Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2810(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0108/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/10/2019 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0031

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 - Βρυξέλλες

8.10. Ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις17 Σεπτεμβρίου 2019 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Roberta Metsola, Tomas Tobé, Danuta Maria Hübner, Vladimír Bilčík και Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, Kati Piri και Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in ’t Veld και Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett και Alexandra Geese, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και την παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες (2019/2810(RSP)) (B9-0108/2019

—   Christine Anderson, Nicolaus Fest και Lars Patrick Berg, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και την παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες (2019/2810(RSP)) (B9-0111/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0108/2019

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0031)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0111/2019 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου