Index 
Protokoll
PDF 114kWORD 28k
Torsdagen den 10 oktober 2019 - Bryssel
Omröstningsresultat

 Förkortningar och symboler

 1. Begäran om tillämpning av brådskande förfarande: Tillämpningsperioder för förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 ***I 

Begäran om tillämpning av brådskande förfarande C9-0108/2019

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: begäran om tillämpning av brådskande förfarande+

 2. Avtal om samarbete mellan Eurojust och Serbien 

Betänkande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+583, 18, 51

 3. Förslag till ändringsbudget nr 4/2019: Minskning av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgiftsbehov och uppdaterade inkomster (egna medel) 

Betänkande: John Howarth (A9-0012/2019) (en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av ändringsförslagen)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Förslag till ändringsbudget nr 4/2019
förslag till ändringsbudget nr 4/20191-11
13-16
utskottet+
12utskottetONU+487, 125, 40
Resolutionsförslag
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+538, 113, 9
Begäranden om omröstning med namnupprop
ID:ÄF 12

 4. Justeringar av de belopp som tagits i anspråk från flexibilitetsmekanismen för 2019 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot 

Betänkande: John Howarth (A9-0013/2019) (en majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: kommissionens förslagONU-53, 526, 82

 5. Invändning enligt artikel 112: verksamma ämnen, däribland flumioxazin 

Resolutionsförslag: B9-0103/2019

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B9-0103/2019
(utskottet ENVI)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+402, 222, 39
Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGLslutomröstning

 6. Invändning enligt artikel 112: verksamma ämnen, däribland klorotoluron 

Resolutionsförslag: B9-0104/2019

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B9-0104/2019
(utskottet ENVI)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+417, 200, 40
Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGLslutomröstning

 7. Invändning enligt artikel 112: genetiskt modifierad majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) 

Resolutionsförslag: B9-0107/2019

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B9-0107/2019
(utskottet ENVI)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+436, 208, 16
Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:slutomröstning

 8. Invändning enligt artikel 112: den genetiskt modifierade sojabönan A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) 

Resolutionsförslag: B9-0105/2019

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B9-0105/2019
(utskottet ENVI)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+426, 208, 20
Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE, ID, GUE/GNL:slutomröstning

 9. Invändning enligt artikel 112: genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 och DAS-40278-9 

Resolutionsförslag: B9-0106/2019

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B9-0106/2019
(utskottet ENVI)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+435, 207, 18
Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:slutomröstning

 10. Utländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och europeiska demokratiska processer 

Resolutionsförslag: B9-0108/2019, B9-0111/2019

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B9-0108/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
efter punkt 17ECREO+358, 283, 12
punkt 42S&DONU+436, 126, 92
13Verts/ALEEO+356, 293, 12
efter punkt 414Verts/ALEEO+350, 267, 44
punkt 53S&DONU+347, 282, 34
punkt 81=
8=
PPE
ECR
EO-308, 327, 28
punkt 10originaltextenONU+566, 58, 39
punkt 1315Verts/ALEEO+400, 250, 10
punkt 21originaltextenONU+472, 178, 13
punkt 289ECR-
punkt 3410ECREO+367, 259, 38
originaltextensärsk.
punkt 35originaltextenONU+573, 72, 16
punkt 3611SECRONU+320, 306, 35
originaltextendelad
1/ONU
2 / ONU
Visa 44ECR+
skäl E12Verts/ALE-
skäl F5ECR-
skäl J6ECR-
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+469, 143, 47
Resolutionsförslag B9-0111/2019
(ID)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)
Begäranden om omröstning med namnupprop
S&D:punkt 36; ÄF 2, 3 och 11
Renew:punkterna 10, 21 och 35; slutomröstning
Begäranden om särskild omröstning
Verts/ALE:punkt 34
Begäranden om delad omröstning
S&D:
punkt 36
Första delentexten i sin helhet utom orden "ytterligare skulle kunna överväga om"
Andra delendessa ord

 11. Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar 

Resolutionsförslag: B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B9-0110/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)
efter punkt 11GUE/NGL-
efter punkt 22GUE/NGL-
efter punkt 33GUE/NGL-
13GUE/NGLONU-120, 438, 103
punkt 4originaltextendelad
1/ONU+456, 180, 28
2+
efter punkt 44GUE/NGL-
5GUE/NGLONU-93, 491, 77
punkt 5originaltextenONU+382, 221, 57
efter punkt 514GUE/NGLONU-67, 435, 155
efter punkt 66GUE/NGLONU-80, 518, 60
17GUE/NGLONU-176, 431, 56
efter punkt 77GUE/NGLONU-137, 503, 21
efter punkt 88GUE/NGLONU-202, 424, 30
punkt 919ECR-
efter punkt 99GUE/NGLONU-151, 480, 27
efter punkt 1010GUE/NGLONU-134, 420, 104
15GUE/NGLONU-134, 488, 38
efter punkt 1111GUE/NGLONU-139, 433, 84
18GUE/NGLONU-68, 579, 13
efter punkt 1212GUE/NGLONU-183, 438, 41
efter punkt 1316GUE/NGLONU-95, 458, 106
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+426, 163, 67
Resolutionsförslag från politiska grupper
B9-0112/2019IDONU
B9-0113/2019GUE/NGL
Begäranden om omröstning med namnupprop
PPE:slutomröstning (B9-0110/2019)
S&D:slutomröstning (B9-0110/2019)
ID:punkterna 4 (första delen) och 5; slutomröstning (B9-0110/2019); slutomröstning (B9-0112/2019)
GUE/NGLÄF 5-18
Begäranden om delad omröstning
ID:
punkt 4
Första delen"Parlamentet upprepar att nästa fleråriga budgetram bör fastställas till 1 324,1 miljarder euro i 2018 års priser, vilket motsvarar 1,3 % av EU-27-ländernas bruttonationalinkomst (BNI)"
Andra delen"Parlamentet betonar att denna totalsumma är resultatet av en bedömning nedifrån och upp av den finansieringsnivå som krävs för varje EU-program och varje EU-politikområde. Parlamentet påminner i detta sammanhang om sin avsikt att ge flaggskeppsprogram ett uppsving (till exempel på områdena ungdom, forskning och innovation, miljö och klimatomställning, infrastruktur, små och medelstora företag, digitalisering och sociala rättigheter), bibehålla finansieringen till befintliga EU-politikområden i reala termer (framför allt sammanhållning, jordbruk och fiskeri), och se till att ytterligare ansvarsområden (till exempel på områdena migration, yttre åtgärder och försvar) ges ytterligare finansiella medel. Parlamentet är fast övertygat om att ett europeiskt mervärde skapas när resurser utnyttjas gemensamt på EU-nivå för större effektivitet, solidaritet och total genomslagskraft. Parlamentet betonar i detta sammanhang att framtida utgifter i högre grad behöver inriktas på resultat."

 12. Sysselsättnings- och socialpolitiken i euroområdet 

Betänkande: Yana Toom (A9-0016/2019)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
alternativt förslag till resolution1IDONU-109, 509, 40
punkt 1originaltextendelad
1+
2 / ONU+364, 228, 57
3/AN-296, 317, 43
omröstning: resolutionsförslag (texten i sin helhet)
(utskottet EMPL)
ONU+422, 131, 101
Begäranden om omröstning med namnupprop
ID:ändringsförslag 1
PPE, S&D:punkt 1 (andra och tredje delen)
Begäranden om delad omröstning
1/10 av ledamöterna
punkt 1
Första delen"Europaparlamentet noterar att den ekonomiska situationen i EU visserligen för närvarande är gynnsam och att den totala sysselsättningen stadigt ökar, men att det fortfarande är viktigt att snabbt åtgärda ungdomsarbetslösheten liksom de problem som unga som varken arbetar eller studerar konfronteras med och att det fortfarande finns ett akut behov av förbättringar när det gäller långtidsarbetslöshet, segmentering av och ojämlikhet på arbetsmarknaden, inkludering av utsatta grupper, fattigdom bland förvärvsarbetande och produktivitet, särskilt i en situation när världsekonomin kan komma att bromsas upp eller börja gå tillbaka. Parlamentet beklagar djupt att reallöneökningen på unionsnivå fortfarande är lägre än vad som skulle kunna förväntas med tanke på den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden och i ekonomin."
Andra delen"Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett europeiskt system för återförsäkring av arbetslöshetsförmåner, för att skydda medborgarna och minska belastningen på offentliga finanser till följd av externa chocker."
Tredje delen"Parlamentet efterlyser ett nytt finansiellt instrument mot långtidsarbetslösheten, med ekonomiska bidrag till åtgärder och projekt i regioner med en högre långtidsarbetslöshet än genomsnittet."
Senaste uppdatering: 6 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy