Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 10. oktober 2019 - Bruselj

PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica

8. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


8.1. Zahteva za uporabo nujnega postopka: Obdobja uporabe Uredbe (EU) 2019/501 in Uredbe (EU) 2019/502 ***I (glasovanje) (člen 163 Poslovnika)

Zahteva za uporabo nujnega postopka (točka 13 zapisnika z dne 9.10.2019): Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/501 in Uredbe (EU) 2019/502 glede obdobij njune uporabe (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Karima Delli

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

ZAHTEVA ZA UPORABO NUJNEGA POSTOPKA

Parlament je odobril zahtevo za nujni postopek.


8.2. Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Srbijo* (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Srbijo s strani Eurojusta [10334/2019 - C9-0041/2019- 2019/0807(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2019)0023)


8.3. Predlog spremembe proračuna št. 4/2019 – Zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v skladu s posodobitvijo potrebnih odhodkov in posodobitvijo prihodkov (lastna sredstva) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2019 za proračunsko leto 2019 – Zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v skladu s posodobitvijo potrebnih odhodkov in posodobitvijo prihodkov (lastna sredstva) [11733/2019 - C9-0114/2019- 2019/2037(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: John Howarth (A9-0012/2019)

(za sprejetje predlogov sprememb zahtevana kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0024)

Govori

Tytti Tuppurainen (predsedujoča Svetu) se je seznanila z razlikami v stališčih Parlamenta in Sveta in je pozdravila sklic sestanka spravnega odbora v skladu s členom 314(4)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije (predsedujoča je potrdila sklic sestanka spravnega odbora).


8.4. Prilagoditev zneskov sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti, za leto 2019, ki se bodo uporabila za migracije, pritok beguncev in varnostne grožnje (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2019/276 glede prilagoditve zneskov sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti, za leto 2019, ki se bodo uporabila za migracije, pritok beguncev in varnostne grožnje [COM(2019)0600 - C9-0029/2019- 2019/2039(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: John Howarth (A9-0013/2019)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno (P9_TA(2019)0025)


8.5. Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s flumioksazinom (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika vložil odbor ENVI o Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/707 z dne 7. maja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za aktivne snovi alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaksil, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksinil, kaptan, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksil-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus sev 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor in tebukonazol (2019/2825(RSP)) (B9-0103/2019) - Pristojna poslanka: Anja Hazekamp

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0026)


8.6. Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s klorotoluronom (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika vložil odbor ENVI o osnutku izvedbene uredbe Komisije o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za aktivne snovi amidosulfuron, beta ciflutrin, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, piriproksifen, tiofanat-metil, t riflusulfuronin tritosulfuron (D062951/02 ; 2019/2826(RSP)) (B9-0104/2019) - Pristojna poslanka: Anja Hazekamp

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0027)


8.7. Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika vložil odbor ENVI o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D061869 ; 2019/2830(RSP)) (B9-0107/2019) - Pristojni poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen in Nicolae Ştefănuță

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0028)


8.8. Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika vložil odbor ENVI o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D062417/04 ; 2019/2828(RSP)) (B9-0105/2019) - Pristojni poslanci: Anja Hazekamp, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi in Sirpa Pietikäinen

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0029)


8.9. Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacij MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 in DAS-40278-9 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika vložil odbor ENVI o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacij MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 in DAS-40278-9, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D062827/02 ; 2019/2829(RSP)) (B9-0106/2019) - Pristojni poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen in Nicolae Ştefănuță

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0030)


8.10. Tuje vmešavanje v volitve in dezinformacije v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih (glasovanje)

Razprava je potekala dne 17. septembra 2019 (točka 11 zapisnika z dne 17.9.2019).

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Roberta Metsola, Tomas Tobé, Danuta Maria Hübner, Vladimír Bilčík in Michael Gahler v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez, Kati Piri in Claude Moraes v imenu skupine S&D, Sophia in ’t Veld in Pascal Durand v imenu skupine Renew, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett in Alexandra Geese v imenu skupine Verts/ALE, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki in Roberts Zīle v imenu skupine ECR o tujem vmešavanju v volitve ter dezinformacijah v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih (2019/2810(RSP)) (B9-0108/2019);

—   Christine Anderson, Nicolaus Fest in Lars Patrick Berg v imenu skupine ID o tujem vmešavanju v volitve in dezinformacijah v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih (2019/2810(RSP)) (B9-0111/2019).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0108/2019

Sprejeto (P9_TA(2019)0031)

(Predlog resolucije B9-0111/2019 je brezpredmeten.)


8.11. Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0110/2019, B9-0112/2019 in B9-0113/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0110/2019

Sprejeto (P9_TA(2019)0032)

(Predloga resolucij B9-0112/2019 in B9-0113/2019 sta brezpredmetna.)


8.12. Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju (glasovanje)

Poročilo o politiki zaposlovanja in socialni politiki v euroobmočju [2019/2111(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Yana Toom (A9-0016/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ID)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (odbor EMPL)

Sprejeto (P9_TA(2019)0033)

Zadnja posodobitev: 21. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov