Indeks 
Protokol
XML 178kPDF 281kWORD 75k
Onsdag den 9. oktober 2019 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Mindeord
 4.Erklæringer fra formanden
 5.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)
 8.Meddelelse fra formanden
 9.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 241)
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)
 13.Arbejdsplan
 14.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 17. og 18. oktober 2019 (forhandling)
 15.En mere grøn Europæisk Investeringsbank (forhandling)
 16.Forebyggelse af interessekonflikter i EU (forhandling)
 17.Amerikanske toldsatser på europæiske varer som følge af WTO's afgørelse om Airbus-striden (forhandling)
 18.Situationen i det nordlige Syrien (forhandling)
 19.Situationen i Ukraine (forhandling)
 20.Godkendelse af GMO'er (forhandling)
 21.Bekæmpelse af kræft (forhandling)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 19. september 2019, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 15.14.


3. Mindeord

Formanden udtalte på Parlamentets vegne mindeord over Jacques Chirac.


4. Erklæringer fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han beklagede skæbnen for de migranter, der for nyligt havde lidt skibbrud ud for Lampedusas kyst, og fremhævede skudepisoden i Halle i Tyskland, hvor mindst to mistede livet.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed til ære for disse ofre og til minde om Jacques Chirac.


5. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Taler: Ivan David.


6. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-, S&D-, Renew- og ID-Gruppen modtaget følgende afgørelser om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Ukraine: Jarosław Duda i stedet for Daniel Buda

Delegationen for Forbindelserne med Japan: Nicolás González Casares i stedet for Inma Rodríguez-Piñero

Delegationen for Forbindelserne med Indien: Csaba Molnár i stedet for César Luena

Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan: Richard Corbett

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien: Nicolas Bay i stedet for Hélène Laporte

Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø: César Luena i stedet for Csaba Molnár

Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet: Atidzhe Alieva-Veli i stedet for Chris Davies

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Hélène Laporte i stedet for Nicolas Bay

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile: Inma Rodríguez-Piñero i stedet for Nicolás González Casares

Delegationen til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU: Miroslav Číž, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, David McAllister, Inma Rodríguez-Piñero og Marc Tarabella

Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien: Jonás Fernández

Afgørelserne finder anvendelse fra dags dato.


7. Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 72 meddelelse om afgørelserne fra ECON, ITRE, TRAN, ENVI, LIBE, REGI, EMPL, CONT, IMCO, AFET og DEVE om at indlede interinstitutionelle forhandlinger:

ECON

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0301

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0302.

ITRE

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA-PROV(2019)0230

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0419.

TRAN

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. december 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for tildeling af slots i Den Europæiske Unions lufthavne (omarbejdning) (COM(2011)0827 - C7-0458/2011 - 2011/0391(COD)) – førstebehandlingsholdning P7_TA(2012)0495

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar ved luftbefordring af passagerer og deres bagage (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)) – førstebehandlingsholdning P7_TA(2014)0092

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (omarbejdning) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)) – førstebehandlingsholdning P7_TA(2014)0220

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. januar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0006

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2018)0423

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA-PROV(2019)0339

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. april 2019 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA-PROV(2019)0340

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA-PROV(2019)0341

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (omarbejdning) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA-PROV(2018)0462

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. februar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1073/2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0125

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/106/EØF om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA-PROV(2019)0308

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. februar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0109

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk godstransportinformation (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0139

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstillinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA-PROV(2019)0225.

ENVI

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdning) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA-PROV(2019)0320

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. februar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav til genbrug af vand (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0071.

LIBE

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår reglerne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA-PROV(2019)0356

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA-PROV(2019)0174

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA-PROV(2019)0359

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. februar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (Pericles IV-programmet) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0087

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0407

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Asyl- og Migrationsfonden (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0175

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0176

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Fonden for Intern Sikkerhed (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0177

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA-PROV(2019)0421

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8–0177/2016 – 2016/0139(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0319.

REGI

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0310

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0303

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0238

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. februar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0118

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA-PROV(2019)0355.

EMPL

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA-PROV(2019)0350.

CONT

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA-PROV(2019)0383

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. februar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0068.

IMCO

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. februar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 og (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0073

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0385

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA(2019)0384.

AFET, DEVE

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA-PROV(2019)0298.

AFET

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)) – førstebehandlingsholdning P8_TA-PROV(2019)0299.

Parlamentets holdninger ved førstebehandling, som udgør mandatet for disse forhandlinger, foreligger på Parlamentets websted.


8. Meddelelse fra formanden

Formanden meddelte, at AFET og BUDG i forbindelse med høringen af dem i overensstemmelse med finansforordningens artikel 234 havde fremsendt deres fælles holdning til en forlængelse af EU's regionale trustfond som reaktion på den syriske krise, der er oprettet ved Kommissionens beslutning af 15. december 2014, og som udløber den 14. december 2019:

- Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund), established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2019 (dette dokument foreligger kun på engelsk).

Hvis ikke en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for 24 timer efter meddelelsen heraf gør indsigelse, sendes denne fælles holdning formelt til Kommissionen.


9. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 241)

De kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster vedtaget af Europa-Parlamentet:

—   Berigtigelse P8_TA-PROV(2019)0237(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår EU-benchmarks for klimaovergangen og Paristilpassede EU-benchmarks P8_TA-PROV(2019)0237 (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)) - ECON

—   Berigtigelse P8_TA-PROV(2019)0377(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2013/36/EU og 2014/65/EU P8_TA-PROV(2019)0377 (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)) - ECON

—   Berigtigelse P8_TA-PROV(2019)0378(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 1093/2010 P8_TA-PROV(2019)0378 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)) - ECON

—   Berigtigelse P8_TA-PROV(2019)0391(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af forordning (EU) 2019/… om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning (EU) 2018/858 og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009 og forordning (EF) nr. 661/2009 P8_TA-PROV(2019)0391 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)) - IMCO

—   Berigtigelse P8_TA-PROV(2019)0399(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU for så vidt angår bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler P8_TA-PROV(2019)0399 (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)) - IMCO

—   Berigtigelse P8_TA-PROV(2019)0438(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er P8_TA-PROV(2019)0438 (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) - ECON

—   Berigtigelse P8_TA-PROV(2019)0431(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer P8_TA-PROV(2019)0431 (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)) - ECON

—   Berigtigelse P8_TA-PROV(2019)0432(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU P8_TA-PROV(2019)0432 (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) - ECON

—   Berigtigelse P8_TA-PROV(2019)0439(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om ændring af forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder P8_TA-PROV(2019)0439 (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) - ECON

—   Berigtigelse P8_TA-PROV(2019)0435(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om bæredygtighedsrelateret offentliggørelse af oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser P8_TA-PROV(2019)0435 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) - ECON.

I henhold til forretningsordenens artikel 241, stk. 4, anses disse berigtigelser for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at de sættes under afstemning.

Berigtigelserne findes på Parlamentets websted.


10. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)

Formanden meddelte, at han torsdag den 10. oktober 2019 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakt, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husstande baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004, (EF) nr. 452/2008 og (EF) nr. 1338/2008 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 og Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (00063/2019/LEX - C9-0134/2019 - 2016/0264(COD))


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra andre institutioner

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – FR-kandidat (12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – LU-kandidat (12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – DE-kandidat (12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – EL-kandidat (12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – NL-kandidat (12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

2) fra udvalgene

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om gennemførelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Serbien (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)) - LIBE - Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2019 for regnskabsåret 2019: Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte behov for udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)) - BUDG - Ordfører: John Howarth (A9-0012/2019)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2019/276 for så vidt angår tilpasninger af de beløb, der anvendes via fleksibilitetsinstrumentet for 2019 for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)) - BUDG - Ordfører: John Howarth (A9-0013/2019)

- Betænkning om beskæftigelses- og socialpolitikker i euroområdet (2019/2111(INI)) - EMPL - Ordfører: Yana Toom (A9-0016/2019)


12. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for særlig offentlig kontrol af sendinger af visse dyr og varer med oprindelse i og hjemvendende til Unionen efter nægtet indførelse af et tredjeland (C(2019)06749 - 2019/2836(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. september 2019

henvist til kor. udv.: ENVI, AGRI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2195 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne (C(2019)06861 - 2019/2837(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. september 2019

henvist til kor. udv.: EMPL

- Kommissionens delegerede forordning om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i fiskeriet efter visse demersale arter i de sydvestlige farvande i perioden 2020-2021 (C(2019)07046 - 2019/2839(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. oktober 2019

henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i fiskeriet efter visse demersale arter i de nordvestlige farvande for perioden 2020-2021 (C(2019)07048 - 2019/2840(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. oktober 2019

henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/815 for så vidt angår ajourføringer af den taksonomi, der skal anvendes til det fælles elektroniske rapporteringsformat (C(2019)07066 - 2019/2838(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. september 2019

henvist til kor. udv. JURI, ECON (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i fiskeriet efter visse demersale arter i Nordsøen i perioden 2020-2021 (C(2019)07078 - 2019/2841(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. oktober 2019

henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 for så vidt angår de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af realtidslukninger af fiskeriet efter dybhavsrejer i Skagerrak (C(2019)07089 - 2019/2842(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. oktober 2019

henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om berigtigelse af nævnte forordning (C(2019)07227 - 2019/2843(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. oktober 2019

henvist til kor. udv.: ENVI, IMCO (forretningsordenens artikel 57)

Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede direktiv om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2397 for så vidt angår kravene til kompetencer og tilsvarende viden og færdigheder, de praktiske eksamener, godkendelse af simulatorer og helbredsmæssig egnethed (C(2019)05646 – 2019/2780(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. august 2019

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder på Rådets anmodning.

henvist til kor. udv. TRAN, EMPL (forretningsordenens artikel 57)


13. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden oktober I 2019 (PE 641.776/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 158):

Formanden havde fra TRAN modtaget en anmodning om anvendelse af proceduren for uopsættelig forhandling (jf. forretningsordenens artikel 163) for:

—   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2019/501 og forordning (EU) 2019/502 for så vidt angår deres anvendelsesperiode (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)).

Afstemningen om denne anmodning ville finde sted den efterfølgende dag, torsdag den 10. oktober 2019.

°
° ° °

Efter høring af de politiske grupper foreslog formanden følgende ændringer:

Onsdag

—   Redegørelserne ved Rådet og Kommissionen om Flerårig finansiel ramme 2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger (punkt 16 i PDOJ) ville bliver flyttet om som første punkt på dagsordenen for torsdag morgen. De ville blive erstattet af en redegørelse ved Kommissionen om En mere grøn Europæisk Investeringsbank (punkt 18 i PDOJ), der oprindeligt var opført på torsdagens dagsorden.

—   En redegørelse ved Kommissionen om Amerikanske toldsatser på europæiske varer som følge af WTO's afgørelse om Airbus-striden ville blive tilføjet som tredje punkt på dagsordenen.

—   En redegørelse ved næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Situationen i det nordlige Syrien ville blive tilføjet som fjerde punkt på dagsordenen.

Torsdag

—   Redegørelserne ved Rådet og Kommissionen om Flerårig finansiel ramme 2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger (punkt 16 i PDOJ), der oprindeligt var opført på onsdagens dagsorden, ville blive flyttet til første punkt på dagsordenen for torsdag morgen.

—   Betænkning af Esther de Lange om Økonomiske politikker i euroområdet 2019, der var blevet forkastet i udvalget, ville blive taget af dagsordenen.

Endvidere havde ENVI vedtaget fem indsigelser i henhold til forretningsordenens artikel 112, der ville blive tilføjet direkte under afstemningstiden:

—   Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Aktivstoffer, herunder flumioxazin
—   
Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Aktivstoffer, herunder chlorotoluron
—   
Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
—   
Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret sojabønne A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
—   
Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af transformationsbegivenhederne MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 og DAS-40278-9.

Parlamentet godtog disse forslag.

Onsdag

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om som sidste punkt på eftermiddagens dagsorden, inden indlæggene af et minut varighed om politisk vigtige sager, at opføre en redegørelse ved Kommissionen om Godkendelse af GMO'er.

Taler: Tilly Metz, for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

Anmodning fra GUE/NGL- og Verts/ALE-Gruppen om som tredje punkt på eftermiddagens dagsorden, efter forhandlingen om Kommissionens redegørelse om En mere grøn Europæisk Investeringsbank (punkt 18 i PDOJ), at opføre redegørelser ved Rådet og Kommissionen om Forebyggelse af interessekonflikter i EU.

Talere: Manon Aubry, for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Karen Melchior.

Parlamentet godtog anmodningen ved AN (398 for, 56 imod, 25 hverken/eller).

Anmodning fra PPE-Gruppen om som sidste punkt på eftermiddagens dagsorden, inden indlæggene af et minut varighed om politisk vigtige sager, at opføre en redegørelse ved Kommissionen om Bekæmpelse af kræft. Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning den efterfølgende dag.

Talere: Peter Liese, for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen og foreslog, at afstemningen først skulle finde sted under den efterfølgende mødeperiode, og Jytte Guteland, for S&D-Gruppen, der talte imod PPE-Gruppens oprindelige anmodning.

Efter Peter Lieses indlæg satte formanden opførelsen af forhandlingen på dagsordenen og afholdelsen af afstemningen under den efterfølgende mødeperiode under afstemning.

Parlamentet godtog anmodningen ved AN (508 for, 9 imod, 19 hverken/eller).

Anmodning fra ID-gruppen om, at forhandlingen om redegørelse ved næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Situationen i det nordlige Syrien blev afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning under oktober II-mødeperioden.

Taler: Ivan David, for ID-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (234 for, 248 imod, 26 hverken/eller).

Mødet blev forlænget til kl. 23.00.

Arbejdsplanen fastsattes således.


14. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 17. og 18. oktober 2019 (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 17. og 18. oktober 2019 (2019/2711(RSP))

°
° ° °

Taler: Ruža Tomašić.

°
° ° °

Formanden orienterede forsamlingen om sit møde den foregående dag med Det Forenede Kongeriges premierminister.

Tytti Tuppurainen (formand for Rådet), Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) og Michel Barnier (chefforhandler) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Nicolas Bay for ID-Gruppen, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, og Belinda De Lucy, løsgænger.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Martin Edward Daubney og Richard Corbett, Ellie Chowns, Jörg Meuthen, Hermann Tertsch, Martina Anderson, Ioannis Lagos, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Enikő Győri, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Alexandra Lesley Phillips og Claire Fox, Magid Magid, Geoffrey Van Orden, om den foregående talers indlæg (formanden mindede om bestemmelserne i forretningsordenens artikel 10), Jaak Madison, Geoffrey Van Orden, sidstnævnte ligedeledes om formandens orienterende indledning (formanden gav præciserende oplysninger), Diane Dodds, Paulo Rangel, Kati Piri, Naomi Long, Paolo Borchia, Nigel Farage, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Judith Bunting, Kris Peeters, Birgit Sippel og Fabienne Keller.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Margarida Marques, Richard Corbett og Javier Moreno Sánchez.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Domènec Ruiz Devesa, Christian Allard, Dinesh Dhamija, Geert Bourgeois, Clare Daly, Tudor Ciuhodaru og Richard Tice.

Taler: Tytti Tuppurainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. En mere grøn Europæisk Investeringsbank (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: En mere grøn Europæisk Investeringsbank (2019/2835(RSP))

Carlos Moedas (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Taler: Werner Hoyer (formand for Den Europæiske Investeringsbank).

Talere: Sirpa Pietikäinen for PPE-Gruppen, Jonás Fernández for S&D-Gruppen, Pascal Canfin for Renew-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Sylvia Limmer for ID-Gruppen, Alexandr Vondra for ECR-Gruppen, José Gusmão for GUE/NGL-Gruppen, Ben Habib, løsgænger, Enikő Győri, Joachim Schuster, Billy Kelleher, Molly Scott Cato, Joëlle Mélin, Frances Fitzgerald, Aurore Lalucq, Marie Toussaint og Siegfried Mureşan.

FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

Talere: Paul Tang og Maria Spyraki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Domènec Ruiz Devesa, Othmar Karas, Robert Rowland, Mick Wallace, Julie Ward, João Ferreira, Tudor Ciuhodaru, Costas Mavrides, Karen Melchior og June Alison Mummery.

Talere: Werner Hoyer og Carlos Moedas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Forebyggelse af interessekonflikter i EU (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forebyggelse af interessekonflikter i EU (2019/2853(RSP))

Tytti Tuppurainen (formand for Rådet) og Carlos Moedas (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Domènec Ruiz Devesa for S&D-Gruppen, Stéphane Séjourné for Renew-Gruppen, Daniel Freund for Verts/ALE-Gruppen, og Gilles Lebreton for ID-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Irène Tolleret, Manon Aubry, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jordi Cañas, Tiemo Wölken, Karen Melchior, Marie Toussaint og Lara Wolters.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, João Ferreira, Radan Kanev og Tudor Ciuhodaru.

Talere: Carlos Moedas og Tytti Tuppurainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Amerikanske toldsatser på europæiske varer som følge af WTO's afgørelse om Airbus-striden (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Amerikanske toldsatser på europæiske varer som følge af WTO's afgørelse om Airbus-striden (2019/2846(RSP))

Carlos Moedas (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Christophe Hansen for PPE-Gruppen, Bernd Lange for S&D-Gruppen, Liesje Schreinemacher for Renew-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Danilo Oscar Lancini for ID-Gruppen, Mazaly Aguilar for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Brian Monteith, løsgænger, Dolors Montserrat og Kathleen Van Brempt.

FORSÆDE: Katarina BARLEY
næstformand

Talere: Jordi Cañas, Tiziana Beghin, Herve Juvin, Anna-Michelle Asimakopoulou, Paolo De Castro, Marco Campomenosi, Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Angelika Winzig, José Manuel García-Margallo y Marfil, Annie Schreijer-Pierik og Danuta Maria Hübner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Klemen Grošelj og Izaskun Bilbao Barandica.

Taler: Carlos Moedas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Situationen i det nordlige Syrien (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i det nordlige Syrien (2019/2847(RSP))

Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Željana Zovko for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Irina Von Wiese for Renew-Gruppen, Alice Kuhnke for Verts/ALE-Gruppen, Thierry Mariani for ID-Gruppen, Assita Kanko for ECR-Gruppen, Nikolaj Villumsen for GUE/NGL-Gruppen, Kostas Papadakis, løsgænger, Peter van Dalen, Tonino Picula, Ivan David, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo og Brando Benifei.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tineke Strik, Mick Wallace og Milan Uhrík.

Taler: Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Situationen i Ukraine (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Ukraine (2019/2834(RSP))

Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Sandra Kalniete for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, og Petras Auštrevičius for Renew-Gruppen.

FORSÆDE: Marcel KOLAJA
næstformand

Talere: Viola Von Cramon-Taubadel for Verts/ALE-Gruppen, Lars Patrick Berg for ID-Gruppen, Witold Jan Waszczykowski for ECR-Gruppen, Mick Wallace for GUE/NGL-Gruppen, Milan Uhrík, løsgænger, Traian Băsescu, Sven Mikser, Bernard Guetta, Angel Dzhambazki, Nathan Gill, Radosław Sikorski, Kosma Złotowski, Miroslav Radačovský, Andrius Kubilius, Beata Mazurek og Alexander Alexandrov Yordanov.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrea Bocskor, Fabio Massimo Castaldo, Kateřina Konečná og Domènec Ruiz Devesa.

Taler: Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Godkendelse af GMO'er (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Godkendelse af GMO'er (2019/2849(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Jessica Polfjärd for PPE-Gruppen, Günther Sidl for S&D-Gruppen, Jan Huitema for Renew-Gruppen, Tilly Metz for Verts/ALE-Gruppen, Silvia Sardone for ID-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, og Marco Dreosto.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tudor Ciuhodaru og Eleonora Evi.

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


21. Bekæmpelse af kræft (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Bekæmpelse af kræft (2019/2852(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Nicolás González Casares for S&D-Gruppen, Petra De Sutter for Verts/ALE-Gruppen, Joanna Kopcińska for ECR-Gruppen, Ewa Kopacz, Sara Cerdas, Dolors Montserrat og Maria Spyraki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tudor Ciuhodaru og Gilles Lebreton.

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: senere mødeperiode.


22. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 172:

Gheorghe Falcă, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Jorge Buxadé Villalba, Pernando Barrena Arza, Martin Sonneborn, Radan Kanev, Alicia Homs Ginel, Antony Hook, Gilles Lebreton, Sandra Pereira, Rupert Lowe, Ivan Štefanec, Jonás Fernández, Yana Toom, Claire Fox, Traian Băsescu, Julie Ward, Irena Joveva, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, Stanislav Polčák, Petar Vitanov, Mónica Silvana González og Isabel Carvalhais.


23. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 641.776/OJJE).


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23:29.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Martina, Androuët, Androulakis, Ansip, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Aubry, Auštrevičius, Avram, Baldassarre, Bardella, Barrena Arza, Bartolo, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Bizzotto, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Botenga, Botoş, Boyer, Brglez, Brophy, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Freund, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Haider, Hajšel, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Kelly, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kohut, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Loiseau, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Pedro, Matias, Mavrides, Maydell, Mazurek, Meimarakis, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Monteiro de Aguiar, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Możdżanowska, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Novak, Olbrycht, Olekas, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pineda, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Poręba, Porritt, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Skyttedal, Smith, Šojdrová, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Terheş, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Van Orden, Van Sparrentak, Vautmans, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Voss, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Weimers, Wells, Wieland, Wiener, Winkler, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zver

Fritaget:

Andrieu, Annemans, Ceccardi, Lizzi, Maldeikienė, Maxová, Ochojska, Procaccini

Seneste opdatering: 21. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik