Index 
Protokoll
XML 180kPDF 279kWORD 75k
Onsdagen den 9 oktober 2019 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Parentation
 4.Uttalanden av talmannen
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen)
 8.Meddelande från talmannen
 9.Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen)
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 11.Inkomna dokument
 12.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 13.Arbetsplan
 14.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2019 (debatt)
 15.Miljöanpassning av Europeiska investeringsbanken (debatt)
 16.Förebyggande av intressekonflikter i EU (debatt)
 17.Förenta staternas tullar på europeiska produkter till följd av WTO:s beslut om tvisten avseende Airbus (debatt)
 18.Situationen i norra Syrien (debatt)
 19.Situationen i Ukraina (debatt)
 20.Godkännande av genetiskt modifierade organismer (GMO) (debatt)
 21.Kampen mot cancer (debatt)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 19 september 2019 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 15.14.


3. Parentation

Talmannen hedrade, på parlamentets vägnar, minnet av Jacques Chirac.


4. Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande i vilket han beklagade ödet för de migranter som nyligen lidit skeppsbrott utanför ön Lampedusas kust. Han meddelade vidare att minst två personer hade dödats i en skjutning i den tyska staden Halle.

Parlamentet höll en tyst minut för dessa offer och för att hedra minnet av Jacques Chirac.


5. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Talare: Ivan David.


6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE, S&D, Renew och ID hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina: Jarosław Duda i stället för Daniel Buda

Delegationen för förbindelserna med Japan: Nicolás González Casares i stället för Inma Rodríguez-Piñero

Delegationen för förbindelserna med Indien: Csaba Molnár i stället för César Luena

Delegationen för förbindelserna med Afghanistan: Richard Corbett

Delegationen för förbindelserna med Sydasien: Nicolas Bay i stället för Hélène Laporte

Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön: César Luena i stället för Csaba Molnár

Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet: Atidzhe Alieva-Veli i stället för Chris Davies

Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Hélène Laporte i stället för Nicolas Bay

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Chile: Inma Rodríguez-Piñero i stället för Nicolás González Casares

Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum-EU: Miroslav Číž, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, David McAllister, Inma Rodríguez-Piñero och Marc Tarabella

Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien: Jonás Fernández

Dessa beslut träder i kraft innevarande dag.


7. Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att utskotten ECON, ITRE, TRAN, ENVI, LIBE, REGI, EMPL, CONT, IMCO, AFET och DEVE beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 72 i arbetsordningen:

ECON-utskottet

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0301;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv2014/65/EU om marknader för finansiella instrument (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0302.

ITRE-utskottet

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA-PROV(2019)0230;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0419.

TRAN-utskottet

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid Europeiska unionens flygplatser (omarbetning) (COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P7_TA(2012)0495;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och av förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P7_TA(2014)0092;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P7_TA(2014)0220;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 januari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0006;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2018)0423;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA-PROV(2019)0339;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA-PROV(2019)0340;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA-PROV(2019)0341;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA-PROV(2018)0462;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0125;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv92/106/EEG om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA-PROV(2019)0308;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0109;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0139;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA-PROV(2019)0225.

ENVI-utskottet

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA-PROV(2019)0320;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0071.

LIBE-utskottet

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller bestämmelserna om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA-PROV(2019)0356;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning(EU)2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA-PROV(2019)0174;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA-PROV(2019)0359;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0087;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0407;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0175;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0176;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0177;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA-PROV(2019)0421;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0319.

REGI-utskottet

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs-och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl-och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0310;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0303;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0238;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0118;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA-PROV(2019)0355.

EMPL-utskottet

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+) (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA-PROV(2019)0350.

CONT-utskottet

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA-PROV(2019)0383;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0068.

IMCO-utskottet

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0073.

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0385;

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0384.

Utskotten AFET, DEVE

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA-PROV(2019)0298.

AFET-utskottet

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA-PROV(2019)0299.

Parlamentets ståndpunkter vid första behandlingen, som utgör mandat för dessa förhandlingar, finns på parlamentets webbplats.


8. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att AFET-utskottet och BUDG-utskottet, efter samråd i enlighet med artikel 234 i budgetförordningen, hade överlämnat sin gemensamma ståndpunkt avseende en förlängning av EU:s regionala förvaltningsfond för insatser med anledning av krisen i Syrien, vilken inrättades genom kommissionens beslut av den 15 december 2014 och som löper ut den 14 december 2019:

- Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund), established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2019 (detta dokument är för närvarande endast tillgängligt på engelska).

Om ingen invändning görs av en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet, inom 24 timmar efter tillkännagivandet i parlamentet, ska denna gemensamma ståndpunkt officiellt översändas till Europeiska kommissionen.


9. Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen)

De ansvariga utskotten hade översänt följande rättelser till texter som antagits av Europaparlamentet:

—   Rättelse P8_TA-PROV(2019)0237(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) 2016/1011 avseende referensvärden för klimatomställning och för anpassning till Parisavtalet P8_TA-PROV(2019)0237 (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)) - ECON-utskottet;

—   Rättelse P8_TA-PROV(2019)0377(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/65/EU P8_TA-PROV(2019)0377 (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)) - ECON-utskottet;

—   Rättelse P8_TA-PROV(2019)0378(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 1093/2010 P8_TA-PROV(2019)0378 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)) - ECON-utskottet;

—   Rättelse P8_TA-PROV(2019)0391(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/858 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009 P8_TA-PROV(2019)0391 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)) - IMCO-utskottet;

—   Rättelse P8_TA-PROV(2019)0399(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/... om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler P8_TA-PROV(2019)0399 (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)) - IMCO-utskottet;

—   Rättelse P8_TA-PROV(2019)0438(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland P8_TA-PROV(2019)0438 (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) - ECON-utskottet;

—   Rättelse P8_TA-PROV(2019)0431(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer P8_TA-PROV(2019)0431 (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)) - ECON-utskottet;

—   Rättelse P8_TA-PROV(2019)0432(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU P8_TA-PROV(2019)0432 (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) - ECON-utskottet;

—   Rättelse P8_TA-PROV(2019)0439(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag P8_TA-PROV(2019)0439 (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) - ECON-utskottet;

—   Rättelse P8_TA-PROV(2019)0435(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om hållbarhetsrelaterad information som ska lämnas inom finanstjänstesektorn P8_TA-PROV(2019)0435 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) - ECON-utskottet.

I enlighet med artikel 241.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses godkända om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att rättelsen ska bli föremål för omröstning.

Rättelserna finns tillgängliga på parlamentets webbplats.


10. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på torsdagen den 10 oktober 2019 skulle underteckna följande rättsakt, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004, (EG) nr 452/2008 och (EG) nr 1338/2008 samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 och rådets förordning (EG) nr 577/98 (00063/2019/LEX - C9-0134/2019 - 2016/0264(COD))


11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från andra institutioner

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter - kandidat FR (12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter - kandidat LU (12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter - kandidat DE (12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter - kandidat EL (12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter - kandidat NL (12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

2) från parlamentets utskott

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Serbien (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2019 för budgetåret 2019: Minskning av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgiftsbehov och uppdaterade inkomster (egna medel) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: John Howarth (A9-0012/2019)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2019/276 vad gäller justeringar av de belopp som tagits i anspråk från flexibilitetsmekanismen för 2019 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: John Howarth (A9-0013/2019)

- Betänkande om sysselsättnings- och socialpolitik i euroområdet (2019/2111(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Yana Toom (A9-0016/2019)


12. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av sändningar av vissa djur och varor med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland (C(2019)06749 - 2019/2836(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 23 september 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, AGRI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna (C(2019)06861 - 2019/2837(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 september 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av närmare bestämmelser för landningsskyldigheten för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten för perioden 2020–2021 (C(2019)07046 - 2019/2839(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 1 oktober 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning med fastställande av närmare bestämmelser för landningsskyldigheten för vissa demersala fisken i nordvästliga vatten för perioden 2020–2021 (C(2019)07048 - 2019/2840(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 1 oktober 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/815 vad gäller uppdateringar av den klassificering som ska användas för det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (C(2019)07066 - 2019/2838(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 30 september 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: JURI, ECON (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten för vissa demersala fisken i Nordsjön för perioden 2020–2021 (C(2019)07078 - 2019/2841(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 1 oktober 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 med närmare regler för genomförandet av realtidsstängningar för fisket efter nordhavsräka i Skagerrak (C(2019)07089 - 2019/2842(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 1 oktober 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och rättelse av den förordningen (C(2019)07227 - 2019/2843(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 oktober 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade direktiv om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller normer för behörighet och för motsvarande kunskaper och färdigheter, för praktiska examinationer, för godkännande av simulatorer och för medicinsk lämplighet (C(2019)05646 – 2019/2780(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 augusti 2019

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader, på begäran av rådet.

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN, EMPL (artikel 57 i arbetsordningen)


13. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna oktober I 2019 (PE 641.776/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 158 i arbetsordningen:

Talmannen hade fått en begäran från TRAN-utskottet om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen) avseende:

—   Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 vad gäller deras tillämpningsperioder (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)).

Omröstningen om denna begäran skulle hållas följande dag, dvs. torsdagen den 10 oktober 2019.

°
° ° °

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar:

Onsdag

—   Uttalandena av rådet och kommissionen om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar (punkt 16 i PDOJ) skulle flyttas och läggas in som första punkt på föredragningslistan för torsdagens sammanträde. Dessa uttalanden skulle ersättas med ett uttalande av kommissionen om miljöanpassning av Europeiska investeringsbanken (punkt 18 i PDOJ), som ursprungligen hade planerats för torsdagen.

—   Ett uttalande av kommissionen om Förenta staternas tullar på europeiska produkter till följd av WTO:s beslut om tvisten avseende Airbus skulle läggas till som tredje punkt på föredragningslistan.

—   Ett uttalande av vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i norra Syrien skulle läggas till som fjärde punkt på föredragningslistan.

Torsdag

—   Uttalandena av rådet och kommissionen om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar (punkt 16 i PDOJ), ursprungligen planerade för onsdagen, skulle flyttas och läggas in som första punkt på torsdagens föredragningslista.

—   Betänkandet av Esther de Lange om den ekonomiska politiken för euroområdet 2019, som hade förkastats i utskottet, skulle strykas från föredragningslistan.

Vidare hade fem invändningar som utarbetats enligt artikel 112 i arbetsordniningen antagits i ENVI-utskottet och skulle läggas till direkt till omröstningen:

—   Invändning enligt artikel 112: verksamma ämnen, däribland flumioxazin;
—   
Invändning enligt artikel 112: verksamma ämnen, däribland klorotoluron;
—   
Invändning enligt artikel 112: genetiskt modifierad majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2);
—   
Invändning enligt artikel 112: den genetiskt modifierade sojabönan A2704-12 (ACS-GMØØ5-3);
—   
Invändning enligt artikel 112: genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 och DAS-40278-9.

Parlamentet godkände dessa förslag.

Onsdag

Begäran från Verts/ALE om att som sista punkt på föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde, före anförandena på en minut, föra in ett uttalande av kommissionen om godkännande av genetiskt modifierade organismer (GMO).

Talare: Tilly Metz, för Verts/ALE-gruppen, motiverade begäran.

Parlamentet godkände begäran.

Begäran från grupperna GUE/NGL och Verts/ALE om att som tredje punkt på föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde, efter debatten om kommissionens uttalande om miljöanpassning av Europeiska investeringsbanken (punkt 18 i PDOJ), föra in uttalanden av rådet och kommissionen om förebyggande av intressekonflikter i EU.

Talare: Manon Aubry, för GUE/NGL-gruppen, motiverade begäran, och Karen Melchior.

Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop (398 röster för, 56 röster emot, 25 nedlagda röster).

Begäran från PPE-gruppen om att som sista punkt på föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde, före anförandena på en minut, föra in ett uttalande av kommissionen om kampen mot cancer. Debatten skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning följande dag, dvs. på torsdagen.

Talare: Peter Liese, för PPE-gruppen, motiverade begäran och föreslog att omröstningen skulle hållas vid en senare sammanträdesperiod; Jytte Guteland, för S&D-gruppen, yttrade sig mot PPE-gruppens ursprungliga förslag.

Till följd av inlägget av Peter Liese lät talmannen kammaren rösta om huruvida denna debatt skulle läggas till på föredragningslistan och omröstningen skjutas upp till en senare sammanträdesperiod.

Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop (508 röster för, 9 röster emot, 19 nedlagda röster).

Begäran från ID-gruppen om att debatten om uttalandet av vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i norra Syrien skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning under sammanträdesperioden oktober II.

Talare: Ivan David, för ID-gruppen, qui motive la demande.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (234 röster för, 248 röster emot, 26 nedlagda röster).

Sammanträdet förlängdes till kl. 23.00.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


14. Förberedelse av Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2019 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2019 (2019/2711(RSP))

°
° ° °

Talare: Ruža Tomašić.

°
° ° °

Talmannen informerade kammaren om sitt möte föregående dag med Förenade kungarikets premiärminister.

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande), Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) och Michel Barnier (huvudförhandlare) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nicolas Bay för ID-gruppen, Raffaele Fitto för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, och Belinda De Lucy, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Martin Edward Daubney och Richard Corbett, Ellie Chowns, Jörg Meuthen, Hermann Tertsch, Martina Anderson, Ioannis Lagos, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Enikő Győri, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Alexandra Lesley Phillips och Claire Fox; Magid Magid, Geoffrey Van Orden, vilken yttrade sig om inlägget av föregående talare (talmannen påminde om bestämmelserna i artikel 10 i arbetsordningen); Jaak Madison, Geoffrey Van Orden, vilken även yttrade sig om talmannen inledande anförande (talmannen gjorde förtydliganden); Diane Dodds, Paulo Rangel, Kati Piri, Naomi Long, Paolo Borchia, Nigel Farage, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Judith Bunting; Kris Peeters, Birgit Sippel och Fabienne Keller.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Margarida Marques, Richard Corbett och Javier Moreno Sánchez.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Domènec Ruiz Devesa, Christian Allard, Dinesh Dhamija, Geert Bourgeois, Clare Daly, Tudor Ciuhodaru och Richard Tice.

Talare: Tytti Tuppurainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Miljöanpassning av Europeiska investeringsbanken (debatt)

Uttalande av kommissionen: Miljöanpassning av Europeiska investeringsbanken (2019/2835(RSP))

Carlos Moedas (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Werner Hoyer (Europeiska investeringsbankens ordförande).

Talare: Sirpa Pietikäinen för PPE-gruppen, Jonás Fernández för S&D-gruppen, Pascal Canfin för Renew-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Sylvia Limmer för ID-gruppen, Alexandr Vondra för ECR-gruppen, José Gusmão för GUE/NGL-gruppen, Ben Habib, grupplös, Enikő Győri, Joachim Schuster, Billy Kelleher, Molly Scott Cato, Joëlle Mélin, Frances Fitzgerald, Aurore Lalucq, Marie Toussaint och Siegfried Mureşan.

ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

Talare: Paul Tang och Maria Spyraki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Domènec Ruiz Devesa, Othmar Karas, Robert Rowland, Mick Wallace, Julie Ward, João Ferreira, Tudor Ciuhodaru, Costas Mavrides, Karen Melchior och June Alison Mummery.

Talare: Werner Hoyer och Carlos Moedas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Förebyggande av intressekonflikter i EU (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förebyggande av intressekonflikter i EU (2019/2853(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Carlos Moedas (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Domènec Ruiz Devesa för S&D-gruppen, Stéphane Séjourné för Renew-gruppen, Daniel Freund för Verts/ALE-gruppen, och Gilles Lebreton för ID-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Irène Tolleret; Manon Aubry, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jordi Cañas; Tiemo Wölken, Karen Melchior, Marie Toussaint och Lara Wolters.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, João Ferreira, Radan Kanev och Tudor Ciuhodaru.

Talare: Carlos Moedas och Tytti Tuppurainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Förenta staternas tullar på europeiska produkter till följd av WTO:s beslut om tvisten avseende Airbus (debatt)

Uttalande av kommissionen: Förenta staternas tullar på europeiska produkter till följd av WTO:s beslut om tvisten avseende Airbus (2019/2846(RSP))

Carlos Moedas (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Christophe Hansen för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Liesje Schreinemacher för Renew-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Danilo Oscar Lancini för ID-gruppen, Mazaly Aguilar för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Brian Monteith, grupplös, Dolors Montserrat och Kathleen Van Brempt.

ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

Talare: Jordi Cañas, Tiziana Beghin, Herve Juvin, Anna-Michelle Asimakopoulou, Paolo De Castro, Marco Campomenosi, Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Angelika Winzig, José Manuel García-Margallo y Marfil, Annie Schreijer-Pierik och Danuta Maria Hübner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Klemen Grošelj och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Carlos Moedas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Situationen i norra Syrien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i norra Syrien (2019/2847(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Željana Zovko för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Irina Von Wiese för Renew-gruppen, Alice Kuhnke för Verts/ALE-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Assita Kanko för ECR-gruppen, Nikolaj Villumsen för GUE/NGL-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Peter van Dalen, Tonino Picula, Ivan David, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo och Brando Benifei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tineke Strik, Mick Wallace och Milan Uhrík.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Situationen i Ukraina (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Ukraina (2019/2834(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Sandra Kalniete för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, och Petras Auštrevičius för Renew-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

Talare: Viola Von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen, Lars Patrick Berg för ID-gruppen, Witold Jan Waszczykowski för ECR-gruppen, Mick Wallace för GUE/NGL-gruppen, Milan Uhrík, grupplös, Traian Băsescu, Sven Mikser, Bernard Guetta, Angel Dzhambazki, Nathan Gill, Radosław Sikorski, Kosma Złotowski, Miroslav Radačovský, Andrius Kubilius, Beata Mazurek och Alexander Alexandrov Yordanov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrea Bocskor, Fabio Massimo Castaldo, Kateřina Konečná och Domènec Ruiz Devesa.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Godkännande av genetiskt modifierade organismer (GMO) (debatt)

Uttalande av kommissionen: Godkännande av genetiskt modifierade organismer (GMO) (2019/2849(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Jessica Polfjärd för PPE-gruppen, Günther Sidl för S&D-gruppen, Jan Huitema för Renew-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Silvia Sardone för ID-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, och Marco Dreosto.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tudor Ciuhodaru och Eleonora Evi.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


21. Kampen mot cancer (debatt)

Uttalande av kommissionen: Kampen mot cancer (2019/2852(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Nicolás González Casares för S&D-gruppen, Petra De Sutter för Verts/ALE-gruppen, Joanna Kopcińska för ECR-gruppen, Ewa Kopacz, Sara Cerdas, Dolors Montserrat och Maria Spyraki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tudor Ciuhodaru och Gilles Lebreton.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Resolutionsförslagen (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: vid en senare sammanträdesperiod.


22. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 172 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Gheorghe Falcă, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Jorge Buxadé Villalba, Pernando Barrena Arza, Martin Sonneborn, Radan Kanev, Alicia Homs Ginel, Antony Hook, Gilles Lebreton, Sandra Pereira, Rupert Lowe, Ivan Štefanec, Jonás Fernández, Yana Toom, Claire Fox, Traian Băsescu, Julie Ward, Irena Joveva, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, Stanislav Polčák, Petar Vitanov, Mónica Silvana González och Isabel Carvalhais.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 641.776/OJJE).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23:29.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Martina, Androuët, Androulakis, Ansip, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Aubry, Auštrevičius, Avram, Baldassarre, Bardella, Barrena Arza, Bartolo, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Bizzotto, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Botenga, Botoş, Boyer, Brglez, Brophy, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Freund, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Haider, Hajšel, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Kelly, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kohut, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Loiseau, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Pedro, Matias, Mavrides, Maydell, Mazurek, Meimarakis, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Monteiro de Aguiar, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Możdżanowska, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Novak, Olbrycht, Olekas, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pineda, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Poręba, Porritt, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Skyttedal, Smith, Šojdrová, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Terheş, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Van Orden, Van Sparrentak, Vautmans, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Voss, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Weimers, Wells, Wieland, Wiener, Winkler, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zver

Befriade från närvaro:

Andrieu, Annemans, Ceccardi, Lizzi, Maldeikienė, Maxová, Ochojska, Procaccini

Senaste uppdatering: 21 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy