Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 10. lokakuuta 2019 - Bryssel

Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

8. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin verkkosivustolla.


8.1. Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö: Asetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 soveltamisajat ***I (äänestys) (työjärjestyksen 163 artikla)

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (istunnon pöytäkirja 9.10.2019, kohta 13): Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 muuttamisesta niiden soveltamisaikojen osalta (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Karima Delli

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

KIIREELLISTÄ KÄSITTELYÄ KOSKEVA PYYNTÖ

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin.


8.2. Eurojustin ja Serbian välinen yhteistyötä koskeva sopimus* (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja Serbian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen [10334/2019 - C9-0041/2019- 2019/0807(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)

ESITYS NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0023)


8.3. Lisätalousarvioesitys nro 4/2019: maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähentäminen menoja koskevien tarkistettujen määrärahatarpeiden ja tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2019 varainhoitovuodeksi 2019: maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähentäminen menoja koskevien tarkistettujen määrärahatarpeiden ja tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti [11733/2019 - C9-0114/2019- 2019/2037(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: John Howarth (A9-0012/2019)

(tarkistusten hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0024)

Puheenvuorot:

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) pani merkille parlamentin ja neuvoston kantojen väliset erot ja hyväksyi sovittelukomitean koolle kutsumisen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti (puhemies vahvisti sovittelukomitean koolle kutsumisen).


8.4. Joustovälineestä vuodeksi 2019 muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin vastaamiseksi käyttöön otettujen määrien tarkistaminen (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi päätöksen (EU) 2019/276 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse joustovälineestä vuodeksi 2019 muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin vastaamiseksi toteutettavia toimia varten käyttöön otettujen määrien tarkistamisesta [COM(2019)0600 - C9-0029/2019- 2019/2039(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: John Howarth (A9-0013/2019)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin (P9_TA(2019)0025)


8.5. Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien flumioksatsiini (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2019/707, annettu 7 päivänä toukokuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden alfa-sypermetriini, beflubutamidi, benalaksyyli, bentiavalikarbi, bifenatsaatti, boskalidi, bromoksyniili, kaptaani, syatsofamidi, desmedifami, dimetoaatti, dimetomorfi, diuroni, etefoni, etoksatsoli, famoksadoni, fenamifossi, flumioksatsiini, fluoksastrobiini, folpetti, foramsulfuroni, formetanaatti, metalaksyyli-M, metiokarbi, metributsiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus kanta 251, fenmedifaami, fosmetti, pirimifossi-metyyli, propamokarbi, protiokonatsoli, S-metolaklori ja tebukonatsoli hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (2019/2825(RSP)) (B9-0103/2019) - Asiasta vastaava jäsen: Anja Hazekamp

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0026)


8.6. Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien klorotoluroni (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden amidosulfuroni, beta-syflutriini, bifenoksi, klorotoluroni, klofentetsiini, klomatsoni, sypermetriini, daminotsidi, deltametriini, dikamba, difenokonatsoli, diflubentsuroni, diflufenikaani, fenoksaproppi-P, fenpropidiini, fludioksonili, flufenaset, fostiatsaatti, indoksakarbi, lenasiili, MCPA, MCPB, nikosulfuroni, pikloraami, prosulfokarbi, pyriproksifeeni, tiofanaattimetyyli, triflusulfuroni ja tritosulfuroni hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (D062951/02 ; 2019/2826(RSP)) (B9-0104/2019) - Asiasta vastaava jäsen: Anja Hazekamp

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0027)


8.7. Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D061869/04 ; 2019/2830(RSP)) (B9-0107/2019) - Asiasta vastaavat jäsenet: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Nicolae Ştefănuță

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0028)


8.8. Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen soija A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D062417/04 ; 2019/2828(RSP)) (B9-0105/2019) - Asiasta vastaavat jäsenet: Anja Hazekamp, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ja Sirpa Pietikäinen

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0029)


8.9. Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 sekä muunnostapahtumista MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 kahden, kolmen tai neljän yksittäistapahtuman yhdistelmänä saatu muuntogeeninen maissi (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ja muunnostapahtumista MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS 40278 9 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D062827/02 ; 2019/2829(RSP)) (B9-0106/2019) - Asiasta vastaavat jäsenet: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Nicolae Ştefănuță

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0030)


8.10. Ulkomainen sekaantuminen vaaleihin ja disinformaatio kansallisissa ja eurooppalaisissa demokraattisissa prosesseissa (äänestys)

Keskustelu käytiin 17. syyskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 17.9.2019, kohta 11).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Roberta Metsola, Tomas Tobé, Danuta Maria Hübner, Vladimír Bilčík ja Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez, Kati Piri ja Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Sophia in ’t Veld ja Pascal Durand Renew-ryhmän puolesta, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett ja Alexandra Geese Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki ja Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta ulkomaisesta sekaantumisesta vaaleihin ja disinformaatiosta kansallisissa ja eurooppalaisissa demokraattisissa prosesseissa (2019/2810(RSP)) (B9-0108/2019)

—   Christine Anderson, Nicolaus Fest ja Lars Patrick Berg ID-ryhmän puolesta ulkomaisesta sekaantumisesta vaaleihin ja disinformaatiosta kansallisissa ja eurooppalaisissa demokraattisissa prosesseissa (2019/2810(RSP)) (B9-0111/2019).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0108/2019

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0031)

(Päätöslauselmaesitys B9-0111/2019 raukesi.)


8.11. Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat: aika vastata kansalaisten odotuksiin (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0110/2019, B9-0112/2019 ja B9-0113/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0110/2019

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0032)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0112/2019 ja B9-0113/2019 raukesivat.)


8.12. Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka (äänestys)

Mietintö euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta [2019/2111(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Yana Toom (A9-0016/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 12)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ID-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (EMPL-valiokunta)

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0033)

Päivitetty viimeksi: 21. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö