Indeks 
Protokół
XML 179kPDF 290kWORD 76k
Środa, 9 października 2019 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.In Memoriam
 4.Oświadczenia Przewodniczącego
 5.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)
 8.Komunikat Przewodniczącego
 9.Sprostowania (art. 241 Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 11.Składanie dokumentów
 12.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 13.Porządek obrad
 14.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 października 2019 r. (debata)
 15.Więcej ekologii w działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego (debata)
 16.Zapobieganie konfliktom interesów w UE (debata)
 17.Taryfy celne USA na towary europejskie w następstwie decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem (debata)
 18.Sytuacja w północnej Syrii (debata)
 19.Sytuacja na Ukrainie (debata)
 20.Zezwolenia na organizmy modyfikowane genetycznie (debata)
 21.Walka z rakiem (debata)
 22.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 19 września 2019 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 15.14.


3. In Memoriam

W imieniu Parlamentu Przewodniczący oddał cześć pamięci Jacques’a Chiraca.


4. Oświadczenia Przewodniczącego

W wydanym oświadczeniu Przewodniczący wyraził ubolewanie nad losem migrantów, którzy niedawno zatonęli u wybrzeży Lampedusy, oraz przypomniał o strzelaninie w Halle w Niemczech, gdzie zginęły co najmniej dwie osoby.

Parlament uczcił minutą ciszy pamięć tych ofiar, jak również Jacques'a Chiraca.


5. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Głos zabrał Ivan David.


6. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE, S&D, Renew i ID następujące decyzje o zmianie składu komisji i delegacji:

Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina: Jarosław Duda zamiast Daniela Budy

Delegacja do spraw Stosunków z Japonią: Nicolás González Casares zamiast Inmy Rodríguez-Piñero

Delegacja do spraw Stosunków z Indiami: Csaba Molnár zamiast Césara Lueny

Delegacja do spraw Stosunków z Afganistanem: Richard Corbett

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Azji Południowej: Nicolas Bay zamiast Hélène Laporte

Delegacja do spraw Stosunków z Półwyspem Koreańskim: César Luena zamiast Csaby Molnára

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią: Atidzhe Alieva-Veli zamiast Chrisa Daviesa

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Hélène Laporte zamiast Nicolasa Bay

Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Chile: Inma Rodríguez-Piñero zamiast Nicolása Gonzáleza Casaresa

Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM-UE: Miroslav Číž, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, David McAllister, Inma Rodríguez-Piñero i Marc Tarabella

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania: Jonás Fernández

Decyzje wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


7. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje komisji ECON, ITRE, TRAN, ENVI, LIBE, REGI, EMPL, CONT, IMCO, AFET i DEVE o podjęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 72 Regulaminu:

komisja ECON

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0301;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0302.

komisja ITRE

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA-PROV(2019)0230;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0419.

komisja TRAN

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii Europejskiej (wersja przekształcona) (COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P7_TA(2012)0495;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2014 r. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą powietrzną pasażerów i ich bagażu (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P7_TA(2014)0092;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (wersja przekształcona) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P7_TA(2014)0220;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0006;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2018)0423;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA-PROV(2019)0339;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA-PROV(2019)0340;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA-PROV(2019)0341;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA-PROV(2018)0462;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/2009 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0125;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 92/106/EWG w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów kombinowanego transportu towarów między państwami członkowskimi (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA-PROV(2019)0308;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0109;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0139;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA-PROV(2019)0225.

komisja ENVI

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA-PROV(2019)0320;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0071.

komisja LIBE

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w zakresie zasad mających zastosowanie do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA-PROV(2019)0356;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (WE) nr 810/2009, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie XX/2018 [rozporządzenie w sprawie interoperacyjności] i decyzję 2004/512/WE oraz uchylającego decyzję Rady 2008/633/WSiSW (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA-PROV(2019)0174;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA-PROV(2019)0359;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0087;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości” (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0407;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0175;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0176;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0177;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA-PROV(2019)0421;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0319.

komisja REGI

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0310;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0303;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0238;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0118;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w zakresie dostosowania rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA-PROV(2019)0355.

komisja EMPL

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA-PROV(2019)0350.

komisja CONT

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA-PROV(2019)0383;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0068.

komisja IMCO

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyk europejskich oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014, (UE) nr 258/2014, (UE) nr 652/2014 i (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0073.

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0385;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0384.

komisje AFET, DEVE

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA-PROV(2019)0298.

komisja AFET

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA-PROV(2019)0299.

Stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu, stanowiące mandat negocjacyjny, są dostępne na stronie internetowej Parlamentu.


8. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował, że komisja AFET i komisja BUDG, z którymi przeprowadzono konsultacje zgodnie z art. 234 rozporządzenia finansowego, przekazały wspólne stanowisko w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania regionalnego funduszu powierniczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys w Syrii, utworzonego decyzją Komisji z 15 grudnia 2014 r. i wygasającego 14 grudnia 2019 r.:

- Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund), established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2019 (ten dokument jest obecnie dostępny tylko w wersji angielskiej).

Jeżeli grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie zgłoszą sprzeciwu w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wspólnego stanowiska, zostanie ono oficjalnie przekazane Komisji Europejskiej.


9. Sprostowania (art. 241 Regulaminu)

Komisje przedmiotowo właściwe przedstawiły następujące sprostowania do dokumentów przyjętych przez Parlament Europejski:

—   Sprostowanie P8_TA-PROV(2019)0237(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu 26 marca 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 wodniesieniu do unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej iunijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego P8_TA-PROV(2019)0237 (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)) - komisja ECON;

—   Sprostowanie P8_TA-PROV(2019)0377(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu 16 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2013/36/UE i 2014/65/UE P8_TA-PROV(2019)0377 (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)) - komisja ECON;

—   Sprostowanie P8_TA-PROV(2019)0378(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu 16 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 1093/2010 P8_TA-PROV(2019)0378 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)) - komisja ECON;

—   Sprostowanie P8_TA-PROV(2019)0391(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu 16 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2019/... w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych iich przyczep oraz układów, komponentów ioddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, wodniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się wpojeździe iniechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/858 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 P8_TA-PROV(2019)0391 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)) - komisja IMCO;

—   Sprostowanie P8_TA-PROV(2019)0399(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu 17 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta P8_TA-PROV(2019)0399 (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)) - komisja IMCO;

—   Sprostowanie P8_TA-PROV(2019)0438(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu 18 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 wodniesieniu do procedur iorganów związanych zudzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP zpaństw trzecich P8_TA-PROV(2019)0438 (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) - komisja ECON;

—   Sprostowanie P8_TA-PROV(2019)0431(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu 18 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 wodniesieniu do ekspozycji wpostaci obligacji zabezpieczonych P8_TA-PROV(2019)0431 (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)) - komisja ECON;

—   Sprostowanie P8_TA-PROV(2019)0432(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu 18 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniająca dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE P8_TA-PROV(2019)0432 (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) - komisja ECON;

—   Sprostowanie P8_TA-PROV(2019)0439(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu 18 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 wodniesieniu do promowania korzystania zrynków rozwoju MŚP P8_TA-PROV(2019)0439 (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) - komisja ECON;

—   Sprostowanie P8_TA-PROV(2019)0435(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu 18 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych P8_TA-PROV(2019)0435 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) - komisja ECON.

Zgodnie z art. 241 ust. 4 Regulaminu sprostowania te uznaje się za zatwierdzone, chyba że w terminie 24 godzin grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie ich pod głosowanie.

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Parlamentu.


10. Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował , że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w czwartek 10 października 2019 r. do podpisania następującego aktu przyjętego zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne ramy statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 808/2004, (WE) nr 452/2008 i (WE) nr 1338/2008 oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1177/2003 i rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 (00063/2019/LEX - C9-0134/2019 - 2016/0264(COD)).


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat FR (12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat LU (12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat DE (12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat EL (12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat NL (12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

2) przez komisje parlamentarne

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Serbią (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 4/2019 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019: Zmniejszenie środków na zobowiązania i środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi potrzebami w zakresie wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: John Howarth (A9-0012/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2019/276 w odniesieniu do dostosowań kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2019 r. do wykorzystania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: John Howarth (A9-0013/2019)

- Sprawozdanie w sprawie polityki zatrudnienia i polityki społecznej w strefie euro (2019/2111(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Yana Toom (A9-0016/2019)


12. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących określonych kontroli urzędowych przesyłek niektórych zwierząt i towarów pochodzących z Unii i wracających do Unii w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim (C(2019)06749 - 2019/2836(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 września 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, AGRI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2195 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych stosowanych w celu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie (C(2019)06861 - 2019/2837(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 27 września 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji określające szczegóły obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych w wodach południowo-zachodnich na okres 2020–2021 (C(2019)07046 - 2019/2839(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 1 października 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów dennych w wodach północno-zachodnich na lata 2020–2021 (C(2019)07048 - 2019/2840(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 1 października 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/815 w odniesieniu do aktualizacji taksonomii, która ma być stosowana na potrzeby jednolitego elektronicznego formatu raportowania (C(2019)07066 - 2019/2838(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 30 września 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI, ECON (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów dennych w Morzu Północnym na lata 2020–2021 (C(2019)07078 - 2019/2841(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 1 października 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 o szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania doraźnego zamknięcia łowisk krewetki północnej w cieśninie Skagerrak (C(2019)07089 - 2019/2842(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 1 października 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia (C(2019)07227 - 2019/2843(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 4 października 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 57 Regulaminu)

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Dyrektywa delegowana Komisji uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2397 w odniesieniu do standardów dotyczących: kompetencji oraz odpowiadających im wiedzy i umiejętności, egzaminów praktycznych, zatwierdzania symulatorów oraz stanu zdrowia (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 2 sierpnia 2019 r.

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące na wniosek Rady

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN, EMPL (art. 57 Regulaminu)


13. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w październiku 2019 r. (PE 641.776/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 158 Regulaminu):

Przewodniczący otrzymał od komisji TRAN wniosek o przeprowadzenie debaty w trybie pilnym (art. 163 Regulaminu) w sprawie:

—   Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/501 i rozporządzenie (UE) 2019/502 w odniesieniu do okresów ich stosowania (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)).

Wniosek o przeprowadzenie debaty w trybie pilnym zostanie poddany pod głosowanie w dniu następnym, w czwartek 10 października 2019 r.

°
° ° °

Po zasięgnięciu opinii grup politycznych Przewodniczący zaproponował następujące zmiany:

Środa

—   Przeniesienie oświadczeń Rady i Komisji na temat „Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 i zasoby własne: czas, by spełnić oczekiwania obywateli” (pkt 16 PDOJ) do pierwszego punktu porządku obrad w czwartek przed południem. W ich miejsce wpisanie oświadczenia Komisji na temat „Więcej ekologii w działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego” (pkt 18 PDOJ), pierwotnie przewidzianego na czwartek.

—   Dodanie w trzecim punkcie porządku obrad oświadczenia Komisji w sprawie taryf celnych USA na towary europejskie w następstwie decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem.

—   Dodanie w czwartym punkcie porządku obrad oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w północnej Syrii.

Czwartek

—   Przeniesienie oświadczeń Rady i Komisji na temat „Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 i zasoby własne: czas, by spełnić oczekiwania obywateli” (pkt 16 PDOJ), pierwotnie przewidzianych na środę, do pierwszego punktu porządku obrad w czwartek przed południem.

—   Skreślenie z porządku obrad sprawozdania Esther de Lange w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro w 2019 r., odrzuconego w komisji.

Ponadto dodanie bezpośrednio do punktu „Głosowanie” pięciu sprzeciwów zgłoszonych zgodnie z art. 112 Regulaminu i przyjętych w komisji ENVI:

—   Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Substancje czynne, w tym flumioksazyna;
—   
Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Substancje czynne, w tym chlorotoluron;
—   
Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2);
—   
Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3);
—   
Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 oraz zmodyfikowana genetycznie kukurydza łącząca dwie, trzy lub cztery modyfikacje MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9.

Parlament zatwierdził te propozycje.

Środa

Wniosek grupy Verts/ALE o wpisanie w ostatnim punkcie popołudniowego porządku obrad, przed jednominutowymi wystąpieniami w ważnych kwestiach politycznych, oświadczenia Komisji w sprawie zezwoleń na organizmy modyfikowane genetycznie.

Głos zabrała Tilly Metz, w imieniu grupy Verts/ALE, by uzasadnić wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Wniosek grup GUE/NGL i Verts/ALE o wpisanie w trzecim punkcie popołudniowego porządku obrad, po debacie w sprawie oświadczenia Komisji na temat „Więcej ekologii w działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego” (pkt 18 PDOJ), oświadczeń Rady i Komisji w sprawie zapobiegania konfliktom interesów w UE.

Głos zabrały: Manon Aubry, w imieniu grupy GUE/NGL, by uzasadnić wniosek, i Karen Melchior.

W GI (przy 398 głosach za, 56 głosach przeciw, 25 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Wniosek grupy PPE o wpisanie w ostatnim punkcie popołudniowego porządku obrad, przed jednominutowymi wystąpieniami w ważnych kwestiach politycznych, oświadczenia Komisji w sprawie walki z rakiem. Debatę miałoby zakończyć złożenie projektów rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie w dniu następnym.

Głos zabrali: Peter Liese, w imieniu grupy PPE, który uzasadnił wniosek i zaproponował, by głosowanie przeprowadzić raczej podczas jednej z kolejnych sesji miesięcznych, i Jytte Guteland, w imieniu grupy S&D, przeciwko pierwotnemu wnioskowi grupy PPE.

W związku z wystąpieniem Petera Liesego Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wpisanie debaty do porządku dziennego oraz o przeniesienie głosowania na jedną z kolejnych sesji miesięcznych.

W GI (przy 508 głosach za, 9 głosach przeciw, 19 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Wniosek grupy ID, by debatę w sprawie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dotyczącego sytuacji w północnej Syrii zamknęło złożenie projektów rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie w drugiej sesji październikowej.

Głos zabrał Ivan David, w imieniu grupy ID, by uzasadnić wniosek.

W GE (przy 234 głosach za, 248 głosach przeciw i 26 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Posiedzenie przedłużono do 23.00.

Niniejszym ustalono porządek obrad.


14. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 października 2019 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 października 2019 r. (2019/2711(RSP))

°
° ° °

Głos zabrała Ruža Tomašić.

°
° ° °

Przewodniczący przekazał zgromadzeniu informacje na temat spotkania, które odbył w dniu poprzednim z premierem Zjednoczonego Królestwa.

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady), Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) i Michel Barnier (główny negocjator) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Nicolas Bay w imieniu grupy ID, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL i Belinda De Lucy niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Martina Edwarda Daubneya i Richarda Corbetta, Ellie Chowns, Jörg Meuthen, Hermann Tertsch, Martina Anderson, Ioannis Lagos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Enikő Győri, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexandrę Lesley Phillips i Claire Fox, Magid Magid, Geoffrey Van Orden, w sprawie wystąpienia poprzedniego mówcy (Przewodnicząca przypomniała przepisy art. 10 Regulaminu), Jaak Madison, Geoffrey Van Orden, m.in. w sprawie wystąpienia wprowadzającego wygłoszonego przez Przewodniczącego (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień), Diane Dodds, Paulo Rangel, Kati Piri, Naomi Long, Paolo Borchia, Nigel Farage, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Judith Bunting, Kris Peeters, Birgit Sippel i Fabienne Keller.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Margarida Marques, Richard Corbett i Javier Moreno Sánchez.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Domènec Ruiz Devesa, Christian Allard, Dinesh Dhamija, Geert Bourgeois, Clare Daly, Tudor Ciuhodaru i Richard Tice.

Głos zabrała Tytti Tuppurainen.

Debata została zamknięta.


15. Więcej ekologii w działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego (debata)

Oświadczenie Komisji: Więcej ekologii w działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2019/2835(RSP))

Carlos Moedas (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrał Werner Hoyer (prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego).

Głos zabrali: Sirpa Pietikäinen w imieniu grupy PPE, Jonás Fernández w imieniu grupy S&D, Pascal Canfin w imieniu grupy Renew, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Sylvia Limmer w imieniu grupy ID, Alexandr Vondra w imieniu grupy ECR, José Gusmão w imieniu grupy GUE/NGL, Ben Habib niezrzeszony, Enikő Győri, Joachim Schuster, Billy Kelleher, Molly Scott Cato, Joëlle Mélin, Frances Fitzgerald, Aurore Lalucq, Marie Toussaint i Siegfried Mureşan.

PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Paul Tang i Maria Spyraki.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Domènec Ruiz Devesa, Othmar Karas, Robert Rowland, Mick Wallace, Julie Ward, João Ferreira, Tudor Ciuhodaru, Costas Mavrides, Karen Melchior i June Alison Mummery.

Głos zabrali Werner Hoyer i Carlos Moedas.

Debata została zamknięta.


16. Zapobieganie konfliktom interesów w UE (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Zapobieganie konfliktom interesów w UE (2019/2853(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Carlos Moedas (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Domènec Ruiz Devesa w imieniu grupy S&D, Stéphane Séjourné w imieniu grupy Renew, Daniel Freund w imieniu grupy Verts/ALE, i Gilles Lebreton w imieniu grupy ID, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Irène Tolleret, Manon Aubry, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jordiego Cañasa, Tiemo Wölken, Karen Melchior, Marie Toussaint i Lara Wolters.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Grapini, João Ferreira, Radan Kanev i Tudor Ciuhodaru.

Głos zabrali Carlos Moedas i Tytti Tuppurainen.

Debata została zamknięta.


17. Taryfy celne USA na towary europejskie w następstwie decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem (debata)

Oświadczenie Komisji: Taryfy celne USA na towary europejskie w następstwie decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem (2019/2846(RSP))

Carlos Moedas (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Christophe Hansen w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Liesje Schreinemacher w imieniu grupy Renew, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Danilo Oscar Lancini w imieniu grupy ID, Mazaly Aguilar w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Brian Monteith niezrzeszony, Dolors Montserrat i Kathleen Van Brempt.

PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jordi Cañas, Tiziana Beghin, Herve Juvin, Anna-Michelle Asimakopoulou, Paolo De Castro, Marco Campomenosi, Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Angelika Winzig, José Manuel García-Margallo y Marfil, Annie Schreijer-Pierik i Danuta Maria Hübner.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Klemen Grošelj i Izaskun Bilbao Barandica.

Głos zabrał Carlos Moedas.

Debata została zamknięta.


18. Sytuacja w północnej Syrii (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w północnej Syrii (2019/2847(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Željana Zovko w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Irina Von Wiese w imieniu grupy Renew, Alice Kuhnke w imieniu grupy Verts/ALE, Thierry Mariani w imieniu grupy ID, Assita Kanko w imieniu grupy ECR, Nikolaj Villumsen w imieniu grupy GUE/NGL, Kostas Papadakis niezrzeszony, Peter van Dalen, Tonino Picula, Ivan David, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo i Brando Benifei.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tineke Strik, Mick Wallace i Milan Uhrík.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


19. Sytuacja na Ukrainie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Ukrainie (2019/2834(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Sandra Kalniete w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D i Petras Auštrevičius w imieniu grupy Renew.

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Viola Von Cramon-Taubadel w imieniu grupy Verts/ALE, Lars Patrick Berg w imieniu grupy ID, Witold Jan Waszczykowski w imieniu grupy ECR, Mick Wallace w imieniu grupy GUE/NGL, Milan Uhrík niezrzeszony, Traian Băsescu, Sven Mikser, Bernard Guetta, Angel Dzhambazki, Nathan Gill, Radosław Sikorski, Kosma Złotowski, Miroslav Radačovský, Andrius Kubilius, Beata Mazurek i Alexander Alexandrov Yordanov.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Andrea Bocskor, Fabio Massimo Castaldo, Kateřina Konečná i Domènec Ruiz Devesa.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


20. Zezwolenia na organizmy modyfikowane genetycznie (debata)

Oświadczenie Komisji: Zezwolenia na organizmy modyfikowane genetycznie (2019/2849(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Jessica Polfjärd w imieniu grupy PPE, Günther Sidl w imieniu grupy S&D, Jan Huitema w imieniu grupy Renew, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Silvia Sardone w imieniu grupy ID, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL i Marco Dreosto.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Tudor Ciuhodaru i Eleonora Evi.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.


21. Walka z rakiem (debata)

Oświadczenie Komisji: Walka z rakiem (2019/2852(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Nicolás González Casares w imieniu grupy S&D, Petra De Sutter w imieniu grupy Verts/ALE, Joanna Kopcińska w imieniu grupy ECR, Ewa Kopacz, Sara Cerdas, Dolors Montserrat i Maria Spyraki.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Tudor Ciuhodaru i Gilles Lebreton.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


22. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 172 Regulaminu następujący posłowie w wystąpieniach jednominutowych zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Gheorghe Falcă, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Jorge Buxadé Villalba, Pernando Barrena Arza, Martin Sonneborn, Radan Kanev, Alicia Homs Ginel, Antony Hook, Gilles Lebreton, Sandra Pereira, Rupert Lowe, Ivan Štefanec, Jonás Fernández, Yana Toom, Claire Fox, Traian Băsescu, Julie Ward, Irena Joveva, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, Stanislav Polčák, Petar Vitanov, Mónica Silvana González i Isabel Carvalhais.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 641.776/OJJE).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23:29.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Martina, Androuët, Androulakis, Ansip, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Aubry, Auštrevičius, Avram, Baldassarre, Bardella, Barrena Arza, Bartolo, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Bizzotto, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Botenga, Botoş, Boyer, Brglez, Brophy, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Freund, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Haider, Hajšel, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Kelly, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kohut, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Loiseau, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Pedro, Matias, Mavrides, Maydell, Mazurek, Meimarakis, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Monteiro de Aguiar, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Możdżanowska, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Novak, Olbrycht, Olekas, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pineda, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Poręba, Porritt, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Skyttedal, Smith, Šojdrová, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Terheş, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Van Orden, Van Sparrentak, Vautmans, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Voss, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Weimers, Wells, Wieland, Wiener, Winkler, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Andrieu, Annemans, Ceccardi, Lizzi, Maldeikienė, Maxová, Ochojska, Procaccini

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności