Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2019 m. spalio 10 d. - Briuselis

PIRMININKAVO: Katarina BARLEY
Pirmininko pavaduotoja

8. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


8.1. Sprendimas dėl procedūros skubos tvarka taikymo: Reglamento (ES) 2019/501 ir Reglamento (ES) 2019/502 taikymo laikotarpiai ***I (balsavimas) (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

Prašymas pradėti procedūrą skubos tvarka (2019 10 09 protokolo 13 punktas): pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2019/501 ir Reglamento (ES) 2019/502 nuostatos dėl jų taikymo laikotarpių (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Karima Delli

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

PRAŠYMAS PRADĖTI PROCEDŪRĄ SKUBOS TVARKA

Parlamentas patvirtino prašymą dėl skubos procedūros.


8.2. Eurojusto ir Serbijos bendradarbiavimo susitarimas* (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Serbijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto [10334/2019 - C9-0041/2019- 2019/0807(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2019)0023).


8.3. Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektas. Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintus išlaidų poreikius ir atnaujintas pajamas (nuosavus išteklius) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projekto. Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintus išlaidų poreikius ir atnaujintas pajamas (nuosavus išteklius) [11733/2019 - C9-0114/2019- 2019/2037(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: John Howarth (A9-0012/2019)

(Pakeitimams priimti reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0024)

Kalbėjo:

Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas) atkreipė dėmesį į tai, kad skiriasi Parlamento ir Tarybos pozicijos, ir pritarė pasiūlymui sušaukti Taikinimo komiteto posėdį pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 4 dalies c punktą (pirmininkė patvirtino, kad bus sušauktas Taikinimo komiteto posėdis).


8.4. 2019 m. mobilizuotų lankstumo priemonės lėšų, kurios turi būti naudojamos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti, sumų patikslinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl 2019 m. mobilizuotų lankstumo priemonės lėšų, kurios turi būti naudojamos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti, sumų patikslinimo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/276 [COM(2019)0600 - C9-0029/2019- 2019/2039(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: John Howarth (A9-0013/2019)

(Reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 3/5 balsavusiųjų dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta (P9_TA(2019)0025).


8.5. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant flumioksaziną (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas ENVI komiteto pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl 2019 m. gegužės 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/707, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų alfa cipermetrino, beflubutamido, benalaksilo, bentiavalikarbo, bifenazato, boskalido, bromoksinilo, kaptano, ciazofamido, desmedifamo, dimetoato, dimetomorfo, diurono, etefono, etoksazolio, famoksadono, fenamifoso, flumioksazino, fluoksastrobino, folpeto, foramsulfurono, formetanato, metalaksilo-M, metiokarbo, metribuzino, milbemektino, Paecilomyces lilacinus (padermė 251), fenmedifamo, fosmeto, metilpirimifoso, propamokarbo, protiokonazolo, s-metolachloro ir tebukonazolio patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (2019/2825(RSP)) (B9-0103/2019) - Atsakinga Parlamento narė: Anja Hazekamp

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0026).


8.6. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant chlortoluroną (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas ENVI komiteto pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 nuostatos dėl veikliųjų medžiagų amidosulfurono, beta ciflutrino, bifenokso, chlorotolurono, klofentenzino, klomazono, cipermetrino, daminozido, deltametrino, dikambos, difenokonazolo, diflubenzurono, diflufenikano, p-fenoksapropo, fenpropidino, fludioksonilo, flufenaceto, fostiazato, indoksakarbo, lenacilo, MCPA, MCPB, nikosulfurono, pikloramo, prosulfokarbo, piriproksifeno, tiofanatmetilo, triflusulfurono ir tritosulfurono patvirtinimo galiojimo pratęsimo (D062951/02 ; 2019/2826(RSP)) (B9-0104/2019) - Atsakinga Parlamento narė: Anja Hazekamp

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0027).


8.7. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas ENVI komiteto pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D061869/04 ; 2019/2830(RSP)) (B9-0107/2019) - Atsakingi Parlamento nariai: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ir Nicolae Ştefănuță

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0028).


8.8. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas ENVI komiteto pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D062417/04 ; 2019/2828(RSP)) (B9-0105/2019) - Atsakingi Parlamento nariai: Anja Hazekamp, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ir Sirpa Pietikäinen

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0029).


8.9. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ir genetiškai modifikuoti kukurūzai, sudaryti iš dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ir DAS-40278-9 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas ENVI komiteto pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, sudarytų iš dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ir DAS-40278-9 genetinių modifikacijų derinių, kurie iš šių kukurūzų sudaryti arba pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (D062827-03) projekto (D062827/02 ; 2019/2829(RSP)) (B9-0106/2019) - Atsakingi Parlamento nariai: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ir Nicolae Ştefănuță

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0030).


8.10. Užsienio šalių kišimasis į rinkimus ir dezinformacija vykdant nacionalinius ir Europos demokratinius procesus (balsavimas)

Diskusijos vyko 2019 m. rugsėjo 17 d. (2019 09 17 protokolo 11 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Roberta Metsola, Tomas Tobé, Danuta Maria Hübner, Vladimír Bilčík ir Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez, Kati Piri ir Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Sophia in ’t Veld ir Pascal Durand, RENEW frakcijos vardu, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett ir Alexandra Geese Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki ir Roberts Zīle ECR frakcijos vardu – dėl užsienio subjektų kišimosi į rinkimus bei dezinformacijos vykstant nacionaliniams ir Europos demokratiniams procesams (2019/2810(RSP)) (B9-0108/2019);

—   Christine Anderson, Nicolaus Fest ir Lars Patrick Berg ID frakcijos vardu – dėl užsienio subjektų kišimosi į rinkimus bei dezinformacijos vykstant nacionaliniams ir Europos demokratiniams procesams (2019/2810(RSP)) (B9-0111/2019).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B9-0108/2019

Priimta (P9_TA(2019)0031).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0111/2019 anuliuotas.)


8.11. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0110/2019, B9-0112/2019 ir B9-0113/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B9-0110/2019

Priimta (P9_TA(2019)0032).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0112/2019 ir B9-0113/2019 anuliuoti.)


8.12. Euro zonos užimtumo ir socialinė politika (balsavimas)

Pranešimas dėl euro zonos užimtumo ir socialinės politikos [2019/2111(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Yana Toom (A9-0016/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas ID frakcijos)

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (EMPL komitetas)

Priimta (P9_TA(2019)0033).

Atnaujinta: 2020 m. sausio 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika