Index 
Notulen
XML 183kPDF 284kWORD 76k
Woensdag 9 oktober 2019 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.In memoriam
 4.Verklaringen van de Voorzitter
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)
 8.Mededeling van de Voorzitter
 9.Rectificaties (artikel 241 van het Reglement)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 11.Ingekomen stukken
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2019 (debat)
 15.Vergroening van de Europese Investeringsbank (debat)
 16.Het voorkomen van belangenconflicten in de EU (debat)
 17.Amerikaanse invoerheffingen op Europese goederen naar aanleiding van het besluit van de WTO inzake het Airbus-geschil (debat)
 18.De situatie in het noorden van Syrië (debat)
 19.De situatie in Oekraïne (debat)
 20.Toelating van ggo's (debat)
 21.Kankerbestrijding (debat)
 22.Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 19 september 2019 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 15.14 uur geopend.


3. In memoriam

De Voorzitter gedenkt namens het Parlement Jacques Chirac.


4. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij het lot betreurt van de migranten wier boot onlangs gezonken is voor de kust van Lampedusa en staat stil bij de schietpartij in Halle, Duitsland, waarbij ten minste twee doden zijn gevallen.

Het Parlement houdt een minuut stilte ter herdenking van de slachtoffers en Jacques Chirac.


5. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Ivan David.


6. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie, de S&D-Fractie, de Renew-Fractie en de ID-Fractie de volgende besluiten tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties ontvangen:

Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne: Jarosław Duda in plaats van Daniel Buda

Delegatie voor de betrekkingen met Japan: Nicolás González Casares in plaats van Inma Rodríguez-Piñero

Delegatie voor de betrekkingen met India: Csaba Molnár in plaats van César Luena

Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan: Richard Corbett

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen: Nicolas Bay in plaats van Hélène Laporte

Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland: César Luena in plaats van Csaba Molnár

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië: Atidzhe Alieva-Veli in plaats van Chris Davies

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Hélène Laporte in plaats van Nicolas Bay

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili: Inma Rodríguez-Piñero in plaats van Nicolás González Casares

Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU: Miroslav Číž, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, David McAllister, Inma Rodríguez-Piñero en Marc Tarabella

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië: Jonás Fernández

Deze besluiten worden vandaag van kracht.


7. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)

De Voorzitter deelt de besluiten van de commissies ECON, ITRE, TRAN, ENVI, LIBE, REGI, EMPL, CONT, IMCO, AFET en DEVE mee om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 72 van het Reglement:

commissie ECON

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP) (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0301;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 maart 2019 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0302.

commissie ITRE

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA-PROV(2019)0230;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0419.

commissie TRAN

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 december 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op luchthavens in de Europese Unie (herschikking) (COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)) – standpunt in eerste lezing P7_TA(2012)0495;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 februari 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en hun bagage (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)) – standpunt in eerste lezing P7_TA(2014)0092;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging van de wetgeving op het gebied van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (herschikking) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)) – standpunt in eerste lezing P7_TA(2014)0220;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2019 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0006;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2018 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2018)0423;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 april 2019 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA-PROV(2019)0339;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA-PROV(2019)0340;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan de ontwikkelingen in de sector (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA-PROV(2019)0341;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 november 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA-PROV(2018)0462;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 februari 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0125;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 maart 2019 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/106/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA-PROV(2019)0308;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 februari 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0109;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische informatie over goederenvervoer (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0139;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 maart 2019 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA-PROV(2019)0225.

commissie ENVI

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 28 maart 2019 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA-PROV(2019)0320;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 februari 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumeisen voor hergebruik van water (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0071.

commissie LIBE

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 wat betreft de regels die van toepassing zijn op de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA-PROV(2019)0356;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA-PROV(2019)0174;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA-PROV(2019)0359;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 februari 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (programme Pericles IV) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0087;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en waarden (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0407;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0175;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0176;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor interne veiligheid (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0177;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA-PROV(2019)0421;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 28 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0319.

commissie REGI

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0310;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0303;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0238;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 februari 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0118;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA-PROV(2019)0355.

commissie EMPL

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA-PROV(2019)0350.

commissie CONT

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA-PROV(2019)0383;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 februari 2019 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de EU (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0068.

commissie IMCO

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 februari 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 en (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0073.

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0385;

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0384.

commissies AFET, DEVE

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA-PROV(2019)0298.

commissie AFET

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA-PROV(2019)0299.

De standpunten van het Parlement in eerste lezing die het mandaat voor deze onderhandelingen vormen, staan op de website van het Parlement.


8. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat de commissie AFET en de commissie BUDG, na raadpleging overeenkomstig artikel 234 van het Financieel Reglement, een gemeenschappelijk standpunt hebben vastgesteld over de verlenging van het Regionaal Trustfonds van de Europese Unie in respons op de Syrische crisis, dat bij het besluit van de Commissie van 15 december 2014 is opgericht en op 14 december 2019 zal verlopen:

- Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund), established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2019 (dit document is uitsluitend in het Engels beschikbaar).

Indien binnen vierentwintig uur na de bekendmaking van dit gemeenschappelijk standpunt geen bezwaar wordt aangetekend door een fractie of door leden die ten minste de lage drempel bereiken, wordt het standpunt formeel aan de Europese Commissie voorgelegd.


9. Rectificaties (artikel 241 van het Reglement)

De bevoegde commissies hebben kennis gegeven van de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten:

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2019)0237(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 26 maart 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans P8_TA-PROV(2019)0237 (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)) - commissie ECON;

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2019)0377(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 16 april 2019 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2013/36/EU en 2014/65/EU P8_TA-PROV(2019)0377 (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)) - commissie ECON;

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2019)0378(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 16 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 1093/2010 P8_TA-PROV(2019)0378 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)) - commissie ECON;

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2019)0391(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 16 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/858 en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009 P8_TA-PROV(2019)0391 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)) - commissie IMCO;

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2019)0399(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 17 april 2019 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU P8_TA-PROV(2019)0399 (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)) - commissie IMCO;

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2019)0438(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 18 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP's en de vereisten voor de erkenning van CTP's uit derde landen P8_TA-PROV(2019)0438 (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) - commissie ECON;

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2019)0431(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 18 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties P8_TA-PROV(2019)0431 (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)) - commissie ECON;

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2019)0432(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 18 april 2019 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU P8_TA-PROV(2019)0432 (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) - commissie ECON;

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2019)0439(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 18 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 596/2014 en (EU) 2017/1129 wat de bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten betreft P8_TA-PROV(2019)0439 (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) - commissie ECON;

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2019)0435(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 18 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector P8_TA-PROV(2019)0435 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) - commissie ECON.

Overeenkomstig artikel 241, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken ze in stemming te brengen.

De rectificaties staan op de website van het Parlement.


10. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede donderdag 10 oktober 2019 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 808/2004, (EG) nr. 452/2008 en (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad (00063/2019/LEX - C9-0134/2019 - 2016/0264(COD))


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - kandidaat FR (12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - kandidaat LU (12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - kandidaat DE (12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - kandidaat EL (12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - kandidaat NL (12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

2) van de parlementaire commissies

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Servië (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: Vermindering van vastleggings- en betalingskredieten volgens bijgewerkte uitgavenbehoeften en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: John Howarth (A9-0012/2019)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2019/276 wat betreft aanpassingen van de uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking gestelde bedragen voor 2019 die moeten worden gebruikt voor migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: John Howarth (A9-0013/2019)

- Verslag over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone (2019/2111(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Yana Toom (A9-0016/2019)


12. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor specifieke officiële controles op zendingen van bepaalde dieren en goederen die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie (C(2019)06749 - 2019/2836(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 september 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, AGRI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten (C(2019)06861 - 2019/2837(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 september 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren voor de periode 2020-2021 (C(2019)07046 - 2019/2839(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale visserijen in de noordwestelijke wateren voor de periode 2020-2021 (C(2019)07048 - 2019/2840(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 wat betreft bijwerkingen van de taxonomie die moet worden gebruikt voor het uniforme elektronische verslagleggingsformaat (C(2019)07066 - 2019/2838(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 30 september 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: JURI, ECON (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale visserijen in de Noordzee voor de periode 2020-2021 (C(2019)07078 - 2019/2841(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1241 van het Europees Parlement en de Raad met nadere voorschriften voor de uitvoering van realtimesluitingen voor de visserij op Noordse garnaal in het Skagerrak (C(2019)07089 - 2019/2842(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, en tot rectificatie van die verordening (C(2019)07227 - 2019/2843(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 oktober 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, IMCO (artikel 57 van het Reglement)

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft normen betreffende competenties en de overeenkomstige kennis en vaardigheden voor praktijkexamens, de goedkeuring van simulatoren en medische geschiktheid (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 augustus 2019

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden op verzoek van de Raad

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN, EMPL (artikel 57 van het Reglement)


13. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van oktober I 2019 (PE 641.776/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 158 van het Reglement):

De Voorzitter heeft van de commissie TRAN een verzoek om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement) ontvangen met betrekking tot:

—   Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 2019/502 wat de toepassingsperioden betreft (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)).

De stemming over dit verzoek zal morgen, donderdag 10 oktober 2019, plaatsvinden.

°
° ° °

Na raadpleging van de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijzigingen voor:

Woensdag

—   De verklaringen van de Raad en de Commissie over het Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen (punt 16 PDOJ) zouden donderdagochtend als eerste punt op de agenda komen te staan. Zij zouden worden vervangen door de aanvankelijk donderdag geplande verklaring van de Commissie over de Vergroening van de Europese Investeringsbank (punt 18 PDOJ).

—   Een verklaring van de Commissie over de Amerikaanse invoerheffingen op Europese goederen naar aanleiding van het besluit van de WTO inzake het Airbus-geschil zou als derde agendapunt worden toegevoegd.

—   Een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over De situatie in het noorden van Syrië zou als vierde agendapunt worden toegevoegd.

Donderdag

—   De aanvankelijk woensdag geplande verklaringen van de Raad en de Commissie over het Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen (punt 16 PDOJ) zouden donderdagochtend als eerste punt op de agenda komen te staan.

—   Het verslag-Esther de Lange over het Economisch beleid in het eurogebied 2019, dat in de commissie is verworpen, zou van de agenda worden gehaald.

Bovendien heeft de commissie ENVI 5overeenkomstig artikel 112 van het Reglement ingediende bezwaren goedgekeurd, die rechtstreeks aan de stemmingen zouden worden toegevoegd:

—   Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder flumioxazine;
—   
Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder chlorotoluron;
—   
Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2);
—   
Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3);
—   
Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie of vier van de transformatiestappen MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 en DAS-40278-9 combineert.

Het Parlement keurt deze voorstellen goed.

Woensdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om een verklaring van de Commissie over de Toelating van ggo's als laatste punt 's middags op de agenda te plaatsen, vóór de redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang.

Het woord wordt gevoerd door Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Verzoek van de GUE/NGL- en de Verts/ALE-Fractie om na het debat over de verklaring van de Commissie over de Vergroening van de Europese Investeringsbank (punt 18 PDOJ) als derde punt 's middags verklaringen van de Raad en de Commissie over Het voorkomen van belangenconflicten in de EU op de agenda te plaatsen.

Het woord wordt gevoerd door Manon Aubry, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Karen Melchior.

Bij HS (398 voor, 56 tegen, 25 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Verzoek van de PPE-Fractie om als laatste punt 's middags, vóór de redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang, een verklaring van de Commissie over Kankerbestrijding op de agenda te plaatsen. Het debat zou worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, die morgen in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht en voorstelt om de stemming tijdens een volgende vergaderperiode te laten plaatsvinden, en Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, tegen het aanvankelijke verzoek van de PPE-Fractie.

Na de redevoering van Peter Liese laat de Voorzitter stemmen over het agenderen van het debat en het uitstellen van de stemming tot een volgende vergaderperiode.

Bij HS (508 voor, 9 tegen, 19 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Verzoek van de ID-Fractie om het debat over de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over De situatie in het noorden van Syrië af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties, die tijdens de vergaderperiode van oktober II in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Ivan David, namens de ID-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij ES (234 voor, 248 tegen, 26 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

De vergadering wordt verlengd tot 23 uur.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


14. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2019 (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2019 (2019/2711(RSP))

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Ruža Tomašić.

°
° ° °

De Voorzitter vertelt de leden over zijn ontmoeting van gisteren met de premier van het Verenigd Koninkrijk.

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad), Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) en Michel Barnier (hoofdonderhandelaar) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Nicolas Bay, namens de ID-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, en Belinda De Lucy, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Martin Edward Daubney en Richard Corbett, Ellie Chowns, Jörg Meuthen, Hermann Tertsch, Martina Anderson, Ioannis Lagos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Enikő Győri, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Alexandra Lesley Phillips en Claire Fox, Magid Magid, Geoffrey Van Orden, over het betoog van de vorige spreker (de Voorzitter wijst op de bepalingen van artikel 10 van het Reglement), Jaak Madison, Geoffrey Van Orden, die tevens ingaat op de inleidende toespraak van de Voorzitter (de Voorzitter verduidelijkt een en ander), Diane Dodds, Paulo Rangel, Kati Piri, Naomi Long, Paolo Borchia, Nigel Farage, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Judith Bunting, Kris Peeters, Birgit Sippel en Fabienne Keller.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Margarida Marques, Richard Corbett en Javier Moreno Sánchez.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Domènec Ruiz Devesa, Christian Allard, Dinesh Dhamija, Geert Bourgeois, Clare Daly, Tudor Ciuhodaru en Richard Tice.

Het woord wordt gevoerd door Tytti Tuppurainen.

Het debat wordt gesloten.


15. Vergroening van de Europese Investeringsbank (debat)

Verklaring van de Commissie: Vergroening van de Europese Investeringsbank (2019/2835(RSP))

Carlos Moedas (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Werner Hoyer (president van de Europese Investeringsbank).

Het woord wordt gevoerd door Sirpa Pietikäinen, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández, namens de S&D-Fractie, Pascal Canfin, namens de Renew-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Sylvia Limmer, namens de ID-Fractie, Alexandr Vondra, namens de ECR-Fractie, José Gusmão, namens de GUE/NGL-Fractie, Ben Habib, niet-fractiegebonden lid, Enikő Győri, Joachim Schuster, Billy Kelleher, Molly Scott Cato, Joëlle Mélin, Frances Fitzgerald, Aurore Lalucq, Marie Toussaint en Siegfried Mureşan.

VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paul Tang en Maria Spyraki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Domènec Ruiz Devesa, Othmar Karas, Robert Rowland, Mick Wallace, Julie Ward, João Ferreira, Tudor Ciuhodaru, Costas Mavrides, Karen Melchior en June Alison Mummery.

Het woord wordt gevoerd door Werner Hoyer en Carlos Moedas.

Het debat wordt gesloten.


16. Het voorkomen van belangenconflicten in de EU (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Het voorkomen van belangenconflicten in de EU (2019/2853(RSP))

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad) en Carlos Moedas (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Domènec Ruiz Devesa, namens de S&D-Fractie, Stéphane Séjourné, namens de Renew-Fractie, Daniel Freund, namens de Verts/ALE-Fractie, en Gilles Lebreton, namens de ID-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Irène Tolleret, Manon Aubry, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jordi Cañas, Tiemo Wölken, Karen Melchior, Marie Toussaint en Lara Wolters.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, João Ferreira, Radan Kanev en Tudor Ciuhodaru.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas en Tytti Tuppurainen.

Het debat wordt gesloten.


17. Amerikaanse invoerheffingen op Europese goederen naar aanleiding van het besluit van de WTO inzake het Airbus-geschil (debat)

Verklaring van de Commissie: Amerikaanse invoerheffingen op Europese goederen naar aanleiding van het besluit van de WTO inzake het Airbus-geschil (2019/2846(RSP))

Carlos Moedas (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Christophe Hansen, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Liesje Schreinemacher, namens de Renew-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Danilo Oscar Lancini, namens de ID-Fractie, Mazaly Aguilar, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Brian Monteith, niet-fractiegebonden lid, Dolors Montserrat en Kathleen Van Brempt.

VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jordi Cañas, Tiziana Beghin, Herve Juvin, Anna-Michelle Asimakopoulou, Paolo De Castro, Marco Campomenosi, Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Angelika Winzig, José Manuel García-Margallo y Marfil, Annie Schreijer-Pierik en Danuta Maria Hübner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Klemen Grošelj en Izaskun Bilbao Barandica.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas.

Het debat wordt gesloten.


18. De situatie in het noorden van Syrië (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in het noorden van Syrië (2019/2847(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Željana Zovko, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Irina Von Wiese, namens de Renew-Fractie, Alice Kuhnke, namens de Verts/ALE-Fractie, Thierry Mariani, namens de ID-Fractie, Assita Kanko, namens de ECR-Fractie, Nikolaj Villumsen, namens de GUE/NGL-Fractie, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Peter van Dalen, Tonino Picula, Ivan David, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo en Brando Benifei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tineke Strik, Mick Wallace en Milan Uhrík.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.


19. De situatie in Oekraïne (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Oekraïne (2019/2834(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, en Petras Auštrevičius, namens de Renew-Fractie.

VOORZITTER: Marcel KOLAJA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Viola Von Cramon-Taubadel, namens de Verts/ALE-Fractie, Lars Patrick Berg, namens de ID-Fractie, Witold Jan Waszczykowski, namens de ECR-Fractie, Mick Wallace, namens de GUE/NGL-Fractie, Milan Uhrík, niet-fractiegebonden lid, Traian Băsescu, Sven Mikser, Bernard Guetta, Angel Dzhambazki, Nathan Gill, Radosław Sikorski, Kosma Złotowski, Miroslav Radačovský, Andrius Kubilius, Beata Mazurek en Alexander Alexandrov Yordanov.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrea Bocskor, Fabio Massimo Castaldo, Kateřina Konečná en Domènec Ruiz Devesa.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.


20. Toelating van ggo's (debat)

Verklaring van de Commissie: Toelating van ggo's (2019/2849(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jessica Polfjärd, namens de PPE-Fractie, Günther Sidl, namens de S&D-Fractie, Jan Huitema, namens de Renew-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Silvia Sardone, namens de ID-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, en Marco Dreosto.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tudor Ciuhodaru en Eleonora Evi.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.


21. Kankerbestrijding (debat)

Verklaring van de Commissie: Kankerbestrijding (2019/2852(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Nicolás González Casares, namens de S&D-Fractie, Petra De Sutter, namens de Verts/ALE-Fractie, Joanna Kopcińska, namens de ECR-Fractie, Ewa Kopacz, Sara Cerdas, Dolors Montserrat en Maria Spyraki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tudor Ciuhodaru en Gilles Lebreton.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: latere vergaderperiode.


22. Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 172 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Gheorghe Falcă, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Jorge Buxadé Villalba, Pernando Barrena Arza, Martin Sonneborn, Radan Kanev, Alicia Homs Ginel, Antony Hook, Gilles Lebreton, Sandra Pereira, Rupert Lowe, Ivan Štefanec, Jonás Fernández, Yana Toom, Claire Fox, Traian Băsescu, Julie Ward, Irena Joveva, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, Stanislav Polčák, Petar Vitanov, Mónica Silvana González en Isabel Carvalhais.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 641.776/OJJE).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.29 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Martina, Androuët, Androulakis, Ansip, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Aubry, Auštrevičius, Avram, Baldassarre, Bardella, Barrena Arza, Bartolo, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Bizzotto, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Botenga, Botoş, Boyer, Brglez, Brophy, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Freund, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Haider, Hajšel, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Kelly, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kohut, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Loiseau, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Pedro, Matias, Mavrides, Maydell, Mazurek, Meimarakis, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Monteiro de Aguiar, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Możdżanowska, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Novak, Olbrycht, Olekas, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pineda, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Poręba, Porritt, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Skyttedal, Smith, Šojdrová, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Terheş, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Van Orden, Van Sparrentak, Vautmans, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Voss, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Weimers, Wells, Wieland, Wiener, Winkler, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zver

Verontschuldigd:

Andrieu, Annemans, Ceccardi, Lizzi, Maldeikienė, Maxová, Ochojska, Procaccini

Laatst bijgewerkt op: 21 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid