a Marc Tarabella

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie: Jonás Fernández

Tato rozhodnutí nabývají účinnost dnešním dnem.


7. Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)

Předseda oznámil v souladu s článkem 72 jednacího řádu rozhodnutí výborů ECON, ITRE, TRAN, ENVI, LIBE, REGI, EMPL, CONT, IMCO, AFET a DEVE zahájit interinstitucionální jednání:

výbor ECON

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0301;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0302.

výbor ITRE

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0230;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0419.

výbor TRAN

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Evropské unie (přepracované znění) (COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)) – postoj v 1. čtení P7_TA(2012)0495;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. února 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)) – postoj v 1. čtení P7_TA(2014)0092;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)) – postoj v 1. čtení P7_TA(2014)0220;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0006;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2018)0423;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde osměrnici 96/71/ES asměrnici 2014/67/EU (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0339;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a denní a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0340;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0341;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2018)0462;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0125;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0308;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0109;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronických informacích o nákladní dopravě (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0139;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0225.

výbor ENVI

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. března 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0320;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0071.

výbor LIBE

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0356;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0174;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0359;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2021 až 2027 zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0087;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0407;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0175;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0176;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0177;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0421;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0319.

výbor REGI

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0310;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0303;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0238;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0118;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0355.

výbor EMPL

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+) (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0350.

výbor CONT

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0383;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program EU pro boj proti podvodům (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0068.

výbor IMCO

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0073.

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0385;

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0384.

výbory AFET, DEVE

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0298.

výbor AFET

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA-PROV(2019)0299.

Postoje Parlamentu v prvním čtení, které představují mandát pro tato jednání, jsou zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu.


8. Sdělení předsednictví

Předseda oznámil, že výbory AFET a BUDG v návaznosti na konzultaci podle článku 234 finančního nařízení postoupily svůj společný postoj k prodloužení mandátu regionálního svěřenského fondu Evropské unie zřízeného v reakci na krizi v Sýrii, který byl zřízen rozhodnutím Komise dne 15. prosince 2014 a jehož mandát vyprší dne 14. prosince 2019:

– Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund), established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2019 (tento dokument je v současnosti k dispozici pouze v angličtině).

Pokud politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nevysloví ve lhůtě 24 hodin od tohoto oznámení námitku, bude tento postoj oficiálně předán Evropské komisi.


9. Opravy (článek 241 jednacího řádu)

Příslušné výbory předaly následující opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

—   oprava P8_TA-PROV(2019)0237(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 26. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o referenční hodnoty EU pro transformaci zohledňující klima a referenční hodnoty EU v souladu s Pařížskou dohodou P8_TA-PROV(2019)0237 (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)) - výbor ECON;

—   oprava P8_TA-PROV(2019)0377(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU P8_TA-PROV(2019)0377 (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)) - výbor ECON;

—   oprava P8_TA-PROV(2019)0378(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 1093/2010 P8_TA-PROV(2019)0378 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)) - výbor ECON;

—   oprava P8_TA-PROV(2019)0391(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/858 a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 P8_TA-PROV(2019)0391 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)) - výbor IMCO;

—   oprava P8_TA-PROV(2019)0399(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 17. dubna 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele P8_TA-PROV(2019)0399 (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)) - výbor IMCO;

—   oprava P8_TA-PROV(2019)0438(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 18. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí P8_TA-PROV(2019)0438 (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) - výbor ECON;

—   oprava P8_TA-PROV(2019)0431(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 18. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech P8_TA-PROV(2019)0431 (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)) - výbor ECON;

—   oprava P8_TA-PROV(2019)0432(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 18. dubna 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU P8_TA-PROV(2019)0432 (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) - výbor ECON;

—   oprava P8_TA-PROV(2019)0439(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 18. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 596/2014 a (EU) 2017/1129, pokud jde o podporu využívání trhů pro růst malých a středních podniků P8_TA-PROV(2019)0439 (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) - výbor ECON;

—   oprava P8_TA-PROV(2019)0435(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 18. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019 /… o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb P8_TA-PROV(2019)0435 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) - výbor ECON.

Pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby se o těchto opravách hlasovalo, považují se podle čl. 241 odst. 4 jednacího řádu za schválené.

Opravy jsou zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu.


10. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve čtvrtek 10. října 2019 tento akt přijatý řádným legislativním postupem:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (00063/2019/LEX - C9-0134/2019 - 2016/0264(COD))


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Částečná obměna členů Účetního dvora - FR kandidát (12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Částečná obměna členů Účetního dvora - LU kandidát (12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Částečná obměna členů Účetního dvora - DE kandidát (12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Částečná obměna členů Účetního dvora - EL kandidát (12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Částečná obměna členů Účetního dvora - NL kandidát (12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

2) parlamentními výbory

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Srbskem ze strany Eurojustu (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2019 na rozpočtový rok 2019: Snížení prostředků na závazky a na platby v souladu s aktualizovanými potřebami výdajů a aktualizací příjmů (vlastní zdroje) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: John Howarth (A9-0012/2019)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/276, pokud jde o prostředky uvolněné z nástroje pružnosti na rok 2019 v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: John Howarth (A9-0013/2019)

- Zaměstnanost a sociálních politikách v eurozóně (2019/2111(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Yana Toom (A9-0016/2019)


12. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly zásilek obsahujících určitá zvířata a zboží, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup (C(2019)06749 - 2019/2836(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 23. září 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům (C(2019)06861 - 2019/2837(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 27. září 2019

předáno příslušnému výboru: EMPL

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se na období 2020–2021 stanoví podrobnosti povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (C(2019)07046 - 2019/2839(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 1. října 2019

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se na období 2020–2021 stanoví podrobnosti o povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách (C(2019)07048 - 2019/2840(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 1. října 2019

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815, pokud jde o aktualizace taxonomie, jež má být použita pro jednotný elektronický formát pro podávání zpráv (C(2019)07066 - 2019/2838(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 30. září 2019

předáno příslušnému výboru: JURI, ECON (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se na období 2020–2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři (C(2019)07078 - 2019/2841(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 1. října 2019

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 prováděcími pravidly pro ukončení rybolovu krevety severní v reálném čase ve Skagerraku (C(2019)07089 - 2019/2842(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 1. října 2019

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se uvedené nařízení opravuje (C(2019)07227 - 2019/2843(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 4. října 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, IMCO (článek 57 jednacího řádu)

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy způsobilosti a odpovídající znalosti a dovednosti, normy pro praktické zkoušky a pro schvalování simulátorů a normy zdravotní způsobilosti (C(2019)05646 – 2019/2780(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 2. srpna 2019

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce na žádost Rady

předáno příslušnému výboru: TRAN, EMPL (článek 57 jednacího řádu)


13. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního říjnového plenárního zasedání (PE 641.776/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 158 jednacího řádu):

Předseda obdržel od výboru TRAN žádost, aby byl postup pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu) použit na:

—   návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502, pokud jde o jejich doby použitelnosti (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)).

Hlasování o této žádosti se bude konat zítra, ve čtvrtek 10. října 2019.

°
° ° °

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tyto změny:

Středa

—   Prohlášení Rady a Komise na téma „Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje: čas naplnit očekávání občanů“ (bod 16 PDOJ) budou přesunuta jako první bod na čtvrteční dopolední pořad jednání. Nahradí je prohlášení Komise na téma „Ekologizace Evropské investiční banky (bod 18 PDOJ), které bylo původně zařazeno na čtvrtek.

—   Prohlášení Komise na téma „Cla uvalená USA na evropské zboží v návaznosti na rozhodnutí WTO o Airbusu“ bude zařazeno jako třetí bod pořadu jednání.

—   Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na téma „Situace v severní Sýrii“ bude zařazeno jako čtvrtý bod pořadu jednání.

Čtvrtek

—   Prohlášení Rady a Komise na téma „Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje: čas naplnit očekávání občanů“ (bod 16 PDOJ), která byla původně zařazena na středu, budou přesunuta na čtvrteční pořad jednání jako první bod.

—   Zpráva, na téma „Hospodářské politiky v eurozóně v roce 2019“ kterou předkládá Esther de Lange a která byla ve výboru zamítnuta, bude z pořadu jednání stažena.

Kromě toho výbor ENVI přijal 5 námitek podle článku 112 jednacího řádu, které budou zařazeny přímo do hlasování:

—   Námitka podle článku 112 jednacího řádu: účinné látky, včetně flumioxazinu;
—   
Námitka podle článku 112 jednacího řádu: účinné látky, včetně chlorotoluronu;
—   
Námitka podle článku 112 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2);
—   
Námitka podle článku 112 jednacího řádu: geneticky modifikovaná sója A2704-12 (ACS-GMØØ5-3);
—   
Námitka podle článku 112 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9.

Parlament návrhy schválil.

Středa

Žádost skupiny Verts/ALE, aby bylo prohlášení Komise na téma „Povolování GMO“ zařazeno na odpolední pořad jednání jako poslední bod před jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám.

Vystoupila Tilly Metz za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

Žádost skupin GUE/NGL a Verts/ALE, aby byla prohlášení Rady a Komise na téma „Předcházení střetům zájmů v EU“ zařazena na odpolední pořad jednání jako třetí bod po rozpravě o prohlášení Komise na téma „Ekologizace Evropské investiční banky“ (bod 18 PDOJ).

Vystoupili: Manon Aubry za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Karen Melchior.

Parlament žádost schválil JH (pro: 398, proti: 56, zdrželo se: 25).

Žádost skupiny PPE, aby bylo prohlášení Komise na téma „Boj proti rakovině“ zařazeno na odpolední pořad jednání jako poslední bod před jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo nazítří.

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE s odůvodněním žádosti a který zároveň navrhl, aby se hlasování konalo spíše na jednom z nadcházejících dílčích zasedání, a Jytte Guteland za skupinu S&D proti původní žádosti skupiny PPE.

Předseda v návaznosti na vystoupení, které učinil Peter Liese, nechal hlasovat o zařazení rozpravy na pořad jednání a o odložení hlasování na jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

Parlament žádost schválil JH (pro: 508, proti: 9, zdrželo se: 19).

Žádost skupiny ID, aby byly na závěr rozpravy o prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na téma „Situace v severní Sýrii“ předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo na druhém říjnovém dílčím zasedání.

Vystoupil Ivan David za skupinu ID s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (pro: 234, proti: 248, zdrželo se: 26).

Denní zasedání je prodlouženo do 23:00.

Plán práce byl tímto schválen.


14. Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. října 2019 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. října 2019 (2019/2711(RSP))

°
° ° °

Vystoupila Ruža Tomašić.

°
° ° °

Předseda informoval shromáždění o svém setkání s premiérem Spojeného království.

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady), Jean-Claude Juncker (předseda Komise) a Michel Barnier (hlavní vyjednavač) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Nicolas Bay za skupinu ID, Raffaele Fitto za skupinu ECR, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, a Belinda De Lucy – nezařazená poslankyně.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Martin Edward Daubney a Richard Corbett, Ellie Chowns, Jörg Meuthen, Hermann Tertsch, Martina Anderson, Ioannis Lagos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Enikő Győri, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Alexandra Lesley Phillips a Claire Fox, Magid Magid, Geoffrey Van Orden k vystoupení předchozího řečníka (předsedající připomněla ustanovení článku 10 jednacího řádu), Jaak Madison, Geoffrey Van Orden, posledně jmenovaný rovněž k úvodnímu prohlášení předsedy (předsedající poskytla upřesnění), Diane Dodds, Paulo Rangel, Kati Piri, Naomi Long, Paolo Borchia, Nigel Farage, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Judith Bunting, Kris Peeters, Birgit Sippel a Fabienne Keller.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Margarida Marques, Richard Corbett a Javier Moreno Sánchez.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Domènec Ruiz Devesa, Christian Allard, Dinesh Dhamija, Geert Bourgeois, Clare Daly, Tudor Ciuhodaru a Richard Tice.

Vystoupil: Tytti Tuppurainen.

Rozprava skončila.


15. Ekologizace Evropské investiční banky (rozprava)

Prohlášení Komise: Ekologizace Evropské investiční banky (2019/2835(RSP))

Carlos Moedas (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupil Werner Hoyer (prezident EIB).

Vystoupili: Sirpa Pietikäinen za skupinu PPE, Jonás Fernández za skupinu S&D, Pascal Canfin za skupinu Renew, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Sylvia Limmer za skupinu ID, Alexandr Vondra za skupinu ECR, José Gusmão za skupinu GUE/NGL, Ben Habib – nezařazený poslanec, Enikő Győri, Joachim Schuster, Billy Kelleher, Molly Scott Cato, Joëlle Mélin, Frances Fitzgerald, Aurore Lalucq, Marie Toussaint a Siegfried Mureşan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

Vystoupili: Paul Tang a Maria Spyraki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Domènec Ruiz Devesa, Othmar Karas, Robert Rowland, Mick Wallace, Julie Ward, João Ferreira, Tudor Ciuhodaru, Costas Mavrides, Karen Melchior a June Alison Mummery.

Vystoupili: Werner Hoyer a Carlos Moedas.

Rozprava skončila.


16. Předcházení střetům zájmů v EU (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Předcházení střetům zájmů v EU (2019/2853(RSP))

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) a Carlos Moedas (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Domènec Ruiz Devesa za skupinu S&D, Stéphane Séjourné za skupinu Renew, Daniel Freund za skupinu Verts/ALE, a Gilles Lebreton za skupinu ID, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Irène Tolleret, Manon Aubry, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jordi Cañas, Tiemo Wölken, Karen Melchior, Marie Toussaint a Lara Wolters.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, João Ferreira, Radan Kanev a Tudor Ciuhodaru.

Vystoupili: Carlos Moedas a Tytti Tuppurainen.

Rozprava skončila.


17. Cla uvalená USA na evropské zboží v návaznosti na rozhodnutí WTO o Airbusu (rozprava)

Prohlášení Komise: Cla uvalená USA na evropské zboží v návaznosti na rozhodnutí WTO o Airbusu (2019/2846(RSP))

Carlos Moedas (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Christophe Hansen za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Liesje Schreinemacher za skupinu Renew, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Danilo Oscar Lancini za skupinu ID, Mazaly Aguilar za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Brian Monteith – nezařazený poslanec, Dolors Montserrat a Kathleen Van Brempt.

PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

Vystoupili: Jordi Cañas, Tiziana Beghin, Herve Juvin, Anna-Michelle Asimakopoulou, Paolo De Castro, Marco Campomenosi, Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Angelika Winzig, José Manuel García-Margallo y Marfil, Annie Schreijer-Pierik a Danuta Maria Hübner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Klemen Grošelj a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystoupil Carlos Moedas.

Rozprava skončila.


18. Situace v severní Sýrii (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v severní Sýrii (2019/2847(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Željana Zovko za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Irina Von Wiese za skupinu Renew, Alice Kuhnke za skupinu Verts/ALE, Thierry Mariani za skupinu ID, Assita Kanko za skupinu ECR, Nikolaj Villumsen za skupinu GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezařazený poslanec, Peter van Dalen, Tonino Picula, Ivan David, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo a Brando Benifei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tineke Strik, Mick Wallace a Milan Uhrík.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


19. Situace na Ukrajině (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace na Ukrajině (2019/2834(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Sandra Kalniete za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, a Petras Auštrevičius za skupinu Renew.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

Vystoupili: Viola Von Cramon-Taubadel za skupinu Verts/ALE, Lars Patrick Berg za skupinu ID, Witold Jan Waszczykowski za skupinu ECR, Mick Wallace za skupinu GUE/NGL, Milan Uhrík – nezařazený poslanec, Traian Băsescu, Sven Mikser, Bernard Guetta, Angel Dzhambazki, Nathan Gill, Radosław Sikorski, Kosma Złotowski, Miroslav Radačovský, Andrius Kubilius, Beata Mazurek a Alexander Alexandrov Yordanov.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrea Bocskor, Fabio Massimo Castaldo, Kateřina Konečná a Domènec Ruiz Devesa.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


20. Povolování GMO (rozprava)

Prohlášení Komise: Povolování GMO (2019/2849(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Jessica Polfjärd za skupinu PPE, Günther Sidl za skupinu S&D, Jan Huitema za skupinu Renew, Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Silvia Sardone za skupinu ID, Anthea McIntyre za skupinu ECR, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, a Marco Dreosto.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tudor Ciuhodaru a Eleonora Evi.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.


21. Boj proti rakovině (rozprava)

Prohlášení Komise: Boj proti rakovině (2019/2852(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Nicolás González Casares za skupinu S&D, Petra De Sutter za skupinu Verts/ALE, Joanna Kopcińska za skupinu ECR, Ewa Kopacz, Sara Cerdas, Dolors Montserrat a Maria Spyraki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tudor Ciuhodaru a Gilles Lebreton.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: jedno z nadcházejících dílčích zasedání.


22. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament zejména na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 172 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Gheorghe Falcă, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Jorge Buxadé Villalba, Pernando Barrena Arza, Martin Sonneborn, Radan Kanev, Alicia Homs Ginel, Antony Hook, Gilles Lebreton, Sandra Pereira, Rupert Lowe, Ivan Štefanec, Jonás Fernández, Yana Toom, Claire Fox, Traian Băsescu, Julie Ward, Irena Joveva, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, Stanislav Polčák, Petar Vitanov, Mónica Silvana González a Isabel Carvalhais.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 641.776/OJJE).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:29.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Martina, Androuët, Androulakis, Ansip, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Aubry, Auštrevičius, Avram, Baldassarre, Bardella, Barrena Arza, Bartolo, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Bizzotto, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Botenga, Botoş, Boyer, Brglez, Brophy, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Freund, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Haider, Hajšel, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Kelly, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kohut, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Loiseau, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Pedro, Matias, Mavrides, Maydell, Mazurek, Meimarakis, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Monteiro de Aguiar, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Możdżanowska, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Novak, Olbrycht, Olekas, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pineda, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Poręba, Porritt, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Skyttedal, Smith, Šojdrová, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Terheş, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Van Orden, Van Sparrentak, Vautmans, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Voss, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Weimers, Wells, Wieland, Wiener, Winkler, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zver

Omluven/a:

Andrieu, Annemans, Ceccardi, Lizzi, Maldeikienė, Maxová, Ochojska, Procaccini

Poslední aktualizace: 21. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí