Показалец 
Протокол
PDF 131kWORD 29k
Четвъртък, 10 октомври 2019 г. - Брюксел
Резултати от различните гласувания

 Значения на съкращенията и символите

 1. Искане за прилагане на неотложната процедура: периоди на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502 ***I 

Искане за прилагане на неотложната процедура (C9-0108/2019)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
гласуване: искане за прилагане на неотложната процедура+

 2. Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Сърбия * 

Доклад: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
единно гласуванеПГ+583, 18, 51

 3. Проект на коригиращ бюджет № 4 на общия бюджет за 2019 г.: намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси) 

Доклад: Джон Хауърт (A9-0012/2019) (за приемането на измененията е необходимо мнозинство от всички членове на ЕП)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Проект на коригиращ бюджет № 4/2019
Проект на коригиращ бюджет № 4/20191-11
13-16
комисия+
12комисияПГ+487, 125, 40
Предложение за резолюция
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+538, 113, 9
Искания за поименно гласуване
ID:изменение 12

 4. Корекции на сумите, мобилизирани по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 г., които ще се използват за миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността 

Доклад: Джон Хауърт (A9-0013/2019) (за приемането на измененията е необходимо мнозинство от всички членове на ЕП)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
гласуване: предложение на КомисиятаПГ-53, 526, 82

 5. Активни вещества, включително флумиоксазин 

Предложение за резолюция: B9-0103/2019

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B9-0103/2019
(комисия ENVI)
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+402, 222, 39
Искания за поименно гласуване
GUE/NGLокончателно гласуване

 6. Активни вещества, включително хлоротолурон 

Предложение за резолюция: B9-0104/2019

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B9-0104/2019
(комисия ENVI)
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+417, 200, 40
Искания за поименно гласуване
GUE/NGL:окончателно гласуване

 7. Генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) 

Предложение за резолюция: B9-0107/2019

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B9-0107/2019
(комисия ENVI)
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+436, 208, 16
Искания за поименно гласуване
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:окончателно гласуване

 8. Генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) 

Предложение за резолюция: B9-0105/2019

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B9-0105/2019
(комисия ENVI)
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+426, 208, 20
Искания за поименно гласуване
Verts/ALE, ID, GUE/GNL:окончателно гласуване

 9. Генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9 

Предложение за резолюция: B9-0106/2019

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B9-0106/2019
(комисия ENVI)
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+435, 207, 18
Искания за поименно гласуване
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:окончателно гласуване

 10. Чуждестранна намеса в избори и дезинформация в националните и европейските демократични процеси 

Предложения за резолюция: B9-0108/2019, B9-0111/2019

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B9-0108/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
след § 17ECRЕГ+358, 283, 12
§ 42S&DПГ+436, 126, 92
13Verts/ALEЕГ+356, 293, 12
след § 414Verts/ALEЕГ+350, 267, 44
§ 53S&DПГ+347, 282, 34
§ 81=
8=
PPE
ECR
ЕГ-308, 327, 28
§ 10§оригинален текстПГ+566, 58, 39
§ 1315Verts/ALEЕГ+400, 250, 10
§ 21§оригинален текстПГ+472, 178, 13
§ 289ECR-
§ 3410ECRЕГ+367, 259, 38
§оригинален текстпоотд.
§ 35§оригинален текстПГ+573, 72, 16
§ 3611зECRПГ+320, 306, 35
§оригинален текстразд.
1/ПГ
2/ПГ
позоваване 44ECR+
съображение Д12Verts/ALE-
Съображение Е5ECR-
съображение Й6ECR-
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+469, 143, 47
Предложение за резолюция B9-0111/2019
(ID)
гласуване: резолюция (целия текст)
Искания за поименно гласуване
S&D:§ 36; изменения 2, 3, 11
Renew:§§ 10, 21, 35; окончателно гласуване
Искания за гласуване поотделно
Verts/ALE:§ 34
Искания за разделно гласуване
S&D:
§ 36
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „да се обмисля допълнително дали“
2-ра част:тези думи

 11. Многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите 

Предложения за резолюция: B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B9-0110/2019
(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE)
след § 11GUE/NGL-
след § 22GUE/NGL-
след § 33GUE/NGL-
13GUE/NGLПГ-120, 438, 103
§ 4§оригинален текстразд.
1/ПГ+456, 180, 28
2+
след § 44GUE/NGL-
5GUE/NGLПГ-93, 491, 77
§ 5§оригинален текстПГ+382, 221, 57
след § 514GUE/NGLПГ-67, 435, 155
след § 66GUE/NGLПГ-80, 518, 60
17GUE/NGLПГ-176, 431, 56
след § 77GUE/NGLПГ-137, 503, 21
след § 88GUE/NGLПГ-202, 424, 30
§ 919ECR-
след § 99GUE/NGLПГ-151, 480, 27
след § 1010GUE/NGLПГ-134, 420, 104
15GUE/NGLПГ-134, 488, 38
след § 1111GUE/NGLПГ-139, 433, 84
18GUE/NGLПГ-68, 579, 13
след § 1212GUE/NGLПГ-183, 438, 41
след § 1316GUE/NGLПГ-95, 458, 106
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+426, 163, 67
Предложения за резолюция на политическите групи
B9-0112/2019IDПГ
B9-0113/2019GUE/NGL
Искания за поименно гласуване
PPE:окончателно гласуване (B9-0110/2019)
S&D:окончателно гласуване (B9-0110/2019)
ID:§§ 4 (1-ва част), 5; окончателно гласуване (B9-0110/2019); окончателно гласуване (B9-0112/2019)
GUE/NGL:изменения 5-18
Искания за разделно гласуване
ID:
§ 4
1-ва част:„отново заявява, че следващата МФР следва да бъде определена на 1 324,1 милиарда евро по цени от 2018 г., което представлява 1,3% от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27;“
2-ра част:„подчертава, че тази обща сума е резултат от оценка „от долу нагоре“ на необходимия размер на финансиране за всяка програма и политика на ЕС; припомня в този контекст намерението на Парламента да засили водещите програми (напр. в областта на младежта, научните изследвания и иновациите, околната среда и климата, инфраструктурата, МСП, цифровизацията и социалните права), да запази финансирането на съществуващите политики на ЕС в реално изражение (по-специално сближаване, селско стопанство и рибарство) и да предостави необходимите допълнителни финансови средства за допълнителните отговорности (например в областта на миграцията, външната дейност и отбраната); изразява твърдо убеждение, че европейската добавена стойност се постига чрез обединяване на ресурси на равнище ЕС с оглед на постигане на ефективност, солидарност и въздействие в световен мащаб; подчертава в този контекст необходимостта от поставяне на по-силен акцент при бъдещите разходи върху резултатите;“

 12. Политики за заетост и социални политики за еврозоната 

Доклад: Yana Toom (A9-0016/2019)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция за заместване1IDПГ-109, 509, 40
§ 1§оригинален текстразд.
1+
2/ПГ+364, 228, 57
3/ПГ-296, 317, 43
гласуване: предложение за резолюция (целия текст)
(комисия EMPL)
ПГ+422, 131, 101
Искания за поименно гласуване
ID:изменение 1
PPE, S&D:§ 1 (2-ра и 3-та части)
Искания за разделно гласуване
1/10 от членовете на ЕП:
§ 1
1-ва част:„отбелязва, че икономическите условия в ЕС понастоящем са благоприятни и заетостта като цяло постоянно нараства, но все още е изключително важно да се справим бързо с младежката безработица, както и с проблемите пред незаетите с работа, учене или обучение, както и че все още има спешна нужда от подобрение по отношение на дългосрочната заетост, сегментирането на пазара на труда и неравенствата, приобщаването на уязвимите групи, бедността сред работещите и производителността, по-специално в контекста на евентуално забавяне на икономическия растеж в световен мащаб или рецесия; изразява дълбоко съжаление, че растежът на реалните заплати на равнището на Съюза остава по-нисък от този, който би могъл да се очаква предвид положителните резултати на пазара на труда и на икономиката;“
2-ра част:„призовава Комисията да представи европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица, за да защити гражданите и да намали натиска върху публичните финанси по време на външни сътресения;“
3-та част:„призовава за нов финансов инструмент за справяне с дълготрайната безработица, който да предоставя финансова подкрепа за мерки и проекти в регионите с дълготрайна безработица, по-висока от средната;“
Последно осъвременяване: 6 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност