Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2833(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0110/2019

Συζήτηση :

PV 10/10/2019 - 2
CRE 10/10/2019 - 2

Ψηφοφορία :

PV 10/10/2019 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0032

Συνοπτικά πρακτικά
XML 8k
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 - Βρυξέλλες

2. Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (2019/2833(RSP))

Η Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jérôme Rivière και Thierry Mariani για τις ενστάσεις (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jan Olbrycht, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Margarida Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Valerie Hayer, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Rasmus Andresen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Richard Tice, μη εγγεγραμμένος, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Moritz Körner, David Cormand, Hélène Laporte, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Mislav Kolakušić, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Nils Torvalds, Joachim Kuhs, Henrik Overgaard Nielsen και Monika Hohlmeier.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Nicola BEER
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pierre Larrouturou, Martin Hojsík, Herbert Dorfmann, Olivier Chastel και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Cláudia Monteiro de Aguiar, Tudor Ciuhodaru, Valter Flego, Ruža Tomašić, João Ferreira, Jörgen Warborn και Pedro Marques.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Tytti Tuppurainen.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   José Manuel Fernandes και Jan Olbrycht, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazabal Rubial και Margarida Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Valerie Hayer και Moritz Körner, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Rasmus Andresen και David Cormand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: Ωρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (2019/2833(RSP)) (B9-0110/2019

—   Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant και Joachim Kuhs, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (2019/2833(RSP)) (B9-0112/2019)·

—   Δημήτριος Παπαδημούλης και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (2019/2833(RSP)) (B9-0113/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.10.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου