Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2019. gada 10. oktobris - Brisele

SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece

8. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


8.1. Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru: Regulas (ES) 2019/501 un Regulas (ES) 2019/502 piemērošanas periodi ***I (balsošana) (Reglamenta 163. pants)

Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (9.10.2019. protokola 13. punkts): Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2019/501 un Regulu (ES) 2019/502 attiecībā uz to piemērošanas periodiem (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Karima Delli.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

PIEPRASĪJUMS PIEMĒROT STEIDZAMĪBAS PROCEDŪRU

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.


8.2. Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Serbiju* (balsošana)

Ziņojums par Padomes Īstenošanas lēmumu, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Serbiju [10334/2019 - C9-0041/2019- 2019/0807(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2019)0023).


8.3. 2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4 projekts: saistību un maksājumu apropriāciju samazinājums saskaņā ar izdevumu vajadzību atjauninājumu un ieņēmumu (pašu resursi) atjauninājumu (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju par 2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4 projektu: saistību un maksājumu apropriāciju samazinājums saskaņā ar izdevumu vajadzību atjauninājumu un ieņēmumu (pašu resursi) atjauninājumu [11733/2019 - C9-0114/2019- 2019/2037(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: John Howarth (A9-0012/2019).

(Grozījumu pieņemšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0024).

Uzstāšanās

Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) pieņēma zināšanai atšķirības Parlamenta un Padomes nostājās un piekrita Samierināšanas komitejas sasaukšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 4. punkta c) apakšpunktu (sēdes vadītāja apstiprināja Samierināšanas komitejas sasaukšanu).


8.4. To summu pielāgojumi no elastības instrumenta 2019. gadam, kuras jāizmanto migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu gadījumā (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/276 attiecībā uz to summu pielāgojumiem no elastības instrumenta 2019. gadam, kas jāizmanto migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu gadījumā [COM(2019)0600 - C9-0029/2019- 2019/2039(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: John Howarth (A9-0013/2019).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts (P9_TA(2019)0025).


8.5. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: darbīgās vielas, tostarp flumioksazīns (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedza ENVI komiteja saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu, par Komisijas 2019. gada 7. maija Īstenošanas regulu (ES) 2019/707, ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām alfa-cipermetrīnam, beflubutamīdam, benalaksilam, bentiavalikarbam, bifenazātam, boskalīdam, bromoksinilam, kaptānam, ciazofamīdam, desmedifamam, dimetoātam, dimetomorfam, diuronam, etefonam, etoksazolam, famoksadonam, fenamifosam, flumioksazīnam, fluoksastrobīnam, folpetam, foramsulfuronam, formetanātam, metalaksilam-M, metiokarbam, metribuzīnam, milbemektīnam, Paecilomyces lilacinus celmam 251, fenmedifāmam, fosmetam, pirimifosmetilam, propamokarbam, protiokonazolam, s-metolahloram un tebukonazolam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (2019/2825(RSP)) (B9-0103/2019) - Atbildīgā deputāte: Anja Hazekamp.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0026).


8.6. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: darbīgās vielas, tostarp hlortolurons (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedza ENVI komiteja saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu, par projektu Komisijas īstenošanas regulai, ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām amidosulfuronam, beta-ciflutrīnam, bifenoksam, hlortoluronam, klofentezīnam, klomazonam, cipermetrīnam, daminozīdam, deltametrīnam, dikambam, difenokonazolam, diflubenzuronam, diflufenikānam, fenoksapropam-P, fenpropidīnam, fludioksonilam, flufenacetam, fostiazātam, indoksakarbam, lenacilam, MCPA, MCPB, nikosulfuronam, piklorāmam, prosulfokarbam, piriproksifēnam, tiofanātmetilam, triflusulfuronam un tritosulfuronam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (D062951/02 ; 2019/2826(RSP)) (B9-0104/2019) - Atbildīgā deputāte: Anja Hazekamp.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0027).


8.7. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedza ENVI komiteja saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), no tās sastāv vai ir no tās ražoti (D061869/04 ; 2019/2830(RSP)) (B9-0107/2019) - Atbildīgie deputāti: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen un Nicolae Ştefănuță.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0028).


8.8. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedza ENVI komiteja saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sastāv vai ir ražoti no tām (D062417/04 ; 2019/2828(RSP)) (B9-0105/2019) - Atbildīgie deputāti: Anja Hazekamp, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi un Sirpa Pietikäinen.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0029).


8.9. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā apvienotas divas, trīs vai četras atsevišķas modifikācijas MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 un DAS-40278-9 (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedza ENVI komiteja saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā apvienotas divas, trīs vai četras atsevišķas modifikācijas MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 un DAS-40278-9 vai kas sastāv vai ir ražoti no tās (D062827/02 ; 2019/2829(RSP)) (B9-0106/2019) - Atbildīgie deputāti: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen un Nicolae Ştefănuță.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0030).


8.10. Ārvalstu iejaukšanās vēlēšanu norisē un dezinformācija dalībvalstu un Eiropas demokrātiskajos procesos (balsošana)

Debates notika 2019. gada 17. septembrī (17.9.2019. protokola 11. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Roberta Metsola, Tomas Tobé, Danuta Maria Hübner, Vladimír Bilčík un Michael Gahler PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez, Kati Piri un Claude Moraes S&D grupas vārdā, Sophia in ’t Veld un Pascal Durand grupas “Renew” vārdā, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett un Alexandra Geese Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki un Roberts Zīle ECR grupas vārdā - par ārvalstu iejaukšanos dalībvalstu un Eiropas demokrātiskajos procesos (2019/2810(RSP)) (B9-0108/2019);

—   Christine Anderson, Nicolaus Fest un Lars Patrick Berg ID grupas vārdā - par ārvalstu iejaukšanos vēlēšanu procesā un dezinformāciju valstu un Eiropas demokrātijas procesos (2019/2810(RSP)) (B9-0111/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B9-0108/2019

Pieņemts (P9_TA(2019)0031).

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0111/2019 vairs nav spēkā.)


8.11. Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi: laiks attaisnot pilsoņu cerības (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B9-0110/2019, B9-0112/2019 un B9-0113/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B9-0110/2019

Pieņemts (P9_TA(2019)0032).

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0112/2019 un B9-0113/2019 vairs nav spēkā.)


8.12. Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes (balsošana)

Ziņojums par eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnēm [2019/2111(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Yana Toom (A9-0016/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniedza ID grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (EMPL komiteja)

Pieņemts (P9_TA(2019)0033).

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 21. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika