Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 - Βρυξέλλες

8.1. Αίτημα για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος: Περίοδοι εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/501 και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/502 ***I (ψηφοφορία) (άρθρο 163 του Κανονισμού)

Αίτημα για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.10.2019): Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/501 και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/502 όσον αφορά τις περιόδους εφαρμογής τους (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Karima Delli

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Το κατεπείγον εγκρίνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου