Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 10 oktober 2019 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

8. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


8.1. Begäran om tillämpning av brådskande förfarande: Tillämpningsperioder för förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 ***I (omröstning) (artikel 163 i arbetsordningen)

Begäran om tillämpning av brådskande förfarande (punkt 13 i protokollet av den 9.10.2019): Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 vad gäller deras tillämpningsperioder (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - utskottet för transport och turism. Föredragande: Karima Delli

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

BEGÄRAN OM TILLÄMPNING AV BRÅDSKANDE FÖRFARANDE

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.


8.2. Avtal om samarbete mellan Eurojust och Serbien* (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Serbien [10334/2019 - C9-0041/2019- 2019/0807(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

UTKAST TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2019)0023)


8.3. Förslag till ändringsbudget nr 4/2019: Minskning av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgiftsbehov och uppdaterade inkomster (egna medel) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2019 för budgetåret 2019: Minskning av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgiftsbehov och uppdaterade inkomster (egna medel) [11733/2019 - C9-0114/2019- 2019/2037(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: John Howarth (A9-0012/2019)

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av ändringsförslagen)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0024)

Inlägg:

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) noterade skillnaderna mellan parlamentets och rådets ståndpunkt och godkände att förlikningskommittén sammankallas i enlighet med artikel 314.4 c) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (talmannen bekräftade sammankallandet av förlikningskommittén).


8.4. Justeringar av de belopp som tagits i anspråk från flexibilitetsmekanismen för 2019 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2019/276 vad gäller justeringar av de belopp som tagits i anspråk från flexibilitetsmekanismen för 2019 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot [COM(2019)0600 - C9-0029/2019- 2019/2039(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: John Howarth (A9-0013/2019)

(en majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades (P9_TA(2019)0025)


8.5. Invändning enligt artikel 112: verksamma ämnen, däribland flumioxazin (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/707 av den 7 maj 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena alfacypermetrin, beflubutamid, benalaxyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoxinil, kaptan, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaxyl-M, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stam 251, fenmedifam, fosmet, pirimifosmetyl, propamokarb, protiokonazol, S-metolaklor och tebukonazol (2019/2825(RSP)) (B9-0103/2019) - Ansvarig ledamot: Anja Hazekamp

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0026)


8.6. Invändning enligt artikel 112: verksamma ämnen, däribland klorotoluron (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena amidosulfuron, betacyflutrin, bifenox, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazat, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproxifen, tiofanatmetyl, triflusulfuron och tritosulfuron (D062951/02 ; 2019/2826(RSP)) (B9-0104/2019) - Ansvarig ledamot: Anja Hazekamp

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0027)


8.7. Invändning enligt artikel 112: genetiskt modifierad majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MZHGOJG (SYN-ØØØJG-2) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D061869/04 ; 2019/2830(RSP)) (B9-0107/2019) - Ansvariga ledamöter: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Nicolae Ştefănuță

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0028)


8.8. Invändning enligt artikel 112: den genetiskt modifierade sojabönan A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D062417/04 ; 2019/2828(RSP)) (B9-0105/2019) - Ansvariga ledamöter: Anja Hazekamp, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi och Sirpa Pietikäinen

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0029)


8.9. Invändning enligt artikel 112: genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 och DAS-40278-9 (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 och DAS-40278-9 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D062827/02 ; 2019/2829(RSP)) (B9-0106/2019) - Ansvariga ledamöter: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Nicolae Ştefănuță

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0030)


8.10. Utländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och europeiska demokratiska processer (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 17 september 2019 (punkt 11 i protokollet av den 17.9.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Roberta Metsola, Tomas Tobé, Danuta Maria Hübner, Vladimír Bilčík och Michael Gahler, för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez, Kati Piri och Claude Moraes, för S&D-gruppen, Sophia in ’t Veld och Pascal Durand, för Renew-gruppen, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett och Alexandra Geese, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki och Roberts Zīle, för ECR-gruppen, om utländsk valinblandning och desinformation i nationella och europeiska demokratiska processer (2019/2810(RSP)) (B9-0108/2019);

—   Christine Anderson, Nicolaus Fest och Lars Patrick Berg, för ID-gruppen, om utländsk valinblandning och desinformation i nationella och europeiska demokratiska processer (2019/2810(RSP)) (B9-0111/2019).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0108/2019

Antogs (P9_TA(2019)0031)

(Resolutionsförslag B9-0111/2019 bortföll.)


8.11. Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0110/2019, B9-0112/2019 och B9-0113/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0110/2019

Antogs (P9_TA(2019)0032)

(Resolutionsförslagen B9-0112/2019 och B9-0113/2019 bortföll.)


8.12. Sysselsättnings- och socialpolitiken i euroområdet (omröstning)

Betänkande om sysselsättnings- och socialpolitik i euroområdet [2019/2111(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Yana Toom (A9-0016/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från ID-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (EMPL-utskottet)

Antogs (P9_TA(2019)0033)

Senaste uppdatering: 21 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy